Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška č. 2/2005

2/2005
Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/2005 ze dne 13. května 2005,

o změně vyhlášky č. 2/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řevnice 

Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 10 písm. d) a podle § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a podle § 26 odst. 2 zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/1997 ze dne 7. října 1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řevnice (dále jen „Vyhláška“):


ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Článek 1
Účel vyhlášky


(1) Vyhláška doplňuje a mění závazné části územního plánu sídelního útvaru Řevnice (dále jen územní plán) stanovené Vyhláškou, v souladu se změnou č. 1 územního plánu schválenou Městským zastupitelstvem v Řevnicích dne 13. června 2005.

(2) Vyhláška doplňuje a mění závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území města Řevnice, které obsahují zásady pro uspořádání území, dopravy, občanského a technického vybavení a limity využití území stanovené Vyhláškou (viz přílohy č. 1 a 2 této vyhlášky), v souladu se změnou č. 1 územního plánu schválenou Městským zastupitelstvem v Řevnicích dne 13. června 2005

(3) Vyhláška doplňuje a mění plochy veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit stanovené Vyhláškou (viz příloha č. 3 této vyhlášky), v souladu se změnou č. 1 územního plánu schválenou Městským zastupitelstvem v Řevnicích dne 13. června 2005

Článek 2
V článku 3 odst. 8 Vyhlášky se na konci doplňuje:
„OV.........plochy občanského vybavení.“.

Článek 3
V článku 4 Vyhlášky se doplňují nové odstavce 9 až 12 takto:
„(9) Pro nově navrhované stavby, nově navrhované využití území a změny stávajících staveb a způsobu užívání platí mimo výše uvedených i následující požadavky, povinnosti a zásady:
a) v územích nově navrhovaných k zástavbě nebo změně využití bude respektována výhledová trasa VRT
b) budou dodržována ochranná pásma dopravních staveb včetně respektování předpokládané modernizace stávající železniční trati č. 171
c) v nově řešených územích budou minimalizovány počty vjezdů zejména na komunikace vyšších tříd a bude minimalizován počet křižovatek na silniční síti
d) ke stavbám, zařízením a činnostem v záplavovém území, které mohou ovlivnit vodní poměry, musí být souhlas vodoprávního úřadu, veškeré zemní zásahy v řešeném území budou posuzovány jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Písemné vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Středních Čech je nedílnou součástí ke každé stavbě realizované v řešeném území
e) veškeré aktivity v ochranném a bezpečnostním pásmu plynové distribuční soustavy budou předem odsouhlaseny provozovatelem plynové distribuční soustavy
f) ke každé konkrétní stavební činnosti bude vyžádáno vyjádření provozovatele veřejné telefonní sítě
g) stavební činnost v území bude respektovat trasy telekomunikačních kabelů, jejich případná ochrana a přeložení bude provedena na náklady investora výstavby
h) k veškerým zásahům do ochranného pásma dráhy je nutné udělení výjimky ze zákona č. 266/1994 Sb., o drahách
i) obytné území bude řešeno tak, aby v budoucnu nevznikaly nároky na ochranu před škodlivými vlivy z provozu dopravy
j) území „Na Výšině“ – část b, stavba bude umístěna do proluky stávající zástavby, pokud bude zbylá část použita jako zahrada, oplocení nebude tvořeno celistvou zdí

(10) V dalším stupni územně plánovací dokumentace bude požární ochrana tvořit samostatnou část s řešením požadavků příslušných ČSN 73 08 xx.

(11) Pro nově navrhované využití území bude vypracován regulační plán území, ve kterém bude mimo jiné řešeno:
a) odvod dešťových vod, centrální odkanalizování jednotlivých oblastí
b) v souladu se zákony na ochranu lesního půdního fondu budou stanovena ochranná pásma lesa: min. odstupová vzdálenost plotů od okraje lesních pozemků je 5 m, min. odstupová vzdálenost staveb od okraje lesních pozemků je 30 m
c) stavba na pozemku č. parc. 1016/1, 1016/3 k.ú. Řevnice bude mít max. zastavěnost včetně všech zpevněných ploch na pozemku 20%, max. však 300 m2
d) na okrajích zástavby bude navržena plocha pro umístění izolační zeleně
e) hranice nově vzniklých pozemků budou respektovat stávající meze
f) maximální zastavěnost, včetně zpevněných ploch, nově vzniklých pozemků bude 20% z celkové plochy pozemku
g) komunikace budou obsahovat min. dva pásy pro doprovodnou zeleň v šíři 1,5 m
h) pro umístění veřejné zeleně bude stanoveno procento z celkové plochy lokality
i) v rámci řešení napojení staveb na inženýrské sítě bude řešeno i napojení na telefonní síť
j) zajištění elektrické energie pro rozvojová území, konkrétní umístění nových transformačních stanic bude projednáno s STE a.s. RZ Západ oddělení rozvoje před zapracováním do regulačního plánu, tato zařízení budou zařazena do veřejně prospěšných staveb regulačního plánu vč. konkrétních čísel parcelních dotčených pozemků
k) při zpracování regulačního plánu bude vyžádáno stanovisko provozovatele veřejné telefonní sítě
l) v dalším stupni územně plánovací dokumentace bude požární ochrana tvořit samostatnou část s řešením požadavků příslušných ČSN 73 08 xx.

(12) Pro zástavbu na pozemku č. parc. 91 v k.ú. Řevnice bude zpracována zastavovací
studie.“

Článek 4
V článku 6 se doplňuje odstavec 3 takto:
„(3) Seznam ploch pro veřejně prospěšné stavby se rozšiřuje o stavby v územích s nově navrženou zástavbou podle změny č.1 územního plánu schválenou Městským zastupitelstvem v Řevnicích dne 13. června 2005.“.

Článek 5
Článek 9 odst. 1 až 3 se mění takto:
„(1) Úplná dokumentace územního plánu sídelního útvaru Řevnice je uložena
a) na Městském úřadě v Řevnicích
b) na Stavebním úřadě v Řevnicích
c) na Městském úřadě v Černošicích.

(2) Zpracování změn závazné části územního plánu povoluje Městské zastupitelstvo v Řevnicích, které je také schvaluje. Pořizovatelem je Městský úřad v Řevnicích.

(3) Úpravy směrné části územního plánu provádí a rozhoduje o nich Městský úřad v Řevnicích.“

Článek 6
Nedílnou součástí této vyhlášky jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Regulativy funkčního využití území,
Příloha č. 2 – Regulativy prostorového využití území
Příloha č. 3 – Veřejně prospěšné stavby

Článek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 7. 2005.

Ing. Václav Zdráhal Miroslav Cvanciger
místostarosta starosta 

Příloha č.1
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řevnice se doplňuje takto:

REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Funkční využití území je znázorněno v grafické části ve výkrese č.2 – „Plán využití zastavěného území“ v měřítku 1 : 5 000 a ve výkrese č. 4 – „ Změna č.1“

V části „Pro regulaci funkčního využití území jsou stanoveny následující plochy:“
se doplňuje:

„OV.........plochy občanského vybavení

OV.........PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ
Slouží pro umístění objektů potřebného občanského vybavení města.

Určené využití: (dle uvedených indexů)
- stavby pro maloobchod
- stavby pro školství, kulturu, zdravotnictví, sociální péči, církevní účely
- stavby pro služby nevýrobního charakteru
- stavby pro administrativu a správní řízení
- komunikace, odstavné plochy
- nezbytné plochy technického vybavení
- doprovodná zeleň

Přípustné využití:
d) stavby pro účely občanského využití blízké uvedeným indexům
e) bydlení pro správce objektů
f) nerušící živnostenské provozy

Nepřípustné využití:
g) stavby pro individuální rekreaci
h) stavby pro skladování, rušící výrobu a zemědělství“. 

Příloha č.2
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 2/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řevnice se mění takto:

REGULATIVY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

Stávající znění článků I. až VI.c se nahrazuje tímto zněním:

„I. K regulaci prostorového uspořádání ploch navržených pro novou zástavbu jsou použity tyto limity: 
- výška zástavby

I. a pro novou výstavbu ve smíšené centrální zóně se stanoví:
maximální výška objektu 3 nadzemní podlaží a podkroví
I. b pro novou výstavbu v plochách zóny čistého bydlení se stanoví:
maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží a podkroví

II. V okolí zapsaných kulturních památek i objektů navržených do památkové péče je třeba zachovat objem stávající výstavby včetně jejího výrazu.

III. Pro stavby v zaplavovaném území na obou stranách řeky se stanoví:
- maximální výška objektu stejně jako v zóně čistého bydlení
- výška podlahy 1. NP nad kótou stoleté vody min. 0,30 m
- napojení na veřejnou kanalizaci (ne žumpy)
- napojení na veřejný vodovod (ne studny)
- vytápění jinými médii než LTO 
- pro každou stavbu musí být zpracován povodňový plán

IV. Limity využití území
V návrhu územního plánu sídelního útvaru jsou navrhovány tyto limity využití území:
-minimální velikost pozemku 
- maximální velikost zastavěné plochy pozemku (zpevněné plochy se do zastavěné plochy nezapočítávají) 
- minimální velikost ozeleněné plochy pozemku (zatravněné plochy a plochy osázené ozdobnými i užitkovými křovinami a stromy)

IV. a Minimální velikost pozemku pro stavbu izolovaných rodinných domů na nově
parcelovaném území je stanovena na 800 m2.
Minimální velikost pozemku pro přestavbu rekreačních chat na rodinné domy je stanovena na 600 m2.
Podle velikosti pozemku určí stavební úřad vhodný typ rodinného domu (izolovaný, řadový, dvojdomek).
V opodstatněných případech zástavby pozemků v současně zastavěném území obce povoluje výjimky z velikosti pozemku městská rada na podkladě vyjádření stavebního úřadu.
Minimální ani maximální velikost pozemku pro komerční využití není stanovena.

IV. b Maximální velikost zastavěné plochy pozemku pro všechny typy rodinných domů je určena na 30 % celkové plochy pozemku.
Maximální velikost zastavěné plochy pozemku pro komerční využití je stanovena na 30 % celkové plochy pozemku.

IV. c Minimální velikost ozeleněné plochy pozemku je stanovena pro všechny typy rodinných domů na 30 % celkové plochy pozemku.
Minimální velkost ozeleněné plochy pro komerční využití je stanovena na 30 % celkové plochy pozemku.

IV. d Plochy dotčené změnou číslo 1: 
- Na pozemku č. parc. 1016/1, 1016/3 v k.ú. Řevnice je stanovena maximální velikost zastavěné plochy pozemku, včetně všech zpevněných ploch, 20% z celkové plochy pozemku, maximálně však 300 m2. 
- V ostatních územích dotčených Změnou číslo 1 maximální velikost zastavěné plochy pozemku, včetně všech zpevněných ploch, nepřesáhne 20 % z celkové plochy pozemku“ 

Příloha č. 3
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 2/1997, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Řevnice se doplňuje takto:

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Na konci se doplňuje text:

„Stavby v územích se zástavbou nově navrženou změnou č.1 územního plánu:

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

73. Rozšíření silnoproudé sítě
74. Rozšíření slaboproudé sítě
75. Nově navrhované trafostanice v rozšířené ploše 101, jejich umístění na konkrétních
pozemcích bude součástí závazné části regulačního plánu“.

Textová část
Změna č. 1 obsahuje:
a) Pozemek č. parc. 1016/1 a 1016/3 z původního využití “veřejné zeleň” na “smíšené obytné území”, max. zastavěnost vč. zpevněných ploch bude 20% z celkové vel. pozemku, a to max. 300 m2, pozemek nebude dále dělen, umístěna bude pouze stavba jednoho rodinného domu.
b) Území “Na Výšině” z původního využití “louky, pastviny” na “smíšené obytné území”, stavba domu bude umstěna v proluce stávající výstavby, ostastní plocha bude ponechána jako zahrada, oplocení nebude tvořeno celistvou zdí.
c) Rozšíření plochy 101 až k navrženému silničnímu obchvatu z původního využití “orná půda, zeleň” na “smíšené obytné území se zachováním přírodního odvodu dešťových vod - mez”
d) Bývalý mlýn č. 112 v ÚP z původního využití “občanská vybavenost a drobné nerušící výroby s doporučením rekonstrukce na hotelové zařízení” na “ občanská vybavenost a drobné nerušící výroby”
e) Plochy 119 - U trati - jih z “drobná výroba a řemesla” na “smíšené obytné území”
i) Prodloužení komunikace B. Němcové k vjezdu čp. 114 z původního využití „občanská vybavenost“ na „smíšené obytné území“
j) Pozemek č. parc. 91 z původního využití „občanská vybavenost“ na „smíšené obytné území“ s dovětkem: „ povinností zpracovat při jakémkoli záměru s pozemkem zastavovací studii, kterou schválí Zastupitelstvo města“
 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 1410x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load