Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 2/1999 - schůdnost komunikací


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 2/1999

o rozsahu, způsobu a lhůtách ke zmírňování závad ve schůdnosti na místních komu-nikacích a o stanovení úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůd-nost a sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí

Městská zastupitelstvo schválilo dne 13.12.1999 na základě §16 a §45, písm. l, zákona číslo 367/1990 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů a §27, odst. 6 a 7, zákona číslo 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek 1
Schůdností místních komunikací se rozumí takový stav, který umožňuje bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.
Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich dů-sledkům.
Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit schůdnost komunikací jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a pří-valové vody a jiné obdobné situace a jejich důsledky.
Meze možnosti vlastníka místních komunikací zmírnit závady ve schůdnosti komunikací jsou dány zejména
- finančními prostředky, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu komunikací uvolnit
- mechanizačními a jinými prostředky, které jsou pro zmírňování závad ve schůdnosti k dispozici
- počtem pracovníků, které je možno pro práce spojené se zmírňováním závad ve schůdnosti na komunikacích použít.

Článek 2
Vlastník nemovitosti, která v zastaveném území hraničí se silnicí nebo s místní komunikací je povinen zmírnit závady ve schůdnosti na přilehlém chodníku:
- do 8 hodiny ranní, vznikla-li závada ve schůdnosti v nočních hodinách
- během dne bez zbytečných průtahů

Článek 3
Rozsah a způsob zmírňování závad ve schůdnosti na chodnících:
- sníh se odstraňuje z chodníků v celé jejich délce a šířce
- sníh se shrnuje na okraj chodníku a nesmí s ním být zataraseny přechody přes komunikaci a kanalizační dešťové vpustě
- schůdnost se zajišťuje odhrnutím a odmetením sněhu, případně posypem zdrsňujícím materiálem

Doporučeným posypovým materiálem je písek, případně kamenná drť velikosti 4 až 8 mm (posypový materiál je možno objednat u TS Řevnice). Jako posypový materiál je zakázáno používat popel, škváru a sůl.


Článek 4
Na průjezdním úseku silnice není v možnostech vlastníka místních komunikací zmírňovat závady ve schůdnosti. Závady ve sjízdnosti těchto silnic zajišťuje Správa a údržba silnic Praha-západ.

Článek 5
V důsledku malého dopravního významu se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí na těchto místních komunikacích:
Architekta Weisse, Ke Mlýnu, Ke Strouze, K Vodojemu, Na Kopanině, Ostrovní, Pod Úvozem, Příkrá, Tyršovo stromořadí, V Chatách, V Podhájí, Vrchlického, Havlíčkovy sady, schody k řece v ulici Na Stránce

Článek 6
Městské zastupitelstvo pověřuje Městskou radu vydáváním a schvalováním Ročních zimních plánů údržby míst-ních komunikací. 

Článek 7
Dohled nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie a Inspektor veřejného pořádku. Porušení povinností vyplývajících z této obecně závazné vyhlášky bude sankcionována a to vůči právnickým osobám podle § 42 zákona číslo 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích a vůči fyzickým osobám podle zákona číslo 200/1990 Sb., O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2000


Jan Kadlec Petr Kubásek
starosta zástupce starosty


 

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 13x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load