Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 2/1997 - územní plán


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 2/1997

o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ŘEVNICE

Na základě čl. V bodu 1 usnesení Městského zastupitelstva v Řevnicích ze dne 7. října 1997 se Městská rada v Řevnicích usnesla na svém zasedání dne 3. listopadu 1997 vydat podle § 24 a § 45 písm. 1) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 29 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Článek 1
Účel vyhlášky

1. Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu sídelního útvaru Řevnice (dále jen ,,územní plán"), schváleného Městským zastupitelstvem v Řevnicích dne 7. října 1997.
2. Vyhláška stanoví závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území města Řevnice, které obsahují zásady pro uspořádání území, dopravy, občanského a technického vybavení a limity využití území (viz přílohy č. 1 a 2).
3. Vyhláška vymezuje plochy veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky stavby a práva k nim vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit (viz příloha č. 3) a vymezuje územní systém ekologické stability (viz výkres. přílohy č. 1, 2 a 5).Článek 2
Rozsah územní plastnosti

1. Vyhláška platí pro území města Řevnice, tj. pro katastrální území Řevnice (dále jen ,,řešené území").


ČÁST DRUHÁ
ZÁKLADNÍ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ A LIMITY JEHO VYUŽITÍ


Článek 3
Závazné regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání řešeného území

1. Předmětem regulace je vymezení podmínek pro uskutečňování činností při využivání území města.
2. V území řešeném územním plánem je možno umísťovat stavby a zařízení 1) povolovat je 2) povolovat jejich změny 3) a změny jejich užívání 4) a rozhodovat o změně využití území 5) jen v souladu se schválenými regulativy funkčního využití (viz příloha č. 1 této vyhlášky) a regulativy prostorového uspořádání území (viz příloha č. 2 této vyhlášky). Totéž platí o povolování terénních úprav, prací a zařízení. 6)
3. Navrhované využití území posuzuje a o jeho přípustnosti či nepřípustnosti rozhoduje stavební úřad v příslušném řízení podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a prováděcích předpisů.
4. V případě funkčního využití území pro účely, které nejsou obsaženy v regulativech funkčního využití území (příloha č. 1) a nelze je v současné době definovat, bude o využití území rozhodovat městské zastupitelstvo.
5. V případě konkrétního záměru zástavby mimo současně zastavěné území města, které není stanovené územním plánem k zastavení, je třeba tento případ řešit formou změn a doplňků závazné části územního plánu 7).
6. Užívání dosavadních staveb a zařízení a dosavadní využití území, které není v souladu se schválenými regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území, je nadále přípustné, pokud nejsou dány podmínky pro opatření podle § 87 až 97 (údržba staveb a jejich odstřaňování) a § 102 odst. 3 stavebního zákona (opatření týkající se činností, které nad přípustnou míru poškozují životní prostředí).
7. Řešené území se člení na části území s různými předpoklady a podmínkami pro jejich využití (dále jen ,,plochy"). Tyto podmínky jsou určeny v regulativech funkčního využití území (příloha č. 1 této vyhlášky) a jsou vymezeny ve výkresech č. 2 - ,,Plán využití zastvěného území".
8.
SC smíšená centrální zóna
BC zóna čistého bydlení
SR zóna sportovně rekreační
IR zóna individuální rekreace
DV zóna drobné výroby a služeb
PV zóna drobné výroby a služeb
SK plochy skládky EKOS
ET ekologicky významný krajinný prvek ,,Tůně"
EN ekologicky významný krajinný prvek,,Nezabudice".
PR prameniště pitné vody u Berounky
LP lesopark v okolí Lesního divadla
D dopravní plochy
T technické vybavení
ZS zahrady a sady
NZ nelesní zeleň
VZ veřejná zeleň
OP zemědělské plochy - orná půda
LO zemědělské plochy - louky, pastviny
L lesní půdní fond
SES plochy územního systemu ekolgické stability
9. Pro každou ploch je v regulativech funkčního využití stanoveno
- určené využití,
- přípustné využití,
- nepřípustné využití.
10. V regulativech prostorového upořádání území (příloha č. 2 této vyhlášky) jsou uvedeny závazné požadavky na prostorové uspořádání a architektonické řešení nově navrhovaných a umísťovaných staveb a změn stávajících staveb.Článek 4

