Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výpis ze zápisu jednání Rady města - archiv

2015

(06.03.2015)
RM schvaluje předložený pro
gram na jednání RM č. 16. 

Rada města č. 16

Rada města bere předložený přehled plnění investic a velkých oprav na vědomí.
Rada města ukládá ekonomickému odboru předkládat tento přehled plnění včetně příchodu dotací každý měsíc vždy na 1. radě města po skončení měsíce doplněný o jednotlivé dotační akce – čerpání, stavební dozor, apod.

Rada města schvaluje záměr ekonomického odboru na Předfinancování dotace na stavbu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ a ukládá ekonomickému odboru jeho realizaci. Současně ukládá ekonomickému odboru projednat toto předfinancování dotace na nejbližším zastupitelstvu města.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství (STL plynovodní přípojky) a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to k pozemku parc.č. 1069/1 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Divadelní) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč (bez DPH) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN) v pozemcích parc. č. 345/1 a parc. č. 345/10 v obci a k. ú. Řevnice (ul. V Luhu) dle geometrického plánu č. 1885-231/2013 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 4.400,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6009362/01 Řevnice – V Luhu.

Rada města schvaluje vypovězení smlouvy uzavřené dne 26.7.1999 mezi městem Řevnice a Karlem Vyletou, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1, 252 30 Řevnice, jejímž předmětem je trvalá služba pro zajištění čistoty okapů a okapních svodů střechy školní jídelny ZŠ Řevnice a pro zajištění čistoty plochých střech, okapů, okapních svodů a gajgrů budovy č.p. 928 v Řevnicích.

Rada města bere na vědomí informaci o ukončení veřejného výběrového řízení obálkovou metodou vyhlášeného městem Řevnice na prodej pozemku parc. č. 2494, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 167 m2 a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. 2494 v obci a k.ú. Řevnice. Nabídku do výběrového řízení podal ve stanoveném termínu pouze jeden účastník. Jeho nabídka splnila všechny formální náležitosti, a proto bude na nejbližší zasedání zastupitelstva předložen ke schválení převod prodávaných nemovitostí do jeho vlastnictví.

RM schvaluje udělení výjimky z velikosti pozemku, kterou podali J. Š.,  25230 Řevnice a paní I. Š., 25230 Řevnice, týkající se pozemku parc.č. 644/1 v obci a k.ú. Řevnice.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace nebo příspěvku pro poskytovatele sociálních služeb č. S-4046/SOC/2015 a pověřuje starostu města jejím podepsáním, až dojde originál z Krajského úřadu pro Středočeský kraj.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy s AAR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., U jezu 252/4, 460 01 Liberec, IČ: 48267210, zastoupené panem Ing. Martinem Duškem, jejímž předmětem je poskytnutí služeb s organizací veřejné soutěže dle Závazných pokynů pro žadatele OPŽP, konkrétně zajištění přípravy a průběh veřejné zakázky na dodavatele akce podpořené z OPŽP „Protipovodňová opatření ve městě Řevnice“ za částku 50.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ: 47116901, jejímž předmětem je provedení díla: projektová a inženýrská činnost pro akci: Protipovodňová opatření ve městě Řevnice, příprava a zkoncipování žádosti pro Operační program životního prostředí pro oblast podpory 1.3.1. na poskytnutí finanční podpory pro realizaci projektu zpracování Protipovodňová opatření pro město Řevnice z částku 60.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.

RM schvaluje přidělení bytu č. 212 paní V. C.,  s adresou trvalého pobytu  252 30 Řevnice.

RM jmenuje v souvislosti s výběrovým řízením na řízení, organizování a realizaci plnění zákonných povinností problematiky BOZP a PO na všech pracovištích městského úřadu komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v tomto složení: Mgr. Renata Henych, Ing. Mojmír Mikula, Ing. Vladislav Tilsch a náhradníky komise ve složení: Jan Kadlec Ing. Alice Bečková, Bohdana Slámová.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu č. IV-12-6017683/VB/01 „Řevnice p.č. 216/1 – VN, TS a kNN“ ze dne 5.1.2015, jehož předmětem je rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem o pozemek parc.č. 273 v obci a k.ú. Řevnice.

RM souhlasí s pořádáním cyklistických závodů Trans Brdy Maratón v roce 2015, které bude pořádat Trans Brdy o.s., Na Návsi 15, 25229 Lety, IČ: 22673466, a sice 25. dubna 2015 seriál Kolo pro život ČS a.s., Trans Brdy Maratón a 14. listopadu 2015 Winter Trans Brdy Maratón s tím, že po akci bude proveden řádný úklid a vše bude zkontrolováno.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci: „Odvodnění pod tratí“ (odvodnění části ulice Pod Lipami, jižní části náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a nové výstavby 2Q) firmu Ing. Josef Vítek-PIK, Rymaně 898, 2542 10 Mníšek pod Brdy, za nabídkovou cenu: 156 900,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM schvaluje vypsání poptávky na veřejnou zakázku na dodávky na stavební práce týkající se nutných oprav na vodovodních řadech a přípojkách v ul. Sochorova a Sádecká, z důvodu následné rekonstrukce povrchu částí těchto komunikací a ukládá EO zahrnout náklady na zpracování projektové dokumentace do rozpočtového opatření č. 2/2015.
RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve složení Bc. Pavel Kubásek, Jan Kadlec a Bohdana Slámová.

