Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 5/1998 - veřejný pořádek


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 5/1998

o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního přostředí na území města.

Městské zastupitelstvo v Řevnicích schválilo dne 11. 5. 1998 podle § 14 odst. 1, písm. i a § 16 odst. 1 a 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Účelem této vyhlášky je vymezení pravidel pro užívání životního prostředí obce tak, aby bylo činností jednotlivých subjektů zatěžováno v co nejměnší míře. Porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky bude posuzováno u fyzických osob jako přestupek podle zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a u právnických osob jako správní delikt podle zákona č. 124/1993, § 45, § 46 a § 47, zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcíh a zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.


Článek 2
Za veřejné prostranství jsou pro účely této vyhlášky považována všechna místa, která svou povahou slouží veřejnému užívání. Jsou to zejména vozovky, místní a účelové komunikace, chodníky, mosty, náměstí, parkoviště, lávky, podchody, schodiště, městské lesy, věřejné sady a parky, travnaté plochy, veřejná hřiště, koryta vodotečí a vodní plochy a další plochy včetně pozemků ve vlastnictví fyzických i právnických osob., které jsou přístupné každému bez omezení. V případě pochybnosti zda se jedná o veřejné prostranství si MěÚ Řevnice vyhrazuje právo toto určit.


Článek 3

Na veřejném prostranství je zakázáno:

1.
a) odhazovat smetí a odpad (odpadky, papíry, obaly, zbytky jídel) a nedopalky cigaret,
b) ukládat stavebniny, stavební odpad a jiný materiál bez povolení MěÚ,
c) vylepovat plakáty, nabídky, unzeráty apod. mimo plakátovací tabule.
d) umisťovat poutače a reklamy bez předchozího souhlasu MěÚ a bez stavebního povolení vydaného stavebním úřadem Řevnice,
e) provádět údržbu a mytí motorových vozidel s použitím chemických přípravků (saponátů apod.) Na březích bodních toků je zakázáno mytí a údržba vozidel dle zákona č. 458/1992 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství,
f) odstavovat nepojízdná vozidla na dobu delší 5 dnů,
g) odstavovat odhlášená a nepřihlášená vozidla a vraky, podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komukacích. (Odstavení těchto vozidel bude posuzováno dle vyhlášky města Řevnice o místních poplatcích jako zábor veřejného prostranství),
h) parkovat opakovaně a dlouhodobě (více jak 3 dny v týdnu) nákladní auta, přívěsy, návěsy, obytné přívěsy a maringotky. (Parkování delší 3 dny v týdnu se považuje za parkování trvalé. Vyhrazení trvalého parkovacího místa podléhá poplatku dle vyhlášky města Řevnice o místních poplatcích).
i) poškozovat městskou zeleň, památkové objekyt, informační tabule, dopravní a jiné značení, veřejné osvětlení a jiný majetek města,
j) zabírat veřejné prostranství pro soukromé užívání a provádět teréní úpravy bez povolení MěÚ,
k) vypouštět fekálie a odpadní vody do vodotečí, dešťové kanalizace a na veřejné prostranství,
l) ohrozit nebo zhoršit jakost povrchových nebo podzemních vod vypouštěním odpadních vod.
2. Na celém území města, jak na veřejných, tak na soukromých pozemcích fizických i právnických osob je zakázáno spolovat veškerý odpad (např. pneumatiky, umělé hmoty, listní, trávu apod.), ktomě suché dřevní hmoty.
3. Majitel nemovitosti (nebo nájemce) je povinen udržovat porost na svém (nebo pronajatém) pozemku tak, aby nepřesahoval na chodník (nebo veřejnou komunikaci) a zamezovat prorůstání větví do elektrických rozvodů, dopravních značek a jinýc veřejných zařízení, (např. veřejného osvětlení).
4. Každá fyzická i právnická osoby je povinna likvidovat odpady dle platné vyhlášky města Řevnice o provádění likvidace tekutých odpadů a vyhlášky o systému sběru, třídění, využívání a zněškodňování komunálních odpadů a systému nakládání s ostatním odpadem a v souladu se zákonem.


Článek 4

1. Každý je povinen udržovat veřejné prostranství způsobem a v rozsahu odpovídajícím jeho určení. Ten, komu bylo povoleno užívání veřejného prostranství (např. jako součást stavebního provozu, ke skladování materiálu apod.), je po jeho skončení povinen neprodleně uvést veřejné prostranství do původního stavu, zejména provést jeho očištění. Každý je povinen neprodleně odstranit zněčištění veřejného prostranství, které způsobil.
2. Technická správa města Řevnice, případně jiné firmy pověřené městem, provádějí čištění veřejných prostranství včetně účelových a přístupových ploch a jízdních komunikací. Neprovádí čištění ploch, které jsou v užívání či vlastnictví jiných fyzických nebo právnických osob, pronajatých ploch a (částí) chodníků v zastavěné části města, přiléhajících k nemovitostem, které nejsou majetkem města.
3. Čistotu veřejného prostranství zabezpečuje a odpovídá za ní vlastník (správce) tohoto prostranvství, pokud bylo povoleno zvláštní užívání tohoto prostranství, odpovídá jeho uživatel.
4. Za čistotu a čištění chodníků je plně odpovědný vlastník přilehlé nemovitosti, a to v celé délce jeho nemovitosti (viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). V zimním období je vlastník povinen zabezpečit odklízení sněhu a posypání chodníku do 7. hodiny ranní. Při delším sněžení a námraze je třeba provádět údržbu chodníku opakovaně.


Článek 5
ZRUŠENO MZ DNE 13. 12. 1999!


Článek 6

1. Pří chovu domácích zvířat je chovatel povinen dodržovat podmínky ochrany zdraví zvířat a podmínky péče o životní prostředí podle následujících pravidel:
 
a) hospodářská zvířata lze chovat jen na pozemcích rodinných domků a v samostatných zahradách, a to jen tehdy, pokud jejich chov nepůsobí hygienické závady a nenarušuje sousedské vztahy nadměrným hlukem, zápachem a pronikáním zvířat na sousední pozemky,
b) psy, kočky a některá drobná zvířata (morčata, křečky, akvarijní rybičky, exotické ptáky apod.) je povoleno chovat, jen pokud tato zvířata a jejich chov nepůsobí hygienické nebo
c) je zakázáno vypouštět domácí a hospodářská zvířata na veřejné prostranství a na cizí pozemky,
d) je zakázáno volné pobíhání psů,
2. Toulavá zvířata ohrožující bezpečnost a zdraví občanů budou odchycena a dopravena do dočasné karantény na náklady majitele zvířete.


Článek 7
Majitel psa je povinen:

a) přihlásit psa do evidence na MěÚ (dle vyhlášky města Řevnice o místních poplatcích),
b) zajistit pravidelné očkování psa proti vzteklině,
c) odstraňovat znečištění veřejného prostranství způsobené psem,
d) zajisti, aby osoba, která vede psa v území města, měla psa opatřeného náhubkem,
e) vést psa na vodítku, pokud není zaručena jeho ovladatelnost.


Článek 8
Kontrolu dodržování povinností stanovených touto vyhláškou jsou pověřeny příslušné odbory Městského úřadu a městská policie.


Článek 9
Zrušuje se vyhláška č. 2/96 o veřejném pořádku a ochraně životního prostředí.


Článek 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 6. 1998.

 

Jan Kadlec, starosta
Petr Kubásek, zástupce starosty

Vyvěšeno dne: 12. 5. 98

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 119x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load