Zvláštní požadavky na využití území

1. Pro nově navrhované stavby, nově navrhované využití úuemí a změny stávajících staveb 3) a způsobu užívání 4) platí následující požadavky, povinnosti a zásady, vyplývající ze stanovisek uplatněných dotčenýmí orgány státní správy a organizacemi, které hájí veřejné zájmy v řešeném území při projednání návrhu územního plánu:
 
a) Veškeré zemní zásahy v řešeným území je nutné posuzovat jako zásahy v území s archeologickými nálezy. Písemné vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech bude nedílnou součástí územního rozhodnutí a stavebního povolení ke každé stavbě realizované v rámci schváleného územního plánu.
b) Konkrátní výstavba musí být vždy projednána s Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha, která stanoví podmínky na ochranu zájmů vojenské správy.
c) Ke každé stavební činnosti v řešeném území musí být vyžádáno vyjádření organizace spojů, t.č. SPT TELECOM, a.s., Provozu přenosové technika, oddělení ochrany dálkových kabelových telekomunikačních zařízení.
d) Celé řešené území spadá do III. stupně PHO vodního zdroje Praha - Podolí. Výstavba v tomto území musí být projednána s Pražskými vodárnami. Pro území povodí toku Berounky je nutno dodržovat kvalitu vody, ukazatele přípustného znečištění vod a další zásady pro výstavbu v PHO III. stupně, zejména:
- ukazatele přípustného zněčištění vod dle vyhlášky č. 171/1992 Sb.,
- sněrnice Ministerstva zdravotnictví č. 51/79 Sb. hygienických předpisů,
- důsledné dodržování předpisů pro ochranu vod pře škodlivými látkami,
- hlášení havarijního znečištění vod Pražským vodárnám, s. p., Útvaru hlavního technologa, Podolská 15, 147 00 Praha 4, tel. (02) 66214513, 44414250, 42084251,
- předkládání dokumentace k územnímu řízení Pražským vodárnám, s. p.,
- zajištění likvidace odpadů a odpadních vod z veškeré výstavby,
- zabezpečení nešíření infekce z infekčních onemocnění.
e) Jakékoliv stavební zásahy na pozemcích odvodněných systematickou trubní drenáží musí být projednány se Státní meliorační zprávou, předmětné pozemky jsou vyznačeny na výkrese č. 6 - Zemědělský půdní fond.,
f) Veškeré zásahy do toku Berounky je nutno projednat se Státním plavební správou.
g) Zásahy do vodních toků a objektů hrazení bystřin ve správě Lesů ČR, s. p., tj. pravobřežní přítoky Berounky - Kejná a Moklický potok (včetně Babského potoka a pravobřežního přítoku nad ním), nebo umístění staveb podél těchto toků, musí být projednány s Lesy ČR, oblastní správou toků v Benešově.
h) Veškeré stavby v zatopovém území stoleté vody, jednotlivé konkrétní návrhy křížení a souběhů komunikací a vedení s Berounkou je nutno projednat s Povodím Vltavy, a. s., závod Berounka.
ch) Realizace výstavby TS a elektrorozvodů bude předem konzultována se Středočeskou energetickou, a. s., RZ Beroun, který je provozovatelem elektrorozvodného zařízení.
i) Ke stavbám v ochranném pásmu železnice je nutno si vyžádat vyjádření Českých drah.
2. Zvláštní zřetel věnovat kultuním památkám zapsaným ve Jmenném seznamu nemovitých kulturních památek chráněných podle zvláštních předpisů 8) (viz kapitola 2.5.1 textové části územního plánu) a v jejich okolí nepovolovat bez posouzení orgánu památkové péče (OkÚ Praha-západ) stavby a stavební úpravy 9), které by mohly narušit svým měřítkem a způsobem provedení prostředí těchto kulturních památek.
3. Při stavebních úpravách 9) architektonicky hodnotných staveb (zámeček, budova nádraží ČD, kvalitní starší budoby, zejména na náměstí a v okolí kostela), které nejsou památkově chráněné, důstedně trvat na zachování jejich podoby a při výměně oken, dveří, krytiny, opravách fasády apod., používat stavební prvky a materiály stejného charakter.
4. Veškeré úpravy v prostoru starého hřbitova u kostela sv. Mořice projednat s Památkovým ústavem středních Čech.
5. Zástavba pozemků ve vyznačených lokalitách 101 - 120 (viz výkres č. 1 - Komplexní urganistický návr, textová část - kapitola 2.1.3 Lokality doporučené k dalšímu zpracování), musí být konkretizována kladně projednaným zastavovacím plánem 10) resp. územním plánem zóny 11) schváleným městským zastupitelstvem, a to ještě před územním řízení využití území, jeho zadání odsouhlasuje stavební úřad po projednání v městské radě. úUzemní plán zóny pořizuje Městský úřad v Černošicích.
6. Výstavba na zemědělské půdě bude prováděna postupně od hranice současně zastavěného území města 12)
7. V řešeném území je zakázáno povolování staveb pro individuálí rekreaci 13). Na pozemcích v zónách SC a BC, na kterých se nacházejí stavby pro individuální rekreaci, je zakázáno povolování změn dokončených staveb 14) s vyjímkou stavebních úprav 9) a povolování staveb jednoduchých 15) nebo drobných 16), plnících doplňkovou funkci k stavbám pro individuální rekreaci, s výjimkou staveb zlepšující životní prostředí (ČOV, fekálníjímky, popř. přípojky na inženýrské sítě). U staveb pro individuální rekreaci v zóně IR je možno provádět změny dokončených staveb 14).
8. Změny staveb 14) pro individuální rekreaci 13) na rodinné domy 17) mohou být prováděny pouze v zónách SC a BC.Článek 5
Územní systém ekologické stability a ochrana přírody

