Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení ze dne 2.3.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Řevnice ze dne 2. 3. 2009

v zasedací místnosti Zámečku Řevnice

Čas zahájení zasedání zastupitelstva: 20.10 hod.
Čas skončení zasedání zastupitelstva: 23.15 hod.

Přítomní zastupitelé: Ing.Beneš Josef, Bergr Petr, Cvanciger Miroslav, JUDr. Dudák Pavel, Kvasnička Libor,Rytířová Helena, Ing. Sudek Martin, Ing. Zdráhal Václav, Ing. Buchal Jiří, Hrubý Vratislav, Ing. Veselá Ivana, MgA. Trnka Michal, Vladimír Křivánek, MVDr. Valeš Zdeněk, Petr Knýbel
Omluvení zastupitelé:
Tajemnice městského úřadu: Mgr. Renata Plachtová
Možnosti zúčastnit se zasedání využilo 7 občanů.

Program uvedený na pozvánce na zasedání zastupitelstva:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Houdkovi – odkup pozemku
7. Směna pozemku – Kolářovi
8. Obecně závazná vyhláška 1/2009
9. Obecně závazná vyhláška 2/2009
10. Obecně závazná vyhláška 3/2009
11. Fond rozvoje města – půjčky
12. Směna pozemků – Řevnice – Lety
13. Rozpočtové opatření
14. Zpráva o hospodaření společnosti Ekos Řevnice s.r.o.
15. Zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti-EKOS Řevnice, s.r.o
16. Různé
17. Závěr

Průběh zasedání zastupitelstva

Starosta města zahájil zasedání zastupitelstva v 20.10 hod. přivítáním zastupitelů a přítomných občanů.

Starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a informace o zasedání zastupitelstva byla řádně zveřejněna.
Starosta informoval zastupitelstvo města o rezignaci zastupitele pana Kadlece s tím, že RM tuto rezignaci přijala. Zároveň starosta přivítal nového člena zastupitelstva pana Petra Knýbela. Pan Knýbel složil slib člena zastupitelstva města a následně mu bude vystaveno osvědčení.
Starosta konstatoval, že je přítomno 15 zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů z patnáctičlenného zastupitelstva.

Starosta jmenoval zapisovatelem tajemnici městského úřadu Mgr. Renatu Plachtovou. Námitka proti jmenování zapisovatele nebyla vznesena.

Starosta jmenoval členy návrhové komise pana MVDr. Zdeňka Valeše a pana Ing. Jiřího Buchala. Námitka proti jmenování členů návrhové komise nebyla vznesena.

Starosta jmenoval ověřovateli zápisu paní Helenu Rytířovou a pana Ing. Václava Zdráhala. Námitka proti jmenování ověřovatelů zápisu nebyla vznesena.

K bodu 2
Starosta přednesl program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva a vyzval zastupitele, zda mají návrhy na doplnění bodů do programu nebo na vypuštění bodů z programu zasedání zastupitelstva.

Diskuse
Pan Sudek navrhuje zařadit do programu bod – Dětské hřiště
Hlasování o tomto návrhu:
Pro: 14 zastupitelů
Proti: 1 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů
Pan Sudek navrhuje vypustit z programu bod č. 14 a 15 - Zpráva o hospodaření společnosti Ekos Řevnice s.r.o. a Zpráva o činnosti Dozorčí rady společnosti-EKOS Řevnice, s.r.o
Hlasování o tomto návrhu:
Pro: 9 zastupitelů
Proti: 3 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 3 zastupitelů

Pan Kvasnička navrhuje zařadit do programu odvolání členů Rady města pánů JUDr. Dudáka a Křivánka
Hlasování o tomto návrhu:
Pro: 8 zastupitelů
Proti: 5 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelů


Starosta s odkazem na § 6 odst. 5 poslední věta jednacího řádu zastupitelstva konstatoval, že byl schválen následující program zasedání zastupitelstva:


