Formuláře ke stažení - SÚ


Čestné prohlášení o provedení stavby ke kolaudaci

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - ÚR
1a. Žádost o vydání rozhodnutí o změně umístění stavby - změna ÚR
2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
6. Žádost o vydání společného povolení - ÚR,SP
6a. Žádost o změnu stavby před dokončením 
6b. Žádost o dodatečné povolení změny stavby 
6c. Prodloužení lhůty k dokončení stavby
7.  Oznámení záměru - ÚS
8. Ohlášení stavby
9. Žádost o stavební povolení 
10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora
11. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
12. Žádost o povolení předčasného užívání stavby
13. Oznámení změny v užívání stavby
14. Ohlášení odstranění 
15. Společné oznámení záměru - ÚS,OHL.
16. Žádost o UPI
17. Žádost o povolení výjimky
18. Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací
19. Žádost o dodatečné povolení stavby
20. Žádost o ověření dokumentace - Pasportu 
21. Potvrzení existence stavby
22. Návrh na kolaudaci dle 50
23. Ohlášení dokončení stavby
24. Žádost o přidělení č.p.