Dispoziční řešení chodníků a přilehlých parkovacích stání, přechody pro chodce podél silnice II/116

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici Mníšecká, zejména z hlediska chodců.


Popis projektu

Projekt řeší výstavbu nového chodníku, který je v současnosti příliš úzký a nevyhovující z hlediska bezpečnosti. Bude to znamenat stavební zásahy do koridoru komunikace, výstavbu nových opěrných zdí, přeložky sítí a podobně. Jsou rovněž navrženy dílčí úpravy silniční komunikace, aby byly zajištěny řádné rozhledové poměry a zvýšila se bezpečnost dopravy. Součástí projektu je také křižovatka Sportovní-K.Mündla pod dětským hřištěm a parkem a její úpravy z hlediska bezpečnosti provozu. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci krajské komunikace, je tato studie podkladem pro jednání se Středočeským krajem, které budeme iniciovat.

Náklady na projekt a financování

Náklady na studii: 85 000,- Kč vč. DPH

Harmonogram

22.3.2017 Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie v ulici Mníšecká - Řevnice s Ing. Janou Břicháčovou, Váňova 3180, Kladno, IČO: 605 94 144 za částku 85 000,- Kč.

13.4.2017 Uzavřena Smlouva o dílo s Ing. Janou Břicháčovou na částku 85 000,- Kč.

7/2017 Ing. Jana Břicháčová předala městu finální verzi studie, která je ve formátu PDF ke stažení zde.

Aktuální stav projektu: 

1/2018 Realizace projektu závisí na rozhodnutí Krajského úřadu Stč.kraje o rekonstrukci komunikace (jedná se o krajskou komunikaci).