RM bere na vědomí vyhodnocení kalkulace vodného a stočného pro Řevnice za rok 2014 s tím, že společnost na základě Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice ze dne 30.6.2010 provozuje zdejší vodovod a splaškovou kanalizaci, které předložil jednatel společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. pan Ing. David Kodym s tím, že cena vodného a stočného se nemění.

RM schvaluje uzavření Realizační smlouvy se Společností Petra Parléře, o. p. s., se sídlem Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6, IČ: 27132111, DIČ: CZ27132111, zastoupenou PhDr. Allanem Gintelem, jejímž předmětem je uspořádání veřejné architektonické soutěže na téma Obnova náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích a pověřuje starostu jejím podpisem.

RM schvaluje poptávku návrhu zadání týkající se projektu Přednádražního prostoru, který vzešel na doporučení stavebně urbanistické komise s cílem vypracovat realizační projekt pro dokončení revitalizace přednádražního prostoru (od Palackého náměstí k ulici Pražská), architektonicky definovat prostor přednádraží, dopravní řešení navrhnout s ohledem na všechny zásadní funkce tohoto veřejného prostoru, klást důraz na alternativní druhy dopravy k nádraží (pěší, cyklisté). Projekt by byl realizován ve dvou krocích: studie a prováděcí projekt.

RM schvaluje pro projekt Modernizace sběrných míst pro separovaný odpad ve městě Řevnice administraci žádosti o dotaci za částku 10.000,- Kč bez DPH a studii proveditelnosti za částku 12.000,- Kč bez DPH vše od společnosti TNT Consulting s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ: 25528114, DIČ:CZ25528114.
RM ukládá vedoucímu EO panu Ing. Vladislavu Tilschovi zařadit tyto částky do RO č.2/2015.
 

Rada města č. 15

(27.02.2015)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 15.


RM schvaluje pronájem bytu č. 216 v domě č. p. 928 paní H.F, s adresou trvalého pobytu Řevnice a uzavření nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015 s každoročním obnovováním v příštích 4 letech. Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc.

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2689/16 o výměře cca 9 m2 (z celkové plochy 652 m2) v obci a k. ú. Řevnice panu A. B, 198 21 Praha 9, za nájemné 252,- Kč/rok a to od 1. června 2015 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Rada města ukládá správnímu odboru vyzvat J. D. v souladu s plánovací smlouvou ze dne 6.1.2010 k darování kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě Vrážka.

Rada města bere na vědomí aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Řevnice - soupis dlouhodobého majetku, který je předán organizaci k hospodaření („svěřený majetek“) v předloženém znění. ZŠ zakoupila v prosinci 2012 myčku nádobí GS 502 – v souladu se zřizovací listinou a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl nabyt do vlastnictví města jako zřizovatele a k okamžiku nabytí se stal svěřeným majetkem.

RM schvaluje od 1. 4. 2015 Ceník za služby poskytované Pečovatelskou službou a ruší Ceník z roku 2007.

RM schvaluje budoucí zřízení věcného břemene - služebnosti - spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (metalického kabelu typu TCEPKPFLE) v pozemcích parc. č. 265, parc.č. 264/2, parc.č. 2689/2 a parc.č. 2689/18 – jiná plocha, všechny v obci a k. ú. Řevnice (ul. Pod Lipami) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného O2 Czech Republic a.s., IČ: 60193336, se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
RM schvaluje výjimku ze sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 z důvodu, že pokládka telefonního kabelu je vyvolána městem (v rámci realizace projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“).

RM schvaluje pronájem místnosti o výměře 15,6 m2 v přízemí budovy č. p. 928 ve Školní ulici každé 1. úterý v měsíci od 13:00 do 16:00 hod. paní Petře Fialové, IČ: 01285165, V Souhradí 1027, 252 30 Řevnice za účelem poskytování pedikérských služeb a to za nájemné 80,- Kč (bez DPH) a paušální úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním místnosti 50,- Kč (bez DPH) za každý jednotlivý nájem. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 1- měsíční výpovědní lhůtou.

RM schvaluje pronájem bytu č. 206 v domě č. p. 928 panu J. T., s adresou trvalého pobytu  252 30 Řevnice a uzavření nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015 s každoročním obnovováním v příštích 4 letech. Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc.

Rada města schvaluje přijetí sponzorského finančního účelového daru 10.000,- Kč městem Řevnice od paní H. F., s adresou trvalého pobytu Řevnice.

RM schvaluje objednání svítidel pro opravy a investice veřejného osvětlení od firmy ARGOS ELEKTRO, a. s., U Cukrovaru 1548/14, 747 05 Opava, IČ: 25387952, DIČ: CZ25387952 za částku 250.125,- Kč bez DPH, tj. 302.651,25 Kč s DPH a elektromateriál pro opravy a investice veřejného osvětlení od firmy K & V ELEKTRO a.s., Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1, IČ: 28463005, DIČ: CZ28463005, za 100.445,- Kč bez DPH, tj. 121.538,45 Kč s DPH. Rozpočtově kryto.

