Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jednací řád ZM

Jednací řád zastupitelstva města Řevnice


§ 1
Úvodní ustanovení

(1) Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh zasedání a usnášení zastupitelstva, jakož i další otázky s tím souvisící.

(2) Zastupitelstvo může v rámci tohoto jednacího řádu stanovit svým usnesením podrobnější pravidla pro zasedání zastupitelstva, vyžádá-li si to povaha daného zasedání zastupitelstva či povaha bodů programu zasedání zastupitelstva.

(3) Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné.

§ 2
Svolání jednání zastupitelstva

(1) Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává starosta pozvánkou podle odst. 2. Požádá-li starostu o svolání zastupitelstva alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti. Žádost podle předchozí věty se podává písemně nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem a musí obsahovat dostatečně určité vymezení záležitostí, které se navrhují k projednání v zastupitelstvu.

(2) Pozvánka na zasedání zastupitelstva se zasílá elektronicky na e-mailové adresy, které za tím účelem zastupitelé sdělí tajemníkovi městského úřadu.

(3) Pozvánka se zasílá alespoň 10 kalendářních dní před zasedáním zastupitelstva, tzn. včetně dne odeslání. Den konání zastupitelstva se do této lhůty nezapočítává. Na pozvánce musí být uvedeno alespoň místo, datum a hodina zasedání zastupitelstva, program zasedání.
(4) Pozvánka na zasedání zastupitelstva se zveřejňuje na internetových stránkách města alespoň 10 dní před zasedáním zastupitelstva, tzn. včetně dne vyvěšení. Den konání zastupitelstva se do této lhůty nezapočítává. Zároveň se na úřední desce městského úřadu a na městských plakátovacích plochách zveřejní informace o zasedání zastupitelstva s uvedením místa, data a hodiny zasedání zastupitelstva, programu zasedání a s upozorněním, že pozvánka na zasedání zastupitelstva s podkladovými materiály je zveřejněna na internetových stránkách města a že je též k nahlédnutí na městském úřadě.

§ 3
Příprava jednání zastupitelstva

(1) Přípravu jednání zastupitelstva zajišťuje starosta. Starosta, po projednání v radě města, stanoví s přihlédnutím k programu zasedání zastupitelstva, zejména:

(a) dobu, místo a program zasedání zastupitelstva a
(b) osoby odpovědné za zpracování a předložení podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu zasedání zastupitelstva.

(2) Každý zastupitel, rada města a výbory zastupitelstva mají právo navrhnout zařazení určité záležitosti k projednání na zasedání zastupitelstva. Návrh musí být doručen písemně městskému úřadu k rukám starosty nebo v elektronické podobě (i bez zaručeného elektronického podpisu) na e-mailovou adresu starosty a místostarosty. Je věcí navrhovatele, aby si ověřil, že elektronicky podaný návrh byl řádně doručen. Návrh lze učinit písemně či ústně též přímo na zasedání zastupitelstva.

(3) K pozvánce na zasedání zastupitelstva (§ 2 odst. 2) se přiloží podkladové materiály k jednotlivým bodům programu zasedání zastupitelstva. Podkladové materiály se k pozvánce přikládají v elektronické podobě; k pozvánce zasílané elektronicky se podkladové materiály připojí jako příloha, nebo jiným způsobem, pokud to je s ohledem na datový objem vhodné. Podkladové materiály se zároveň zveřejní na internetové stránce města a musí být k nahlédnutí na městském úřadě.
(4) Obsah podkladových materiálů k jednotlivým bodům programu zasedání zastupitelstva musí být takový, aby na jejich základě mohlo zastupitelstvo daný bod odpovědně projednat a rozhodnout.

(5) Podkladové materiály zpravidla podle charakteru daného bodu programu zasedání zastupitelstva, k němuž se vztahují, obsahují:

(a) důvod zařazení daného bodu do programu zasedání zastupitelstva,
(b) zhodnocení dosavadního stavu,
(c) očekávané výsledky,
(d) odůvodnění navrhovaných opatření,
(e) ekonomický dopad na rozpočet města a
(f) návrh usnesení.

