Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jednací řád RM

Město Řevnice

Jednací řád rady města Řevnice

§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání a usnášení rady, jakož i další otázky s tím souvisící.
(2) Rada může v rámci tohoto jednacího řádu stanovit svým usnesením podrobnější pravidla pro zasedání rady, vyžádá-li si to povaha daného zasedání rady či povaha bodů programu zasedání rady.

 

§ 2
Svolání zasedání rady
(1) Rada se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za čtrnáct dní. Zasedání rady se konají zpravidla na městském úřadě. Datum a hodinu příštího zasedání rady oznámí starosta radním na zasedání rady; datum příštího zasedání rady a hodina se uvede v zápisu ze zasedání rady. Je-li to třeba, může starosta svolat zasedání rady kdykoliv bez ohledu na již avizované zasedání rady dle předchozí věty. Požádá-li starostu o svolání zasedání rady alespoň jeden radní, je starosta povinen svolat zasedání rady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. Žádost podle předchozí věty se podává písemně nebo elektronicky a musí obsahovat dostatečně určité vymezení záležitostí, které se navrhují k projednání v radě.
(2) Svolá-li starosta zasedání rady na jiné datum než datum uvedené v zápise ze zasedání rady (odst. 1, věta třetí), učiní tak alespoň 3 pracovní dny před zasedáním rady; to neplatí, vyžaduje-li naléhavost záležitosti, která má být projednána, dřívější zasedání rady, v takovém případě lze svolat zasedání rady i telefonicky.
(3) Pozvánku na zasedání rady svolané podle odst. 2, zasílá starosta radním elektronicky na webové rozhraní. Pozvánku na zasedání rady lze radním doručit též písemně na adresu jejich trvalého bydliště.
(4) Na pozvánce musí být uvedeno alespoň:
(a) místo, datum a hodina zasedání rady a
(b) program zasedání rady.

§ 3
Příprava zasedání rady
(1) Za přípravu zasedání rady odpovídá starosta. Jednotlivými úkony při přípravě zasedání rady jakož i úkony podle § 2 odst. 2 a 3, může starosta pověřit tajemnici.
(2) Každý radní a předsedové komisí rady mají právo navrhnout starostovi zařazení určité záležitosti k projednání na zasedání rady; přitom postupují zpravidla tak, aby záležitost navržená k projednání na zasedání rady mohla být zařazena do programu zasedání rady rozesílanému podle odst. 3, nebrání-li tomu objektivní překážky. Návrh lze učinit písemně či ústně též přímo na zasedání rady.
(3) Starosta zašle radním program zasedání rady a podkladové materiály k jednotlivým bodům programu zasedání rady, a to s dostatečným časovým předstihem, nejpozději zpravidla 3 pracovní dny před zasedáním rady. Ustanovení § 2 odst. 3, věta první až třetí platí obdobně. Podkladové materiály mohou být s ohledem na jejich rozsah radním doručeny též v písemné podobě nebo na CD na adresu jejich trvalého bydliště.
(4) Obsah podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu zasedání rady musí být takový, aby na jejich základě mohla rada daný bod odpovědně projednat a rozhodnout.
(5) Podkladové materiály, u nichž je to s přihlédnutím k charakteru daného bodu programu zasedání rady vhodné, obsahují zpravidla:
(a) důvod zařazení daného bodu do programu zasedání rady,
(b) zhodnocení dosavadního stavu,
(c) očekávané výsledky,
(d) navrhovaná opatření a jejich odůvodnění,
(e) ekonomický dopad na rozpočet města
(f) návrh usnesení.

(6) Ten, kdo navrhuje zařazení určité záležitosti k projednání na zasedání rady, je povinen postupovat tak, aby radní obdrželi příslušné podkladové materiály s dostatečným časovým předstihem potřebným pro přípravu k řádnému projednání záležitosti na zasedání rady, nebrání-li tomu objektivní překážky. Ustanovení odst. 2, poslední věta, tím není dotčeno.

§ 4
Účast radních na zasedání rady
Radní jsou povinni se zúčastnit každého zasedání rady, nebrání-li jim v tom vážný důvod. Radní, který se nemůže zasedání rady zúčastnit, je povinen omluvit se předem starostovi, místostarostovi nebo tajemnici s uvedením důvodu. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro případ, že se radní nemůže účastnit celého zasedání rady.

§ 5
Průběh jednání rady
(1) Zasedání rady řídí starosta. Není-li starosta zasedání rady přítomen, řídí zasedání rady místostarosta a v případě jeho nepřítomnosti nejstarší přítomný radní. Kde se v odst. 2 až 9 a v § 6 a 7 hovoří o starostovi, míní se jím též místostarosta nebo radní, který řídí zasedání rady.
(2) Není-li při zahájení zasedání rady přítomna nadpoloviční většina všech radních, ukončí starosta zasedání a svolá do 5 pracovních dnů nové zasedání rady k projednání téhož programu. Totéž platí obdobně v případě, že během zasedání rady klesne počet přítomných radních pod nadpoloviční většinu všech radních.
(3) V zahajovací části zasedání rady zpravidla starosta podá zprávu o plnění předchozích usnesení rady.
(4) Rada projedná jednotlivé body programu zasedání rady zpravidla v pořadí, jak byly uvedeny na pozvánce. Poté rada projedná další záležitosti navržené radními k projednání (§ 3 odst. 2).
(5) Ke každému bodu programu kromě bodů procedurálních se koná rozprava. Do rozpravy se radní přihlašují zvednutím ruky v průběhu zasedání. Slovo uděluje a odnímá starosta. Kdykoliv v průběhu rozpravy musí být uděleno slovo tomu radnímu, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů při zasedání rady.
(6) Starosta může v průběhu zasedání rady sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům programu zasedání rady, je-li to s ohledem na povahu příslušných bodů vhodné.
(7) Kterýkoliv radní může kdykoliv podat návrh na ukončení rozpravy. O návrhu rozhoduje rada bez rozpravy.
(8) Rada se může na návrh kteréhokoliv radního kdykoliv usnést na omezujících opatřeních v rozpravě, vyžaduje-li si to průběh rozpravy.
(9) Kterýkoliv radní může kdykoliv navrhnout přerušení zasedání rady. Zasedání rady může být přerušeno nejdéle na 15 minut. O návrhu rozhoduje rada bez rozpravy. Rozhodnout o přerušení zasedání rady může též starosta; ustanovení věty druhé platí obdobně.