1. Územní systém ekologické stability je vymezen ve výkresech č. 1, 2, a 5. Pro jeho ochranu platí ustanovení zvláštních předpisů 18) a stanovené regulativy funkčního využití území dle přílohy č. 1 této vyhlášky. Veškeré zásahy do prvků územního systému ekologické stability, včetně jejich ochranných pásem, je nutné projednat s orgánem ochrany přírody a krajiny OkÚ Praha-západ.
2. V časové vazbě na nárůst zastavěných a zpevněných ploch v řešeném území budou přijata opatření pro zajištění retenční schopnosti krajiny a udržení jejího vodního režimu.ČÁST TŘETÍ
VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A ASANAČNÍ OPATŘENÍ


Článek 6
Veřejně prospěšné stavby, pro které lze vyvlastnit nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit

1. Seznam ploch pro nově navržené veřejně prospěšné stavby je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky. Plochy jsou vymezeny v grafické části územního plánu, ve výkrese č. 3 - ,,Veřejně prospěšné stavby".
2. Vymezení ploch pro navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle § 108 odst. 2 písm. a) a c) stavebního zákona, pokudnebude dosaženo řešení majetkoprávních vztahů dohodou nebo jiným způsobem.Článek 7
Stavby veřejného vybavení

1. Stavbami veřejného vybavení jsou stávající stavby, zařízení a plochy vyznačené ve výkrese č. 3 - ,,Veřejně prospěšné stavby" čísly 40 - 72, užívané ve veřejném zájmu veřejnou správu, poštu, požární ochranu, školství, kulturu, zdravotnicví a sociální péči, sportovní zařízení a areály, bezpečnost a obranu, nebo určené pro veřejně prospěšné služby ané pro veřejně prospěšné služby a veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a zajišťující ochranu životního prostředí.
2. Způsob využití staveb veřejného vybavení dle předchozího odstavce nesmí být změněn po dobu platnosti této vyhlášky z důvodu břemene veřejného zájmu. Změna užívání těchto staveb 19) musí být řešena změnou nebo doplňkem územního plánu podle § 31 stavebního zákona.ČÁST ČTVRTÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Článek 8
Vymezení některých pojmů

1. Zastavovacím plánem se rozumí urbanistická studie 20), která řeší podrobněji některou z lokalit určených územním plánem, jako podklad pro územní rozhodování.
2. Nerušícímu službami, nerušící výrobou a nerušící občanskou vybaveností, se rozumí takové služby, výroba a občanská vybavenost, kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru. Míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být přiměřeně prokázány v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební povolení, a ověřeny po dokončení stavby měřením před vydáním kolaudačního rozhodnutí.
3. Negativními účinky a vlivy staveb a jejich zařízení se rozumí zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod, oslňování a zastínění.
4. Maloobchodním zažízením se rozumí stavba pro obchod sdružená do víceúčelových staveb nebo začleněná do staveb pro bydlení, případně i samostatně stojící, která slouží pro obsluhu jen daného území, popř. určená pro širší území, s prodejní plochou do 800 m2.
5. Zstavěnou plochou se rozumí plocha hlavní stavby ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech nadzemních a podzemních podlaží do vodorovné roviny. Izolační přizdívky se nezapočítávají.
6. Současně zastavěným územím města se rozumí ta část katastrálního území města, která je vymezená hranicí současně zastavěného území, jejíž průběh je znázorněn na výkrese č. 6 - ,,Zemědělský půdní fond".
7. Veřejný zájem je takový zájem, resp. zájmy, jež by bylo možno označit za obecné či veřejně, resp. obecně, prospěšné zánmy, jejichž nositelem je veřejnost, popř. zájmy, u nichž jde o tzv. zámy společnosti (celospolečenské zájmy) . Tyto zájmy nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a jako takové musí být aprobovány orgány veřejné moci.
8. Drobnou výrobou se rozumí výroba prováděna netovárním způsobem 21).
9. Volnou krajinou se rozumí území za hranicí současně zastavěného území města.
10. Zeleň představuje zeleň původní a zeleň účelové vysazovanou. Patří sem např. ojedinělé stromy, skupiny stromů a keřů, roztroušené remízky, aleje, souvislé i nesouvislé zatravněné plochy, parky, zahrady, lesní a užitkové porosty.
11. Malá ubytovací zařízení jsou stavby pro dočasné ubytování s kapacitou do 20 lůžek. Pojmem ubytovací zařízením se rozumí stavby pro dočasné ubytování s větší než výše uvedenou kapacitou.


