Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 8.12.2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Řevnice konaného dne 8. 12. 2008

v zasedací místnosti Zámečku Řevnice

 

Čas zahájení zasedání zastupitelstva: 19.10 hod.
Čas skončení zasedání zastupitelstva: 21.15 hod.

Přítomní zastupitelé: Ing.Beneš Josef, Bergr Petr, Cvanciger Miroslav, JUDr. Dudák Pavel, Kvasnička Libor,
Rytířová Helena, Ing. Sudek Martin, Ing. Zdráhal Václav, MVDr. Ing. Buchal Jiří, Hrubý Vratislav, Ing. Veselá Ivana,

Omluvení zastupitelé: MgA. Trnka Michal, Vladimír Křivánek, Kadlec Jan, MVDr.Valeš Zdeněk

Tajemnice městského úřadu: Mgr.Renata Plachtová

Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 11 občanů.

Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Schválení vyhlášky č.3/2008 - koeficient daně z nemovitosti
7. Schválení vyhlášky č.4/2008 - poplatky za zhodnocení stavebního pozemku
8. Schválení vyhlášky č.5/2008 - poplatky za komunální odpad
9. Schválení vyhlášky č.6/2008 - o místních poplatcích
10. Schválení vyhlášky č.7/2008 - zrušující vyhláška
11. Schválení finančního příspěvku - Dělnická beseda Havlíček
12. Schválení finančního příspěvku - Obec Baráčníků
13.Záměr prodat pozemek
14. Přijmutí daru - manželé Bubákovi
15. Přijetí půjčky (projekt přednádraží)
16. Zrušení Městské policie
17. Vodovody a kanalizace – podnikatelský záměr
18. Rozpočtové opatření – rozpočet 2008
19. Schválení Rozpočtu na rok 2009
20. Různé
21. Závěr

 

Průběh zasedání zastupitelstva

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva v 19.10 hod. přivítáním zastupitelů a přítomných občanů.

Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o zasedání zastupitelstva byla řádně zveřejněna.

Starosta konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.

Starosta jmenoval zapisovatelem tajemnici městského úřadu Mgr.Renatu Plachtovou. Námitka proti jmenování zapisovatele nebyla vznesena.

Starosta jmenoval členy návrhové komise paní Ivanu Veselou a pana Libora Kvasničku. Námitka proti jmenování členů návrhové komise nebyla vznesena.

Starosta jmenoval ověřovateli zápisu paní Helenu Rytířovou a pana Ing.Josefa Beneše. Námitka proti jmenování ověřovatelů zápisu nebyla vznesena.

K bodu 2 :
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva.
Starosta žádá doplnit program o bod :
Hlasování o tomto návrhu:
Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů

Starosta s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu zastupitelstva konstatoval, že byl schválen následující program zasedání zastupitelstva:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Schválení vyhlášky č.3/2008 - koeficient daně z nemovitosti
7. Schválení vyhlášky č.4/2008 - poplatky za zhodnocení stavebního pozemku
8. Schválení vyhlášky č.5/2008 - poplatky za komunální odpad
9. Schválení vyhlášky č.6/2008 - o místních poplatcích
10. Schválení vyhlášky č.7/2008 - zrušující vyhláška
11. Schválení finančního příspěvku - Dělnická beseda Havlíček
12. Schválení finančního příspěvku - Obec Baráčníků
13. Záměr prodat pozemek
14. Přijmutí daru - manželé Bubákovi
15. Přijetí půjčky (projekt přednádraží)
16. Zrušení Městské policie
17. Vodovody a kanalizace – podnikatelský záměr
18. Rozpočtové opatření – rozpočet 2008
19. Schválení Rozpočtu na rok 2009
20. Různé
22.Závěr

 

K bodu 3:
Zpráva o činnosti RM

 

 


Starosta dává hlasovat o usnesení:
Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 4 :
Zpráva o činnosti Finančního výboru

 

Starosta dává hlasovat o usnesení:
Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 5:
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

 

Starosta dává hlasovat o usnesení:
Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 6:
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 84 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů obecně závaznou vyhlášku č.3/2008 pro všechny nemovitosti na katastrálním území města Řevnice dle které se pro výpočet daně z nemovitostí stanoví místní koeficient ve výši 3. Tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, případně jejich soubory.
Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Řevnice číslo 1/1994 ze dne 10.01.1994 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. ledna 2010.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2008 pro všechny nemovitosti na katastrálním území města Řevnice kdy se pro výpočet daně z nemovitostí stanoví místní koeficient ve výši 3“.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 7
Zastupitelstvo města Řevnic vydává podle § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008, kterou Město Řevnice zavádí a vybírá místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace, na niž se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. ledna 2009.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.4/2008, kterou Město Řevnice zavádí a vybírá místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

