Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 8.12.208 - II.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Řevnice zedne 08. 12. 2008

v zasedací místnosti Zámečku Řevnice

 

Čas zahájení zasedání zastupitelstva: 19.10 hod.
Čas skončení zasedání zastupitelstva: 00.15 hod.

Přítomní zastupitelé: Ing.Beneš Josef, Bergr Petr, Cvanciger Miroslav, JUDr. Dudák Pavel, Kvasnička Libor,Rytířová Helena, Ing. Sudek Martin, Ing. Zdráhal Václav, Ing. Buchal Jiří, Hrubý Vratislav, Ing. Veselá Ivana, MgA. Trnka Michal, Vladimír Křivánek, MVDr.Valeš Zdeněk
Omluvení zastupitelé: Kadlec Jan
Tajemnice městského úřadu: Mgr.Renata Plachtová
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 32 občanů.

Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Schválení vyhlášky č.3/2008 - koeficient daně z nemovitosti
7. Schválení vyhlášky č.4/2008 - poplatky za zhodnocení stavebního pozemku
8. Schválení vyhlášky č.5/2008 - poplatky za komunální odpad
9. Schválení vyhlášky č.6/2008 - o místních poplatcích
10. Schválení vyhlášky č.7/2008 - zrušující vyhláška
11. Schválení finančního příspěvku - Dělnická beseda Havlíček
12. Schválení finančního příspěvku - Obec Baráčníků
13. Záměr prodat pozemek
14. Přijetí půjčky (projekt přednádraží)
15. Zrušení Městské policie
16. Rozpočtové opatření – rozpočet 2008
17. Schválení Rozpočtu na rok 2009
18. Přijmutí daru – Slunečná ulice
19. Dodatek smlouvy - Hasiči
20. Různé
21. Závěr

Průběh zasedání zastupitelstva

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva v 19.10 hod. přivítáním zastupitelů a přítomných občanů.

Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o zasedání zastupitelstva byla řádně zveřejněna.

Starosta konstatoval, že je přítomno14 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.

Starosta jmenoval zapisovatelem tajemnici městského úřadu Mgr. Renatu Plachtovou. Námitka proti jmenování zapisovatele nebyla vznesena.

Starosta jmenoval členy návrhové komise pana Ing.Josefa Beneše a pana Vratislava Hrubého. Námitka proti jmenování členů návrhové komise nebyla vznesena.

Starosta jmenoval ověřovateli zápisu MVDr.Zdeňka Valeše a pana Petra Bergra. Námitka proti jmenování ověřovatelů zápisu nebyla vznesena.


K bodu 2
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva.

Diskuse
Ing.Beneš: Žádá aby přestože, bod č 13 původního programu byl vypuštěn, aby byla vyslyšena argumentace na další ZM bod č.13
Pan Kvasnička: Žádá předložit Zprávu o činnosti společnosti EKOS, zařadit na RM a následně na příští zasedání ZM dát usnesení.
ZM pověřuje RM na příští zasedání ZM zařadit bod „Zpráva o hospodaření společnosti Ekos Řevnice s.r.o.“ a „ Zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti-EKOS Řevnice, s.r.o“.
RM zajistí podklady pro projednávání tohoto bodu.

Starosta žádá vypustit z programu bod č. 7,13 a 14 a přidat bod č.17 - Dětské hřiště, 18 a 19 Zpráva o hospodaření spol.EKOS Řevnice a Zpráva o činnosti Dozorčí rady EKOS Řevnice.
Hlasování o tomto návrhu:
Pro: 14 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů

Starosta s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu zastupitelstva konstatoval, že byl schválen následující program zasedání zastupitelstva:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Schválení vyhlášky č.3/2008 - koeficient daně z nemovitosti
7. Schválení vyhlášky č.4/2008 - poplatky za komunální odpad
8. Schválení vyhlášky č.5/2008 - o místních poplatcích
9. Schválení vyhlášky č.6/2008 - zrušující vyhláška
10. Návrh na zrušení Městské policie Řevnice
11. Schválení vyhlášky č.7/2008 – zrušující vyhláška
12. Schválení finančního příspěvku - Dělnická beseda Havlíček
13. Schválení finančního příspěvku - Obec Baráčníků
14. Rozpočtové opatření – revokace z.ú.,rozpočet 2008
15. Schválení Rozpočtu na rok 2009
16. Přijmutí daru – ulice Slunečná
17. Dětské hřiště
18. Zpráva o předložení hospodaření společnosti Ekos Řevnice s.r.o. na následné jednání ZM
19. Zpráva o předložení činnosti Dozorčí rady společnosti-EKOS Řevnice, s.r.o. na následné jednání ZM
20. Různé
21. Závěr

