Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 4/2008 - mistni poplatky

Město Řevnice

Obecně závazná vyhláška
č. 4/2008,
o místních poplatcích


Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl první
Základní ustanovení


Článek 1

1.Město Řevnice vybírá tyto místní poplatky:
a)poplatek ze psů,
b)poplatek za rekreační pobyt,
c)poplatek za užívání veřejného prostranství,
d)poplatek z ubytovací kapacity,
e)poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

2.Výkon správy těchto poplatků provádí Městský úřad v Řevnicích.

Oddíl druhý
Poplatek ze psů


Článek 2
Předmět poplatku


Předmětem poplatku jsou psi starší tří měsíců.

Článek 3
Poplatník


Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území města Řevnice trvalý pobyt nebo sídlo.

Článek 4
Oznamovací povinnost


1. Poplatník je povinen:
a)oznámit do 30 dnů po dovršení tří měsíců stáří psa správci poplatku držbu psa,
b)oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, a to do 30 dnů od jejího vzniku,
c)sdělit při plnění oznamovací povinnosti správci poplatku jméno a příjmení nebo název právnické osoby, adresu bydliště nebo sídla právnické osoby, rodné číslo nebo identifikační číslo právnické osoby.
2. Oznamovací povinnost má i poplatník, který je od poplatku osvobozen. Skutečnost zakládající osvobození poplatníka od poplatku je povinen poplatník prokázat.
          
Článek 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda je nebo není od poplatku osvobozen.
 
Článek 6
Sazby poplatku


1.Poplatek činí ročně:
a)200 Kč za jednoho psa
b)300 Kč za druhého a každého dalšího psa.
2.Poplatek, je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdoveckého, vdovského nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, činí ročně:
a)100 Kč za jednoho psa
b)150 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Článek 7
Osvobození


1.Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a)osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b)osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písm. a),
c)osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
d)osoba, které stanoví povinnost držení psa zvláštní právní předpis.
2.Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31. března příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.
3.Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti


1.Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
2.Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit nejdéle do 30 dnů.
3.Zjištěný přeplatek na poplatku správce poplatku vrátí, činí-li více než 50 Kč.

Článek 9
Splatnost poplatku


Poplatek je splatný do 31. května každého roku. V případě, že pes dosáhne tří měsíců věku po 30. dubnu, je první poplatek splatný do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž pes dosáhne tří měsíců věku.


Oddíl třetí
Poplatek za rekreační pobyt


Článek 10
Předmět poplatku


Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v  městě za účelem rekreace.

Článek 11
Poplatník


Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá na území města Řevnice za účelem rekreace. Neprokáží-li fyzické osoby jiný důvod svého pobytu, platí, že na území města pobývají za účelem rekreace.

Článek 12
Plátce

Poplatek vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla (dále jen "ubytovatel"). Ubytovatel je povinen poplatek vybraný od poplatníků odvést správci poplatku a za poplatek ručí.

Článek 13
Oznamovací povinnost


1.Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) do 5 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.

2.Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení nebo název právnické osoby, adresu bydliště nebo sídla právnické osoby, rodné číslo nebo identifikační číslo právnické osoby a dále adresu ubytovacího zařízení na území města.

3.Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, adresu trvalého bydliště poplatníka, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu a počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.

Článek 14
Sazby poplatku


1.Poplatek činí za osobu a každý i započatý den pobytu 10 Kč, není-li tento dnem příchodu.

2.Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije.

Článek 15
Osvobození

Poplatku za pobyt nepodléhají:
a)osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b)osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Článek 16
Splatnost poplatku


1.Ubytovatel odvede poplatek správci poplatku čtvrtletně nejpozději do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

Oddíl čtvrtý
Poplatek za užívání veřejného prostranství


Článek 17
Předmět poplatku


Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství na území města Řevnice zvláštními způsoby, kterými se rozumí provádění výkopových prací, umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje a služeb, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Článek 18
Veřejné prostranství


Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky jsou prostory stanovené zvláštním zákonem1) uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.

Článek 19
Poplatník


1.Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 17.
2.Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Článek 20
Oznamovací povinnost


1.Poplatník je povinen oznámit správci poplatku záměr užívání veřejného prostranství nejméně pracovních 5 dní předem. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 48 hodin je možno splnit tuto povinnost nejméně jeden pracovní den předem. V případě záměru poplatníka prodloužit užívání veřejného prostranství platí toto ustanovení obdobně.

2.Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení nebo název právnické osoby, adresu bydliště nebo sídla právnické osoby, rodné číslo nebo identifikační číslo právnické osoby.

