ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Územní plán 2022

Aktuální územní plán, platný od 5.10.2022 najdete se všemi přílohami a komentářem na webu pořizovatele (Odbor úz. plánování MÚ Černošice) – ODKAZ ZDE

Důležité upozornění:

Tento nový UP je závazný pro všechny projekty, které k datu 5.10.2022 neměly vydané územní rozhodnutí (pravomocné nebo nepravomocné). Jedná se ze zákona tedy i o projekty a záměry, které měly již zahájené územní či společné řízení před 5.10.2022, které však před tímto datem nebyly završeny rozhodnutím.

Opatření obecné povahy č. 1/2022, kterým byl Územní plán vydán, naleznete ikona souboruZDE.

Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. (§18, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.)

Co je to územní plán?

Územní plán stanovuje urbanistickou koncepci, koncepci ochrany hodnot a podmínky prostorového a plošného uspořádání. Požadavky na nový územní plán Řevnic jsou popsány v jedenáctistránkovém zadání územního plánu, které v září 2014 schválilo zastupitelstvo obce. Hlavními cíli bylo: podpořit stávající charakter Řevnic, města s charakteristickou vilovou zástavbou v zahradách, předejít srůstání obcí, posíleno by mělo být zapojení břehů řeky Berounky do každodenního života, nepředpokládá se další rozvoj mimo zastavitelné území. Podstatou nového územního plánu je především revize stávajících podmínek v území a ochrana jeho hodnot.

Proč se pořizuje nový územní plán?

Stavební zákon ukončuje k 31.12.2020 platnost  všech územních plánů, které byly vydány  před 1.1.2007. Tím by přestal platit i stávající územní plán Řevnic vč. všech změn a město by ztratilo nástroj, jak změny v území koordinovat (např. určením charakteru zástavby, minimální výměry parcel, stanovením způsobu využití ploch apod.).

Obsah územního plánu

Územní plán obsahuje textovou a grafickou část, podle obsahu se dělí na výrok (závaznou část) a odůvodnění (vysvětlení navrženého řešení). Podle novely stavebního zákona územní plán nesmí obsahovat podrobnosti, které svým obsahem náleží podrobnějšímu plánu regulačnímu (tj. např. sklon a tvar střechy, stavební čáru, vzdálenost stavby od hranice pozemku apod.). Územní plán je pro rozhodování v území závazný a nelze z něj za žádných okolností udělit výjimku (lze pouze pořídit změnu územního plánu nebo nový územní plán).

Jak se územní plán pořizuje?

Proces pořízení územního plánu trvá zpravidla dva roky, ale i déle. Dobu pořízení stavební zákon nijak neomezuje. Záleží především na součinnosti tří klíčových osob, které se na procesu pořízení podílejí – je to:

a) pořizovatel - celý proces koordinuje a dohlíží na jeho zákonnost (MěÚ Černošice, odbor územního plánování).

b) projektant - autorizovaný architekt, který územní plán zpracovává.

c) určený zastupitel - zvolený člen zastupitelstva, který je zástupcem města v komunikaci s pořizovatelem a projektantem.

Jak se může zapojit veřejnost?

  •  podáním návrhu na pořízení nového územního plánu resp. jeho změny před zpracováním zadání.

V průběhu procesu pořizování:

  •  podáním připomínky k návrhu zadání územního plánu (proběhlo)
  •  podáním připomínky k návrhu územního plánu ke společnému jednání
  •  podáním připomínky nebo námitky k návrhu územního plánu k veřejnému projednání

Připomínku může podat kdokoliv, námitku pouze vlastníci pozemků a staveb, dotčených návrhem, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Připomínky i námitky se podávají u pořizovatele ve lhůtě k tomu určené (ta je vždy oznámena veřejnou vyhláškou).

Vyhodnocení podaných připomínek a námitek provádí pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem.

Kdy začne nový územní plán platit a co bude s tím stávajícím?

Vydáním nového územního plánu přestane platit ten stávající. Územní plán však není retroaktivní – tzn., neruší vydaná povolení ani rozhodnutí, vydaná podle starého územního plánu.

Když si nebudete vědět rady

Kdykoliv je možné obrátit se na pořizovatele MěÚ Černošice, odbor územního plánování, Riegrova 1209, Černošice, a to jak osobně, tak telefonicky nebo e-mailem. Jakékoliv dotazy a nejasnosti rádi zodpovíme.

Na webových stránkách města Černošice www.mestocernosice.cz v záložce Mapy a územní plán, v odkazu Potřebuji si zařídit  - jsou k dispozici návody a formuláře k případným podáním, ve stejné záložce v odkazu ÚP a RP – ORP Černošice – Projednávané - Řevnice - budou návrhy územního plánu při projednávání zveřejňovány. 


Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 5670x | ernest
 
 
load