Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 30.6.2008

Zápis ze  zasedání zastupitelstva města Řevnicekonaného dne 30.6. 2008

v zasedací místnosti MěÚ Řevnice

Čas zahájení zasedání zastupitelstva:  19.10 hod.
Čas skončení zasedání zastupitelstva:

Přítomní zastupitelé:      Ing.Beneš Josef, Bergr Petr, Cvanciger Miroslav, JUDr. Dudák  Pavel, Křivánek Vladimír,  Kvasnička Libor, Rytířová Helena, MgA. Trnka Michal, Ing. Sudek Martin, Ing. Zdráhal Václav, MVDr. Valeš Zdeněk

Omluvení zastupitelé: Ing. Buchal Jiří, Hrubý Vratislav,  Ing. Veselá Ivana, Kadlec Jan

Tajemník městského úřadu: Mgr.Renata Plachtová

Možnosti zúčastnit se zasedání využili 1 občan.

Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2008
4.  Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2008
5.Různé
6. Závěr

Průběh zasedání zastupitelstva

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva v 19.10 hod. přivítáním zastupitelů a přítomných občanů.

Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o zasedání zastupitelstva byla řádně zveřejněna.

Starosta konstatoval, že je přítomno 11 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.

Starosta určil zapisovatelem tajemníka městského úřadu Mgr.Renatu Plachtovou.  Námitka proti určení zapisovatele nebyla vznesena.

Starosta představil přítomným novou tajemnici městského úřadu paní Mgr.Renatu Plachtovou.

Starosta určil členy návrhové komise pana Vladimíra Křivánka a paní Helenu Rytířovou.  Námitka proti určení členů návrhové komise nebyla vznesena.

Starosta určil ověřovateli zápisu pana Petra Bergra a pana Libora Kvasničku.  Námitka proti určení ověřovatelů zápisu nebyla vznesena.

Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva  a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva. 


Hlasování o tomto návrhu:
Pro:    11 zastupitelů   
Proti:    0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů

Starosta s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu zastupitelstva konstatoval, že byl schválen následující program zasedání zastupitelstva:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení obecně závazné vyhlášky č.1/2008
4. Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2008
5. Různé
6. Diskuse
7. Závěr

K bodu 3
Rada města na svém jednání dne 26.května 2008 doporučila Zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č.1/2008 o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitosti, s koeficientem 3. Výtěžek z daní bude účelově vázán na úklid města, údržbu a postupné zlepšování stavu vozovek a chodníků a veřejné zeleně. text vyhlášky byl přílohou.
K projednávanému bodu byly  ze strany zastupitelů připomínky a starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitosti.
Pro: 6 zastupitelů   
Proti: 1 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 4 zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.

K bodu 4
V rámci zabezpečení veřejného pořádku a vytvoření opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působených alkoholem, uložila Rada města na svém jednání (53) ze dne 31.března 2008 tajemníkovi a radnímu JUDr. Pavlu Dudákovi vypracovat návrh vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
Rada města na svém jednání (59) dne 9.června  2008 doporučila Zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města Řevnice č.2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. (Vzhledem k tomu,že obecně závazná vyhláška města Řevnice č.1/2008 o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitosti, s koeficientem 3 nebyla schválena, dochází k přečíslování vyhlášek a obecně závazná vyhláška města Řevnice č.2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství se stává vyhláškou č.1/2008).
Text vyhlášky byl přílohou.
V rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku byla  navržena vyhláška, která vymezuje některá místa veřejného prostranství na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje a tím se vytváří opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví a majetku způsobený alkoholem.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Pro:    11 zastupitelů   
Proti:    0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování:    0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 5 – Různé
a) Starosta informoval přítomné o tom, že rada města hledá další možné kroky, které povedou k úsporným opatřením na městském úřadě.
Všechny organizační složky byly vyzvány k předložení návrhů na úsporná opatření, s tím, že byly porovnány příjmy a výdaje za první pololetí roku 2008. Bylo konstatováno, že:
Plánované příjmy na rok 2008: 33 306 000 Kč - Skutečnost za 1.pololetí: 16 514 000 Kč - Plnění 49,58%  
Plánované výdaje na rok 2008:34 382 000 Kč - Skutečnost za 1.pololetí: 14 288 000 Kč - Plnění 41,55%

