Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 7/1998 - Fond rozvoje bydlení


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 7/1998

O vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení města Řevnice"

Zastupitelstvo města Řevnice dne 15. 6. 1998 schválilo podle § 14 odst. 1 písm. i) a v souladu s § 16 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Základní ustanovení

1. Město Řevnice v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města vytvořilo "Fond rozvoje bydlení města Řevnice" (dále jen "fond"), který slouží k poskytování půjček na zvelebení bytových a rodinných domů na území města, kde je více jak 50 % podlahové plochy určeno pro bydlení podle dále stanovených pravidel a podmínek.
2. Fond se zřizuje na základě smlouvy s Ministerstvem pro místní rozvoj o jeho založení a poskytnutí dotace ze státního rozpočtu k jeho založení. Město Řevnice je oprávněno disponovat s prostředky fondu v souladu s uvedenou smlouvou a na základě této vyhlášky.Článek 2
Příjmy fondu
Na základě § 3 písm. b) zákona č. 130/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění předpisů pozdějších předpisů a § 28 a § 30 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb. o vodách, ve znění předpisů pozdějších a po dohodě se zásptupcem provozovatele veřejného vodovodu SčVK Teplice a.s. se vydávají tato regulační opatření pro celé katastrální území města Řevnice:

1. Příjmy fondu jsou:
 
a) půjčka a případné výpomoci ze státního rozpočtu,
b) prostředky z rozpočtu města ve výši 50 % čistých příjmů z prodeje domů počínaje rokem 1999,
c) přijaté prostředky vybrané od žadatelů o byt v nájemních bytech a ubytovacích zařízeních v majetku města počínaje rokem 1998,.
d) splátky půjček poskytnuté městem vlastníkům obytných budov a bytů a úrokové výnosy z nich,
e) splátky půjček přijatých a použitých městem pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3% p.a.,
f) výnosy z přechodně uložených volných finančních zdrojů fondu,
g) dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem apod.),
h) dotace, případné výpomoci z rozpočtu okresního úřadu, popřípadě jiného územního (regionálního) orgánu,
i) jiné prostředky z rozpočtu města,
j) jiné příjmy.
2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) města a musí být bezezbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.Článek 3

Výdaje fondu
Na veřejném prostranství je zakázáno:

1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při nejnižším úroku 5 % a nejdelší lhůtě splatnosti 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených.
2. Výdaji fondu jsou též úhrady poskytované České spořitelně a.s. za zřízení a vedení účtu dle článku 6 a náklady výběrového řízení dle článku 4.
3. Adresáty půjček z fondu podle odstavce 1 mohou být pouze subjekty, tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní bytový nebo rodinný dům (dále jen "dům") na území města a které přijmou závazek poskytnutou půjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto domů použít.
4. Z fondu se poskytují druhy půjček uvedené v "Tabulce účelů fondu". *
5. Jednotlivé půjčky lze kumulovat s výhradou účelu pod pořadovým číslem 05 a 06, které nemohou být poskytnuty současně. Prostředky poskytnuté půjčkou nelze opakovaně získat na jeden titul u téhož domu. Prostředky poskytnuté půjčkou lze čerpat pouze do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami počínaje prvním měsícem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pro vyčerpání půjčky.
6. Při poskytování výše uvedených druhů půjček pro domy, které jsou uvedeny v seznamu nemovitých kulturních památek nebo leží na území městské památkové rezervace, se horní hranice půjčky zvyšuje na dvojnásobek..
7. Město Řevnice je oprávněno pro tyto účely čerpat z fondu částku do výše prostředků vložených do fondu v daném roce ze svého rozpočtu formou bezúročných návratných půjček; v případě čerpání prostředků nad uvedenou výši je povinno prostředky čerpat formou půjček úročených 3 %, nejvýše však do 80 % prostředků fondu. Výjimečně lze překročit tento limit v případě, že vlastníci neprojevili o poskytnutí úvěru zájem.Článek 4

