Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 3/2003 - úhrada družina


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 3/2003


ze dne 15. prosince 2003

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při Základní škole Řevnice

Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a § 19c odst. 1 zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka, který je přihlášen do školní družiny při Základní škole Řevnice, (dále jen „školní družina“), jsou povinni platit městu Řevnice příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny (dále jen „Příspěvek“).


Článek 2
Výše Příspěvku činí 1 000,- Kč na jednoho žáka za školní rok. Je-li žák přihlášen do školní družiny na méně než tři dny v týdnu, činí výše Příspěvku 500,- Kč na jednoho žáka za školní rok.


Článek 3
V případě, že je žák přihlášen do školní družiny pouze na část školního roku, výše Příspěvku se poměrně sníží. Je-li žák přihlášen do školní družiny pouze na část školního roku a posléze je dodatečně přihlášen i na další část školního roku, výše Příspěvku se poměrně zvýší. Při výpočtu snížení, resp. zvýšení Příspěvku se vychází z počtu týdnů školní docházky ve školním roce a z počtu týdnů, po které je žák přihlášen do školní družiny. Snížení, resp. zvýšení Příspěvku se neprovede, pokud by mělo činit méně než 100,- Kč. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně i pro změny v počtu dní v týdnu, po které je žák přihlášen do školní družiny.


Článek 4
Zaplacený Příspěvek se nevrací; výjimku může udělit Rada města Řevnice.


Článek 5
Příspěvek se platí dvakrát ročně vždy nejpozději do 30. září a 15. února běžného roku.


Článek 6
Číslo účtu, na který se Příspěvek platí, bude zveřejněno na vývěsce v Základní škole Řevnice.


Článek 7
Nebude-li příspěvek zaplacen včas a v plné výši, jsou plátci příspěvku povinni zaplatit penále ve výši 150,- Kč.

Článek 8
Příspěvek se neplatí v případech stanovených zákonem. Rada města Řevnice je oprávněna ve výjimečných jednotlivých případech Příspěvek snížit nebo prominout.


Článek 9
Ruší se obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 4/1993, o příspěvku rodičů na úhradu neinvestičních nákladů provozu mateřské školy a školní družiny, v části týkající se školní družiny při Základní škole Řevnice.


Článek 10
Příspěvek zaplacený za školní rok 2003/2004 podle obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 4/1993 se započítává na Příspěvek podle této obecně závazné vyhlášky.

Článek 11
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2004.


Miroslav Cvanciger, starosta
Ing. Václav Zdráhal, místostarosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 92x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load