Pro: 14 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů

K bodu 3
Zpráva o činnosti RM
Zprávu o činnosti RM za období od posledního zasedání Zastupitelstva města přednesl starosta Miroslav Cvanciger.
RM se sešla 10, na svých zasedáních probrala cca 120 bodů, viz.zápisy z RM.
Zpráva byla přijata: všemi hlasy

K bodu 4
Zpráva o činnosti Finančního výboru
Zprávu o činnosti Finančního výboru přednesla jeho předsedkyně Ing. Ivana Veselá. FV se sešel 1x k projednání rozpočtu, byly vzneseny připomínky a zapracovány do návrhu rozpočtu, úpravami rozpočtu z roku 2008, vyřazovacími protokoly, body týkající se společnosti EKOS a FV doporučil projednat podrobný rozpočet města.
Zpráva byla přijata: všemi hlasy

K bodu 5
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru přednesl jeho předseda Libor Kvasnička.
KV se sešel 1x, kontroloval zápisy z výběrových řízení, neshledal závady.
Zpráva byla přijata: všemi hlasy.

K bodu 6
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č.3/2008 pro všechny nemovitosti na katastrálním území města Řevnice dle které se pro výpočet daně z nemovitostí stanoví místní koeficient ve výši 2. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, případně jejich soubory.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Řevnice číslo 1/1994 ze dne 10. 01. 1994 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. ledna 2010.

Diskuse
Ing.Sudek: Obecně nemám problém s vyšším koeficientem, ale to lze zavést až po vyčerpání všech úsporných opatření (např.snížení nákladů na služby EKOSu).
Starosta: Finanční prostředky jsou omezené, město čekají velké investice- splašková kanalizace, bude třeba podíl na spolufinancování.
Ing.Beneš. Termín u OZV je do 30.6.2009, je zde časový prostor, nevidím důvod přenášet daňovou povinnost na občany města
JUDr.Dudák: Už jsme propásli příležitost, že jsme vyhlášku neschválili od roku 2009. Pro potřeby města je to pořád málo i kdyby EKOS dělal pouze za 1 Kč. Pokud nevyužijeme dotačních titulů, bude nás to stát mnohem víc.
Ing.Buchal: Nemůžeme navyšovat daně do nekonečna.
MVDr.Valeš: Nešlo by toto navýšení vázat třeba tím, že tyto finance budou vázány třeba na opravu chodníků apod.
Starosta: Takto nelze navrhnout OZV.
Kvasnička: Teď je konečně čas na vzájemnou komunikaci a měly by se tyto věci řešit mimo ZM.
Starosta: Svolám rozšířené zasedání RM, abychom tam tyto věci probrali.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2008 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 4 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 3 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno, návrh neprošel.

K bodu 7
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.3/2008- dochází k přečíslování vzhledem k tomu, že předchozí vyhláška nebyla schválena, dle které Město Řevnice jako správce místních poplatků vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Sazbu poplatku pro poplatníka podle čl. 2 vyhlášky činí částka 500,- Kč a je tvořena:
1.z částky 250,- Kč za osobu ročně
2.z částky 250,- Kč za osobu ročně, stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro: 14 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 8
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.4/2008 o místních poplatcích a přílohu k této vyhlášce kdy Město Řevnice jako správce místních poplatků vybírá:
a)poplatek ze psů,
b)poplatek za rekreační pobyt,
c)poplatek za užívání veřejného prostranství,
d)poplatek z ubytovací kapacity,
e)poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.4/2008, o místních poplatcích, včetně přílohy.
Pro: 13 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.


K bodu 9
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.5/2008, kterou se zrušuje vyhláška:
3/2003 - bez náhrady

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.5/2008, kterou se zrušuje vyhláška 3/2003 .

Pro: 13 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Vzdálil se: 1 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 10
Na ZM byl předložen návrh na zrušení Městské policie, který byl schválen RM č.73 dne 03.11.2008 s tím, že Městská policie v Řevnicích bude zrušena ke dni 31.12.2008.

