Kompostéry Řevnice

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu je efektivní využití biologicky rozložitelného odpadu (bioodpadu) jeho zkompostováním a následné využití této na živiny bohaté hmoty, čímž se sníží množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky a podpoří se domácí kompostování.

Popis projektu

V rámci projektu bude pořízeno 450 kusů kompostérů pro sběr a zpracování bioodpadu ve městě Řevnice, obci Svinaře a jejich přilehlých osad. Tento systém sběru bioodpadu do kompostérů doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru druhotně využitelného odpadu.

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 2 060 042,- Kč vč. DPH

Maximální předpokládaná výše dotace: 1 751 036,- Kč vč. DPH

Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 309 006,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Kompostéry Řevnice

Dotační program: Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 68, Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 3.1 – Prevence vzniku odpadů

Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005811


26.9.2016 Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

12.7.2017 Rada města schválila uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ: 28082745, na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci a administraci tohoto projektu za částku 114 950,- Kč vč. DPH (cena zahrnuje zpracování žádosti, administraci projektu včetně administrace po dobu jeho udržitelnosti; všechny uvedené náklady jsou z 85% způsobilými výdaji v rámci dotace a budou uhrazeny pouze v případě schválení dotace).

14.7.2017 Uzavřena smlouva o dílo s firmou Kapex s.r.o. na částku 114 950,- Kč vč. DPH.

17.7.2017 Podána žádost o dotaci.

7.2.2018 Předběžně schváleno poskytnutí dotace. 


Projekt „Kompostéry Řevnice“

  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

eu fond soudržnosti