Článek 9
Závěrečná ustanovení

1. Úplná dokumentace územního plánu sídelního útvaru Řevnice je uložena:
 
a) na Městském úřadě v Řevnicích,.
b) na Stavebním úřadě v Řevnicích,.
c) na Městském uřadě v Černošicích,
d) na Okresním úřadě Praha-západ, ref. regionálního rozvoje, odd. územního plánování.
2. Zpracování změn a doplňků závazné cásti územního plánu povoluje Městské zastupitelstvo v Řevnicích, které je také schvaluje. Pořizovatelem změn nebo doplňků územního plánu musí být příslušný orgán územního plánování, tj. Městský úřad v Černošicích.
3. Úpravy směrné části územního plánu provádí a rozhoduje o nich Městský úřad v Černošicích.
4. Nedílnou součástí této vyhlášky je
- příloha č. 1 - Regulativy funkčního využití území
- příloha č. 2 - Regulativy prostorového uspořádání území
- příloha č. 3 - Veřejně prospěšné stavby


Článek 10
Účinnost

1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1997 a platí na dobu neurčitou. Její platnost může být zrušena pouze novou vyhláškou ke změnám a doplňkům schváleného územního plánu nebo k nově schválenému územnímu plánu sídelního útvaru.


V Řevnicích dne 5. listopadu 1997

Jan Kadlec, starosta
Petr Kubásek, zástupce starosty


1. § 32 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavením řádu (stavební zákon), ve pozdějších předpisů.
§ 7 až § 9 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. ,
2. § 54 zákona č. 50/1976 Sb.
Oddíl 2 vyhlášky č. 85/1976 Sb.
3. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb.
4. § 85 zákona č. 50/1976 Sb.
5. § 10 vyhlášky č. 85/1976 Sb.
6. Oddíl 5 zákona č. 50/1976 Sb.
Oddíl 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb.
7. § 31 zákona č. 50/1976 Sb., územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
§ 35 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
8. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové píči ve znění pozdějších předpisů, apředpisy prováděcí.
9. § 1 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších úprav.
10. Článek 8 odst. 1 této vyhlášky.
11. § 15 zákona č. 50/1976 Sb., o územní řízení a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 16 odst. 1 písm.c) a násl. vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovcích podkladech a územně plánovací dokuměntaci, ve znění pozdějších úprav.
12. Článek 8 odst. 5 této vyhlášky.
13. § 47 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějsích předpisů.
14. § 1 odst. 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
15. § 2 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
16. § 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
17. § 44 a násl. vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecnýchtechnických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
19. § 85 zákona č. 50/1976 Sb., o územním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
20. § 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním řízení a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
§ 2 vyhlášky č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
21. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
PŘÍLOHA č.1

k vyhlášce č. 2/97 o závazných částech územního plánu sídelního útvaruŘEVNICE

REGULATIVY FUNKČNÍHO VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Funkční využití území je znázorně no v grafické části ve výkrese č. 2 - ,,Plán využití stavěného území“ v měřítku 1 : 5 000.

Pro regulaci funkčního využití území jsou stanoveny následující plochy:22)

SC smíšená centrální zóna
BC zóna čistého bydlení
SR zóna sportovně rekreační
IR zóna individuální rekreace
DV zóna drobné výroby a služeb
PV zóna drobné výroby a služeb
SK plochy skládky EKOS
ET ekologicky významný krajinný prvek ,,Tůně"
EN ekologicky významný krajinný prvek,,Nezabudice".
PR prameniště pitné vody u Berounky
LP lesopark v okolí Lesního divadla
D dopravní plochy
T technické vybavení
ZS zahrady a sady
NZ nelesní zeleň
VZ veřejná zeleň
OP zemědělské plochy - orná půda
LO zemědělské plochy - louky, pastviny
L lesní půdní fond
SES plochy územního systemu ekolgické stability

Jednotlivé regulativy plochy jsou podrobně charakterizovány těmito závaznými podmínkami funkčního využití:
- určené využití,
- přípustné využití,
- nepřípustné využití.

SC - SMÍŠENÁ CENTRÁLNí ZÓNA
Slouží převážně pro trvalé bydlení, doplněné občanským vybavením a nevýrobními službami.

Určené využití:
- bydlení
- obchodní zařízení, veřejné stravování, nevýrobní služby, dorbné provozovny k uspokojování běžných potřeb obyvatel

22) Globálně používané pojmy, pokud není ufedeno jinak, mají své vymezení ve vyhlášce č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, nebo v čl. 8 této vyhlášky, popř. v jiných předpisech. Opakovaně používané pojmy se vysvětlivkou neoznačují.

- komunikace, odstavné plochy pro parkování 23), garáže 24) pro obyvatele území
- nezbytné plochy technického vybavení
- doprovodná zeleň


BC - ZÓNA ČISTÉHO BYDLENÍ
Slouží převážně pro trvalé bydlení.