§ 4
Účast zastupitelů na zasedání zastupitelstva

(1) Zastupitelé jsou povinni se zúčastnit každého zasedání zastupitelstva, nebrání-li jim v tom vážný důvod. Zastupitel, který se nemůže zasedání zastupitelstva zúčastnit, je povinen omluvit se předem starostovi, místostarostovi nebo tajemníkovi městského úřadu s uvedením důvodu. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro případ, že se zastupitel nemůže účastnit celého zasedání zastupitelstva.

(2) Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují zastupitelé svým podpisem na listině přítomných.

§ 5
Program zasedání zastupitelstva

(1) Program zasedání zastupitelstva, který bude uveden na pozvánce na zasedání zastupitelstva, schvaluje rada města.

(2) Na zasedání zastupitelstva může být jednáno pouze o bodech, které jsou obsaženy v programu zasedání zastupitelstva uvedeném na pozvánce (§ 2 odst. 3) nebo které byly zařazeny na program postupem podle odst. 3.

(3) O zařazení dalších bodů na program zasedání zastupitelstva nad rámec bodů uvedených v pozvánce rozhoduje zastupitelstvo na návrh zastupitele, rady města nebo výboru zastupitelstva. Ustanovení předchozí věty platí obdobně pro vyřazení bodu z programu zasedání zastupitelstva. Návrh na zařazení dalších bodů na program zasedání zastupitelstva či na jejich vyřazení lze podat kdykoliv v průběhu zasedání zastupitelstva.

(4) Uplyne-li od posledního zasedání zastupitelstva doba delší než 60 dnů, musí být na program zasedání zastupitelstva zařazeny bod zpráva o činnosti rady, zpráva o činnosti finančního výboru a zpráva o činnosti kontrolního výboru v období od posledního zasedání zastupitelstva.


§ 6
Průběh jednání zastupitelstva

(1) Zasedání zastupitelstva řídí starosta. Není-li starosta zasedání zastupitelstva přítomen, řídí zasedání zastupitelstva místostarosta a v případě jeho nepřítomnosti zastupitel, kterého zastupitelstvo řízením pověří. Kde se v odst. 2 až 12 a v § 7 až 9 hovoří o starostovi, míní se jím též místostarosta nebo pověřený zastupitel, řídí-li zasedání zastupitelstva.

(2) Není-li při zahájení zasedání zastupitelstva přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové zasedání zastupitelstva k projednání téhož programu. Totéž platí obdobně v případě, že během zasedání zastupitelstva klesne počet přítomných zastupitelů pod nadpoloviční většinu všech zastupitelů.

(3) V zahajovací části zasedání zastupitelstva starosta zejm. uvede, zda zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a zveřejněno a konstatuje počet přítomných zastupitelů.

(4) Starosta určí zapisovatele a z řad zastupitelů dva ověřovatele zápisu a dva členy návrhové komise. V případě, že některý ze zastupitelů vznese námitku proti určení zapisovatele, ověřovatele zápisu či člena návrhové komise, rozhodne zastupitelstvo, zda určeného zapisovatele, ověřovatele zápisu či člena návrhové komise, potvrzuje. V případě, že jej nepotvrdí, rozhodne zastupitelstvo na návrh kteréhokoliv zastupitele o jeho nahrazení.

(5) Starosta přednese program zasedání zastupitelstva, jak byl uveden na pozvánce. Starosta dále přednese návrh rady města na doplnění bodů do programu zasedání zastupitelstva nebo na vypuštění bodů z programu, pokud se na tom rada města v mezidobí od rozeslání pozvánky usnesla. Poté starosta vyzve zastupitele a členy výborů zastupitelstva, aby přednesli své návrhy na doplnění bodů do programu zasedání zastupitelstva nebo na vypuštění bodů z programu. O každém návrhu nechá starosta hlasovat v pořadí, jak byly návrhy podány. Body programu zasedání zastupitelstva uvedené v pozvánce na zasedání zastupitelstva, jejichž vypuštění z programu nikdo nenavrhl, se považují za schválené.

(6) Starosta s ohledem na výsledek hlasování o změně programu zasedání zastupitelstva podle odst. 5 sdělí konečný program zasedání zastupitelstva tak, jak bude zastupitelstvem projednán; ustanovení § 5 odst. 3, poslední věta, tím není dotčeno.

