Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 4/2003 - řád pohřebiště


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 4/2003


ze dne 15. prosince 2003,

řád veřejného pohřebiště města Řevnice

Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a podle zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Úvodní ustanovení

(1) Řád veřejného pohřebiště města Řevnice (dále jen „řád“) upravuje provoz veřejného pohřebiště města Řevnice umístěného na Šiberném vrchu, č. parc. 1466 v katastrálním území Řevnice (dále jen „pohřebiště“).
(2) Provozovatelem pohřebiště je město Řevnice. Pohřebiště spravuje Technická správa města Řevni-ce (dále jen „správce“).
(3) Ustanovení řádu jsou závazná pro správce pohřebiště, pro organizace provozující pohřební služby, pro návštěvníky pohřebiště i pro osoby, které zde provádějí práci.
(4) Požadavky osob na provedení pohřebních služeb v souvislosti s úmrtím vyřizují provozovatelé pohřebních služeb.
(5) Kde podle tohoto řádu činí úkony správce, jedná se o úkony provozovatele.Článek 2
Provoz pohřebiště

(1) Pohřebiště je přístupné veřejnosti v provozní době:
  listopad až duben - 7.00 – 17.00 hodin
  květen až říjen - 7.00 – 20.00 hodin
(2) Návštěvníci pohřebiště a osoby, které zde provádějí práce, jsou povinni chovat se způsobem od-povídajícím pietě místa a ve vztahu k provozu pohřebiště řídit se pokyny správce.
(3) Na pohřebišti je zakázáno chovat se způsobem narušujícím pietu místa, zejm. je zakázáno hlučet, kouřit, požívat alkoholické nápoje, odkládat odpadky jinam než na místo k tomu určené, vodit, no-sit nebo vpouštět na pohřebiště psy a jiná zvířata, zapalovat odpad, jezdit na jízdních kolech, kolo-běžkách, kolečkových bruslích, či kácet, vysazovat nebo upravovat stromy a keře bez povolení správce.
(4) Na pohřebiště je zakázán vstup osobám podnapilým
(5) Správce může vstup na pohřebiště nebo jeho část dočasně zakázat, pokud nelze zajistit bezpečnost návštěvníků. Správce zajistí v zimním období posyp hlavních cest pohřebiště.
(6) Motorová a jiná vozidla mají na pohřebiště zákaz vjezdu; to neplatí pro vjezd vozidel provozova-telů pohřebních služeb v souvislosti se zajištěním pohřebních obřadů. Výjimku ze zákazu vjezdu povoluje v odůvodněných případech správce.
(7) Dětem do 10 let je povolen vstup pouze za doprovodu osoby starší 15 let.
(8) Světla na pohřebišti využívající ohně (svíčky, lampy) lze umísťovat a rozsvěcovat pouze tak, aby nevzniklo nebezpečí požáru, poškození nebo zničení zařízení pohřebiště a náhrobků. Správce mů-že v odůvodněných případech umístění či rozsvěcení světel omezit nebo zakázat.
(9) Cesty na pohřebišti a uličky mezi hroby nelze užívat k jiným účelům než komunikačním a nelze omezovat jejich průchodnost. Rovněž nelze bez souhlasu správce zřizovat lavičky nebo úschovné prostory v okolí hrobů. Pohřbívání a práce s ním spojené smějí provádět pouze osoby určené správcem.Článek 3
Způsoby pohřbívání

(1) Na pohřebišti se ukládají nezpopelněné lidské pozůstatky a zpopelněné lidské pozůstatky.
(2) Zpopelněné lidské pozůstatky se ukládají uložením uren s popelem do hrobového místa s předchozím souhlasem správce. Pokud bude urna s popelem umístěna na povrchu hrobového místa, ať už umístěná volně nebo v náhrobku, musí být ve vhodném ochranném, pevně uzavřeném pouzdru.
(3) Nezpopelněné lidské pozůstatky se ukládají do hrobu nebo hrobky; uložení smějí provést pouze pro-vozovatelé pohřebních služeb nebo správce. Pro uložení lidských pozůstatků do hrobů nebo hrobek smí být použita pouze rakev konečná. Správce může povolit na žádost nebo se souhlasem toho, komu bylo místo na pohřbívání pronajato, aby po uplynutí tlecí doby byly do téhož hrobu uloženy ostatky dalších osob. Tlecí doba činí 20 let. Před uplynutím tlecí doby lze uložit do stejného hrobu další lid-ské pozůstatky pouze za podmínek stanovených zákonem.
(4) Správce pohřebiště zřizuje hrobová místa tak, aby tvořily ucelené oddíly hrobů stejného charakteru a rozměrů ve vymezených prostorech. Nikdo nemá nárok na individuální umístění hrobového místa mimo vymezený prostor.Článek 4
Užívání hrobového místa

