Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 3/1997 - vjezd do lesa


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 3/1997

O vjezdu motorových vozidel do městského lesa

Zastupitelstvo města Řevnice dne 8. 12. 1997 schválilo podle § 36 odst. 1 písm. h) v souladu s § 16 odst. 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za použití zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích, tuto obecně závaznou vyhlášku:


I.
Účel vyhlášky

Město Řevnice upravuje touto vyhláškou vjezd motorových vozidel a odvoz dřevní hmoty z městského lesa.


II.
Osoby, které mají vjezd povolen
(pokud dopravní značení nestanoví jinak)

Vjezd do městského lesa je povolen:

a) správci městského lesa
b) starostovi města
c) tajemníkovi MěÚ
d) městské policii a osobám splňujícím podmínky § 20, odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích (Lesní zákon).
e) předsedovi a hospodáři Mysliveckého sdružení Řevnice za účelem výkonu jejich funkcí
f) všem členům a hostům Mysliveckého sdružení Řevnice za účelem krmení zvěře a provedení jiných nutných úkonů (opravy posedů, krmelců atd.)
g) členům a hostům Mysliveckého sdružení Řevnice pouze za doprovodu člena výboru sdružení, za účelem odvozu ulovené zvěřeIII.
Časové omezení vjezdu

Osobám uvedených v článku II., písm. a) až e) je vjezd do městského lesa povolen po celých 24 hodin.

Osobám uvedeným v článku II., písm. f) je vjezd povolen takto:
Od 1. dubna do 30. září od 7.00 do 18.00 hodin
Od 1. října do 31. března od 8.00 do 16.00 hodin

Osobám uvedeným v článku II., písm. g) je vjezd povolen po celých 24 hodin na dobu nezbytně nutnou k naložení a odvezení ulovené zvěře.

IV.
Označení a přidělení klíčů

Všechny klíče od uzamčených vjezdů do městskéh lesa budou označeny znakem a číslem a budou evidovány správcem městského lesa. Použití jiných než takto označených klíčů je zakázáno.

Osobní klíče budou přiděleny osobám, uvedeným v článku II. pod písmeny a) až e).

Dva klíče budou umístěny v klubovně Mysliveckého sdružení Řevnice spolu s „Knihou půjček klíče“.
Každý člen mysleveckého sdružení má za povinnost, před použitím tohoto klíče, zapsat do „Knihy půjček klíče“ svoje jméno, datum čas a důvod k vjezdu do městského lesa.

Při hromadné akci sportovní nebo turistické, bude pořadateli takové akce zapůjčen označený klíč správcem městského lesa, na dobu nezbytně nutnou, na základě písemného souhlasu vedení města.

V.
Odvoz dřevní hmoty

Odvoz dřevní hmoty z městského lesa povoluje správce městského lesa písemnou formou.

U odvozu dřevní hmoty maloodběratelem musí být vždy správce městského lesa nebo jím pověřená osoba přítomen.


VI.
Závěrečná ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, to je 9. 12. 1997

Jan Kadlec, starosta
Petr Kubásek, zástupce starosty

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 537x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load