RM schvaluje zrušení vnitřního předpisu – Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice schváleného RM č. 52 dne 2.3.2012 a vydává nový Ceník a postup při používání informačních zařízení ve vlastnictví města Řevnice s platností od 1.3.2015, dle kterého bude bezplatný výlep s razítkem města pro spolky a obč. sdružení se sídlem v Řevnicích na základě výpisu z veřejného rejstříku.

RM shledala stížnost pana bc. J. Sch. ve věci nezákonnosti uveřejnění jeho žádosti o informace včetně jeho osobních dat na stránkách školy jako důvodnou. Požádala ředitelku ZŠ, aby osobní data ze stránek školy odstranila.
RM vzala na vědomí informaci o tom, že ředitelka ZŠ Mgr. Pavlína Seidlerová provedla nápravu a z webových stránek školy osobní data odstranila.

RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Pavla Drhličky ohledně jeho rezignace z vážných osobních a zdravotních důvodů na funkci místostarosty, radního i zastupitele města Řevnic ke dni 16.2.2015.
RM vydává osvědčení od 17.2.2015 o nastoupení do funkce zastupitelky města Řevnice paní MgA. Marii Reslové, která získala mandát a na dalším řádném zasedání zastupitelstva města složí slib zastupitele.

RM bere na vědomí stanovisko JUDr. Konečného ve věci odvolání paní Petrové z funkce vedoucí školní jídelny a pověřuje starostu, aby s tímto stanoviskem seznámil ředitelku ZŠ.

Rada města bere na vědomí přehled kolové techniky technických služeb města a její stav.
RM schvaluje zahájení přípravy k výběrovému řízení spočívající v přesném definování parametrů nové techniky a cenovém průzkumu trhu nákup/leasing a pověřuje zastupitele pana Martina Tamchynu spoluprácí s vedoucím technických služeb a koordinací s městskou firmou EKOS.

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy s paní V. S., bytem Stříbrná Lhota  jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 5.700,- Kč na provoz Pečovatelské služby Řevnice.

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy s paní Z. B., bytem Řitka  , jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 3.000,- Kč na provoz Pečovatelské služby Řevnice.

RM schvaluje povodňový plán vlastníka nemovitosti paní H. J. a pana V. M. – rodinného domu č.p. 807 v  Řevnicích.

Rada města schvaluje smlouvu o dlouhodobém pronájmu lahví na technické plyny se společností Linde a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

RM vyřazuje z důvodu nesplnění požadavků zadavatele firmu TOST.CZ ze zadávacího řízení.
RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“, firmu Froněk, spol. s r.o., IČO: 47534630, Zátiší 2488, Rakovník za nabídkovou cenu: 8 384 765,81 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Mandátní smlouvě na zajišťování administrativy městského hřbitova uzavřené dne 10.9.2014 se společností EKOS Řevnice, spol. s r.o., jehož předmětem je prodloužení smlouvy do 31.12.2015.

RM pověřuje paní MgA. Ivanu Junkovou ke koordinaci a vytvoření pracovní skupiny pro obnovu a doplnění herních prvků a mobiliáře v Havlíčkových sadech, včetně plánu jejich údržby, konceptu veřejného osvětlení a obnovy cest.

Rada města č. 14

(20.02.2015)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 13.

Rada města schvaluje pronájem pozemku parc.č. 930 o výměře 32 m2 a pozemku parc.č. 931 o výměře 337 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, manželům M. D.,153 00 Praha 5 – Radotín a J. D, 252 29 Dobřichovice, za nájemné 5.166,- Kč/rok a to od 1. března 2015 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.

Rada města schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku p.č. 2493 o výměře cca 184 m2 a celého pozemku p.č. 2476 o výměře 261 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, dotčených dočasným záborem v souvislosti se stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“ (jejímž investorem je Středočeský kraj) Středočeskému kraji a to na dobu od data zahájení stavby „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“ do jejího ukončení, kolaudace a předání částí těchto pozemků městu.

RM schvaluje závazné ekonomické ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací: Základní škola Řevnice, Mateřská škole Řevnice a Základní umělecká škola Řevnice - na rok 2015 v souladu s ustanoveními zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu města Řevnice na rok 2015. Stanovené závazné ekonomické ukazatele těchto školských příspěvkových organizací města Řevnice jsou součástí usnesení.

Rada města podmiňuje převzetí části komunikace v katastrálním území Řevnice současným předáním inženýrských sítí (kanalizační a vodovodní řad)

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV a pilíř s rozvodnou skříní včetně přívodních kabelů NN0,4 kV) v pozemcích parc. č. 1705/1, parc. č. 1721/3, parc. č. 1815, parc. č. 1873/1 a parc. č. 1918/2 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Raisova) dle geometrického plánu č. 1974-140274/2014 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 66.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6013932/VB/01 „Řevnice, Raisova, NN, č.p. 656-127, demontáž NN“.

RM před povolením výjimky z velikosti pozemku ukládá tajemnici zaslat podkladové materiály k vyjádření stavebně urbanistické komisi.