Návrh usnesení
„Zastupitelstvo města zrušuje ke dni 31. 12. 2008 Městskou policii v Řevnicích“.
Pro: 12 zastupitelů
Proti: 1 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 11
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.6/2008, kterou se zrušuje vyhláška:
č. 1/1995 o zřízení městské policie a 6/1996 o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a jeho nošení.
Diskuse:
Dr.Konig: Není to škoda zrušit policii, když dříve tu byli strážníci i tři. Kdo bude stát na přechodu u školy apod.
JUDr. Dudák: Strážník je nyní jeden, nestačí obsáhnout celé město a v jiných městech hlídání přechodů u školy je řešeno dobrovolníky- důchodci apod.
Starosta: Jednal jsem se zástupci Policie ČR o vzájemné spolupráci a zabezpečení veřejného pořádku ve městě.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.6/2008, kterou se zrušuje vyhláška 1/1995 a 6/1996.

Pro: 13 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 12

Na RM byla dne 3. 11. 2008 předložena žádost Dělnické besedy Havlíček o finanční příspěvek na oslavy 105. výročí trvání spolku, které se budou konat v roce 2009. RM doporučila ZM schválit pro Dělnickou besedu Havlíček finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek pro Dělnickou besedu Havlíček ve výši 10.000,- Kč na oslavy 105. Výročí trvání spolku.
Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 3 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 13
Na RM byla dne 3. 11. 2008 předložena žádost Obce Baráčníků o finanční příspěvek na oslavy jubilea 80let od založení spolku, které se budou konat v roce 2009. RM doporučila ZM schválit pro Obec Baráčníků finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek pro Obec Baráčníků ve výši 10.000,- Kč na oslavy jubilea 80let od založení spolku“.
Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 3 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 14:
Rozpočtové opatření
Hospodářský odbor připravil návrh úprav rozpočtu města pro rok 2008 podle skutečných příjmů a výdajů za měsíce leden až říjen 2008. Návrh úprav byl projednán Finančním výborem dne 25. 11. 2008.
Rada města na svém jednání dne 1. 12. 2008 projednala návrh úprav rozpočtu pro rok 2008 a doporučuje Zastupitelstvu města schválit navržené úpravy rozpočtu města pro rok 2008 společně s revokací závěrečného účtu za rok 2007.Byla provedena revokace usnesení ze dne 21.4.2008,kde bylo doloženo vyvěšení (1.4.2008), sejmutí (18.4.2008) a zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2007.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje úpravy rozpočtu města na rok 2008podle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení,společně s revokací závěrečného účtu“.
Pro: 14 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 15
Po projednání návrhu rozpočtu města na rok 2009 Finančním výborem, Rada města na svém jednání dne 1. 12. 2008 doporučila Zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města Řevnice pro rok 2009. RM projednala a doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města pro rok 2009.

Diskuse:
Kvasnička: Návrh rozpočtu zpracovával HO, prošel jednáním RM a byl předložen FV. Byly připomínky k výdajům- položky EKOS- navýšení oproti roku 2008 o 5%. HO zpracoval nový návrh, kde náklady na služby EKOS zůstávají nezměněny pro rok 2009. Zastupitelé měli kapitoly rozpočtu ve zjednodušené verzi, příjmy-výdaje- rozpočtová rezerva. Předkládám návrh hlasovat o podrobném rozpočtu.FV také navrhuje vypustit náklady na mzdu pracovníka zajišťujícího dotace.
Pozměňovací návrh: Vypustit částku na odměnu pracovníka zajišťujícího dotace a přesunout ji do rozpočtové rezervy.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje podrobný rozpočet města Řevnice pro rok 2009, návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení.“
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 1 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 6 zastupitel

Diskuse
Starosta: Upozorňuji na to, že pokud neschválíme rozpočet, budeme mít rozpočtové provizorium.
Vedoucí HO: Musíte si však uvědomit, že bude problém platit faktury, cokoliv objednávat, problém s dotacemi…
Ing.Sudek: Město by mohlo měsíčně čerpat náklady ve výši 1/12 minulého roku.Starosta: Já nechám hlasovat ještě jednou, zda bychom došli k nějakému rozumnému závěru, neboť byla na Městském úřadu kontrola z KÚ a v jejích závěrech je, že máme schvalovat i vyvěšovat pouze zjednodušenou verzi rozpočtu.
Kvasnička: Ale pokud není podrobný rozpočet, je zde prostor k manévrům mezi částkami, není to přehledné.
Ing.Veselá: Ale ten zjednodušený rozpočet přesně koresponduje s podrobným, který byl podkladem právě pro sestavování zjednodušené verze.
Tajemnice: Sami kontroloři nás upozornili na to, že pokud máme schválený podrobný rozpočet, tak cokoliv uděláme mimo, tzn. že pokud je třeba jenom drobných úprav, nákupů, přesunů apod. musíme dělat rozpočtové opatření, které schvaluje zastupitelstvo města.
Vedoucí HO: Úplně jednoduchý příklad-Hasiči si koupili čepice, v kapitole jim zbyly peníze a potřebují dokoupit košile. Takže v rámci kapitoly např. oblečení se koupí čepice, košile. Bude-li podrobný rozpočet, nelze z peněz na čepice koupit košile a znamená to,že musíme udělat rozpočtové opatření. A tak by to bylo úplně ve všem.
Kvasnička: Navrhuji vypustit náklady na odměnu pracovníka pro zajišťování dotací a přesunout je do rozpočtové rezervy.
Starosta dává hlasovat:
Pro: 6 zastupitelů
Proti: 7 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1 zastupitel


