Samospráva

SAMOSPRÁVA  -  je veřejná správa vykonávaná jinou institucí než státem.
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA je dána Ústavou. Ta určuje za základní územní samosprávné celky obce a jako vyšší územní samosprávné celky kraje. Územní samosprávou rozumíme prostorově ohraničený funkční celek, který má právo samostatně hospodařit, nakládat se svým majetkem a samostatně rozhodovat o svých záležitostech.

OBEC je základním územním samosprávným celkem, jehož zřízení a fungování se řídí zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.

Charakteristickými znaky obce jsou: