Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice (odborné učebny)

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu je podpořit vzdělání na ZŠ Řevnice modernizací učeben včetně vybavení, vytvořit bezbariérový přístup a pokrýt prostory připojením k internetu.

1/2019 

Revitalizace Základní školy Řevnice

V letošním roce byly zahájeny práce na projektu s názvem:
„Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Řevnice“
V rámci projektu dojde k modernizaci odborných učeben a kompletní rekonstrukci elektroinstalace
V budově II. stupně základní školy č.p.600 v ulici Školní.
Bude také dokončena půdní vestavba, kde vzniknou tři nové učebny, pro přístup do podkroví bude provedena nástavba schodiště. Zajištění bezbariérovosti budovy bude pomocí nového vestavěného výtahu.
Práce provádí firma BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o. z Prahy 4, IČO: 04543181.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

MMR IROP

Popis projektu

Projekt řeší problém zastaralých odborných učeben, mezi které patří učebna chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu, učebna jazyků a počítačová učebna. Počítá se s vybudováním nové kuchyňky a environmentální učebny. Odborné učebny budou moderně vybaveny, což umožní zefektivnit výuku a zavést inovativní metody vyučování. V současné době je budova školy pouze částečně bezbariérová a není technicky možné, aby ve škole studovali žáci nebo vyučovali pedagogové se sníženou schopností pohybu či orientace. Projekt tento problém řeší a budova školy bude zcela bezbariérová. Škola nyní nedisponuje moderním připojením k internetu, a proto je v rámci projektu řešena také konektivita.

Náklady na projekt a financování

Celkové náklady: 18 417 148,- Kč vč. DPH

Maximální předpokládaná výše dotace: 15 349 958,- Kč vč. DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 3 067 190,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu:  Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v ZŠ Řevnice
Dotační program: Operační program IROP (Integrovaný regionální operační program) Ministerstva pro místní rozvoj ČR, výzva č. 66 Infrastruktura pro vzdělání – Integrované projekty ITI
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005796

8.2.2017         Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a provedení stavby na realizaci odborných učeben v budově II. stupně ZŠ s firmou ASLB, s.r.o., Dětská 178, Praha, IČ: 24122025 za částku 470 569,- Kč vč. DPH (náklady na zpracování projektové dokumentace jsou z 90% způsobilými výdaji v rámci dotace).

8.2.2017      Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou LK Advisory, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10, IČ: 24275093, na zpracování a podání žádosti o dotaci na tento projekt za částku 302 500,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje zpracování žádosti a studii proveditelnosti; náklady na zpracování studie proveditelnosti jsou z 90% způsobilými výdaji v rámci dotace a budou uhrazeny zhotoviteli pouze v případě kladného posouzení dotace).

20.2.2017         Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o záměru podání žádosti o dotaci.

28.2.2017         Uzavřena smlouva o dílo s firmou ASLB, s.r.o. na částku 470 569,- Kč vč. DPH.

31.7.2017        Uzavřena smlouva o dílo s firmou  LK Advisory, s.r.o. na částku 302 500,- Kč vč. DPH.

17.7.2017          Podána žádost o dotaci.

3/2018              Bude zveřejněno rozhodnutí o schválení/zamítnutí dotace.