b) Starosta informoval o tom, že nová tajemnice městského úřadu zpracovává materiál na reorganizaci úřadu a rada města se k němu bude vyjadřovat na svém zasedání dne 14.7.2008.

c) Starosta informoval o tom, že Pečovatelské služba vypracovává rozvahu nákladů služeb poskytovaných pro okolní obce a starosta vstoupí do jednání se starosty obcí,kterým tuto službu poskytujeme a bude vyžadovat finanční krytí těchto služeb.

d) Starosta informoval o tom, že hledáme i další náměty,které povedou k úsporným opatřením.


Diskuse
k bodu 4)
MgA.Trnka : Nedokáži si představit jak pijáci budou číst vyhlásit. Lépe vyhlásit to na celé Revnice nebo zhotovit mapky.
Starosta: Nelze vymezit na celé Řevnice, musí být vymezen prostor.
JUDr.Dudák: Nelze jen např.okolí školy, náměstí…. pak by se opilci přesunuli jen o ulici dál.Proto se vymezil celý celek, který má hranice.
MgA.Trnka: Kdyby to byla jednotlivá místa, bylo by to složité.Lepší je varianta celého prostoru.
p.Kvasnička: Mapky se všem brzy dostanou.
Ing.Sudek: Co se může podnikat proti těmto osobám,pokutu nezaplatí, co bude dál.
JUDr.Dudák: Spíš budou záznamy u Policie, dokumenty s kterými se dá nějak naložit.
Starosta: P.Nosek volal několikrát strážníka,neměl však žádné prostředky jak zabránit požívání alkoholu před jeho obchodem.
Ing.Sudek: Může na základě městské vyhlášky zasahovat v těchto případech policie?
JUDr. Dudák: Je to v kompetenci městské policie, státní policie může zasáhnout tehdy, pokud porušují ještě i zákon.

k bodu 5)
p.Kvasnička: Pokud by se stalo,že je vyšší výhled čerpání rozpočtu, je třeba zaslat podklady do finančního výboru

k bodu 6)
Občan: dotaz na skládku:
Starosta - odpověď: Skládka bude uzavřena do konce měsíce července 2008, bude zahájena rekultivace, vznikne místo pro sběr komunálního odpadu – kontejnery – „sběrný dvůr“, pouze pro fyzické osoby za poplatek.

K bodu 7
Z řad zastupitelů nejsou žádné další dotazy nebo připomínky.
Starosta konstatoval, že byly projednány všechny body programu zasedání zastupitelstva, poděkoval přítomným zastupitelům a občanům za účast na zasedání zastupitelstva a informoval přítomné, že zápis ze zasedání zastupitelstva bude v plném rozsahu zveřejněn na internetových stránkách města www.revnice.cz.
 Zároveň starosta popřál všem přítomným hezké prázdniny s tím, aby načerpali dostatek síly  a energie na další zasedání, které se uskuteční v měsíci září 2008.

Usnesení

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

A.schvaluje
a)s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu program zasedání zastupitelstva.
b)obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

B.neschválilo
obecně závaznou vyhlášku č.1/2008 (původní číslování) o stanovení místního koeficientu pro daň z nemovitosti.

3.vzalo na vědomí
informaci starosty o úsporných opatřeních“.

Součástí zápisu je souhrnné usnesení a listina přítomných zastupitelů.

Zapisovatel
Mgr.Renata Plachtová

Ověřovatelé zápisu
Libor Kvasnička
Petr Bergr

Starosta
Miroslav Cvanciger

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 401x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load