(7) Poté, s přihlédnutím k ustanovení § 5 odst. 4, přednese starosta nebo pověřený člen rady zprávu o činnosti rady, předseda finančního výboru nebo pověřený člen finančního výboru zprávu o činnosti finančního výboru a předseda kontrolního výboru nebo pověřený člen kontrolního výboru zprávu o činnosti kontrolního výboru v období od posledního zasedání zastupitelstva.

(8) Starosta, pověřený člen rady města nebo výboru zastupitelstva, případně zastupitel, který navrhl zařazení určitého bodu do programu zasedání zastupitelstva, přednese k projednávanému bodu programu úvodní slovo, sdělí potřebné informace a návrh usnesení.

(9) Ke každému bodu programu kromě bodů procedurálních se koná rozprava. Do rozpravy se zastupitelé přihlašují písemně předem nebo zvednutím ruky v průběhu zasedání. Slovo uděluje a odnímá starosta. Kdykoliv v průběhu rozpravy musí být uděleno slovo tomu zastupiteli, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů při jednání zastupitelstva. Poté, co v rozpravě měli možnost vystoupit všichni zastupitelé, kteří se do ní přihlásili, vyzve starosta členy výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli, a veřejnost, aby se ve veřejné části rozpravy vyjádřili k projednávanému bodu programu.
(10) Starosta může v průběhu zasedání zastupitelstva sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům programu zasedání zastupitelstva, je-li to s ohledem na povahu příslušných bodů vhodné.

(11) Kterýkoliv zastupitel může kdykoliv podat návrh na ukončení rozpravy. O návrhu rozhoduje zastupitelstvo bez rozpravy. Zastupitelstvo se může na návrh kteréhokoliv zastupitele kdykoliv usnést na omezujících opatřeních v rozpravě, vyžaduje-li si to průběh rozpravy.

(12) Kterýkoliv zastupitel může kdykoliv navrhnout přerušení zasedání zastupitelstva. Zasedání zastupitelstva může být přerušeno nejdéle na 30 minut. O návrhu rozhoduje zastupitelstvo bez rozpravy. Rozhodnout o přerušení zasedání zastupitelstva může též starosta; ustanovení věty druhé platí obdobně.

§ 7
Návrh usnesení zastupitelstva a hlasování

(1) V případě, že rada města navrhla k danému bodu programu zasedání zastupitelstva usnesení, starosta tento návrh přednese a vyzve zastupitele, zda mají protinávrhy usnesení. Starosta může pověřit návrhovou komisi zapracováním podaného protinávrhu do návrhu usnesení rady a přednesením návrhu usnesení ve znění protinávrhu. Starosta nechá hlasovat nejprve o protinávrzích v pořadí, jak byly vzneseny, a nakonec o návrhu. Bude-li některý z protinávrhů přijat, o dalších protinávrzích ani o návrhu se již nehlasuje.

(2) V případě, že rada města nenavrhla k danému bodu programu zasedání zastupitelstva usnesení, navrhne usnesení s ohledem na výsledek rozpravy starosta nebo vypracováním návrhu usnesení pověří návrhovou komisi. Starosta vyzve zastupitele, zda mají protinávrhy usnesení. Ustanovení odst. 1, věty druhé až čtvrté platí obdobně.

(3) V případě, že zastupitel, který navrhl daný bod na program zasedání zastupitelstva v průběhu zasedání, navrhne usnesení k tomuto bodu, postupuje se obdobně jako v případě uvedeném, v odst. 1. V případě, že zastupitel, který navrhl daný bod na program zasedání zastupitelstva v průběhu zasedání, nenavrhne usnesení k tomuto bodu, postupuje se obdobně jako v případě uvedeném, v odst. 2.

(4) Usnesení musí být stručné, jasné a jednoznačné.

(5) Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li v okamžiku hlasování přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů.

(6) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování starosta.

(7) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo o variantách v pořadí navrženém radou města a v případě, že rada města pořadí nenavrhla, v pořadí navrženém návrhovou komisí.

(8) Zastupitelstvo hlasuje veřejně, pokud zastupitelstvo na návrh zastupitele nerozhodne o tajném hlasování nebo pokud tajné hlasování není určeno zákonem. Při veřejném hlasování se hlasuje zdvižením ruky pro návrh usnesení, proti návrhu usnesení, nebo pro zdržení se hlasování. V případě tajného hlasování zvolí zastupitelstvo ze svých řad tříčlennou hlasovací komisi, která řídí tajné hlasování. V případě tajného hlasování se hlasuje hlasovacími lístky. Starosta určí předsedu hlasovací komise. Předseda hlasovací komise sdělí výsledek hlasování zastupitelstvu.

