Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 12

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 7.3.2005


Zastupitelstvo města Řevnice
A. schvaluje

1. závěrečný účet za rok 2004 ve výši 69.054.915,- Kč v příjmové části po konsolidaci a ve výši 85.047.884,- Kč ve výdajové části po konsolidaci a souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad 

2. prodej pozemku č. parc. 3228 o výměře 17 m2 v obci a katastrálním území Řevnice za cenu 550,- Kč/m2 Janě a Václavu Parkánovým, Na Jamech 821, 252 30 Řevnic 

3. koupi pozemku č. parc. 3289/14 v katastrálním území Řevnice o výměře 66 m2 za cenu 3.300,- Kč 

4.
převod částky 50.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 3429 Ostatní zájmová činnost, položka 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 

5. převod částky 1.200.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 2310 Pitná voda, položka 5171 Údržba a opravy dodavatelské 

6. převod částky 550.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 2212 Silnice včetně místních komunikací, položka 5171
7. převod částky 380.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 2310 Pitná voda, položka 5171 Údržba a opravy dodavatelské 


8. převod částky 600.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 3113 Základní škola Řevnice, položka 6121 Budovy, haly a stavby včetně projektů 

9. v příjmové části mimo kapitolu, položka 4122, ponížení o částku 14.175.000,- Kč 

10. ve výdajové části:
kapitola 3113 Základní škola Řevnice, položka 5331 Příspěvky příspěvkovým organizacím, ponížení o částku 9.435.000,- Kč
kapitola 3111 Mateřská škola Řevnice, položka 5331 Příspěvky příspěvkovým organizacím, ponížení o částku 2.218.000,- Kč
kapitola 3231 Základní umělecká škola, položka 5331 Příspěvky příspěvkovým organizacím, ponížení o částku 2.522.000,- Kč 

11. převod částky 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 3429 Ostatní zájmová činnost, položka 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím, s účelovým určením: finanční pomoc zemím postiženým přírodní katastrofou ze dne 26. prosince 2004 prostřednictvím nadace ADRA“

12. Vyhlášku 1/2005 o zrušení obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 2/2003 ze dne 21. července 2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů Mateřské školy v Řevnicích okres Praha západ

13. schvaluje udělit půjčku z Fondu rozvoje bydlení:
a) Zdeňkovi Řežábkovi, Tyršova 106, Řevnice, ve výši 225.000,- Kč na vestavbu bytu do půdního prostoru v domě čp. 106, Řevnice
b) Vlastě Šupáčkové, Selecká 815, Řevnice, ve výši 135.000,- Kč na zateplení obvodového pláště domu a výměnu oken a dveří v domě čp. 815, Řevnice
c) Mgr. Janu Švédovi, bytem Nušlova 2296/57, Praha 13, ve výši 120.000,- Kč na obnovu fasády včetně oplechování domu a výměnu oken a dveří v domě čp. 83, Řevnice

14. návrh smlouvy mezi Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj a Městem Řevnice, o poskytnutí grantu na realizaci projektu s názvem „Zlepšení obslužnosti podnikatelské zóny Cihelna“
15. záměr dostavby Základní školy Řevnice a zadání zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu starosty města a ukládá Radě města připravit veřejné projednání záměru dostavby Základní školy Řevnice, včetně způsobu financování

B. deleguje ve smyslu 84 odst. 2 písm g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako zástupce města Řevnice na valných hromadách společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., konaných do konce volebního období zastupitelstva města, starostu Miroslava Cvancigera a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Václava Zdráhala

C. bere na vědomí
1.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2004
2. Návrh opatření na základě přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2004 a konstatuje, že navržená nápravná opatření jsou účinná a vedou k nápravě zjištěných nedostatků

V Řevnicích dne 7.3.2005
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
Ověřovatelé zápisu:
Lenka Kolářová 
Vladimír Křivánek

Miroslav Cvanciger
starosta
 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 265x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load