RM souhlasí s bezplatným vyvěšováním plakátů na akce pořádané obcí Lety na místech určených pro vyvěšování plakátů v Řevnicích. RM pověřuje starostu jednáním s obcí Lety o uzavření dohody o reciproční spolupráci o bezplatných výlepech mezi oběma obcemi.

RM ukládá starostovi předat kontrolnímu výboru do 10 dnů požadované dokumenty uvedené v zápise z KV ze dne 18.2.2015.

RM schvaluje rozpis osobních ochranných prostředků pro technické služby a ukládá vedoucímu technických služeb Ing. Mikulovi řídit se tímto rozpisem.

RM schvaluje text výzvy k předložení nabídky na řízení, organizování a realizaci plnění zákonných povinností problematiky BOZP a PO na všech pracovištích městského úřadu.
RM ukládá vedoucímu technických služeb Ing. Mikulovi realizovat poptávkové řízení.

RM bere na vědomí informaci o povolení překopu silnice II/115 – ulice Pražské z důvodu výstavby nové dešťové kanalizace.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a pověřuje starostu jejím podpisem.

RM bere na vědomí informaci o možné realizaci překládky telefonních kabelů v přednádražním prostoru, o kterou bude rozšířen projekt „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“. Toto rozšíření je uznatelným nákladem projektu schváleným ROP SČ.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s O2 Czech Republic, a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.

RM bere na vědomí informaci o poskytování účelových dotací z rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2015 a schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hygienického zázemí v budově ZŠ, Revoluční ul. č.p. 901, 252 30 Řevnice v rozsahu celé školy.
RM schvaluje zadání rozšíření projektové dokumentace na rekonstrukci hygienického zázemí v budově ZŠ I. stupeň – družina, Revoluční č.p. 901, 252 30 Řevnice zahrnující přemístění stávajících rozvaděčů mimo budovu, firmě limited edition s.r.o. za částku 20 570 Kč vč. DPH.
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci elektroinstalace v budově HZS, Havlíčkova ul. č.p. 174, 252 30 Řevnice, včetně stavebních úprav budovy, zahrnujících šatnu a rekonstrukci a rozšíření hygienického zázemí.
RM schvaluje, v souvislosti se zpracováním žádosti o poskytnutí dotace, zadání zpracování projektové dokumentace zahrnující úpravy budovy HZS, Havlíčkova ul. č.p. 174, 252 30 Řevnice firmě limited edition s.r.o., Kvapilova 495/10, Praha 5 za částku 65 340,- Kč vč. DPH. Bude hrazeno z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174 – HZS.
RM ukládá panu Kadlecovi z EO osobně administrovat žádosti o dotace na Střč. Kraj pro rok 2015 na rekonstrukci hygienického zázemí v budově ZŠ – 1. stupeň, Revoluční ul. č.p. 901, 252 30 Řevnice v v rozsahu celé školy a na rekonstrukci elektroinstalace v budově HZS, Havlíčkova ul. č.p. 174, 252 30 Řevnice, včetně stavebních úprav budovy, zahrnujících šatnu a rekonstrukci a rozšíření hygienického zázemí.

RM schvaluje rozhodnutí sociální a zdravotní komise přidělit byt č. 216 v domě č.p. 928 paní H.F, s adresou trvalého pobytu, Řevnice.

RM schvaluje zadání zpracování Energetického auditu a Energetického štítku obálky budovy HZS, Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice od pana Ing. Michal Palečko, Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 za částku 21.400,- Kč, není plátce DPH, cena je konečná.
RM schvaluje zadání zpracování Energetického auditu a Energetického štítku obálky budovy ZŠ-1.stupeň, Revoluční č.p. 901, 252 30 Řevnice od pana Ing. Michal Palečko, Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 za částku 19.200,- Kč, není plátce DPH, cena je konečná.
RM schvaluje zadání zpracování Energetického auditu a Energetického štítku obálky budovy Jídelna ZŠ, Školní č.p. 622, 252 30 Řevnice od pana Ing. Michal Palečko, Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 za částku 10.700,- Kč, není plátce DPH, cena je konečná.
RM ukládá vedoucímu EO panu Ing. Vladislavu Tilschovi zařadit tyto částky do RO č.2/2015.

RM schvaluje administraci žádosti o dotaci budovy HZS, Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice od společnosti TNT Consulting s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ: 25528114, DIČ:CZ25528114 za částku 8.000,- Kč bez DPH.
RM schvaluje administraci žádosti o dotaci budovy ZŠ-1.stupeň, Revoluční č.p. 901, 252 30 Řevnice od společnosti TNT Consulting s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ: 25528114, DIČ:CZ25528114 za částku 8.000,- Kč bez DPH.
RM schvaluje administraci žádosti o dotaci budovy Jídelna ZŠ, Školní č.p. 622, 252 30 Řevnice od společnosti TNT Consulting s.r.o., Dobronická 1257, 148 00 Praha 4, IČ: 25528114, DIČ:CZ25528114 za částku 8.000,- Kč bez DPH.
RM ukládá vedoucímu EO panu Ing. Vladislavu Tilschovi zařadit tyto částky do RO č.2/2015.
Schváleno:všemi hlasy

Rada města č. 13

(13.02.2015)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 13.

