Regenerace prameniště Kejná

Odpovědný referent: Michal Kliner

Cíl projektu: Podpora posílení a budování zdrojů pitné vody ve městě. Projekt řeší výměnu zastaralých a nevyhovujících částí jímacích prvků a vzdouvací zídky, opravu ochranné zdi a zajištění koryta vodoteče proti erozi.
Autorem projektu je firma Vodní zdroje a.s. 

V souvislosti s realizací byla podána žádost o dotaci z MŽP prostřednictvím SFŽP ČR.  Termín realizace závisí na poskytnutí uvedené dotace.