3.Užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 17 podléhá povolení Městského úřadu Řevnice.

Článek 21
Sazby poplatku


Poplatek za užívání jednoho m2 veřejného prostranství následujícími způsoby činí:

1. provádění výkopových prací, skládka materiálu, umístění stavebního zařízení5 Kč/den
2. provádění výkopových prací, skládka materiálu, umístění stavebního zařízení při odstraňování havárií                            3 Kč/den
3. umístění zařízení sloužících k poskytování: prodeje 50 Kč/den                                                                          služeb                                                10 Kč/den
4. umístění zařízení sloužících k poskytování: prodeje 1200 Kč/měsíc                                                                                 služeb                                        300 Kč/měsíc
5. umístění zařízení sloužících k poskytování prodeje – prodej z motorového vozidla během krátkých zastávek (za užívané veřejné prostranství se považuje
plocha vymezená půdorysem vozidla) 1000 Kč/den
6. vystavení zboží před provozovnou 200 Kč/měsíc
7. vystavení zboží před provozovnou 2 000 Kč/rok
8. umístění reklamního zařízení    10 Kč/den   
9. umístění reklamního zařízení 200 Kč/měsíc
10. umístění reklamního zařízení 2 000 Kč/rok
11. vyhrazení trvalého parkovacího místa 150 Kč/měsíc       
12. umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 8 Kč/den
13. provozování kulturních a sportovních akcí 3 Kč/den
14. provozování reklamních akcí 10 Kč/den
15. tvorba filmových a televizních děl 10Kč/den

Článek 22
Osvobození


Poplatku nepodléhají:
1.kulturní a sportovní akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného a akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
2.vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby zdravotně postižené.

Článek 23
Vznik poplatkové povinnosti


1.Poplatek stanovený podle dnů, měsíců či let se platí za každý započatý den, měsíc či rok užívání veřejného prostranství.
2.Poplatek se platí za každý započatý m2 užívaného veřejného prostranství.

Článek 24
Splatnost poplatku


Poplatek je splatný předem před započetím užívání veřejného prostranství za celou předpokládanou dobu užívání veřejného prostranství, nejdéle však za dobu jednoho roku. V případě prodloužení užívání veřejného prostranství platí toto ustanovení předchozí věty obdobně. 

Oddíl pátý
Poplatek z ubytovací kapacity


Článek 25
Předmět poplatku


Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.

Článek 26
Poplatník


Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Článek 27
Oznamovací povinnost


1.Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) do 5 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti. Ustanovení článku 13 odst. 2 a 3 platí obdobně.

Článek 28
Sazba poplatku


Poplatek z ubytovací kapacity činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.

Článek 29
Osvobození


Úprava osvobození od místního poplatku z ubytovací kapacity je stanovena právním předpisem2.

Článek 30
Splatnost poplatku


Poplatek je splatný čtvrtletně nejpozději do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

Oddíl šestý
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Článek 31
Předmět poplatku


Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj3.

Článek 32
Poplatník


Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.

Článek 33
Vznik a zánik poplatkové povinnosti


1.Poplatková povinnost vzniká zahájením provozu a končí ukončením provozu výherního hracího přístroje. Opravy a krátkodobá přerušení provozu výherního hracího přístroje nemají vliv na poplatkovou povinnost. Provozovatel musí písemně oznámit do 15dnů správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu zahajovacím protokolem. Ukončení provozu musí poplatník doložit správci poplatku do 15dnů ukončovacím protokolem.
2.Poplatník je povinen sdělit správci poplatku do 15dnů jméno a příjmení nebo název právnické osoby, adresu bydliště nebo sídla právnické osoby, rodné číslo nebo identifikační číslo právnické osoby a dále adresu umístění výherního hracího přístroje a výrobní číslo výherního hracího přístroje.

Článek 34
Sazba poplatku


Poplatek za každý provozovaný výherní hrací přístroj činí 5 000 Kč na tři měsíce provozu. V případě, že bude provozován po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vypočítán v poměrné části (podle dní provozu).

Článek 35
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný čtvrtletně nejpozději do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

Oddíl sedmý
Ustanovení společná


Článek 36
Zvýšení poplatku


Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek.

Článek 37
Zrušovací ustanovení


Zrušuje se:
Vyhláška města Řevnice č. 02/2001, o místních poplatcích, ve znění vyhlášek č. 1/2002, 1/2003, 3/2004, 3/2005, 1/2006 a 2/2007.

Článek 38
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ing. Václav Zdráhal              Miroslav Cvanciger
místostarosta                       starosta                      

ikona souboruPříloha

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 173x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load