Zahájení
1. Schválení programu
2. Slib člena zastupitelstva
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Houdkovi – odkup pozemku
7. Směna pozemku – Kolářovi
8. Obecně závazná vyhláška 1/2009
9. Obecně závazná vyhláška 2/2009
10. Obecně závazná vyhláška 3/2009
11. Fond rozvoje města – půjčky
12. Směna pozemků – Řevnice – Lety
13. Rozpočtové opatření
14. Dětské hřiště
15. Odvolání členů RM
16. Různé
17. Závěr


Pro: 15 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů


K bodu 2
Slib nového zastupitele

K bodu 3
Zpráva o činnosti RM
Zprávu o činnosti RM za období od posledního zasedání zastupitelstva města přednesl starosta pan Miroslav Cvanciger.
RM se sešla 5x, byly projednány body týkající se možností prodeje a koupí pozemků ve vlastnictví města Řevnice, výjimky ze stavební uzávěry, souhlasy s dělením pozemků, nájemní smlouvy, situace na ČOV, žádosti o vyjádření k přestavbám, rekonstrukcím a stavbám RD, žádosti o změny užívání stavby, žádosti na napojení na místní komunikaci, probíhající rekonstrukce Palackého náměstí, příprava investic na rok 2009, projekt Park and ride Řevnice, smlouvy o smlouvách budoucích a věcná břemena, fond rozvoje města-půjčky, rekonstrukce Selecké ulice-dotace, směna pozemků Lety-Řevnice, návrhy nových vyhlášek, dotace na dokončení ČOV a dostavba splaškové kanalizace, rozpočtové opatření, nový řád veřejného pohřebiště…
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
ZM bere zprávu o činnosti RM na vědomí.
Zpráva byla přijata: všemi hlasy

K bodu 4
Zpráva o činnosti Finančního výboru
Finanční výbor se od posledního zasedání zastupitelstva nesešel. Jediným důvodem by bylo rozpočtové opatření, ale FV dostal podklady k projednání až v pátek před zastupitelstvem.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
ZM bere zprávu o činnosti Finančního výboru na vědomí.
Zpráva byla přijata: všemi hlasy

K bodu 5
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
Kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva nesešel.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
ZM bere zprávu o činnosti Kontrolního výboru na vědomí.
Zpráva byla přijata: všemi hlasy

K bodu 6
Houdkovi – odkup pozemku
Manželé Houdkovi, vlastníci pozemků parc. č. 1016/1 a 1016/3 kat. úz. Řevnice (Na Výšině), na nichž plánují postavit rodinný domek, požádali o odprodej pozemku ve vlastnictví Města Řevnice parc. č. 1016/2 kat. úz. Řevnice, o výměře 20 m2, druh pozemku zahrada. Domnívají se, že jej město nevyužije a jim umožní snadnější přístup k nemovitosti. Pozemek parc. č. 1016/2 přiléhá ke komunikaci parc. č. 1032 kat. úz. Řevnice (ulice Na Výšině), která se díky tomu v těchto místech rozšiřuje. RM doporučila projednat prodej pozemků se zájemci za tržní cenu stavebního pozemku, a v případě jejich trvajícího zájmu věc znova předložit do jednání rady. Dne 26. ledna 2009 se dostavili manželé Houdkovi na Městský úřad k projednání odkupu pozemků ve vlastnictví Města Řevnice tak, jak bylo požadováno v zápise z Rady města dne 5. 1. 2009. Oba manželé prohlašují, že přistupují na odkup pozemku parc. č.1016/2 kat. úz. Řevnice v částce 2500 Kč za 1 m2 s tím, že pokud to schválí Zastupitelstvo města, budou ochotni podepsat smlouvu o odkupu. Dohodnutá částka bude splacena dle požadavků Rady města, a to buď bezhotovostně, nebo přímo na pokladně Městského úřadu Řevnice.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodat pozemek parc. č. 1016/2 kat. úz. Řevnice o ploše 20 m2 za částku 2500 Kč za m2 manželům Houdkovým“.
Termín: ihned

