Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 3/2008 - poplatek za odpady

Město Řevnice
    
Obecně závazná vyhláška
č. 3/ 2008,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo města Řevnice vydává na základě ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl první
Základní ustanovení


Článek 1

1.Město Řevnice vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

2.Výkon správy poplatku provádí Městský úřad v Řevnicích.

Oddíl druhý
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Článek 2
Poplatník


1.Poplatníkem je fyzická osoba, která má  trvalý pobyt v městě Řevnice.
2.Poplatníkem je též fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území města Řevnice určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Článek 3
Ohlašovací povinnost


1.Poplatník podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen písemně ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
2.Poplatník podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku:
a)nejpozději do 15 dnů skutečnost, že se stal poplatníkem (jméno, příjmení, bydliště, číslo popisné, evidenční číslo stavby, popř. parcelní číslo pozemku, na kterém stavba stojí),
b)nejpozději do 15 dnů zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, nebo v důsledku přihlášení fyzické osoby k trvalému pobytu do této stavby nebo v důsledku jiné skutečnosti.

Článek 4
Sazba poplatku.


Výše sazby vychází ze zákona č.565/1990 Sb. v platném znění a je stanovena takto:
1)první část poplatku je stanovena na 250 Kč/osoba/rok
2)druhá část poplatku je stanovena na základě skutečných nákladů za svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu. Vypočtená částka na jednoho poplatníka je vyšší nežli maximálně možná částka 250 Kč.

Poplatek se na základě výpočtu stanovuje takto:
1)první část dle zákona č.565/1990 Sb. 250 Kč
2)druhá část v souladu s výpočtem 250 Kč
Poplatek na jednoho poplatníka a rok činí celkem 500 Kč

Článek 5
Splatnost poplatku


Poplatek je splatný do 1. května běžného roku, v případě vzniku poplatkové povinnosti po 30. dubnu do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla.


Oddíl třetí
Ustanovení závěrečná


Článek 6
Zvýšení poplatku

Správce poplatku může zvýšit včas nezaplacený (neodvedený) poplatek na trojnásobek.


Článek 7
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.


Ing.Václav Zdráhal              Miroslav Cvanciger
místostarosta                    starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 125x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load