Výběrové řízení

1. Osoby, které splňují podmínky dle článku 4 odst. 3, mohou získat půjčku na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje Úřad města Řevnice (dále jen "úřad").
2. Výběrové řízení probíhá dle množství finančních zdrojů na účtě fondu, maximálně však čtyřikrát ročně a o všech žádostech musí být rozhodnuto najednou.
3. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny na úřední desce a vhodným způsobem zveřejněny v tisku. Lhůta na podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví v rozmezí od 21 dní do 45 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.
4. Obsah žádosti dle odst. 2 je zveřejněn na úřední desce. Žádost musí vždy obsahovat zejména:
 
a) jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce,
b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby, případně telefon do zaměstnání a bytu,
c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby:
- adresa, číslo popisné, číslo parcely,
- výpis z katastru nemovitostí ne starší 2 měsíců vydaný Katastrálním úřadem,
- stavební povolení či ohlášku drobné stavby o přípustnosti akce, na niž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku,
-příslušnou projektovou dokumentaci,
- doklad o nabytí bytového nebo rodinného domu,
d) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na niž je žádána půjčka s orientační cenou akce; při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty,
e) přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci půjček dle účelu je třeba popis provést odděleně,
f) požadovaná částka úvěru podle tabulky účelů fondu* v čl. 3 a způsob jejího výpočtu,
g) dary a případné výpomoci z prostředků sponzorů (např. bank, podniků, firem apod.),
h) způsob zajištění pohledávky z poskytnuté půjčky, a to zástavní smlouvou. Předmětem zástavního práva bude nemovitost, za kterou byla půjčka poskytnuta nejméně ve výši 130 % předpokládaného úvěru.
5. Úřad může pro snazší zpracování žádosti podle odst. 3 vydat závazný formulář, který však musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.
6. Na návrh úřadu vyhodnotí předložené žádosti o půjčky a navrhne konkrétní závěr výběrového řízení komise Rady města.
7. Výběrové řízení vyhlašuje Rada města a o výběru rozhodně Zastupitelstvo města. Výběrové řízení je ukončeno oznámením o rozhodnutí Zastupitelstva města. Rozhodnutí Zastupitelstva města je konečné a nelze proti němu uplatnit žádný opravný prostředek včetně práva odvolání se.
8. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni neprodleně. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30. dne po vyrozumění o výsledku výběrového řízení.
9. Žádosti, u nichž úřad zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vybavené, se nesmí vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední den k podání žádosti o půjčku.
10. V případě, že při úkonech souvisejících s uzavřením smlouvy o půjčce předloží žadatel nesprávné nebo neúplné podklady, bude vystavení nových správných podkladů hrazeno žadatelem.
Článek 5
Smlouva o půjčce

1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením (dále jen "uživatelé") a schválením, uzavře bez zbytečného odkladu město smlouvu o půjčce.
2. Smlouva musí mít zejména tyto náležitosti:
 
a) smluvní strany,,
b) identifikace typu půjčky podle tabulky účelů fondu ,*
c) celková částka půjčky, v případě kumulace podle různého účelu i jejich skladba dle"Tabulky účelů fondu",
d) lhůta splatnosti půjčky,
e) režim splácení (úroky, jistina), včetně dne v příslušném měsíci,
f) způsob splácení,
g) smluvní pokuta za porušení účelovosti tj. okamžité vrácení půjčené částky + 30 % z půjčené částky,
h) půjčky nelze čerpat výběrem v hotovosti z uživatelského účtu,
i) závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu,
j) zajištění závazku,.
k) dohoda o otevření účtu u České spořitelny a.s., pobočky Řevnice,
l) souhlas uživatele s kontrolním působením České spořitelny a.s. a města a jeho závazek předkládat České spořitelně a.s. účetní doklady o čerpání z účtu.
3. Město může v dohodě s Českou spořitelnou a.s. a v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.
4. Město bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů smlouvy České spořitelně a.s., s výzvou na otevření účtu a k převodu z fondu příslušné částky na tento účet.


Č
lánek 6

Režim čerpání prostředků fondu
O způsobu a lhůtách převodů prostředků mezi fondem a účty uživa¬telů a o správě všech pohledávek fondu uzavře město zvláštní smlouvu s Českou spořitelnou a.s., pobočkou Řevnice.


Článek 7

Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná

1. Systém poskytování a čerpání půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole města, České spořitelny a.s. a Ministerstva ČR pro místní rozvoj.
2. Rada města je povinna předložit Zastupitelstvu města vyhodnocení výběrového řízení, hospodaření fondu a dosažených věcných efektů za předchozí rok.
3. Ruší se vyhláška města Řevnic č. 1/97 o vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení města Řevnice".
4. Tato vyhláška nabývá účinností dnem 1. července 1998.


* Příloha č.1 tabulka účelů fondu

Jan Kadlec, starosta
Petr Kubásek, zástupce starosty

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 77x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load