RM souhlasí s koupí pozemku parc. č. 3415/2, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od pana J. K., 252 30 Řevnice za kupní cenu 8.400,- Kč a doporučuje koupi tohoto pozemku zastupitelstvu města ke schválení.
RM ukládá tajemnici předat zpracovateli územního plánu návrh na změnu části pozemku parc.č. 3397/1 o výměře cca 80 m2 (pokračování ulice Mánesova) v obci a k.ú. Řevnice na využití jako komunikace.

RM souhlasí s koupí pozemku parc. č. 3415/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní A. B, 266 01 Beroun za kupní cenu 8.700,- Kč a doporučuje koupi tohoto pozemku zastupitelstvu města ke schválení.

RM bere na vědomí stížnosti spolku Řevnice dětem a ukládá ředitelce ZŠ paní Pavlíně Seidlerové zjednat nápravu a poskytnout informace a vyřízení žádostí, které zaslal spolek Řevnice v měsíci lednu a únoru 2015.

RM přijala oznámení odborové organizace ZO ČMOS PŠ při ZŠ Řevnice a toto oznámení bylo postoupeno právnímu zástupci JUDr. Jiřímu Konečnému k vyjádření.

RM schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného pro město Řevnice na rok 2015 předloženou panem Ing. Davidem Kodymem - jednatelem společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 25230 Řevnice, IČ: 47557828. Cena zůstává pro občany ve stejné výši, tj. vodné, stočné v roce 2015 – pitná voda 36,59 Kč/m3 a odpadní voda 35,55Kč/m3 – ceny jsou uvedeny vč. DPH.

RM povoluje, po projednání s občany bydlícími v bezprostřední blízkosti Lesního divadla, zakončení hudební produkce Rockový Slunovrat 2015, který se bude konat dne 6.6.2015 ve 24:00 hodin.

RM bere na vědomí informaci o pozastavení soutěže v rámci výběrového řízení na akci: „Přístavba základní školy Řevnice“ z důvodu kontroly a úpravy výkazu výměr na základě dotazů jednotlivých uchazečů a souhlasí s prodloužením termínu pro odevzdání cenových nabídek na čtvrtek 5.3.2015 v 10:00 hodin.

RM bere na vědomí informaci o přerušení kontroly dokumentace k ukončené veřejné zakázce na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ a o způsobu nápravy administrativního průběhu soutěže.

RM ruší rozhodnutí hodnotící komise o vítězi veřejné zakázky na stavební práce na akci “Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ a revokuje tímto usnesení č.12) z jednání RM č.11 ze dne 29.1.2015.
RM nominuje novou hodnotící komisi pro hodnocení veřejné zakázky s názvem “Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Jan Kadlec, Ing. Vladislav Tilsch, Bohdana Slámová a Libor Kvasnička a dále navrhuje náhradníky: Iveta Kovářová, Ing. Petr Kozák, Ing Petr Šiška, Ing. Mojmír Mikula a Ing. Alice Bečková.

RM schvaluje vyhlášení poptávky na veřejnou zakázku malého rozsahu na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na akci: „Přístavba základní školy Řevnice“ a ukládá její zajištění EO.
RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na výkon funkce TDI a koordinátora BOZP na akci „Přístavba základní školy Řevnice“ ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Jan Kadlec, Bohdana Slámová.

RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na dodavatele stavebních práci na obnovu vodovodního řadu v Husově ulici firmu 1. SčV, Ke Kablu 971, 100 00 Praha 1, IČ: 7549793 za nabídkovou cenu 194 821,56 Kč bez DPH, tj. 235 734,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu auditorské činnosti, jejímž předmětem je provedení auditu na ZŠ Řevnice, který bude zaměřený na hospodaření s rozpočtovými prostředky, odměňování a provozu školní jídelny v období od 1.1.2013 do 31.12.2014 se společností BDO Audit s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, 14000 Praha 4, IČ: 4531 4381za částku 36.300,- Kč, vč. DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM ukládá vedoucímu EO Ing. Vladislavu Tilschovi zařadit tuto částku do RO č.2/2015.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s advokátem Mgr. Filipem Smějou, ev. č. ČAK: 10312, IČ: 462 65 589, se sídlem: Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, jejímž předmětem je poskytovat městu Řevnice právní služby za dohodnutou smluvní odměnu za hodinovou sazbou ve výši 1.500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

RM souhlasí s otevřením tří prvních tříd a zajistí odpovídající prostory pro výuku jedné třídy do 25 dětí pro školní rok 2015/2016.

RM jmenuje členkou Letopisecké komise Bc. Kateřinu Vaňkovou, bytem Janáčkova 956, 25230 Řevnice.

Rada města č. 12

(05.02.2015)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 12.

RM schvaluje záměr pronájmu místnosti o výměře 15,6 m2 v přízemí budovy č.p. 928 ve Školní ulici každé 1. úterý v měsíci od 13:00 do 16:00 hod. paní Petře Fialové, IČ: 01285165, V Souhradí 1027, 252 30 Řevnice za účelem poskytování pedikérských služeb.

RM schvaluje připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet dne 10.3.2015 vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu a pověřuje tajemnici informovat o stanovisku rady města spolek Lungta.

