Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 1/2001 - odpady


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 1/2001


(o odpadech)
o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem


Zastupitelstvo města Řevnice vydává dne 10. prosince 2001 podle ustanovení § 84 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s § 84 odst. 2, písm. i) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku o zavedení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen „vyhláška“):


Čl. 1
Obecná ustanovení

1. Tato vyhláška upravuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále také jen „nakládání s odpady“), včetně systému
nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území města, které mají původ
v činnosti fyzických osob.
2. Tato vyhláška je závazná pro:
 
a) všechny fyzické osoby, které mají na území města Řevnice trvalý pobyt
b) pro fyzické osoby, které mají na území města Řevnice ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba
c) pro původce stavebních odpadů na území města Řevnice
d) pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, pokud se do systému zapojí. Tyto osoby však neplatí poplatek, ale cenu na základě smlouvy s městem.Čl. 2
Povinnosti vlastníka stavby.

1. a) Vlastník stavby je povinen:
  b) zajistit čistotu okolí sběrných nádob, aby sběrné nádoby nezpůsobovaly hygienické závady a neohrožovaly bezpečnost silničního provozu a chodců.
  c) zajistit fyzickým osobám užívajícím jeho stavbu nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám a dostatečný počet sběrných nádob, odpovídající množství produkovaného odpadu.Čl. 3
Nakládání s komunálním odpadem.

1. Sběrné nádoby je možno plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít.
2. Plasty je možno odkládat pouze do nádob označených nápisem „PLASTY“, které jsou umístěny na místech určených městem.
3. Sklo je možné odkládat pouze do kontejnerů označených nápisem „SKLO“, které jsou umístěny na místech určených městem.
4. Papír je možno odložit do kontejnerů přistavených městem na určené místo. Termín sběru je vyhlašován ve městě způsobem obvyklým nejméně dvakrát ročně.
5. Sběr železa a jiných kovů zajišťuje město. Termín sběru je vyhlašován ve městě způsobem obvyklým nejméně jedenkrát ročně.
6. Nebezpečný odpad je možno uložit pouze do sběrného vozu, které zajistí město. Termín sběru je vyhlašován ve městě způsobem obvyklým nejméně dvakrát ročně.
7. Stavební odpad ukládají původci na své náklady do rozměrově vhodných kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo zneškodnění. Odvoz naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí ve městě.
8. Biologický odpad mohou původci přednostně kompostovat na svém pozemku nebo uložit na své náklady na schválenou skládku.
9. Uhynulá zvířata je povinen bezodkladně zlikvidovat na své náklady jejich majitel (viz. zákon č. 87/1987Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů).
10. Zakazuje se:
 
a) ukládat komunální odpad mimo sběrné nádoby a znečišťovat okolí sběrných nádob,
b) dávat do sběrných nádob pro komunální odpad ropné látky, plasty, sklo, zeminu, stavební odpad, uhynulá nebo zabitá zvířata, kafilerní odpady z potravinářských prodejen, odpady z prodeje ovoce a zeleniny, zbytky jídel, tuků ze zařízení veřejného stravování, žhavý popel, zahradní odpad a ostatní podobné látky, které nemají charakter komunálního odpadu,
c) do sběrných nádob určených pro tříděné druhy odpadu ukládat jiné druhy komunálního odpadu.Čl. 4
Stanoviště sběrných nádob

1. Sběrné nádoby budou umístěny na pozemku vlastníka stavby a přistaveny ke svozu na nejbližší veřejné místo přístupné svozové technice pouze den před svozem nebo v den svozu, dle svozového plánu města.
2. Sběrné nádoby, které nelze trvale umístit jinam než na veřejných prostranstvích před rodinnými nebo bytovými domy nesmí způsobovat hygienické závady, znemožňovat průchodnost chodníků, průjezdnost místních komunikací nebo negativně ovlivňovat své okolí.
3. Stanoviště sběrných nádob na separovaný sběr určí Město Řevnice.
4. Typ sběrných nádob určí po dohodě s oprávněnou osobou Město Řevnice.
5. Oprávněná osoba může po dohodě s Městem Řevnice a s vlastníky nebo správci budov či nemovitostí zajistit shromažďování komunálního odpadu do jiných typů sběrných nádob nebo jiným způsobem, než v této vyhlášce uvedeném, a to včetně jiného způsobu přepravy a odstraňování komunálního odpadu.Čl. 5
Povinnosti města

1. Město zajistí sběr, svoz, třídění, využívání a zneškodňování jednotlivých složek komunálního odpadu. Pro zajištění této povinnosti může uzavírat smlouvy s oprávněnými osobami, které mají k nakládání s odpady patřičná oprávnění.
2. Ve spolupráci s oprávněnými osobami vytvoří město svozový plán jednotlivých položek komunálního odpadu.
3. Město bude kontrolovat dodržování svozového plánu a v případě potřeby bude četnost sběrů a svozů upřesňovat podle potřeby původců. Tyto změny budou včas zveřejňovány a to ve městě obvyklým způsobem.Čl. 6
Poplatek za nakládání s odpady

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vč. jeho placení stanovuje obecně závazná vyhláška města Řevnice o místních poplatcích.
2. Město povede v účetnictví kapitolu „Komunální odpady“ samostatně a jednou za rok provede její vyhodnocení. Změny ve výši poplatku v návaznosti na oprávněné náklady budou uplatňovány vždy od 1. ledna roku vydání vyhlášky o místních poplatcích nebo její novelizace.Čl. 7
Sankce


Porušení této vyhlášky se postihuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení


Kontrolní činnost nad dodržováním ustanovení této vyhlášky, včetně kontroly, zda fyzická osoba se zbavuje odpadu v souladu se zákonem o odpadech, zajišťuje Městský úřad a Městská policie.


Čl. 9
Zrušovací ustanovení


Zrušuje se vyhl. č. 02/2000 kterou se stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Řevnice.


Čl. 10
Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

starosta
zástupce

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 124x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load