Úprava nároží ZŠ Řevnice – 2. stupeň

Cílem projektu bylo revitalizovat a zobytnit veřejný prostor, navazující na ulice Školní + Legií a na vstupy do školy, jejího areálu a jídelny. Dále umístit sem informační tabuli Fabiánovy naučné stezky a zmenšený model dalších 12 zastavení. Nacházela se zde původní terasa se schodištěm – obojí v havarijním stavu, zanedbaná zeleň a odpadové hospodářství ZŠ.

Popis projektu

V rámci projektu byla obnovena terasa u ZŠ. Její nefunkční schodiště obrácené k ul. Legií bylo odstraněno a vystavěno v nové poloze, navazující na školní jídelnu. Bylo provedeno odvodnění nové terasy i přilehlých dešťových svodů ze střech školy, původně ústících na terén. Odpadkové kontejnery byly přesunuty do méně exponovaného místa školního areálu a odstraněn původní plot při chodníku. Hranice školního areálu byla vymezena novou posuvnou bránou a brankou u terasy. K bočnímu vstupu do školy byla vybudována mlatová cesta a na ni osazeny betonové bloky se zmenšenou naučnou stezkou. Celý prostor nároží vymezený ulicemi Školní a Legií nad jídelnou byl upraven - vyčištěn od přerostlé zeleně, odstraněny zbytky živých plotů a nově zaseta tráva. Bylo osazeno celkem pět nových laviček a také nové vlajkové stožáry. Stav před realizací a po realizaci je ke stažení ve formátu PDF zde.

Náklady na projekt a financování
Celkové náklady: 883 771,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

1.3.2017 Rada města schválila podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací.

3.5.2017 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na realizaci úprav nároží ZŠ Řevnice s firmou Grafiet s.r.o., Nezabudická 822, Řevnice, IČ: 25125141 za částku 593 684,- Kč vč. DPH.

19.5.2017 Uzavřena Smlouva o dílo s firmou Grafiet s.r.o. na částku 593 684,- Kč vč. DPH, která byla v souvislosti s požadovanými změnami v průběhu realizace díla upravena na základě dvou dodatků na částku 647 545,- Kč vč. DPH.

5-9/2017 Náklady na technický dozor činily 46 550,- Kč vč. DPH a na zámečnické práce 89 676,- Kč vč. DPH.

6.9.2017 Rada města schválila dokončovací práce na projektu za celkovou částku 100.000,- Kč včetně DPH.

5/2017  Zahájení realizace projektu.

9/2017  Ukončení realizace.