RM souhlasí s případným prodejem oplocené části pozemku parc.č. 2689/24 užívané jako zahrada domu č.p. 1087 (nikoli celého pozemku parc.č. 2689/24) a ukládá správnímu odboru zadat zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemku a následně objednat znalecký posudek na stanovení kupní ceny pozemku.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV a pilíř s rozvodnou skříní včetně přívodních kabelů NN0,4 kV) v pozemcích parc. č. 1054/2, parc. č. 1151/3 a parc. č. 3619/14 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Masarykova) dle geometrického plánu č. 1974-140274/2014 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 44.200,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6014355/VB/001 „Řevnice Masarykova kNN, dem. NN č.p. 311-11“.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4 kV) v pozemku parc. č. 2877/1 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Čajkovského) dle geometrického plánu č. 1912-142346/2013 pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6014865/1 „ŘEVNICE - Čajkovského p.č. 2889-06 - kNN“.

RM bere na vědomí stanovisko Ministerstva životního prostředí ze dne 30.1.2015, týkající se záměru města Řevnice zavést jako nadstandardní hrazenou službu svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu v hnědých nádobách.

RM ukládá starostovi a místostarostům sejít se s ředitelkou školy a projednat s ní stížnost ředitele KHS na zavádějící informace a dezinterpretace v časopise Ruch týkající se vydávání obědů pro cizí strávníky. Zároveň RM ukládá projednání navrácení výdeje jídel pro cizí strávníky zpět do prostoru školní jídelny v souladu s doporučením KHS.

RM ukládá EO zjistit kalkulaci na opravu chodníku ve vlastnictví města Řevnice kolem České pošty – pozemek parc.č. 1271/14 v obci a k.ú. Řevnice.

RM projednala žádost ředitelky ZUŠ Řevnice MgA. Ivany Junkové o vyjádření k řešení zvýšení bezpečnosti žáků v ZUŠ.
RM neuvažuje o zřízení kamerového systému a doporučuje uzavírat vchod do 2. patra budovy Zámečku a otevírání dveří řešit pomocí čipů a ukládá EO zjistit cenovou nabídku takového opatření.

RM schvaluje výsledek inventur majetku společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. včetně vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě 110.000,- Kč bez inventární karty plně odepsaný již v roce 2008.

RM ruší Zásady při publikování diskusních příspěvků v tištěné verzi časopisu Ruch, které schválila RM na svém jednání dne 7.9.2012 (viz. zápis č. 76).

RM bere na vědomí informaci o vyhlášení Výzvy k podání nabídky veřejné zakázky v otevřeném řízení na zhotovitele v rámci projektu: „Přístavba základní školy Řevnice“ s termínem pro odevzdání cenových nabídek 19.2.2015 v 10:00 hodin.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího uchazeče ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Ing. arch. Karel Veselý, Ing. Jiří Buchal, Libor Kvasnička, Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D., Pavel Drhlička, Bohdana Slámová a dále navrhuje náhradníky: Mgr. Renata Henych, Ing. Alice Bečková, Jan Kadlec, Ing. Mojmír Mikula, Ing. Vladislav Tilsch, Věra Hanzlíková a Petra Karešová.
RM tímto usnesením revokuje bod usnesení 14) schválený RM č.167 ze dne 8.10.2014.

RM pověřuje starostu podepsáním smlouvy se Společností Petra Parléře, o.p.s., IČ: 27132111, se sídlem Zavadilova 5/1296, 169 00 Praha 6.
RM ukládá EO zařadit do RO č. 1/2015 částku pro realizaci soutěže ve výši 235.000,- Kč.

RM neschvaluje navýšení rozpočtu o 15.000,- Kč na odměnu za zpracování časopisu RUCH a ukládá EO tuto částku z RO č.1/2015 vyjmout.

RM souhlasí se zapůjčením technické dokumentace města – projekty, zaměření, dokumentace skutečného provedení – spojené s vodovody a splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 25230 Řevnice.

RM souhlasí s profesionálním nahráváním zasedání zastupitelstva města společností DOBNET, o.s.. IČ: 26630214, Palackého 27, 252 29 Dobřichovice a ukládá tajemnici předložení smlouvy na jednání rady města.

 Rada města č. 11

(29.01.2015)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 11.

RM souhlasí s prodejem id. ½ pozemku parc.č. 213/3 panu K. V. a s prodejem id. ½ parc.č. 213/4 společnosti 2 Q spol. s r.o. a požaduje zařadit schválení prodeje těchto pozemků na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice. Pozemky parc.č. 213/3 a 213/4 vznikly rozdělením pozemku parc.č. 213 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 11 m2 na základě geometrického plánu č. 2042-39/2014 ze dne 2.12.2014 vypracovaného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Romanem Šulcem.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Růžičkou, IČ: 70757941, se sídlem Mladenova 3236/4, 143 00 Praha 4, společníkem sdružení Rockabilly CZ, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 1.8.2015 pro konání rock´n´rollového a rockabilly festivalu „Rockabilly CZ Rumble“ , za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH.