Pro: 15 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 7
Směna pozemku – Kolářovi
Manželé Kolářovi neoprávněně užívají část pozemku parc. č. 3479/1 k.ú. Řevnice (část ulice Tyršova). Na jejich žádost jim byl prodloužen termín vyklizení pozemku do 31. 12. 2008.
Manželé Kolářovi jednali s vlastníky sousedních pozemků o možnosti vykoupení části pozemků, které by nabídli výměnou za obecní cestu, kterou neoprávněně užívají.
Jelikož manželé Kolářovi by do výkupu parcel investovali nemalé finanční prostředky, zaslali Městskému úřadu v Řevnicích dne 14. 1. 2009 dopis se žádostí o předběžný souhlas Města Řevnice s provedením jimi navrhované směny.
RM se směnou zabývala a doporučuje ZM tuto směnu schválit proto, aby byly vyřešeny majetkoprávní vztahy.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města vyjadřuje předběžný souhlas s navrženou směnou pozemků dle situačního nákresu“.
Pro: 15 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.


K bodu 8
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.1/2009, kterou se zrušuje vyhláška:
4/1991 a 1/1999 Tržní řád – bez náhrady. Tyto vyhlášky pozbyly v současné době na aktuálnosti a byly nahrazeny jinými předpisy.

Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2009, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/1991 ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/1999 - Tržní řád“.

Pro: 15 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 9
Obecně závazná vyhláška č. 2/2009
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.2/2009, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 řád veřejného pohřebiště – bez náhrady. Tato vyhláška pozbyla na aktuálnosti a byla nahrazena opatřením Rady města – Řád veřejného pohřebiště, který byl nově zpracován pod metodickým vedením z Krajského úřadu Středočeského kraje a schválen RM.
Starosta dává hlasovat o usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 - řád veřejného pohřebiště“.

Pro: 15 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 10
Obecně závazná vyhláška č. 3/2009
Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) obecně závaznou vyhlášku č.3/2009, o změně vyhlášky č. 4/2008, o místních poplatcích, která byla projednána na RM č. 81 dne 2. 3. 2009. RM reflektovala připomínky k článku 21 „Sazby poplatku“ a navrhla změny. Změny jsou navrženy kvůli současné ekonomické situaci v ČR a zvýhodňují místní podnikatele oproti původním sazbám. Jsou podstatně sníženy.

Diskuse
Buchal: Na vystavené zboží před provozovnou se mi zdá částka nízká – body 6 a 7., v provozovnách se platí 150 Kč za měsíc.
JUDr. Dudák: Nárůst byl razantní, s cenami se dlouho nehýbalo, pokud přijmeme tuto vyhlášku, můžeme ji zase za rok zvednout.
Buchal: Vychází to na 58 Kč na 1 m, to se mi zdá málo, hlavně na náměstí, nebudu hlasovat pro.
Sudek: Body 3 a 4 se mi jeví nejednoznačné, sazba za měsíc, za rok, mělo by se to vyspecifikovat.
JUDr. Dudák: Znění je stejné jako v prosinci, je na poplatníkovi, zda si vybere na jak dlouho.
Buchal: Navrhuji vrátit vyhlášku na RM.

Starosta nechává hlasovat o návrhu stáhnout vyhlášku z programu.
Pro: 1 zastupitelů
Proti: 12 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelé

Buchal: Návrh – časově vymezit.
Starosta nechává hlasovat o návrhu vyhlášku časově vymezit s platností do konce roku 2009.
Pro: 15 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů

Starosta dává hlasovat o usnesení
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.3/2009, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 o místních poplatcích s účinností od 1. dubna 2009 a platností do 31. prosince 2009“.

Pro: 15 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitelů

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.