(9) Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech zastupitelů.

(10) Požádá-li zastupitel starostu před hlasováním, aby v zápise ze zasedání zastupitelstva města bylo uvedeno, jak který ze zastupitelů hlasoval, musí mu být vyhověno.

(11) Kterýkoliv zastupitel může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne starosta bez rozpravy. Vyhoví-li námitce, musí se hlasování opakovat.

 

§ 8
Péče o nerušený průběh jednání

(1) Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Starosta může vykázat z místa zasedání zastupitelstva osoby, které narušují řádný průběh zasedání zastupitelstva.

(2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu starosta odejmout slovo.

§ 9
Ukončení zasedání zastupitelstva

Starosta prohlásí zasedání zastupitelstva za skončené, byl-li program zasedání zastupitelstva vyčerpán.

§ 10
Zápis ze zasedání zastupitelstva

(1) Zápis ze zasedání zastupitelstva pořizuje zapisovatel (§ 6 odst. 4). Zápis podepisuje zapisovatel, starosta nebo místostarosta a ověřovatelé zápisu (§ 6 odst. 4). Součástí zápisu je souhrnné usnesení ze zasedání zastupitelstva, které podepisuje starosta a místostarosta nebo pověřený člen rady města, a listina přítomných zastupitelů.

(2) Zápis musí být pořízen nejpozději do 10 dnů ode dne zasedání zastupitelstva. Tajemník městského úřadu rozešle zápis bez odkladu po jeho pořízení e-mailem všem zastupitelům, předsedům komisí rady města, vedoucím zaměstnancům městského úřadu, šéfredaktorovi městského zpravodaje Ruch a dalším osobám určeným zákonem.

(3) Zápis se ukládá a archivuje na městském úřadě podle příslušných právních předpisů.
(4) Zápis musí být trvale k nahlédnutí na městském úřadě. Zápis se zároveň zveřejní na internetových stránkách města.

(5) V zápise se uvádí zejména:

(a) den a místo zasedání zastupitelstva,
(b) čas zahájení a skončení zasedání zastupitelstva,
(c) jména přítomných zastupitelů, jména omluvených zastupitelů a jména neomluvených zastupitelů,
(d) jména zapisovatele, ověřovatelů zápisu, členů návrhové komise a členů hlasovací komise,
(e) program zasedání zastupitelstva,
(f) průběh zasedání zastupitelstva,
(g) průběh rozpravy se jmény řečníků,
(h) podané návrhy a dotazy,
(ch) průběh a výsledky hlasování,
(i) schválené usnesení,
(j) další podstatné skutečnosti, které mají být podle své povahy zachyceny v zápisu ze zastupitelstva.

(6) Kterýkoliv zastupitel může vznést námitku proti obsahu zápisu ze zasedání zastupitelstva. Námitka se podává nejpozději do 10 dnů ode dne rozeslání zápisu ze zastupitelstva zastupitelům (odst. 2) písemně nebo e-mailem starostovi. Včas podaná námitka bude zařazena na program příštího zasedání zastupitelstva, které o ní rozhodne.
(7) Občané mohou do zápisu nahlížet a pořizovat si z něj výpisy. V případě žádosti o fotokopie zápisu, případně dalších žádostí o poskytnutí informací týkajících se zasedání zastupitelstva města, se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

§ 11
Pořízení zvukového záznamu
(1) Z průběhu zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový nebo obrazový záznam. Tento záznam bude v elektronické podobě uložen na Městském úřadě.

 

§ 12
Zabezpečení a kontrola usnesení

(1) Rada města projedná a přijme potřebná organizační opatření ke splnění usnesení zastupitelstva.

(2) O opatřeních podle odst. 1 jakož i o plnění usnesení zastupitelstva informuje rada města zastupitelstvo v rámci zprávy podle § 5 odst. 4.

§ 13
Účinnost

(1) Tento jednací řád nabývá účinnosti  17.4.2012
Libor Kvasnička, starosta Jan Hruška, místostarosta
 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 3942x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load