Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 2/2001 - o místních poplatcích


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 2/2001

o místních poplatcích

Městské zastupitelstvo v Řevnicích schválilo dne 5.6.2000 podle ustanovení § 9 zákona číslo 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14, odst. 1, písm. h), § 16, odst. 1 a 2 a § 36 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Oddíl první
Základní ustanovení

Čl. 1

1. Město Řevnice jako správce místních poplatků vybírá:
 
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj,
g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Oddíl druhý
Poplatek ze psůČl. 2
Předmět poplatku


Předmětem poplatku jsou psi starší šesti měsíců.


Čl. 3
Poplatník

Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.


Čl. 4
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen:
 
a) oznámit do 30 dnů správci poplatku nabytí psa (psů) do vlastnictví,
b) zaplatit poplatek podle čl.9 po dovršení stáří psa šesti měsíců,
c) oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, a to do 30. dnů od jejího vzniku,
d) sdělit při plnění oznamovací povinnosti správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
2. Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku, podle této vyhlášky (čl. 7), osvobozen. Tuto skutečnost je nutno správci poplatku prokázat.
3. Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy chované v domě a jejich vlastníky.


Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6
Sazby poplatku

Poplatek ze psa činí ročně :
a) 120 Kč za jednoho psa
b) 180 Kč za každého dalšího psa

Čl. 7.
Osvobození

1. Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem).
2. Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31. března příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.
3. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.


Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby, nejméně však 50 Kč.
2. Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit nejdéle do 30 dnů.
3. Zjištěný přeplatek na poplatku ze psa (psů) správce poplatku vrátí podle § 64, odst. 4, zákon č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, činí-li více než 50 Kč.Čl. 9
Splatnost poplatku


Poplatek je splatný :

a) jednorázově, nejpozději do 31. března každého roku, nečiní-li více než 1 000 Kč ročně,
b) ve čtyřech stejných splátkách, do konce příslušného čtvrtletí, činí-li více jak 1 000 Kč.


Oddíl třetí
Poplatek za rekreační pobyt

Čl. 10
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v městě za účelem rekreace.


Čl. 11
Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba, která přechodně a za úplatu pobývá na území města za účelem rekreace.


Čl. 12
Plátce

Poplatek vybírá ve stanovené výši fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování za úplatu poskytla (dále jen "ubytovatel"). Ubytovatel pod svou vlastní majetkovou odpovědností poplatek vybraný od poplatníků nebo poplatníkům sražený odvádí správci poplatku a za poplatek ručí.


Čl. 13
Oznamovací povinnost

1. Ubytovatel je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (ubytování) ve lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30 dnů, ode dne faktického zahájení této činnosti.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
3. Ubytovatel je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, datum narození a adresu trvalého bydliště poplatníka, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu a počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.


Čl. 14
Sazby poplatku

1. Poplatek za rekreační pobyt činí: za osobu a každý i započatý den pobytu 5 Kč, není-li tento dnem příchodu.
2. Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije.


Čl. 15
Osvobození

Poplatku za pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem) a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.


Čl. 16
Splatnost poplatku

1. Poplatek za rekreační pobyt platí poplatník předem za předpokládanou dobu pobytu.
2. Ubytovatel, který poplatek vybírá, provede jeho odvod na účet správce poplatku (případně jej odvede v hotovosti), podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně, nejpozději do 15 dnů následujícího čtvrtletí kalendářního roku.


Oddíl čtvrtý
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 17
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

 


Čl. 18
Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se považují náměstí, silnice, místní komunikace, chodníky, veřejné účelové komunikace, tržiště, podchody, nadchody, průchody, parky, sady, městský les, vodní plochy a další prostory přístupné každému bez omezení.


Čl. 19
Poplatník

1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 17.
2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.


Čl. 20
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 5 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 48 hodin je možno splnit tuto povinnost bezprostředně před započetím užívání.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.