(1) Hrobové místo pronajímá provozovatel pohřebiště na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a nájemcem hrobového místa (dále jen „nájemce“). Místo pro urnu se pronajímá na minimální dobu 10 let. Místo pro hrob nebo hrobku se pronajímá minimálně na dobu 20 let od pohřbení (tlecí doba). Ná-jemní smlouvu lze opakovaně prodlužovat.
(2) Nájemce je oprávněn zřizovat pomníky a dále upravovat hrobové místo v souladu s řádem a s pokyny správce.
(3) Nájemce má povinnost udržovat hrobové místo upravené, čisté, zbavené uvadlých květinových darů a věnců a zbytků vyhořelých svíček. Nájemce je povinen udržovat na své náklady řádný stavební stav náhrobku.
(4) Zjistí-li provozovatel, že nájemce nedodržuje ustanovení tohoto řádu, nájemní smlouvy či obecně zá-vazných právních předpisů, vyzve nájemce k nápravě. Závažné či opakované porušení povinností ná-jemce je důvodem pro neprodloužení nájemní smlouvy či pro odstoupení provozovatele od nájemní smlouvy za podmínek stanovených právními předpisy.
(5) Právní nástupce nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit správci skutečnost, že se stal z titulu právního nástupnictví nájemcem hrobového místa.Článek 5
Zřizování a úpravy pronajatých hrobových míst

(1) Při zřizování a úpravě pronajatého hrobového místa je nájemce povinen řídit se podmínkami sta-novenými správcem, zejména pokud jde o rozměr, tvar a výzdobu, včetně k tomu užitého materiá-lu.
(2) Pro zřizování hrobů a hrobek na pohřebišti a jejich úpravy platí:
 
- plocha hrobu musí být zachována v rozměrech vyhovujících konkrétním potřebám a nárokům plynoucím z úpravy lidských pozůstatků a druhu pohřbu,
- mezi jednotlivými hrobovými místy musí být zachována rostlá zemina v šířce nejméně 30 cm,
- přední a zadní hrany rámů hrobové nadstavby musí být v jedné přímce, pokud správce nesta-noví jinak,
- při stavbě náhrobků musí být jednotlivé části mezi sebou kotveny,
- příprava a zřízení hrobky musí odpovídat hygienickým a bezpečnostním podmínkám,
- úprava a obsah nápisů musí odpovídat důstojnosti a pietě pohřebiště,
- k úpravě okolí hrobu (dlažba, apod.) je třeba souhlasu správce,
- po skončení práce je nájemce povinen na svůj náklad vyčistit okolí a odklidit zbylý materiál,
- vybudované stavby nelze bez souhlasu správce odstraňovat,
- stromy a keře lze na pronajatém hrobovém místě nebo v jeho bezprostřední blízkosti vysazo-vat a odstraňovat jen na základě písemného souhlasu správce; nájemce je povinen řídit se pokyny správce pokud jde o druh vysazovaných stromů a keřů.Článek 6
Zařízení hrobového místa

(1) Dojde-li k ukončení nájmu hrobového místa, je nájemce povinen odstranit zařízení hrobového místa (náhrobek, výzdoba, apod.), pokud nebyl obnoven nájem tohoto hrobového místa nebo se s novým nájemcem nedohodl jinak. Nájemce je povinen odstranit zařízení hrobového místa do tři-ceti dnů po skončení nájmu. Po marném uplynutí této lhůty postupuje provozovatel podle zákona.
(2) Pokud zařízení hrobového místa ohrožuje provoz pohřebiště, bezpečnost či narušuje pietu místa, je správce oprávněn postupovat obdobně podle odst. 1, pokud nájemce ve lhůtě stanovené správcem neprovede nápravu. K ukončení nájmu hrobového místa tím bez dalšího nedochází.
(3) V případě, že nájemce není nebo v průběhu doby nájmu přestane být vlastníkem zařízení hrobové-ho místa, či spoluvlastníkem zařízení hrobového místa se stane další osoba, je nájemce povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci. Nebude-li správci oznámeno či provozo-vateli známo něco jiného, považuje se nájemce za vlastníka zařízení hrobového místa.Článek 7
Zařízení hrobového místa


Porušení tohoto řádu bude postiženo podle zákona.


Článek 8
Zařízení hrobového místa


Ruší se obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 1/1996, řád pro pohřebiště v Řevnicích.


Článek 9
Zařízení hrobového místa


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2004.Miroslav Cvanciger, starosta
Ing. Václav Zdráhal, místostarosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 139x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load