Diskuse
Starosta nechává hlasovat o původním návrhu rozpočtu.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Řevnice pro rok 2009, návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení.“
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 7 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
JUDr.Dudák: Navrhuji hlasovat o tomtéž ještě jednou. Starosta nechává hlasovat o návrhu rozpočtu.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Řevnice pro rok 2009, návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení.“
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 7 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta navrhuje nové usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet města Řevnice pro rok 2009, návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení.“
Zároveň ZM ukládá RM, aby správci jednotlivých kapitol dodržovali podrobný rozpočet podle směrnice, kterou zpracuje RM do 1.1. 2009. Zde bude možnost provádět přesuny mezi jednotlivými kapitolami do výše 50 000 Kč.
Pro: 13 zastupitelů
Proti: 1 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 16
Přijmutí daru – ulice Slunečná
Dne 26. 5. 2008 schválilo ZM bezúplatné nabytí ideální jedné čtvrtiny pozemku parc.č. 2974/18 kat.úz. Řevnice (část ulice Slunečné), které nabídl městu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ke dni 16. 10. 2008 nabyl stát dědictvím další id. jednu čtvrtinu výše uvedeného pozemku. Podmínkou bezúplatného převodu celého podílu státu na město je schválení bezúplatného nabytí druhé čtvrtiny výše uvedeného pozemku (tj. id. 2/4) pozemku ZM.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatné nabytí ideálních dvou čtvrtin pozemku parc.č. 2974/18 kat.úz. Řevnice.

Pro: 14 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 17
Dětské hřiště
Na ZM byl předložen návrh s tím, že Zastupitelstvo na svých předešlých jednáních rozhodlo o využití pozemků pod házenou pro vybudování dětského hřiště a jmenovalo výbor pro přípravu DH. Aby bylo možné vybudovat dětské hřiště bez nutnosti zapojení městského úřadu do této akce, bylo zřízeno občanské sdružení. To má jeden předmět činnosti a to právě vybudování dětského hřiště v Řevnicích.
Toto sdružení žádá o pronájem pozemků pod házenou za 1 Kč ročně po dobu 3 roky. Sdružení zajistí finanční prostředky, DH postaví a bude jej postupně, podle etap budování, bezplatně převádět na město. Herní prvky budou v souladu s platnou legislativou. Součástí předání majetku městu bude i prohlášení o shodě, příp. další potřebné certifikáty od dodavatele.
Po dobu pronájmu bude město Řevnice zajišťovat běžnou údržbu jako je sekání trávy, úklid chodníků, ošetřování stromů apod. Provozovatelem již postavených a předaných herních prvků bude město Řevnice.