Čl. 21
Sazby poplatku

Poplatek za užívání veřejného prostranství činí:

1. Za umístění zařízení k poskytování služeb a prodejního zařízení za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství:
 
a) trvalé umístění
300 Kč/rok,
b) krátkodobé umístění pro fyzické a právnické osoby se sídlem v Řevnicích
15 Kč/den,
c) krátkodobé umístění pro fyzické a právnické osoby se sídlem mimo Řevnice
30 Kč/den.
2. Za motorové vozidlo ve spojitosti s činností dle odstavce 1:
 
a) osobní a dodávkový automobil
30 Kč/den,
b) nákladní automobil nebo autobus
60 Kč/den.
3. Za motorové vozidlo užívané k prodejním účelům:
 
a) osobní a dodávkový automobil
60 Kč/den,
b) nákladní automobil nebo autobus
200 Kč/den.
4. Za umístění reklamního zařízení :
 
a) pro fyzické osoby se sídlem v Řevnicích za každý započatý m2
30 Kč/měs.,
b) pro právnické osoby se sídlem v Řevnicích za každý započatý m2
50 Kč/měs.,
c) pro fyzické osoby se sídlem mimo Řevnice za každý započatý m2
100 Kč/měs..
d) pro právnické osoby se sídlem mimo Řevnice za každý započatý m2 300 Kč/měs.
5.
Za zábor veřejného prostranství výkopy, překopy a skládkou materiálu
za každý započatý m2 5 Kč/den.
5 Kč/den,
6.
Za umístění stavebního zařízení a materiálu při stavbě obytného domu
za každý započatý m2
10 Kč/den,
7.
Za umístění stavebního zařízení a materiálu při stavbě příslušenství obytného domu
(garáž, ploty, bazény, skleníky, hospodářské budovy atd.) za každý započatý m2
15 Kč/den,
8. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
8.
a) za osobní a dodávkový vůz
50 Kč/měs.,
b) za nákladní vůz
100 Kč/měs.
9.
Za zábor veřejného prostranství výkopy, překopy a skládkou materiálu
za každý započatý m2
1 Kč/den,
10.
Za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce
za každý započatý m2
1 Kč/den,


Čl. 22
Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají :

1. Akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
2. Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní.


Čl. 23
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Poplatek se platí za dny užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 17 včetně prvého a posledního dne. Prvním dnem se rozumí den, kdy užívání začalo, příp. zařízení bylo instalováno. Posledním dnem se rozumí den, kdy užívání skončilo, příp. zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
2. Pro určení doby užívání se dnem rozumí jeden kalendářní den a měsícem každý započatý kalendářní měsíc, bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne či měsíce poplatník k činnosti využije.


Čl. 24
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný :

1. Při užívání prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
2. Při užívání prostranství po dobu delší jednoho měsíce je možné poplatek rozdělit do měsíčních splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a poslední splátka nejpozději do 15 dne posledního měsíce užívání.
3. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.


Oddíl pátý
Poplatek ze vstupného

Čl. 25
Předmět poplatku

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru.


Čl. 26
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.


Čl. 27
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole (případně k perforaci, apod.).
2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
3. Poplatník je povinen do 15 dnů po skončení akce podat správci poplatku podklady pro stanovení výše poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.


Čl. 28
Sazby poplatku

1. Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro
 
a) kulturní a sportovní akce pořádané fyzickými nebo právnickými osobami se sídlem v Řevnicích 5%,
b) kulturní a sportovní akce pořádané fyzickými nebo právnickými osobami se sídlem mimo Řevnice 10%.
2. Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.


Čl. 29
Osvobození

Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely.


Čl. 30
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce.
2. Poplatek stanovený paušální částkou je splatný nejpozději 1 den před konáním akce.


Oddíl šestý
Poplatek z ubytovací kapacity

Čl. 31
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních sloužících nebo určených k přechodnému ubytování za úplatu.


Čl. 32
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zařízení určené pro přechodné ubytování vlastní nebo právnická osoba, která k němu má právo hospodaření.


Čl. 33
Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen písemně oznámit zahájení činnosti (poskytování ubytování) ve lhůtě do 10 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 5 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
3. Poplatník je povinen písemně oznámit do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku a trvání jeho poplatkové povinnosti.
4. Poplatník je povinen vést řádně evidenci ubytovaných osob pro potřeby kontroly placení poplatku, zapsat jméno, rodné číslo a adresu trvalého bydliště ubytovaného, druh a číslo dokladu totožnosti, den příchodu a odchodu, počet dní pro stanovení základu poplatku. Stránky ubytovacích knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla ubytovaných od začátku roku až do jeho konce.