RM, ohledně záměru vybudovat v domě č.p. 768 ve Dvořákově ulici v Řevnicích soukromou výběrovou malotřídku - 1. stupeň základní školy, požaduje od předkladatele projednání s dotčenými sousedy a doplnění žádosti o dopravní studii a s tím související návrh řešení investice do místní komunikace.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2689/16 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 9 m2 (z celkové plochy 652 m2) a to od 1.6.2015.

Rada města schvaluje záměr bezplatné výpůjčky části pozemku p.č. 2493 o výměře cca 184 m2 a celého pozemku p.č. 2476 o výměře 261 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, dotčených dočasným záborem v souvislosti se stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“ (jejímž investorem je Středočeský kraj) Středočeskému kraji a to na dobu od data zahájení stavby „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“ do jejího ukončení, kolaudace a předání částí těchto pozemků městu.

RM souhlasí s koupí pozemku parc. č. 3289/9 o výměře 116 m2 v obci a k.ú. Řevnice ve veřejné dražbě a to za maximální cenu 12.000,- Kč a doporučuje tuto koupi zastupitelstvu města ke schválení.

RM souhlasí s umístěním sídla spolku „Řevnický kalamář“ na adrese Školní 600, 252 30 Řevnice (budova 2. stupně ZŠ Řevnice).

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 11.9.2013 s paní L.H. a to dohodou k 28.2.2015. Předmětem smlouvy je užívání pozemku parc.č. 930 a pozemku parc.č. 931 v obci a k.ú. Řevnice.

Rada města schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 930 o výměře 32 m2 a pozemku parc.č. 931 o výměře 337 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“, firmu Froněk, spol. s r.o., IČO: 47534630, Zátiší 2488, Rakovník za nabídkovou cenu: 8 384 765,81 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM schvaluje koupi a montáž venkovních dvoustranných hodiny model MKVD 60 (kulaté oboustranné hodiny s ručičkami o průměru 60 cm) od firmy Elektročas s.r.o., IČ: 25111680, se sídlem Poděbradská 22, 190 00 Praha 9 za celkovou cenu 67.700,- Kč vč. DPH a ukládá ekonomickému odboru zařadit nákup hodin do nejbližšího rozpočtového opatření.

RM schvaluje objednávku analýzy stávajícího webu města a zadání pro tvorbu nových webových stránek od firmy Barbora Augustová, virtual world, IČ: 46161988, se sídlem Molákova 577/34, Praha 8 – Karlín za cenu 14.520,- Kč vč. DPH.

RM schvaluje předložený návrh rozpočtového opatření č. 1/2015 a doporučuje jej po projednání ve Finančním výboru zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje program na zasedání ZM č. 3, které se bude konat dne 9.2.2015 od 19:00 hodin v budově Zámečku v Řevnicích v tomto znění:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Diskuze – 45 minut
7) Informace o RO č. 7/2014 z konce roku 2014
8) Záměr podání žádosti o dotaci – povodňové hlásiče a elektronický povodňový plán
9) RO č. 1/2015
10) Odkup pozemku parc.č. 2974/24 – ul. Slunečná
11) Odkup id. ½ pozemku parc.č. 423/9 – ul. V Souhradí
12) Prodej id. ½ pozemku parc.č. 213/3 a id. ½ pozemku parc.č. 213/4 v obci a k.ú. Řevnice
13) Dražba pozemku parc.č. 3289/9 - ul. Náplavní
14) Různé
15) Závěr

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování pracovně lékařských služeb s MUDr. Chocholou, jejímž předmětem je zabezpečit ve spolupráci se zaměstnavatelem pracovně lékařské služby včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce, prevenci úrazů a dalších činností ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb. a souvisejících právních předpisů v platném znění.

RM schvaluje žádost pana Eduarda Patery ze Sdružení českého autosportu, Vrážská 1498, Praha 5 o průjezd veteránů městským lesem dne 10.4.2015 dle přiložené mapky (jedná se o úsek Hájovna-Pišťák-Hřbitov) za podmínky, že bude ve smlouvě ošetřeno, že řádně zabezpečí průjezd, nebude ohrožen provoz na silnici a po akci bude proveden řádný úklid městského lesa a v případě špatného počasí bude opravena komunikace v lese a vše uvedeno do původního stavu.

RM schvaluje výsledek inventur majetku společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. včetně vyřazení osobního automobilu Felicia Pick up a kamerového systému – kamer, které byly zcizeny.
 

 Rada města č. 10

(16.01.2015)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 10.

RM souhlasí s koupí id. 1/2 pozemku parc. č. 423/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od pana V. K., 252 30 Řevnice za kupní cenu 4.300,- Kč a doporučuje koupi tohoto pozemku zastupitelstvu města ke schválení.

RM v jmenuje v souvislosti s veřejným výběrovým řízením na prodej pozemku parc.č. 2494 v obci a k.ú. Řevnice a budovy bez č.e./č.p. postavené na tomto pozemku komisi pro otevírání obálek v tomto složení: Mgr. Ondřej Skripnik Ph.D., Ing. Alice Bečková, Mgr. Renata Henych a náhradníky komise pro otevírání obálek ve složení: Ing. Vladislav Tilsch, Jan Kadlec.

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 17.12.2012 s paní S. N. a to dohodou k 31.1.2015. Předmětem smlouvy je užívání části pozemku parc.č. 2689/16 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 9 m2.