K bodu 11
Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města
Dne 3. 11. 2008 vyhlásila Rada města Řevnice výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje města na opravy a modernizaci bytového fondu v obci. Z důvodu nedostatečného zůstatku bankovního účtu (610,683,83 Kč), navrhujeme krátit požadované částky na 64,5 %.
Do výběrového řízení se přihlásili – seznam žadatelů:
Manželé Hana a Ladislav Čeřovských, bytem Řevnice, V Luhu 149. Účel půjčky: rekonstrukce půdního prostoru u rodinného domku č.p. 149 a nástavba bytu rušící ploché střechy, požadovaná částka celkem – 420,000,- Kč. Navrhovaná částka celkem – 270,900,- Kč.
Pan Jiří Zrostlík, bytem Řevnice, Na Výšině 167. Účel půjčky: přípojka kanalizace k rodinnému domu č.p. 167, která se napojí na veřejnou část v ulici Na Výšině, požadovaná částka – 15,000,- Kč. Navrhovaná částka – 9,675,- Kč.
Manželé Jan a Monika Hruškovi, bytem Řevnice, Dvořákova 443. Účel půjčky: stavební úpravy ve 2.NP č.p. 443-rozšíření obytné plochy, požadovaná částka – 225,000,- Kč. Navrhovaná částka – 145,125,- Kč.
Pan Miroslav Svoboda, bytem Řevnice, Tylova 455. Účel půjčky: zateplení obvodového pláště domu a vestavba do půdního prostoru, požadovaná částka celkem – 210,000,- Kč. Navrhovaná částka celkem – 135,450,- Kč.
Pan Tomáš Váňa, bytem Řevnice, Mařákova 853. Účel půjčky: výměna oken a balkonových dveří u č.p. 853, požadovaná částka – 75,000,- Kč. Navrhovaná částka – 48,375,- Kč.

Navrhovaná částka celkem: 609,525,- Kč

Starosta dává hlasovat o usnesení
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města (dle přiloženého seznamu žadatelů) na opravy a modernizaci bytového fondu v obci žadatelům ve výši 64,5% původně žádané částky ve výši 609 525 Kč a sice:
Manželé Hana a Ladislav Čeřovských, bytem Řevnice, V Luhu 149 ve výši 270 900 Kč
Pan Jiří Zrostlík, bytem Řevnice, Na Výšině 167 ve výši 9 675 Kč
Manželé Jan a Monika Hruškovi, bytem Řevnice, Dvořákova 443 ve výši 145 125 Kč
Pan Miroslav Svoboda, bytem Řevnice, Tylova 455 ve výši 135 450 Kč
Pan Tomáš Váňa, bytem Řevnice, Mařákova 853 ve výši 48 375 Kč“.

Pro: 14 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.


K bodu 12
Směna pozemků mezi městem Řevnice a obcí Lety
Jedná se o vyřešení přístupu do oblasti Za vodou v Řevnicích. Přístupová komunikace do této části, která leží na kat. území obce Lety je ve vlastnictví soukromé osoby a obec Lety v této záležitosti prohrála soud a má pozemky pod touto komunikací vydat do vlastnictví soukromé osoby. Aby bylo této problematice předejito, byl předložen návrh na směnu pozemků mezi obcí Lety a městem Řevnice. Pokud by obec Lety získala dále uvedený pozemek ve vlastnictví města Řevnice, nabídla by jej této soukromé osobě jako náhradu. Město Řevnice by naopak získalo od obce Lety část lesa, který patří obci Lety a leží v kat. území města Řevnice. Na ZM byly předloženy znalecké posudky připravené pro směnu pozemků mezi obcí Lety a městem Řevnice. Jedná se o znalecký posudek č.2499/043/2008 – o obvyklé ceně nemovitosti – pozemku č.3017/3 v kat.úz. Řevnice, zadaný městem Řevnice a znalecký posudek č.1/1/2009 o ceně lesních pozemků a porostů na nich v katastru města Řevnice, zadaný obcí Lety na pozemky par.č. 3576/12, 3591/6, 3576/5, 3592/11. Znalecké posudky na lesní pozemky ve vlastnictví obce Lety jsou ve výši 3 052 400 Kč a znalecké posudky na pozemky ve vlastnictví města Řevnic jsou ve výši 2 596 450 Kč. Tato směna řeší dlouhodobý problém části Za vodou v Řevnicích.
Lesní pozemek navazuje přímo na pozemek města Řevnice, je oddělen jasnou hranicí. Město Řevnice má na této směně rovněž zájem, neboť v oblasti Za vodou bydlí obyvatelé města Řevnic a tato cesta je cestou přístupovou k jejich nemovitostem.
Starosta dává hlasovat o usnesení:

Usnesení
„Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků mezi městem Řevnice a obcí Lety. Jedná se o pozemek parc. č. 3017/3 v kat.úz. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice a o pozemky par. č. 3576/12, 3591/6, 3576/5, 3592/11 včetně porostů na nich ve vlastnictví obce Lety v katastru města Řevnice“.
Pro: 14 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 13
Rozpočtové opatření č. 1
Ekonomicko-správní odbor připravil návrh úprav rozpočtu města pro rok 2009 podle skutečně získaných dotací ke dni 28. 2. 2009.
Rada města na svém jednání dne 2. 3. 2009 projednala návrh úprav rozpočtu pro rok 2009 a doporučuje Zastupitelstvu města schválit navržené úpravy rozpočtu města pro rok 2009.
Návrh FV : Projednat dnes.

Rozpočtové opatření číslo: 01

rok 2009

PŘÍJMY

číslo
kapitola
konto
původní hodnota
změna
po změně

text

Upřesnění globální dotace z kraje přijde

1
mimo
4112
1 168 000
42 300
1 210 300
vždy až po 1.1. t.r. tj. po schválení rozpočtu

Dotace ze SFDI na chodník Na Stránce -

2
mimo
4113
0
4 000 000
4 000 000
- při tvorbě rozpočtu ještě nebyla známa

Dotace z MF na Seleckou - nově získané

3
mimo
4116
0
1 700 000
1 700 000
při tvorbě rozpočtu ještě nebyla známá

VÝDAJE
číslo
kapitola
konto
původní hodnota
změna
po změně

text

Navýšení výdajů a opravy komunikací
4
2212
5171
200 000
1 900 000
2 100 000
o dotaci + podíl města

Navýšení výdajů ostatní komunikace
5
2212
5169
0
4 400 000
4 400 000
o dotaci + podíl města

Nově proplácení nemocenské za 4. až 14.
6

5424
0
50 000
50 000
den nemoci

Starosta dává hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Usnesení:
„Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1 na rok 2009, které bude nedílnou součástí zápisu“.
Pro: 15 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 0 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.
Starosta dává hlasovat o usnesení.
Návrh usnesení:
Usnesení:

„Zastupitelstvo města přijímá globální dotaci ve výši 1, 210 300 Kč, dotaci ze SFDI na chodník Na Stránce ve výši 4, 000 000 Kč a dotaci z MF ČR na Seleckou ulici ve výši 1, 700 000 Kč.

Pro: 14 zastupitelů
Proti: 0 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 1 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 14
Dětské hřiště Řevnice

Sdružení „Dětské hřiště Řevnice“ navrhuje, že vybuduje na pozemcích města dětské hřiště a posléze jej převede za 1 Kč do majetku města. Jsou možné dva základní způsoby získání finančních prostředků a posléze i výstavby, provozu hřiště a jeho předání do majetku města:
Stavba ze sponzorských příspěvků a dotačního titulu – stavba by byla provedena v jednom kroku, hrací prvky a příslušenství v majetku sdružení by byly převedeny městu po 5ti letech provozu hřiště, což je požadavkem poskytovatele dotačního titulu.
Stavba pouze ze sponzorských příspěvků – stavba by byla provedena ve 2-3 etapách, příslušenství a hrací prvky by byly převáděny do majetku města postupně, po etapách.

V obou případech bude město zajišťovat úklid a údržbu pozemků i hracích prvků. Součástí předání majetku městu bude i prohlášení o shodě, příp. další potřebné certifikáty od dodavatele.

K odsouhlasení zastupitelstvem jsou předloženy smlouvy o partnerství a o spolupráci:
Smlouva o partnerství je potřebná vzhledem k předpokládanému čerpání dotačního titulu.
Smlouva o spolupráci pak upravuje vztah mezi sdružením a městem. Tj. umožňuje postavit dětské hřiště na pozemcích města a zavazuje město, že bude dětské hřiště uklízet a udržovat. Součástí smlouvy o spolupráci je i situace umístění stavby a návrh provozního řádu.