Čl. 34
Sazba poplatku

Poplatek z ubytovací kapacity činí 2 Kč za každé využité lůžko a den.

 

Čl. 35
Osvobození

Poplatku z ubytovací kapacity nepodléhá :

1. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
2. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu mají právo hospodaření,
3. ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
4. ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.


Čl. 36
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí.Oddíl sedmý
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Čl. 37
Předmět poplatku

Místnímu poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený, provozovaný výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 38
Poplatník

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem povoleného a provozovaného výherního hracího přístroje.

Čl. 39
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1. Výherní hrací přístroj provozovaný na území města Řevnic musí být uveden do prvního provozu podle § 5 vyhl. 223/1993. Poplatková povinnost vzniká zahájením provozu a končí ukončením provozu. Opravy a krátkodobá přerušení provozu nemají vliv na poplatkovou povinnost. Provozovatel musí písemně oznámit uvedení přístroje do provozu zahajovacím protokolem. Ukončení provozu musí poplatník doložit ukončovacím protokolem.
2. Poplatník musí oznámit správci poplatku:
 
a) název firmy a její sídlo včetně IČO
b) zaplatit poplatek podle čl.9 po dovršení stáří psa šesti měsíců,
c) číslo účtu a název peněžního ústavu na kterém jsou soustředěny peněžní prostředky firmy k podnikání
d) výrobní číslo povoleného a provozovaného výherního hracího přístroje
3. Ohlašovací povinnost má poplatník i v případě osvobození od poplatku.


Čl. 40
Sazba poplatku

Za každý provozovaný výherní hrací přístroj je stanoven poplatek ve výši 5.000,- Kč na tři měsíce provozu. V případě, že bude provozován po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vypočítán v poměrné části (podle dní provozu). Podle stanoviska Nejvyššího soudu z r. 1995 se za krátkodobé provozování považuje i doba jednoho dne. Poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

 


Čl. 41
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:

a) Při povolení provozování na dobu tří měsíců, do jednoho měsíce po zahájení provozu.
b) Při povolení provozování na dobu šesti měsíců, ve dvou splátkách, odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, a to splatných poslední den v příslušném čtvrtletí.
c) Při povolení provozování na dobu jednoho roku, ve čtyřech splátkách, splatných poslední den příslušného čtvrtletí.
d) Poplatek může poplatníkem splacen i jednorázově.


Oddíl osmý
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 42
Předmět poplatku.

Předmětem poplatku je provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 43
Poplatník.

Poplatníkem je každá fyzická osoba, podle obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 01/2001 o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to bez ohledu na její věk. Povinnost platit poplatek se vztahuje i na cizince, kteří mají na území ČR trvalý pobyt na základě povolení k pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 44
Oznamovací povinnost.

Poplatník je povinen podat správci poplatku první přiznání poplatku na předepsaném formuláři do 30.dubna 2002. Při změně vlastnictví stavby nebo změně počtu přihlášených osob podá přiznání poplatku na předepsaném formuláři do dvou měsíců od vzniku změny.


Čl. 45
Sazba poplatku.

Sazba poplatku bude stanovena novelou této vyhlášky na základě skutečných nákladů předchozího roku. V případě ukončení vlastnictví stavby nebo trvalého pobytu může původní poplatník požádat správce poplatku o vrácení přeplatku.

Čl. 46
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný pololetně vždy do 1. května a 1. listopadu běžného roku, případně ročně vždy do 1. května běžného roku.

 

 

Oddíl devátý
Ustanovení konečná a závěrečná

Čl. 47
Vyměřovací lhůty

a) Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku ve kterém ohlašovací povinnost vznikla.
b) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku, nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
c) Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat přiznání nebo splnit hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.


Čl. 48
Sankce

Za neplnění povinností vyplývajících z této vyhlášky lze podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, zvýšit poplatek až o 50% a podle § 37 a § 37a, zákona o správě daní a poplatků lze uložit opakovaně peněžitou pokutu až do výše 2.000.000,- Kč.


Čl. 49
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 2/98 o zřízení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
2. Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 4/98 o místních poplatcích.
3. Obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 8/98, kterou se mění vyhláška města č. 2/98.


Čl. 50
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2002.


Petr Kubásek, starosta
Jan Kadlec, zástupce starosty

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 129x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load