Diskuse:
JUDr.Dudák: V původních návrzích kolegy Sudka bylo hřiště umístěno v horní třetině parku pod házenou, tedy v části víceméně vymezené pozemky parc.č.1051/1 a 1051/2. Není tedy žádný důvod pronajmout za účelem výstavby dětského hřiště i zbylé spodní dvě třetiny parku. Aby byly herní prvky chráněny před poškozením vandaly a i v zájmu bezpečnosti dětí s ohledem na bezprostřední blízkost komunikace Mníšecká a Sportovní a kamenného koryta vodoteče Moklinského potoka, je nutné hřiště oplotit. Tím se ovšem zcela zničí charakter parku jako volně přístupného prostoru. Neexistuje nebo alespoň nebyl zastupitelům předložen žádný projekt, jak by mělo dětské hřiště vypadat. Za této situace je krajně neodpovědné přenechávat majetek města jinému subjektu, a to dokonce za smluvních podmínek, které městu nedávají žádné právo ovlivnit, jak bude městský prostor pojat. Naprosto špatný je navržený postup, kdy by hřiště mělo být budováno postupně po neznámo jak dlouhou dobu a jednotlivé prvky postupně předávány městu k údržbě. Normální by naopak bylo stavbu v celku provést až poté, co budou shromážděny potřebné finanční prostředky. Stejně tak je špatný postup, kdy městu předem ukládá povinnost přijmout nějaké neznámé zařízení postavené podle neznámého projektu, převzít o něj péči a hlavně převzít z něj odpovědnost. Když to shrnu, tak nevíme co, nevíme kdy, nevíme kde, nevíme jak – ale přebíráme to, budeme se o to starat a budeme za to nést odpovědnost.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 1051/1,2,3 v katastrálním území Řevnice občanskému sdružení Dětské hřiště Řevnice za účelem vybudování dětského hřiště. Zastupitelstvo schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy s občanským sdružením Dětské hřiště Řevnice. Údržba předmětných nemovitostí zůstává v odpovědnosti města Řevnice“.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 2 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 18 a 19
Pan Kvasnička žádá předložit Zprávu o činnosti společnosti EKOS, zařadit na RM a následně na příští zasedání ZM a dát usnesení.
Návrh usnesení:
ZM pověřuje RM na příští zasedání ZM zařadit bod „Zpráva o hospodaření společnosti Ekos Revnice s.r.o.“ a „ Zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti-EKOS Řevnice, s.r.o“.
RM zajistí podklady pro projednávání tohoto bodu.

Pro: 14 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 20
Různé
Starosta informoval o žádosti Hasičského záchranného sboru o bezúplatný převod, nemohou investovat do cizího majetku. Podmínkou města však je, že pokud HZS přestane využívat objekt a pozemky, měli by to vrátit městu zpět. Tento návrh smlouvy neprošel na MV ČR. Pokud HZS prostory nezíská, bude se rozhlížet po jiném prostoru, kde by umístili jednotku. Starosta upozornil na to, že by chtěl znát názor zastupitelů, protože už proběhlo několik jednání a nyní situace vypadá tak, že stojíme před problémem, pokud nepřevedeme budovu, přestěhují se jinam.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí.

Pro: 14 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

DISKUSE
Kvasnička: Dotaz na poplatky za odpady - předat informaci na Finanční výbor
Tajemnice: Z hlavy neřeknu přesnou částku, nechám to ale zjistit a podklady předáme na Finanční výbor v nejbližším termínu.
Diskuse: Záměr prodat pozemek
Ing.Beneš: Byl jsem osobou, která podala námitky, byly uznány, bod byl projednán znovu. Tento bod byl ale dnes ztažený z programu a nerad bych, aby se objevil zase na příštím zasedání ZM. Je třeba přihlédnout k tomu, že pozemek je od roku 1926 vložen na LTC, v dobách budoucích byla část oddělena kvůli výstavbě trafostanice. Nechápu, proč kupující Řevnická sportovní byla ochotna zaplatit 500 000 Kč s tím, že postaví nářaďovnu na náčiní pro tělocvik ZŠ. Proč nepostaví nářaďovnu rovnou a míchá do toho pozemek. Na pozemku stojí cvičná stěna, studna. Martina Navrátilová pozemek zhodnotila několika miliony a nyní by mohl být provoz znemožněn.
Satorie: Z dokumentů vyplývá, že Řevnická sportovní pronajme prostor za 1 Kč na dobu neurčitou. Smlouva je to budoucí, není tam penále, aby záměr byl seriozní, pohybujeme se v 10násobku. Nedílnou součástí je smlouva nájemní, není tam, co se stane, když to prodá, je zcela evidentně udělána tak, aby nemohla být vymahatelná, je to evidentní tunel.
Střítezký: Komunální sport žije z příspěvků členů, a s.r.o je podnikatelský subjekt, jedná se o spekulativní kroky.
Satorie: Byl návrh Řevnické sportovní, že by pozemky byly napsány přímo na LTC, to však Řevnická sportovní odmítla.
Čeřovský: Přišel nám návrh, bylo řečeno, že na to nemáme, že to kupovat nebudeme, chtěl jsem, aby město předložilo nabývací titul.
Satorie: Bude svolána valná hromada a budeme řešit další kroky.
Rytířová: Potřebujeme ale řešit školu a pro ni nářaďovnu a možnosti řešení tělocviku.
Střítezký: Tenisová hala je pouze provizorium, je třeba vybudovat něco pro školu na cvičení, vidím rekonstrukci sokolovny, protože jsou osnovy pro TV,inspekce, hygiena….
Ing.Kozák: Hledali jsme využití sokolovny v dopoledních hodinách, nabízíme škole hodiny tělocviku zdarma.
Rytířová: Smáznete ten dluh škole?
Ing.Kozák: Dluh vystačí na 1-2 roky, abychom měli co dělat, částečně se budeme snažit zrekonstruovat sokolovnu, provést úpravy…, zbývá 270 000 Kč.
Střítezký: ZŠ,Sokol,LTC jsou komunální záležitosti, znovu to opakuji, už to nedávejte na ZM, a s.r.o ať si řeší své problémy.
Nosek: Směrem na západ se ustupuje od těchto přetlakových hal, jsou více prašné, budou z toho zdravotní problémy.
JUDr.Dudák: Osobně se mě a celé rady dotýká, když někdo říká, že se tu hrály nějaké podivné hry, stanovisko RM je stále stejné, prodáme pozemek za úplatu, byl zde projekt Řevnické sportovní na vybudování nářaďovny, škola bude chodit na TV….
Kvasnička: Nelze bezúplatně převézt, je tu spousta spolků, které mají problémy s pozemky, při takovém postupu by se obec dostala do neřešitelné situace. Distancuji se od toho, jak to dopadlo s Řevnickou sportovní,, jsem rád, že RM konečně přiznala, že iniciovala to, že děti budou chodit do haly.
Ing.Beneš: LTC se snažilo o bezúplatný převod
Nosek: Vy se chcete vzdát něčeho, co nese jméno, které pro Řevnice něco znamená
Rytířová: Jak budeme řešit školu?
Satorie: Proč se na to bude používat pozemek LTC, proč chtějí pozemek LTC.
JUDr.Dudák: Řešili jsme, kde vzít peníze na nářaďovnu….
Diskuse probíhala až do 00.15 hodin. Podrobný záznam je nahraný na CD.