JUDr.Dudák: Žádal jsem ještě o předložení stanov sdružení, už před časem je požadovala i rada, dosud jsme je nedostali.
Ing.Sudek: Stanovy nejsou pro hlasování potřeba. Dodáme je před podpisem smlouvy.
Starosta dává hlasovat o usnesení.

Návrh usnesení
Usnesení:
„Zastupitelstvo si vyhrazuje do své pravomoci schválení smlouvy o partnerství a smlouvy o spolupráci se sdružením Dětské hřiště Řevnice“.

„Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o partnerství se sdružením Dětské hříště Řevnice a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva“.

„Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci se sdružením Dětské hříště Řevnice a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva“.

Pro: 12 zastupitelů
Proti: 1 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 2 zastupitelé
Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno.

K bodu 15
Odvolání členů RM JUDr. Pavla Dudáka a Vladimíra Křivánka
Na ZM byl přednesen p. Kvasničkou návrh na odvolání členů RM pana JUDr. Pavla Dudáka a pana Vladimíra Křivánka s tím, že pan Křivánek blokuje komunikaci mezi zastupiteli, FV nedostává informace apod., když v roce 2007 rada podle pana Kvasničky nechtěla poskytnout informace o výběrovém řízení na svoz odpadu.
K tomuto bodu proběhla bouřlivá a rozsáhlá diskuse, z které byla zaznamenána pouze část.
Křivánek: Jak blokuju to, že nedostává FV a KV informace
Kvasnička: Vadí mi celá diskuse, která se vedla na dodání podkladů svozové firmy.
Křivánek: Pokud potřebujete místo pro někoho jiného, řekněte to rovnou.
Dudák: A v čem jsem já blokoval komunikaci mezi zastupiteli? Prosím konkrétně.
Kvasnička: Rozdílné názory na ekonomiku, nechcete šetřit, pokud jsem navrhoval opatření, říkali jste, že šetřit se nedá….
Dudák: To bych rád slyšel v jaké souvislosti. Konkrétně.
Starosta: Jedna věc je odvolání členů a druhá doplnění RM.
Křivánek: Co se týká mě, na nečinnost to nesvádějte, je to funkce zadarmo, dělám to za účelem, aby se Řevnice pozvedly, nelpím na pozici, ale nevidím důvod k odvolání.
Kvasnička: Každé ZM řešíme problém s rozpočtem.
Dudák: Stále čekám konkrétní vysvětlení.
Kvasnička: Celou dobu se to střádá.
Dudák: Chápu, že část ZM se domluvila, prohlasujete si to, ale když to zdůvodňujete, tak chci slyšet konkrétní důvody.
Kvasnička: Problémy vyústily.
Dudák: Takže od Libora se nic konkrétního nedozvíme, rád bych se zeptal jednotlivě i ostatních zastupitelů, jaké mají důvody pro mé odvolání.
Beneš: Mně konkrétně vadí prodej pozemku pod LTC, ty jsi přišel s tím, aby se to prodalo Řevnické sportovní a celou dobu si to tlačil. Teď proběhla valná hromada tenisu a je zvolené nové vedení.
Dudák: To je vyslovená lež a dobře to víte. Jasně jsem se k tomu vyjadřoval na minulém zastupitelstvu. Jednal jsem i osobně s panem Satorie na jeho žádost. Tenis má evidentně vnitřní problémy a vy prostě potřebujete najít viníka. Na mně to neházejte.
Starosta: To, co říká Pepa Beneš, není pravda, tak to vůbec nebylo, musím se Pavla zastat.
Hrubý: Každé ZM se řeší - nedodali jste, dodejte, vylepší se to …chybí komunikace.
JUDr. Dudák: Konkrétně, kdy já jsem tobě odmítl poskytnout nějakou informaci?
Hrubý: No, to ne, to si nemůžu stěžovat.
Sudek: Přijde mi to jako šaškárna, byla to typická demagogická ukázka…chtěl jsem analýzu, studii co se stane, když se zavře skládka….. - rozebírá se situace kolem skládky.