Určené využití
- bydlení převážně realizované formou rodinných domů, 26) ve kterých je více než 50% podlahové plochy všech místností určena k bydlení
- přeměna objektů indiviuální rekreace na trvalé bydlení
- komunikace odstavné plochy
- nezbytné plochy technického vybavení
- doprovodná zeleň

Přípustné využití:
- maloobchodní zařízení
- ubytování ve formě rodinných ponziónů
- stravovací zařízení
- kulturní, školská, správní, sociální zařízení určená pro obsluhu území
- nerušící živnostenské provozy
- ekologické aktivity

Nepřípustné využití:
- stavby pro individuální rekreaci
- velkokapacitní zařízení všeho druhu
- stavby pro výrobu a skladování
- provozy zemědělského charakteru, chov zvířectva
- stavby pro služby s negativnímu účinky a vlivy na okolí
- zahrádkářské osady, chatové osady
- u staveb památkově chráněných nebo v památkovém zájmu nelze provádět jakékoliv zásahy bez posouzení z hlediska památkové ochrany vyžádaného stavebním úřadem

23) ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
24) ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže.
25) § 47 až 58 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
26) § 44 až 46 vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.SR - ZÓNA SPORTOVNĚ REKREAČNÍ
Slouží pro organizovaný sport a rekreaci.

Určené využití:
- plošná zařízení sloužící sportu a oddechu - zpevněná hřiště, byzény
- objekty a plochy pro uspokojování rekreačních potřeb

Přípustné využití:
- obslužné objekty sportovních zařízení
- obchodní, krulturní a klubová zařízení pro obsluhu území
- ubytovací zařízení
- komunikace a parkoviště pro obsluhu území
- plochy nutného technického vybavení
- doprovodná zeleň

Nepřípustné využití:
- bydlení (s výjimkou služebních bytů)27)
- průmyslová výroba
- živočišná výroba
- živnostenské činnosti nesouvisející s orgaizovaným sportem a rekací
- činnosti s negativními účinky a vlivy na okolí


IR - ZÓNA INDIVIDUÁLNÍ REKREACE

Slouží k individuální rekreaci. Jedná se o plochy:

1. soustředěné chatové zástavby v místech nevhodných pro trvalé bydlení (severní špatně osluněné svahy na pravém břehu, zátopová oblast stoleté vody na levém břehu)

Určené využití:
- individuální rekreace ve stávajících ojektech

Nepřípustné využití:
- jakékoliv jiné kromě bydlení v objektech již dřáve k trvalému bydlení určených

2. roztroušená chatová zástavba v městské zástavbě na obou březích řeky

Určené využití:
- přeměna na objekty trvalého bydlení

Přípustné využití:
- kulturní, školská, správní, sociální zařízení určená pro obsluhu území
- nerušící živnostenské provozy
- maloobchodní zařízení
- ubytování ve formě rodinných penziónů
- malá ubytovací zařízení
- stravovací zařízení
- ekologické aktivity

Nepřípustné využití:
- stavby pro individuální rekreaci
- velkokapacitní zařízení všeho druhu
- stavby pro výrobu a skladování
- provozy zemědělského charakteru, chov zvířectva
- stavby pro služby s negativními účinky a vlivy na okolí
- zahrádkářské osady, chatové osady
- u staveb památkově chráněných nebo v památkovém zájmu nelze provádět jakékoliv zásahy bez posouzení z hlediska památkové ochrany vyžádaného stavebním úřadem
- jakékoliv jiné kromě bydlení v objektech již dříve k trvalému bydlení určených

27) viz zrušený zákon č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.

 

DV - ZÓNA DROBNÉ VÝROBY A SLUŽEB
Slouží převážně pro umístění takových provozoven drobné výroby a služeb, které nemohou být umístěny v jinám území.

Určené využití:
- objekty drobné řemeslné výroby
- skladové objekty
- prodejny, služby
- autoprovozy, autoservisy
- plochy technického vybavení
- komunikace a parkoviště

Přípustné využití:
- velkokapacitní prodejní plochy
- stavební dvory
- služby
- doprovodná zeleň

Nepřípustné využití:
- bydlení (s výjímkou služebních bytů)
- objekty a plochy pro rekreaci a sport
- činnosti spojené se zdravotnictvím, kulturou, sociálními službami
- rozsáhlá výrobní, skladová a dopravní zařízení, jejichž provoz by narušoval životní prostředí nad přípustnou míru stanovenou hygienickými předpisy 28) ,

28) Např. vyhláška č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, hygienická směrnice č. 41/1977 - nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací, hygienická směrnice č. 58/1981 o zásadních hygienických pozadavcích, o nejvyšších přípustných koncentracích nejzávažnějších škodlivin v ovzduší a hodnocení jeho stupně zněčištění.

PV - ZÓNA STÁVAJÍCÍ PRŮMYSLOVÉ VÝROBY
Jedná se pouze o areál SSŽ severně od nádraží ČD. V rámci areálu musí být vysázen pás vysoké zeleně oddělující výrobní plochy od obytné zástavby v šířce min. 15 m.

