Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 1/2000 - odpady


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 1/2000

kterou se stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Městské zastupitelstvo v Řevnicích schválilo dne 5.6.2000 podle ustanovení § 9 zákona číslo 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 14, odst. 1, písm. h), § 16, odst. 1 a 2 a § 36 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

I.
Likvidace komunálního odpadu

1. Každý vlastník budovy s číslem popisným nebo evidenčním je povinen opatřit na odkládání komunálního odpadu takové množství sběrných nádob, které odpovídá produkovanému množství komunálního odpadu, minimálně však jednu sběrnou nádobu. Velikost a typ sběrných nádob určí Městský úřad Řevnice.
2. Vlastník nemovitosti zajistí fyzickým osobám užívajícím jeho nemovitost nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám.
3. Sběrné nádoby budou umístěny na pozemku vlastníka nemovitosti a přistaveny ke svozu na nejbližší veřejné místo přístupné svozové technice pouze den před svozem nebo v den svozu, dle svozového plánu města.
4. Vlastník nemovitosti je povinen zajistit:
 
a) Čistotu okolí sběrných nádob
b) Aby sběrné nádoby nezpůsobovaly hygienické závady
c) Aby sběrné nádoby neohrožovaly bezpečnost silničního provozu a chodců


II.
Likvidace separovaného odpadu

1. Plasty je možno odkládat pouze do nádob označených nápisem „PLASTY“. V rámci systému sběru stano-veného touto vyhláškou je vlastník (spoluvlastníci) nemovitosti nebo bytové jednotky povinen opatřit na své náklady nádobu na plasty schválenou Městským úřadem Řevnice. Vlastník nádoby na plasty postupuje podle režimu článku I. této vyhlášky.
2. Sklo je možné odkládat pouze do kontejnerů označených nápisem „SKLO“, které jsou umístěny na místech určených městem.
3. Papír je možno odložit do kontejnerů přistavených městem na určené místo dle svozového plánu města..
4. Sběr železa a jiných kovů zajišťuje město. Termín sběru je vyhlašován ve městě způsobem obvyklým nej-méně jedenkrát ročně.
5. Nebezpečný odpad je možno uložit pouze do sběrného vozu, které zajistí město dle svozového plánu města nejméně jedenkrát ročně.
6. Stavební odpad ukládají původci na své náklady do rozměrově vhodných kontejnerů oprávn+né osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo zneškodnění. Vyvážení naplněných kontejnerů je nutno realizovat bezodkladně tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí ve městě. Původce sta-vebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit a uložit na schválené skládky.
7. Biologický odpad musí původci přednostně kompostovat na svém pozemku nebo uložit na své náklady na schválenou skládku.
8. Uhynulá zvířata je povinen bezodkladně zlikvidovat na své náklady jejich majitel prostřednictvím oprávně-né osoby tak, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému ani hygienickému dopadu na prostředí ve městě.


III.
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu, plastů, skla, papíru a nebezpečných odpadů

1. Město stanovuje dle § 10, odst 2 a 5, zákona číslo 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, pro fyzické osoby roční poplatek za sběr a likvidaci výše zmíněného odpadu. Určení výše poplatku a způsob jeho úhrady je uveden ve vyhlášce o místních poplatcích.


IV.
Povinnosti města

1. Město zajistí sběr, svoz, třídění, využívání a zneškodňování jednotlivých složek komunálního odpadu. Pro zajištění této povinnosti může uzavírat smlouvy s oprávněnými osobami, které mají k nakládání s odpady patřičná oprávnění.
2. Ve spolupráci s oprávněnými osobami vytvoří město svozový plán jednotlivých položek komunálního odpadu.
3. Město bude kontrolovat dodržování svozového plánu a v případě potřeby bude četnost sběrů a svozů upřes-ňovat podle potřeby původců. Tyto změny budou včas zveřejňovány a to ve městě obvyklým způsobem.
4. Město povede v účetnictví kapitolu „Komunální odpady“ samostatně a jednou za rok provede její vyhodno-cení. Změny ve výši poplatku v návaznosti na oprávněné náklady budou uplatňovány vždy od 1. ledna ná-sledujícího roku.


V.
Sankce

Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů zákona číslo 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR číslo 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona číslo 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


VI.
Účinnost

Účinnost vyhlášky nabývá platnosti dnem 1.7.2000


VII.
Zrušovací ustanovení

Dnem nabytí účinnosti se ruší vyhláška číslo 1/1998, kterou se stanoví systém, sběru, třídění, využívání a zne-škodňování komunálních odpadů a systém nakládání s ostatním odpadem“


Petr Kubásek, starosta
Jan Kadlec, zástupce starosty

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 120x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load