Dudák: Chci slyšet konkrétně, co já jsem udělal špatně.
Sudek: To ti tady konkrétně říkat nebudu, je toho hodně, to si někdy můžeme zajít na pivo a tam ti to řeknu.
Dudák: S tebou já na pivo nikdy nepůjdu, takže to chci slyšet tady a teď.
Trnka: Já na tuhle hru nechci přistoupit, zdá se mi to směšné, měli byste to brát sportovně, mám své důvody, ale nebudu se zpovídat.
Buchal: Pavel Dudák je třecí kamínek.
Valeš: Vytváříš (Dudák) třecí plochy, jsem taky rozhodnutý.
Dudák: V čem je vytvářím? Nedomnívám se, že já.
Veselá: Nechápu to. Jestli tady někdo opravdu dobře pracuje, tak je to Pavel Dudák.
Z řad veřejnosti vystupuje pí Rajchlová a p. Kramoliš. Nedoporučují změnu v radě. Rada pracuje dobře. Nevidí důvod pro změnu. Přeruší se kontinuita, nebudou dotaženy započaté projekty.
Rytířová: Neslyšela jsem tady jediný konkrétní důvod. Proč by tito pánové měli být odvoláni z rady?
Buchal: Tak já vám to teda řeknu. Pavel Dudák, vždycky když je nějaký problém, tak ho nechce řešit a chce to zamést pod koberec.
Dudák: Tak to bych rád věděl, kdy a jaký problém jsem chtěl zamést pod koberec.
Buchal: Teď to nejsem schopen říct. Musel bych přemýšlet.
Dudák: Tak přemýšlej.
Buchal: (nic neříká)
Starosta: Ať je starostou kdokoliv, změny v radě s ním mají být předem projednány. To se nestalo. S takovým postupem nesouhlasím. Musím přehodnotit i svoji budoucnost, řeknu to na příštím zastupitelstvu.
Dudák: Neřekli jste jediný konkrétní důvod, proč Vláďa Křivánek a já bychom měli být odvoláni. Tak já to řeknu za vás, jaký je ten důvod. Vám totiž strašně vadí, že jsem vám opakovaně dokázal, že ne já, ale vy pracujete špatně. Naposledy vás strašně vytočilo to, že jsem upozornil, že prosincové zastupitelstvo přijalo neplatné usnesení ohledně dětského hřiště. Zastupitelstvo v rozporu se zákonem o obcích rozhodovalo na návrh Martina Sudka o věci, která je ve výlučné působnosti rady. A přečtěte si článek Martina Sudka v dnešním Ruchu o dětském hřišti, je tam půlka věcí zamlčená a druhá půlka překroucená.
Sudek: Ale rada mohla tu situaci napravit a schválit to znova sama, ale vymýšlí si nesmysly.
Dudák: Rada se tím zabývala, a protože rada postupuje odpovědně, žádala doplnění podkladů pro to, aby mohla odpovědně rozhodnout o pronájmu pozemku pod házenou pro dětské hřiště. Vy jste ale podklady nedodali a odmítli jste komunikovat. Za celou dobu se výbor pro dětské hřiště neobtěžoval s radou komunikovat. Takže vytýkáte radě, že se chová odpovědně. Vy hodnotíte moji práci. K tomu ani nejste oprávnění, ani nevíte, co všechno pro město dělám i Vláďa Křivánek, my se tím nikde nechlubíme. Nejste schopni proti mně argumentovat a jediné co vám zbývá, je mně prostě odvolat. Nikdo z vás neměl ani tolik odvahy, abyste nám s Vláďou do očí předem řekli, že nás chcete odvolat, zavolali jste to starostovi pět minut před zastupitelstvem. Jestli vám na mé práci nezáleží, je mi jedno. Mně záleží na tom, aby si mojí práce a mně vážili lidi, kterých si já sám vážím, a to vy nejste.
Rytířová: Chci se zeptat pana Knýbla, který je tu nový, jestli je připraven rozhodovat o tak závažné otázce.
Knýbl: Ano, mluvili jsme o tom, můžu hlasovat, mám informace.
Dudák: Až budete příště rozhodovat o důležitých věcech, bylo by dobré zjistit si informace i od druhé strany.
Starosta dává hlasovat o usnesení.

