Obnova lesa po kalamitě

Cílem projektu bylo obnovit cca 6,74 ha lesní plochy po kalamitě způsobené v únoru 2016 těžkým mokrým sněhem.

Popis projektu

V rámci projektu byly odstraněny následky kalamity u polehlých porostů mladých kultur a u starších porostů do 40 let věku, které byly rozlámány. Následně byla zahájena výsadba stromků. Zároveň byly instalovány oplocenky jako ochrana proti škodám, které způsobuje zvěř. Kalamita tohoto rozsahu a typu škod nemá na řevnickém majetku v nedávné minulosti obdoby.

Náklady na projekt a financování

Celkové náklady: 1 619 899,- Kč vč. DPH (bude uplatněn nárok na vrácení DPH)
Výše dotace: 1 338 760,- Kč bez DPH
Finanční spoluúčast města: 281 139,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram
Název projektu: Obnova lesních porostů po kalamitě
Dotační program: Program rozvoje venkova Ministerstva Zemědělství ČR, 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách
Registrační číslo: 16/002/08410/120/000108

20.4.2016 Rada města schválila zpracování a podání žádosti o dotaci pro tento projekt a uzavření smlouvy s p. Karlem Novákem, Sudkov 267, Sudkov, IČO: 18975861 na zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci projektu za celkovou předpokládanou částku ve výši 78 650,- Kč vč. DPH (dotační titul podporuje způsobilé náklady až do výše 100%).

5.5.2016 Uzavřena smlouva o dílo s p. Karlem Novákem na částku 78 650,- Kč vč. DPH.

18.5.2016 Podána žádost o dotaci.

23.5.2016 Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

31.8.2016 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou ALMEA, s.r.o., Počaply 3, Březnice, IČ: 27223701 za nabídkovou cenu 1 720 664,- Kč bez DPH, tj. 2 082 003,- Kč vč. DPH na realizaci akce.

31.8.2016 Uzavřena smlouva o dílo o provedení lesnických prací s firmou ALMEA, s.r.o., viz registr smluv na webových stránkách města zde

21.3.2017 Schváleno poskytnutí dotace.

11/2016 Zahájena realizace.

1/2018 Realizace ukončena.

4.4.2018 Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou ALMEA, s.r.o., Počaply 3, Březnice, IČ: 27223701 na dočišťovací práce po kalamitě (dokončení kalamitní těžby a běžné výchovné zásahy porostů do 40 let věku) za částku 375 100,- Kč vč. DPH. Zároveň je kalkulováno, že výnos z prodeje dříví v odhadované výši 393 250,- Kč vč. DPH by z velké části pokryl náklady firmě ALMEA, s.r.o. za dočišťovací práce, které nebyly součástí žádosti o dotaci.