§ 6
Návrh usnesení rady a hlasování
1) Usnesení k projednávanému bodu programu zasedání rady může navrhnout kterýkoliv radní. Starosta nechá hlasovat nejprve o návrhu a pak o protinávrzích v pořadí, jak byly vzneseny. Bude-li návrh nebo některý z protinávrhů přijat, o dalších protinávrzích se již nehlasuje.
(2) Usnesení musí být stručné, jasné a jednoznačné.
(3) Rada je schopna se usnášet, je-li v okamžiku hlasování přítomna nadpoloviční většina všech radních.
(4) Rada hlasuje veřejně, pokud rada na návrh radního nerozhodne o tajném hlasování nebo pokud tajné hlasování není určeno zákonem. Při veřejném hlasování se hlasuje zdvižením ruky pro návrh usnesení, proti návrhu usnesení, nebo pro zdržení se hlasování. V případě tajného hlasování řídí tajné hlasování starosta. V případě tajného hlasování se hlasuje hlasovacími lístky.
(5) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech radních.
(6) Požádá-li radní starostu nejpozději ihned po hlasování, aby v zápise ze zasedání rady bylo uvedeno jeho separátní veto nebo uvedení toho, jak hlasoval, musí mu být vyhověno. Ustanovení předchozí věty platí, s výjimkou uvedení separátního veta, pouze pro veřejné hlasování.
(7) Kterýkoliv radní může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne starosta bez rozpravy. Vyhoví-li námitce, musí se hlasování opakovat.

§ 7
Ukončení zasedání rady
Starosta prohlásí zasedání rady za skončené, byl-li program zasedání rady vyčerpán
§ 8
Zápis ze zasedání rady
(1) Zápis ze zasedání rady pořizuje zpravidla tajemnice. Zápis podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. V případě nepřítomnosti viz § 5 odst. 1
(2) Zápis musí být pořízen nejpozději do 7 dnů ode dne zasedání rady.
(3) Zápis se ukládá a archivuje na městském úřadě podle příslušných právních předpisů.
(4) Zápis musí být zastupitelům trvale k nahlédnutí na městském úřadě.
(5) V zápise se uvádí zejména:
(a)den a místo zasedání rady,
(b)jména přítomných radních, jména omluvených radních a jména neomluvených radních,
(c)program zasedání rady,
(d)průběh zasedání rady,
(e)popis projednání jednotlivých bodů programu,
(f)výsledky hlasování,
(g)schválené usnesení,
(h)určení termínu pro splnění usnesení,
(i)určení osoby odpovědné za splnění usnesení,
(j)další podstatné skutečnosti, které mají být podle své povahy zachyceny v zápisu ze zasedání rady.
(6) Tajemnice připraví pracovní zápis ze zasedání rady a pošle jej elektronicky starostovi a místostarostovi k připomínkám. Ti provedou případné úpravy v pracovním zápisu v režimu změn a pošlou jej tajemnici.
(7) Tajemnice na základě došlých úprav připraví finální zápis.
(8) Tajemnice projedná úpravy ve finálním zápisu se starostou a místostarostou a připraví oficiální zápis, který podepíše starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním.
(9) Tajemnice rozešle elektronicky oficiální zápis radním, zastupitelům a dalším osobám, které určí rada.
(10) Radní, který bude mít námitky proti oficiálnímu zápisu, je zapracuje do oficiálního zápisu v režimu změn (případně připojí i zdůvodnění námitek) a pošle jej tajemnici a ostatním radním. Na příštím zasedání rady rada námitky projedná a rozhodne, zda je zamítá, či zda se napadený zápis opraví. Námitky (včetně jejich zdůvodnění, bude-li to požadovat radní, který námitky vznesl) a rozhodnutí o nich musí být součástí zápisu ze zasedání rady, na němž byly projednány.
(12) Informace o zasedání rady, projednaných záležitostech a přijatých usneseních se zveřejní na internetových stránkách města a v městském zpravodaji Ruch. Přitom je nutno šetřit oprávněný zájem osob na ochraně osobních údajů, ochraně obchodního tajemství a zájmy města. Za obsah informace odpovídá starosta.

§ 9
Účinnost
Tento jednací řád nabývá účinnosti dne 13. června 2011.

Libor Kvasnička,v.r. Ing.Jiří Drvota, v.r.
starosta místostarosta
 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 4263x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load