Územní plán 2022

Aktuální územní plán, platný od 5.10.2022 najdete se všemi přílohami a komentářem na webu pořizovatele (Odbor úz. plánování MÚ Černošice) – ODKAZ ZDE

Důležité upozornění:

Tento nový UP je závazný pro všechny projekty, které k datu 5.10.2022 neměly vydané územní rozhodnutí (pravomocné nebo nepravomocné). Jedná se ze zákona tedy i o projekty a záměry, které měly již zahájené územní či společné řízení před 5.10.2022, které však před tímto datem nebyly završeny rozhodnutím.

Opatření obecné povahy č. 1/2022, kterým byl Územní plán vydán, naleznete ZDE.

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. (§18, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.)

Co je to územní plán?

Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci ochrany hodnot a podmínky prostorového a plošného uspořádání. Požadavky na nový územní plán Řevnic jsou popsány v jedenáctistránkovém zadání územního plánu, které v září 2014 schválilo zastupitelstvo obce. Hlavními cíli bylo: podpořit stávající charakter Řevnic, města s charakteristickou vilovou zástavbou v zahradách, předejít srůstání obcí, posíleno by mělo být zapojení břehů řeky Berounky do každodenního života, nepředpokládá se další rozvoj mimo zastavitelné území. Podstatou nového územního plánu je především revize stávajících podmínek v území a ochrana jeho hodnot.

Proč se pořizuje nový územní plán?

Stavební zákon ukončuje k 31.12.2020 platnost  všech územních plánů, které byly vydány  před 1.1.2007. Tím by přestal platit i stávající územní plán Řevnic vč. všech změn a město by ztratilo nástroj, jak změny v území koordinovat (např. určením charakteru zástavby, minimální výměry parcel, stanovením způsobu využití ploch apod.).

Obsah územního plánu

Územní plán obsahuje textovou a grafickou část, podle obsahu se dělí na výrok (závaznou část) a odůvodnění (vysvětlení navrženého řešení). Podle novely stavebního zákona územní plán nesmí obsahovat podrobnosti, které svým obsahem náleží podrobnějšímu plánu regulačnímu (tj. např. sklon a tvar střechy, stavební čáru, vzdálenost stavby od hranice pozemku apod.). Územní plán je pro rozhodování v území závazný a nelze z něj za žádných okolností udělit výjimku (lze pouze pořídit změnu územního plánu nebo nový územní plán).

Jak se územní plán pořizuje?

Proces pořízení územního plánu trvá zpravidla dva roky, ale i déle. Dobu pořízení stavební zákon nijak neomezuje. Záleží především na součinnosti tří klíčových osob, které se na procesu pořízení podílejí – je to:

a) pořizovatel - celý proces koordinuje a dohlíží na jeho zákonnost (MěÚ Černošice, odbor územního plánování).

b) projektant - autorizovaný architekt, který územní plán zpracovává.

c) určený zastupitel - zvolený člen zastupitelstva, který je zástupcem města v komunikaci s pořizovatelem a projektantem.

Jak se může zapojit veřejnost?

V průběhu procesu pořizování:

Připomínku může podat kdokoliv, námitku pouze vlastníci pozemků a staveb, dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Připomínky i námitky se podávají u pořizovatele ve lhůtě k tomu určené (ta je vždy oznámena veřejnou vyhláškou).

Vyhodnocení podaných připomínek a námitek provádí pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem.

Kdy začne nový územní plán platit a co bude s tím stávajícím?

Vydáním nového územního plánu přestane platit ten stávající. Územní plán však není retroaktivní – tzn., neruší vydaná povolení ani rozhodnutí, vydaná podle starého územního plánu.

Když si nebudete vědět rady

Kdykoliv je možné obrátit se na pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování, Riegrova 1209, Černošice, a to jak osobně, tak telefonicky nebo e-mailem. Jakékoliv dotazy a nejasnosti rádi zodpovíme.

Na webových stránkách města Černošice www.mestocernosice.cz v záložce Mapy a územní plán, v odkazu Potřebuji si zařídit  - jsou k dispozici návody a formuláře k případným podáním, ve stejné záložce v odkazu ÚP a RP – ORP Černošice – Projednávané - Řevnice - budou návrhy územního plánu při projednávání zveřejňovány.