Usnesení
„ZM odvolává z funkce člena Rady města JUDr. Pavla Dudáka“.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 5 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 3 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.
Starosta dává hlasovat o usnesení.
Usnesení:
„ZM odvolává z funkce člena Rady města Vladimíra Křivánka “.
Pro: 7 zastupitelů
Proti: 4 zastupitelů
Zdrželo se hlasování: 4 zastupitel
Starosta konstatoval, že usnesení nebylo schváleno.

K bodu 17
Různé
P. Rojík – přednesl Zprávu Dozorčí rady za rok 2008 firmy EKOS spol.s r.o.Řevnice.

K bodu 18
Závěr
Starosta skončil zasedání zastupitelstva města ve 23.15 hodin.

Usnesení
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

A.Schvaluje
záměr prodat pozemek parc. č. 1016/2 kat. úz. Řevnice o ploše 20 m2 za částku 2500 Kč za m2 manželům Houdkovým.

obecně závaznou vyhlášku č.1/2009, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/1991 ve znění obecně závazné vyhlášky č.1/1999 - Tržní řád

závaznou vyhlášku č. 2/2009, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2003 ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2004 - řád veřejného pohřebiště.

obecně závaznou vyhlášku č.3/2009, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 o místních poplatcích s účinností od 1. dubna 2009 a platností do 31. prosince 2009.

poskytnutí půjček z Fondu rozvoje města (dle přiloženého seznamu žadatelů) na opravy a modernizaci bytového fondu v obci žadatelům ve výši 64,5% původně žádané částky ve výši 609 525 Kč a sice:
Manželé Hana a Ladislav Čeřovských, bytem Řevnice, V Luhu 149 ve výši 270 900 Kč
Pan Jiří Zrostlík, bytem Řevnice, Na Výšině 167 ve výši 9 675 Kč
Manželé Jan a Monika Hruškovi, bytem Řevnice, Dvořákova 443 ve výši 145 125 Kč
Pan Miroslav Svoboda, bytem Řevnice, Tylova 455 ve výši 135 450 Kč
Pan Tomáš Váňa, bytem Řevnice, Mařákova 853 ve výši 48 375 Kč.

směnu pozemků mezi městem Řevnice a obcí Lety. Jedná se o pozemek parc. č. 3017/3 v kat.úz. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice a o pozemky par. č. 3576/12, 3591/6, 3576/5, 3592/11 včetně porostů na nich ve vlastnictví obce Lety v katastru města Řevnice.
rozpočtové opatření č. 1 na rok 2009, které bude nedílnou součástí zápisu.
smlouvu o partnerství se sdružením Dětské hříště Řevnice a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva.

smlouvu o spolupráci se sdružením Dětské hříště Řevnice a pověřuje starostu k uzavření této smlouvy do 15 dnů od rozhodnutí zastupitelstva.

Pověřuje
Zrušuje
Ukládá

Souhlasí
vyjadřuje předběžný souhlas s navrženou směnou pozemků dle situačního nákresu.

Bere na vědomí
zprávu o činnosti RM na vědomí.
zprávu o činnosti Finančního výboru na vědomí.
zprávu o činnosti Kontrolního výboru na vědomí.

Přijímá
globální dotaci ve výši 1, 210 300 Kč, dotaci ze SFDI na chodník Na Stránce ve výši 4, 000 000 Kč a dotaci z MF ČR na Seleckou ulici ve výši 1, 700 000 Kč.
Si vyhrazuje
do své pravomoci schválení smlouvy o partnerství a smlouvy o spolupráci se sdružením Dětské hřiště Řevnice.

Neschvaluje
ZM odvolává z funkce člena Rady města Vladimíra Křivánka.
ZM odvolává z funkce člena Rady města Vladimíra Křivánka.

Součástí zápisu je souhrnné usnesení a listina přítomných zastupitelů.

Zapisovatel
Mgr.Renata Plachtová

Ověřovatelé zápisu
Helena Rytířová
Václav Zdráhal

Starosta
Miroslav Cvanciger

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 12x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load