Určené využití:
- za předpokladu odstranění areálu SSŽ z tohoto prostoru umístění jiné nerušící drobné výroby a služeb

Přípustné využití:
- stávající

Nepřípustné využití:
- jiná rušivá průmyslová výroba

SK - PLOCHA SKLÁDKY EKOS
Řízená skládka provozovaná firmou EKOS sloužící pro Řevnice a okolní obce. Uvažované rozšíření ve směru na západ dle vyznačení v grafické části.

ET - EKOLOGICKY VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK ,,TŮNĚ“

Určené využití:
- trvalé travní porosty - louka
- břehové porosty podél potoka
- meze, pás stromů a keřů podál polní cesty

Přípustné využití:
- neintenzivní zemědělské využívání
- kosení luk max. 2x ročně

Nepřípustné využití:
- výrazná změna či změnšení plochy dřevin stromového a keřového patra
- umístění staveb trvalého charakteru
- hnojení

PR - PRAMěNIŠTĚ PITNÉ VODY U BEROUNKY
Plocha II. pásma hygienické ochrany pramenišť pitné vody.

Určené využití:
- trvalé travní porosty - louka

Přípustné využití:
- neintenzivní zemědělské využívání
- kosení luk max. 2x ročně

Nepřípustné využití:
- umístění staveb trvalého charakteru
- hnojení

LP - LESOPARK V OKOLÍ LESNÍHO DIVADLA
Jedná se o část území Řevnického lesa (les zvláštního využití) vymezenou starou a novou hájovnou, okrajem lesa až k sokolskému hřišti, Sportovní ulicí, západním okrajem Červených louky, cestou T. Bureše a silnici IIú116.

Určené využití:
- vycházkové cesty
- naučné stezky
- umístění naučných panelů z oblasti přírody
- odpočinkové kouty

Přípustné využití:
- umístění přírodních prvků pro posilování (překládání polen atd.)

Nepřípustné využití:
- umístění staveb trvalého charakteru
- cyklistické stezky


D - DOPRAVNÍ PLOCHY
Jedná se o plochy veřejných komunikací a parkovišť

Určené a přípustné využití:
- pouze pro dopravu

Nepřípustné využití
- jakékoliv stavby nesouvisející s dopravou

T - TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Jedné se o plochy určené pro zařízení technického vybavení území.

Nepřípustné využití:
- pro jakékoliv jiné funkce

ZS - ZAHRADY A SADY
Jedné se o neveřejné plochy s převahou ovocných stromů. Některé z těchto ploch se nacházejí v zátopovém území nebo v těsném sousedství lesa.

Určené využití:
- drobné pěstitelství

Nepřípustné využití:
- jakékoliv stavby 29) mimo drobných staveb souvisejících s využitím území.

29) § 1 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

NZ - NELESNÍ ZELEŇ
Jedná se o plochy zeleně mimo lesní porosty. Tyto plochy mají přírodní ráz, který je nutno zachovat.

Jsou to:
- mezové porosty
- pobřežní porosty
- stromové porosty nesadového a nelesního charakteru
- doprovodné porosty podél cest a vodních ploch (např. ,,Tůně“)

Nepřípustné využití:
- jakékoliv rušivé zásahy

VZ - VEŘEJNÁ ZELEŇ
Jedná se o městskou zeleň veřejně přístupnou.

Jsou to:
- parky
- aleje

Nepřípustné využití:
- jakékoliv stavby kromě zahradních prvků 30) a drobných staveb zahradné architektury 31)

30) Zahradní provky jsou doplňující prvky zahrad ze stavebnin, přírodního kamene a popř. kovu, u nichž vyniká dokonalé řemeskné zpracování a vhodné umístění do celkové kompozice, jedné se např. o herné prvky pro dětské hřiště a minigolgy, lavičky, odpočívadla, pítka, ptačí napojedla, umělecké plastiky, pergoly a loubí, balvany, skalky, sluneční hodiny aj.

31) Drobné stavby zahradní architektury jsou např. zahradní bazény, okrasné vodní nádrže, tůňky a jezírky, oplocení, altány, kačny, zdi a zídky (opěrně, okrasné, suché, dělící), pergoly, terasy, schodiště a dlažby, ohniště a krby (grily, udírny), sauny, aj. v rozsahu § 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, v platném znění.

OP - ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY - ORNÁ PŮDA
Jedná se o plochy obhospodařované zemědělské půdy ve volné krajině, využívané pro pěstování zemědělských plodin.

Přípustné využití:
- zemědělské účelové stavby

Nepřípustné využití:
- pro jiné než zemědělské účely


L - LESNÍ PŮDNÍ FOND
Jedná se o plochy lesního půdního fondu, sloužící k využití přírodní funkce lesů a lesnímu hospodaření.

Přípustné využití:
- stavby sloužící lesnímu hospodářství

Nepřípustné využití:
- jakékoliv jiné stavby

SES - PLOCHY ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY
Jedná se o plochy rezervované pro územní systém ekologické stability.

