Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyhláška 1/1999 - Tržní řád


Obecně závazná vyhláška města Řevnice
č. 1/1999

Tržní řád

Městská zastupitelstvo schválilo dne 13.12.1999 na základě §14, odst. 1, písm. i) a §16, odst. 1 a 2, zákona č. 367/1990 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1

1. Účelem této vyhlášky je regulace trhového prodeje ve městě
2. Trhovým prodejem se rozumí pouze prodej z automobilu


Článek 2
Vymezení pojmů

1. Veřejné prostranství je vymezeno v obecně závazné vyhlášce města Řevnice č. 4/98, O místních poplatcích (úplné znění novelizované 10.5.1999), čl. 18 - tj. náměstí, silnice, místní komunikace, chodníky, veřejné účelové komunikace, tržiště, podchody, nadchody, průchody, parky, sady, městský les, vodní plochy a další prostory přístupné každému bez omezení.
2. Předsunutým prodejním místem se pro potřeby této vyhlášky rozumí místo před obchodem (provozovnou) pro vystavování jednotlivých vzorků zboží, které je předmětem prodeje v obchodu, u kterého je vystavová-no. Vlastní prodej zde nesmí být realizován.
Pokud je předsunuté prodejní místo umístěno na veřejném prostranství, jedná se o umístění zařízení pro po-skytování služeb a prodejního zařízení a jako takové je zpoplatňováno podle obecně závazné vyhlášky měs-ta Řevnice č.4/98, O místních poplatcích (úplné znění novelizované 10.5.1999).
3. Restaurační zahrádkou se pro potřeby této vyhlášky rozumí zpevněná plocha před provozovnou, která byla zřízena kolaudačním rozhodnutím.*
V restaurační zahrádce, která funkčně souvisí s provozovnou, poskytuje tentýž provozovatel provozovny stejné služby v rámci obchodní činnosti „hostinská živnost“ podle §33, písm. b), a přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud je restaurační zahrádka umístěna na veřejném prostranství, jedná se o umístění zařízení k poskytování služeb a prodejního zařízení a jako taková je zpoplatňována podle obecně závazné vyhlášky města Řevnice č.4/98, O místních poplatcích (úplné znění novelizované 10.5.1999).


Článek 3
Tržní místa


1. Pro trhový prodej se vymezují tržní místa na následujících veřejných prostranství:
a) náměstí Palackého
b) parkoviště u nádraží

 

Článek 4
Předsunuté prodejní místo, restaurační zahrádka

1. Předsunuté prodejní místo na veřejném prostranství je možné umístit do vzdálenosti 1,5 m od prodejny.
2. Mezi předsunutým prodejním místem nebo restaurační zahrádkou a okrajem chodníku musí být zachován volný průchod o minimální šířce 1 m.
3. Prostranství, na kterém je zboží vystavováno, musí být vystavovatelem ihned po odstranění zboží uklizeno a uvedeno do původního stavu.


Článek 5
Právo prodávat

1. Trhový prodej mohou provádět:
 
a) právnické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti a jejich zaměstnanci
b) fyzické osoby oprávněné k podnikatelské činnosti
c) samostatně hospodařící rolníci se zbožím, které je předmětem jejich činnosti a za podmínek stanove-ných zvláštními předpisy **
d) občané s rostlinnými přebytky z vlastní drobné zemědělské výroby a lesní plody


Článek 6
Správce tržního místa

1. Pověřený pracovním Městského úřadu kontroluje:
 
a) dodržování trhového prodeje na vymezeném veřejném prostranství
b) zda prodávající má přiměřený počet nádob na odpadky a zda dodržuje způsob jejich vyprazdňování (viz Článek 7, odst. 2), případně vybírá platby za odstraňování odpadu
2. V písemném pověření výkonem správce jsou vymezena konkrétní veřejná prostranství, na kterých správce své pověření vykonává


Článek 7
Podmínky prodeje na veřejném prostranství

1. Na tržních místech podle Článku 3 je povolen prodej pouze na základě písemného povolení vydaného Měst-ským úřadem. Součástí písemného povolení k prodeji je rovněž posouzení a odsouhlasení způsobu vyprazd-ňování nádob na odpadky po skončení prodejní doby.
2. Po dobu prodeje musí prodávající na vyžádání
 
a) pověřeného pracovníka Městského úřadu
b) strážníka Městské policie
  předložit
 
a) písemné povolení k prodeji. Nemá-li prodávající písemné povolení k prodeji, musí prodej ukončit a tento nedostatek se bude posuzovat podle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
b) potvrzení o úhradě poplatku za užívání veřejného prostranství (dle obecně závazné vyhlášky města Řevnice č. 4/1998, O místních poplatcích v úplném znění novelizovaném 10.5.1999).
3. Na veřejných prostranstvích je zakázáno prodávat:
 
a) rostliny z volné přírody, vyjma lesních a lučních plodů
b) jatečný skot, jatečná prasata, telata, selata
c) syrové maso z domácích porážek
d) mléko a výrobky z něho, pokud nebylo mlékárensky ošetřeno
e) sušené houby a výrobky z nich
4. Dnem určeným k trhovému prodeji je středa od 800 do 1800 hodin
5. Nedodržení této vyhlášky může mít za následek odebrání již vydaného povolení bez nároku na vrácení ekvivalentní části uhrazeného poplatku


Článek 8
Povinnosti prodávajícího

1. Prodávající je povinen
 
a) dodržovat podmínky uvedené v písemném povolení k prodeji (druh zboží, případně služby, určení mís-ta, prodejní doba, manipulace s odpady)
b) udržovat prodejní místo a jeho okolí v čistotě
c) vždy po skončení prodeje místo ponechat čisté a uklizené
d) odpad ukládat do nádob na odpadky. Pro dodržení této povinnosti je prodávající povinen vybavit pro-dejní místo takovým počtem nádob, aby do nich mohl být odpad ukládán po celou prodejní dobu
2. Prodávající nesmí obtěžovat své okolí
 
a) nadměrným hlukem, hlasitou hudbou a jinými zvuky
b) zápachem, kouřem, případně jinými nepříjemnými pachy
3. Při ambulantním prodeji zboží z vozidel je prodávající povinen dodržovat příslušný předpis ***


Článek 9
Závěrečná ustanovení

1. Případné žádosti o výjimky z ustanovení této vyhlášky posuzuje Městská rada. Jsou-li důvody hodných zřetele, může žádosti vyhovět.
Vyskytne-li se větší množství poskytnutých výjimek, je povinností Městské rady navrhnout úpravu této vy-hlášky.
2. Nejde-li o trestný čin nebo správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů, postihuje se nedodržení této vyhlášky podle zákona č. 200/1990 Sb., O přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 367/1990 Sb., O obcích ve znění pozdějších předpisů, není-li v této vyhlášce uvedeno jinak
3. Zrušuje se vyhláška č. 6/94 - tržní řád.

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2000

 

Jan Kadlec, starosta
Petr Kubásek, zástupce starosty

 

Poznámky:
* zákon č. 50/1976 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
** zákon č. 20/1966 Sb., O péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů
*** vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., O pravidlech silničního provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 91x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load