 

 

K bodu 8
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.5/2008, dle které Město Řevnice jako správce místních poplatků vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Sazbu poplatku pro poplatníka podle čl. 2 vyhlášky činí částka 470,- Kč a je tvořena:
1.z částky 250,- Kč za osobu ročně
2.z částky 220,- Kč za osobu ročně, stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Bude upřesněno po uzavření měsíce listopadu a doděláno dodatečně podle stavu k 30.11.2008 a FIN
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. ledna 2009.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.5/2008, kterou Město Řevnice jako správce místních poplatků vybírá poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 9
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.6/2008 o místních poplatcích, kdy Město Řevnice jako správce místních poplatků vybírá:
a)poplatek ze psů,
b)poplatek za rekreační pobyt,
c)poplatek za užívání veřejného prostranství,
d)poplatek z ubytovací kapacity,
e)poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 01. ledna 2009.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.6/2008, kterou Město Řevnice jako správce místních poplatků vybírá poplatek ze psů, poplatek za rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatek z ubytovací kapacity a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj“.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 10
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.7/2008, kterou se zrušují vyhlášky:
3/2003 - bez náhrady
2/2001, 1/2002, 1/2003, 3/2004, 3/2005, 2/2007 o místních poplatcích a nahrazují se vyhláškou č.5/2008 a 6/2008
2/1995 - likvidace tekutých odpadů – bez náhrady
3/1995 - likvidace tuhých odpadů – bez náhrady
1/1994 - koeficient daně z nemovitosti a nahrazuje se vyhláškou č.3/2008.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.7/2008, kterou se zrušují vyhlášky 3/2003 - bez náhrady, 2/2001, 1/2002, 1/2003, 3/2004, 3/2005, 2/2007 o místních poplatcích a nahrazují se vyhláškou č.5/2008 a 6/2008, 2/1995 - likvidace tekutých odpadů – bez náhrady, 3/1995 - likvidace tuhých odpadů – bez náhrady, 1/1994 - koeficient daně z nemovitosti a nahrazuje se vyhláškou č.3/2008“.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.


K bodu 11
Na RM byla dne 3. 11. 2008 předložena žádost Dělnické besedy Havlíček o finanční příspěvek na oslavy 105. výročí trvání spolku, které se budou konat v roce 2009. RM doporučila ZM schválit pro Dělnickou besedu Havlíček finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek pro Dělnickou besedu Havlíček ve výši 10.000,- Kč na oslavy 105. Výročí trvání spolku.
Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 12
Na RM byla dne 3. 11. 2008 předložena žádost Obce Baráčníků o finanční příspěvek na oslavy jubilea 80let od založení spolku, které se budou konat v roce 2009. RM doporučila ZM schválit pro Obec Baráčníků finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje finanční příspěvek pro Obec Baráčníků ve výši 10.000,- Kč na oslavy jubilea 80let od založení spolku“.
Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 13
ZM schválilo na svém zasedání dne 29.9.2008 kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č.75/1 a parc.č.74 vše v k.ú. Řevnice za částku 500.000,- Kč.
RM zveřejnila na úřední desce záměr zcizit pozemek parcelní č.: 75/1 o ploše 452 m2 a parc. č. 74 o ploše 21 m2 a objekt na parc.č.74 č. p. 750 v k. ú. Řevnice. Z tohoto důvodu byly předloženy na ZM kupní smlouvy týkající se předmětných pozemků, které by odkoupila Řevnická sportovní s. r. o. od města Řevnice za částku 500.000,- Kč a za částku 434.953,- Kč by pro Město Řevnice pro ZŠ vybudovala na pozemku města nářaďovnu a tuto vybavila tělocvičným nářadím. V tomto prostoru by měla škola uloženo i nářadí potřebné pro práce na pozemku.
Vzhledem k tomu, že nebyla dodržena 15denní lhůta pro vyvěšení na úřední desce, byl tento záměr znovu projednán na RM dne 20. 10. 2008 a následně opět vyvěšen na úřední desce.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 75/1 a parc.č.74 vše v k.ú. Řevnice za částku 500.000,- Kč od města Řevnice pro Řevnickou sportovní s.r. o“.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 14
ZM byla předložena Smlouva o uzavření budoucí darovací smlouvy s manžely Bubákovými, panem Bauerem a panem Pečinkou, kteří se zavazují, že darují Městu Řevnice nově vzniklou komunikaci v  lokalitě Pod lesem (v nákresu označena číslem 11). ZM vzalo dne 29. 09. 2008 tuto smlouvu na vědomí. ZM však nerozhodlo dle § 85 odst. 1 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, zákon o obcích, o nabytí nemovité věci.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje přijmutí daru – parcely, která vznikne oddělením z pozemků parc. č. 3534 a 3535/2 kat.úz. Řevnice, o výměře cca 870 m2 a bude určená pro budoucí komunikaci“.
Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
K bodu 15:
Na ZM byl v příloze zaslán materiál týkající se projektové přípravy na úpravu přednádražního prostoru. Úmyslně byl použit termín "Projektové přípravy", sic se jedná o složité dílo, skládající se z několika celků (viz příloha - dispro - tabulka nabídky). Tento dodavatel (má značné zkušenosti s rozsáhlými dopravními stavbami, z větší části v Praze), bude řešit m.j. složitý problém se zapojením ČD do projektu a též musí dovedně nastavit kritéria projektu tak, aby město získalo dotaci v možném plném rozsahu t.j. 92,5 %. Převážná část nákladů na pořízení projektu budou náklady pro dotaci uznatelné, tzn., že současně přijatá půjčka na projekt se z větší části uhradí ze získané dotace. Na KÚ Stč.kraje bude zaslána žádost o přidělení půjčky (podpora absorpční kapacity obcí).
 
Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města bere informaci na vědomí“.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 16
Na ZM byl předložen návrh na zrušení Městské policie, který byl schválen RM č.73 dne 03.11.2008 s tím, že Městská policie v Řevnicích bude zrušena ke dni 31.12.2008.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města zrušuje ke dni 31. 12. 2008 Městskou polici v Řevnicích“.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 17
Na ZM byl předložen firmou EKOS podnikatelský záměr na zajištění správy a provozu vodohospodářské infrastruktury vlastněné městem vlastním jménem a vlastními prostředky firmou EKOS, s.r.o. Cílem tohoto záměru je zkvalitnění správy a provozu vodohospodářské infrastruktury ve městě s plánováním financování obnovy infrastruktury dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a zajištění odpovídajícího čištění městských odpadních vod v souladu se směrnicí EK 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod s cílem využití možnosti dotací z EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí- prioritní osa
I-zlepšování vodohospodářské infrastruktury.
Podmínkou pro podání žádosti je splnění Podmínek přijatelnosti – schválené Ministerstvem životního prostředí, kde jednou z podmínek je omezení trvání smlouvy mezi provozovatelem a vlastníkem vodohospodářské infrastruktury.
Podnikatelský záměr umožní generovat vlastní finanční zdroje k pokrytí požadavku na spolufinancování vodohospodářského projektu na rozvoj vodohospodářské infrastruktury města z OP ŽP. Základní podmínkou k získání dostatečných finančních zdrojů je využití vybudované infrastruktury a zázemí firmy EKOS Řevnice spol. s.r.o., snížení provozních nákladů a zvýšení cen vodného a stočného.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města
Bude projednána na RM č. 75 dne 1. 12. 2008

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 18
Rozpočtové opatření
Na ZM bylo předloženo rozpočtové opatření, které upravuje rozpočet podle skutečného plnění.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření pro rok 2008 tak, jak bylo předloženo v podkladových materiálech“.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 19
Na ZM byl předložen Rozpočet na rok 2009 projednaný ve Finančním výboru dne 25. listopadu 2008.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet pro rok 2009“.

Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 20:
Různé
Pro: 11 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 21
Závěr:

 

 

 


Usnesení
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
A.schvaluje

vzalo na vědomí
Součástí zápisu je souhrnné usnesení a listina přítomných zastupitelů.

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel:
Mgr.Renata Plachtová

Ověřovatelé zápisu:
Helena Rytířová
Ing.Josef Beneš

Starosta
Miroslav Cvanciger

 

 

 

 


 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 202x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load