Určené využití:
- dlouhodobá stabilizace prostorů, ve kterých by mohly relativně nerušeně existovat a vyvíjet se původní a přírodě blízké ekosystémy,
- územní ochrana chráněných území podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- územní ochrana vymezeného územního systému ekologické stability (ÚSES),
- územní ochrana ekologické kostry území, která nebylo zahrnuta do ÚSES.

Přípustné využití:
- stávající činnosti produkčního charakteru,
- rekreace nepobytová,
- rekreace pobytová ve stávajících stavbách, které existují v souladu se stavebním zákonem a ostatnímu právními předpisy,
- výstavba liniových staveb.

Podmínky:
- stávající činnosti s produkčním efektem lze provozovat bez možnosti jejich intenzifikace, rozšiřování a koncentrace pokud mají neintenzivní formu a nejsou v rozporu s přírodním charaterem zóny,
- rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty území,
- výstavba liniových staveb (inženýrské sítě, komunikační síť) je přípustná za podmínek, které pro jednotlivé záměry stanoví příslušný orgán ochrany přírody.

Nepřípustné využití:
- nové stavby mimo stavby liniové, především jsou nepřípustné stavby pro individuální rekreaci a komerční činnost,
- nové činnosti produkčního charakteru,
- zneškodňování a ukládání odpadů,
- užívání pozemků způsobem vyžadující intenzívní technologie, zejména prostředky a činnosti, které mohou způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů,
- nenávratné poškozování půdního povrchu (zejména těžba),
- provádění teréních úprav značného rozsahu,
- změny vodního režimu (zejména odvodnění),
- převod pozemků do kultur orná půda a zahrada,
- oplocování pozemků.

 

PŘÍLOHA č. 2

k vyhlášce č. 2/97 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ŘEVNICE

REGULATIVY PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ

 

Zásady prostorového řešení výstavby všech druhů budov, drobných staveb a inženýrských sítí, závazné pro jednotlivé plochy a zóny dle regulativů funkčního využití uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky.


I.
K regulaci prostorového uspořádání ploch navržených pro novou zástavbu jsou použity tyto limity:
- výška zástavby,
- tvar a skoln střech,
- výška římsy nad terénem

I.a
Pro novou výstavbu ve smíšené centrální zóně se stanoví:
- maximální výška objektu 3 nadzemní podlaží a podkoví
- tvar střechy: šikmé plochy se sklonem min. 25°,
- výška římsy nad terénem max. 9 m.

I.b
Pro novou výstavbu v plochách zóny čistého bydlení se stanoví:
- maximální výška objektu 2 nadzemní podlaží a podkroví,
- tvar střechy: šikmé plochy se sklonem min. 25°,
- výška římsy nad terénem max. 6 m.

II.
V okolí zapsaných kulturních památek i objektů navržených do památkové péče je třeba zachovat objem stávající zástavby včetně jejího výrazu. Při případných stavebních opravách a úpravách této zástavby neni přípustné používatstavební materiály a prvky charatkeristické pro současné stavby (šikmá střešní okna, plastová okna, asfaltový šindel, tvrdé omítky, příliš syté či neobvyklé barvy venkovních nátěrů a pod.).

III.
Pro stavby v zaplovovaném území na obou březích řeky se stanoví:
- výška, tvar a sklon střechy stejně jako v zńě čistého bydlení,
- výška podlahy 1.NP nad kótou stoleté vody min. 0,30 m,
- napojení na veřejnou kanalizaci (ne žumpy),
- vytépění jinými médii než LTO.

Všechny stavby v území zaplavovaném stoletou vodou podléhají souhlasu Okresního úřadu ke stavebnímu povolení podle § 13 vodního zákona č. 138/1973 Sb., dále vyjádření Povodí Vltavy, závod Berounky, z hlediska správce toku, pro každou stavbu musí být zpracován povodňový plán.

IV.
Pro stavby v ochranném pásmu trati ČD platí:
Pro stavby v ochranném pásmu třati ČD je třeba si vyžádat vyjádření Českých drah již před zpracováním projektové dokumentace pro územní řízení.

V.
Pro změny staveb, přístavby a nástavby
Platí stejné podmínky jako pro novostavby v závislosti na umístění.

VI.
LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
V návrhu územního plánu sídelního útvaru jsou navrhovány tyto limity využití území:
- minimální velikost pozemku,
- maximální velikost zastavěné plochy pozemku (zpevněné plochy se do zastavěné plochy nezapočítávají),
- minimální velikost ozeleněné plochy pozemku (zatravněné plochy a plochy osázené ozdobnými i užitkovými křovinami a stromi).

VIa.
Minimální velikost pozemku pro stavbu izolovaných rodinných domů na nově parcelovaném území je stanovena na 800 m2.
Minimální velikost pozemku pro přestavbu rekreačních chat na rodinné domy je stanovena na 600 m2.
Podle velikosti pozemku určí stavební úřad vhodný typ rodinného domu (izolovaný, řadový dvojdomek).
V opdstatněných případech zástavby pozemků v současně zastavěném území obce povoluje výjimky z velikosti pozemku městská rada na podkladě vyjádření stavebního úřadu.
Minimální ani maximální velikost pozemku pro komerční využití není stanovena.