K bodu 21
Závěr
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města, popřál všem přítomným klidné prožití svátků vánočních s tím, že RM bude zasedat ještě 15.12.2008 a další zasedání bude až po novém roce.

 

 

Usnesení

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

A.Schvaluje
obecně závaznou vyhlášku č.3/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
obecně závaznou vyhlášku č.4/2008, o místních poplatcích, včetně přílohy.
obecně závaznou vyhlášku č.5/2008, kterou se zrušuje vyhláška 3/2003 .
obecně závaznou vyhlášku č.6/2008, kterou se zrušuje vyhláška 1/1995 a 6/1996
finanční příspěvek pro Dělnickou besedu Havlíček ve výši 10.000,- Kč na oslavy 105. Výročí trvání spolku.
finanční příspěvek pro Obec Baráčníků ve výši 10.000,- Kč na oslavy jubilea 80let od založení spolku“.
úpravy rozpočtu města na rok 2008 podle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení“.
schvaluje rozpočet města Řevnice pro rok 2009, návrh rozpočtu je nedílnou součástí tohoto usnesení.“
bezúplatné nabytí ideálních dvou čtvrtin pozemku parc.č. 2974/18 kat.úz. Řevnice.

Pověřuje
RM na příští zasedání ZM zařadit bod „Správa o hospodaření společnosti Ekos Revnice s.r.o.“ a „ Zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti-EKOS Řevnice, s.r.o“.
Zrušuje
ke dni 31. 12. 2008 Městskou policii v Řevnicích.
Ukládá

Radě města, aby správci jednotlivých kapitol dodržovali podrobný rozpočet podle směrnice, kterou zpracuje Rada města do 1.1. 2009.
Souhlasí
s pronájmem pozemků parc. č. 1051/1,2,3 v katastrálním území Řevnice občanskému sdružení Dětské hřiště Řevnice za účelem vybudování dětského hřiště. Zastupitelstvo schvaluje uzavření předložené nájemní smlouvy a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy s občanským sdružením Dětské hřiště Řevnice. Údržba předmětných nemovitostí zůstává v odpovědnosti města Řevnice.

Bere na vědomí

informaci o žádosti Hasičského záchranného sboru o bezúplatný převod.

 

Součástí zápisu je souhrnné usnesení a listina přítomných zastupitelů.


Zapisovatel:
Mgr.Renata Plachtová

Ověřovatelé zápisu:
MVDr.Zdeněk Valeš
Petr Bergr

Starosta
Miroslav Cvanciger

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 475x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load