Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 2/2008 - alkoholicé nápoje na veřejném prostranství

Město Řevnice
    
Obecně závazná vyhláška
č. 2/ 2008
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města Řevnice vydává podle § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení


Cílem této vyhlášky je v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví a majetku působenými alkoholem.

Článek 2
Vymezení pojmů


Veřejným prostranstvím se pro účely této vyhlášky rozumí všechny pozemky a prostory na katastru města Řevnice přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k těmto pozemkům a prostorům, jako náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a pod.

Článek 3
Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství


1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na vymezených částech veřejného prostranství.
2. Vymezené části veřejného prostranství podle odst. 1 jsou graficky vyznačeny v příloze č. 1 této vyhlášky.
3. Zákaz podle odst. 1 se nevztahuje na zahrádky, které jsou součástí restauračních a obdobných zařízení, které jsou zřízeny v souladu s příslušnými právními předpisy a povoleními.

Článek 4
Výjimky


Zákaz konzumace alkoholických nápojů podle článku 3 se nevztahuje na konzumaci alkoholických nápojů při veřejných akcích jako jsou kulturní a sportovní akce, shromáždění, a pod. v prostoru konání takové akce, jsou-li tyto akce pořádány v souladu s příslušnými právními předpisy, povoleními a ohlášeními a jsou-li na nich alkoholické nápoje veřejně podávány se souhlasem pořadatele akce.

Článek 5
Porušení vyhlášky


Porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů podle této vyhlášky bude postiženo podle zákona.

Článek 6
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná


Touto vyhláškou se ruší Vyhláška č.1/2008 ze dne 30.června 2008

Článek 7
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.října 2008.


Ing. Václav Zdráhal                    Miroslav Cvanciger
místostarosta                          starosta

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 573x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load