VIb.
Maximální velikost zastavěné plochy pozemku pro všechny typy rodinných domů je určena na 30 % celkové plochy pozemku.
Maximální velikost zastavěné plochy pro komerční využití je stanovena na 50 % celkové plochy pozemku.

VIc.
Minimální velikost ozeleněné plochy pozemku je stanovena u všech typů rodinných domů na 50 % celkové plochy pozemku.
Minimální velikost ozeleněné plochy pozemku pro komerční využití je stanovena na 30 % celkové plochy pozemku.


PŘÍLOHA č. 3

k vyhlášce č. 2/97 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru ŘEVNICE

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY


Plochy pro nové veřejně prospěšné stavby (§ 29 odst. 2 a § 108 stavebního zákona) a stavby veřejného vybavení jsou znázorněny na výkrese č. 3 - ,,Veřejně prospěšné stavby“. Označení ploch a staveb ne shodné ve výkrese č. 3 i v této příloze.

OBČANSKÉ VYBAVENÍ A SLUŽBY
1. Rekonstrukce starého městského hřbitova na městský park
2. Vybudování parku u ,,Zámečku“
3. Rozšíření nové skládky

TECHNICKÉ VYBAVENÍ
4. Plynovod
5. Splašková kanalizace
6. Rozšíření vodojemu Na výšině
7. Rozšíření ČOV (katastrální území Lety)
8. Úprava potoka Kejná nad Tůněmi
9. Příkop z Tyršovy ulice na Hviždník a jeho zaústění do Tůní
10. Záchytný příkop podél lesní cesty okrajem les a do ul. Vrchlického, dále přes ul. Mírovou a Tyršovu do Tůní
11. Příkop podél lesní cesty okrajem lesa do ul. Vrchlického, dále přes ul. Mírovou a Tyršovu do Tůní
12. Záchytný příkop podál Sochorovy ulice ústící zatrubněním do ul. Vrchlického
13. Úprava, event. zatrubnění stávajícího příkopu v Sádecké ulici
14. Přehrážky na Štokově rokli
15. Záchytný příkop podél silnice II/115 na Halouny svedený do Nezabudického potoka
16. Záchytný příkop podél ulice Selecké
17. Záchytný příkop podél uloce Na Vrážku
18. Úprava Hrnčířské strouhy mezi ulicí Třebaňskou a U prodejny
19. Propustky přes ulice Chodskou a Čajkovského
20. Příkop a děšťová kanalizace podél ulice K mlýnu do Mlýnského potoka
21. Rozšíření silnoproudé sítě
22. Rozšíření slaboproudé sítě
23. Rozšíření TS 3958 ,,U fary“
24.-29. Trafostanice navrhované TS 24 až TS 29

KOMUNIKACE A PLOCHY PRO DOPRAVU

30. Mimoúrovňové křížení tratě ČD a silnice II/115 - podjezd
31. Protažení Mírové ulice
32. Propojení Malého náměstí přes Vrážku na novou komunikaci ze silnice II/116 po trase varianty III
33. Propojení silnic II/115 a II/116 u hájovny
34. Záchytné parkoviště u nádraží ČD - podél ulice Pod lipami - pozemek Uhelných skladů
35. Vybudování rekreačního parkoviště na trase silnice II/115 ve směru na Mníšek pod Brdy
36. Rozšíření ulice V souhradí při ústí do ulice Pražské
37. Vybudování chodníků podél ulice V luhu
38. Propojení náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a nádraží ČD pro pěší
39. Rozšíření ulice V úvozu

STAVBY VEŘEJNÉHO VYBAVENÍ
Omezení práv vlastníka stavbám má charakter věcného břemene, které na nemovitosti spočívá ve veřejném zájmu z titulu platných zákonů (dřívějších či současných) na dobu platnosti této vyhlášky nebo právních předpisů, podle kterých vznikly.

Občanské vybavení a služby
40. Základní škola
41. Mateřská škola
42. Hasičská zbrojnice

Technické vybavení
43. - 57. Stávající trafostanice TS 43 až 57
58. - 59. Stávající vodojemy VDJ 58 a VDJ 59
60. - 61. Stávající prameniště
62. Čerpací stanice

Komunikace a plochy pro dopravu
63. Stávající místní komunikace

Ochrana přírody a zeleň
64. Park Havlíčkovy sady
65. Park na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad
66. Park ve Sportovní ulici
67. Aleje ve stávajících ulicích
68. Chráněné stromy

Památky
69. Areál kostela sv. Mořice + socha sv. Jana Nepomuckého
. kostel sv. Mořice
. márnice
. ohradní zeď s bránou
. náhrobek Fr. Marata
. železný kříž 1
. železný kříž 2
. socha Jana Nepomuckého
70. Hradiště ,,Hradiště na Pišťáku“
71. Fara čp. 20
72. Usedlost čp. 7

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 1424x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load