Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 13

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 13.6.2005

Zastupitelstvo města Řevnice
A. schvaluje
1.
starostu města Řevnice pana Miroslava Cvancigera jako kandidáta na starostu Honebního společenství Řevnice a Let 

2. koupi pozemku č. parc. 3030/5 o výměře 234 m2 v katastrálním území Řevnice za cenu 1,- Kč, po uložení inženýrských sítí a zhotovení konečného povrchu komunikace a chodníků na základě schválené projektové dokumentace a po vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí na tuto komunikaci 

3. finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč a odpuštění připojovacího příspěvku majitelům chat v oblasti Za Vodou, kteří se chtějí připojit na tlakovou kanalizaci a které budou rekolaudovány na rodinné domy do konce roku 2006 

4. koupi pozemku č. parc. 1135 o výměře 124 m2 v katastrálním . Řevnice za cenu 250,- Kč/m

5. koupi pozemků č. parc. 1762/1 o výměře 171 m2, č. parc. 1762/6 o výměře 73 m2 a č. parc. 1762/7 o výměře 63 m2 v katastrálním území Řevnice za cenu 250,- Kč/ m2 

6. uzavření půjčky ve výši 2 milionů Kč na zabezpečení financování rekonstrukce vodovodních řadů v ulici Berounská, Komenského a Tyršova 

7. zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na pozemku č. parc. 3678/1 ve prospěch oddělené části tohoto pozemku o výměře 1265 m2, který bude ve vlastnictví Jana Hazuky ve smyslu usnesení Zastupitelstva města ze dne 13.9.2004 

8. Změnu č.1 územního plánu sídelního útvaru Řevnice, zpracovanou firmou A – STUDIO, Ing. arch. Pátkovou v roce 2004. Platnost Změny č. 1 se stanovuje na území sídelního útvaru Řevnice, tj. katastrální území Řevnice a v v souladu s platností Územního plánu sídelního útvaru Řevnice na dobu neurčitou. Platnost může být omezena nebo zrušena usnesením zastupitelstva města 

9. Závaznou část Změny č.1 územního plánu. Závaznou částí jsou: 
- regulativy funkčního využití území 
- regulativy prostorového uspořádaní území 
- veřejně prospěšné stavby 

10. vyhlášku č. 2/2005 o změně vyhlášky č. 2/97 Městské rady v Řevnicích o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Řevnice

B. konstatuje, že k návrhu Změny č.1 nebyly vzneseny námitky ani připomínky. S připomínkami vznesenými k návrhu zadání bylo naloženo jako s podněty, protože byly podány vlastníky nemovitostí mimo katastrální území Řevnice.

C. bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor územního a stavebního řízení č.j. USŘ/502/05/Nap zeb dne 1.3.2005

D. ukládá starostovi 
- Zabezpečit vyhotovení čistopisu Změny č.1. 
- Zabezpečit archivaci dokumentace na Městském úřadě v Řevnicích. 
- Předat čistopis včetně dokladů o schválení Změny č.1: Stavebnímu úřadu v Řevnicích, Městskému úřadu v Černošicích a Krajskému úřadu Středočeského kraje.“ 

V Řevnicích dne 13.6.2005
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
Ověřovatelé zápisu:
Libor Kvasnička 
Ing. Ivana Veselá

Miroslav Cvanciger
starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 213x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load