Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Usnesení č. 10

Usnesení z jednání Zastupitelstva města Řevnice ze dne 13.9.2004


Zastupitelstvo města Řevnice
A. schvaluje

1. zrušení sdružení obcí Řevnice, Lety, Dobřichovice s názvem ŘeLeDo

2. koupi pozemků č. parc. 3311/17 v k.ú. Řevnice o výměře 1605 m2 a č. parc. 3311/20 v k.ú. Řevnice o výměře 875 m2 za cenu 250,- Kč/m2

3. koupi pozemku č. parc. 1375/15 v k.ú. Lety, o výměře 47 m2 za maximální cenu 250,- Kč/m2

4. směnu pozemků parc. č. 2731/3 v k.ú. Řevnice o výměře 403 m2 parc.č. 3074/4 v k.ú. Řevnice o výměře 447 m2 a parc.č. 3087/2 v k.ú. Řevnice o výměře 415 m2, celková výměra 1265 m2 za část pozemku parc.č. 3678/1 v k.ú. Řevnice o výměře 1265 m2 vyznačenou na situačním plánku (příloha číslo 1 usnesení) po jejím zaměření a vyhotovení oddělovacího geometrického plánu

5. uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Lety na provozování veřejného osvětlení v ulici V Průhonu v katastru obce Lety

6. úpravy rozpočtu města:
a) Převod částky 30.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 6171 správa MěÚ, položka 5239 neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím
b) Příjmy v kapitole 3632 pohřebnictví zvýšit na částku 350.000,- Kč
c) Výdaje v kapitole 3632 pohřebnictví, položka 5171 údržba a opravy dodavatelské upravit z plánovaných 40.000,- Kč na 250.000,- Kč
d) Převod částky 250.000,- Kč z rozpočtové rezervy do kapitoly 2219 komunikace, položka 5171 údržba a opravy dodavatelské

7. vyhlášku číslo 2/2004 o změně obecně závazné vyhlášky číslo 4/2003, řádu veřejného pohřebiště města Řevnice

8. uzavřít smlouvu o poskytnutí prostředků z Povodňového fondu města s
a) panem Jaroslavem Černým a vyplacení částky 60.672,27 Kč jako dotaci pro dům čp. 715 v Alšově ulici
b) panem Mgr. Miroslavem Svobodou a vyplacení částky 99.619,- Kč jako dotaci pro dům čp. 455 v Tylově ulici
na opravu bytového fondu poškozeného po povodních v roce 2002.

9. dokument „Plnění nápravných opatření k nedostatkům zjištěným ve Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2003, ke dni 31.8.2004 ze dne 31.8.2004

B. bere na vědomí výsledky Přezkumu hospodaření města Řevnice za rok 2003 – nápravná opatření k zjištěným nedostatkům provedeného odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje a konstatováním, že nápravná opatření jsou účinná a vedou k nápravě zjištěných nedostatků

V Řevnicích dne 13.9.2004
Zapsal: Ing. Miroslav Zíma
Ověřovatelé zápisu:
Vladimír Křivánek 
JUDr. Pavel Dudák

Miroslav Cvanciger
starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 179x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load