RM souhlasí s jednostranným zvýšením nájemného o míru inflace za rok 2014 (0,4 %) u nájemních smluv uzavřených s firmami a podnikateli, včetně Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

RM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na aktualizaci zjištění pracovních rizik jednotlivých pracovišť města, návrh opatření, vytvoření příslušné směrnice a harmonogramu periodických školení a kontrolních a revizních úkonů, vytvoření příslušné dokumentace a odborného dohledu nad její aktualizací včetně školení.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.2.2008 - zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství, jehož předmětem je zajištění příjmu biologicky rozložitelného odpadu a kovů na Sběrném dvoře.

RM schvaluje provést odepsání cca 20% pohledávky z roku 2010 za společností ZDIBE, spol. s. r., 267 51 Stašov 147, IČ: 61683507 o ve výši 26.051,60 Kč z celkové výše 126.051,60 Kč za úklid skládky a uzavřít daný případ v roce 2015, neboť u faktur není přiložen žádný doklad akceptace ze strany společnosti ZDIBE, spol. s r.o. jako předávací protokol, či zakázkový list a společnost ZDIBE, spol. s r.o. se k dané věci dosud nevyjádřila. RM pověřuje místostarostu P. Drhličku, aby od bývalého jednatele společnosti EKOS získal informaci, proč tato pohledávka nebyla společností EKOS vymáhána.


RM schvaluje zmírnění poplatků z umístění 3 ks reklamních cedulí umístěných na veřejném prostranství jako v loňském roce na částku 5.000,- Kč pro pana M.Š. 252 30 Řevnice.

RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2123/4 v obci a k.ú. Řevnice (Malé náměstí) za účelem umístění dětských atrakcí panu Janu Janečkovi, IČ: 16482667, Karafiátová 2439/16, 10600 Praha – Záběhlice a to v termínu 9.4.2015 - 19.4.2015 za částku 4.000,- Kč za podmínky, že pozemek bude po akci řádně uklizen a uveden do původního stavu.

RM odkládá projednání udělení souhlasu s umístěním sídla spolku „Řevnický kalamář“, z.s. na adrese Školní 600, 252 30 Řevnice na příští jednání rady města a požaduje jako podklad pro jednání předložení stanov a zápisu z ustavující schůze spolku.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu č. IV-12-6017683/VB/01 „Řevnice p.č. 216/1 – VN, TS a kNN“ ze dne 5.1.2015, jehož předmětem je rozšíření pozemků dotčených věcným břemenem o pozemek parc.č. 264/2 v obci a k.ú. Řevnice.

RM schvaluje poskytnutí finančního daru 6.000,- Kč sdružení Země Ze-mě, o.s., V Úvoze 95, 252 30 Řevnice na pořádání akce Řevnický MASOPUST dne 15.2.2015.

RM schvaluje objednávku na stavbu 5 ks sloupů veřejného osvětlení (včetně geodetického zaměření a výchozí revize) v ulici Kejnská firmou Energon Dobříš s.r.o. v hodnotě 56 011,- Kč.

RM schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Přístavba Základní školy Řevnice“.

Rada města č.9 

(09.01.2015)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 9.

RM jmenuje členkou kulturní komise města Řevnice paní Marii Hrdou, bytem Šeříková, Ohrobec.

RM schvaluje znění smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem podnikateli. Součástí smlouvy je ceník úhrad.

RM schvaluje delegaci pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem podnikateli na ekonomický odbor Městského úřadu Řevnice a to s účinností od 9.1.2015. Oprávněnou osobou podepisovat tyto smlouvy za město Řevnice bude zaměstnanec ekonomického odboru zařazený na pozici pokladní.

RM schvaluje podmínky veřejného výběrového řízení obálkovou metodou na prodej pozemku parc.č. 2494 a budovy bez č.e./č.p. v obci a k.ú. Řevnice (nejnižší přípustná nabídka 600.000,- Kč, složení jistoty ve výši 50.000,- Kč, nabídky do pondělí 2. března 2015 do 12:00 hodin, veřejné otevírání obálek dne 2. března 2015 v 16:00 hodin). Text podmínek je nedílnou součástí usnesení. - ikona souboruZDE 

RM souhlasí s koupí pozemku parc.č. 2974/24 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 44 m2 v obci a k.ú. Řevnice od J. O., 10100 Praha – Vinohrady a V.W.,14300 Praha 12 - Modřany za kupní cenu 100,- Kč/m2 a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na zasedání zastupitelstva města dne 9.2.2015.

RM schvaluje delegaci pravomoci rozhodovat o uzavírání smluv o dodávkách plynu a elektřiny a smluv o připojení odběrného místa k distribučním soustavám plynu a elektřiny týkající se odběrů v bytech ve vlastnictví města Řevnice na starostu a to s okamžitou účinností.

RM souhlasí na základě podmínek kupní smlouvy uzavřené dne 17.12.2013 mezi městem Řevnice a společností 2 Q spol. s r.o. se změnou stavebníka stavby Cesta pro pěší „Náměstí – nádraží“ Řevnice na pozemku parc.č. 114, 214, 215, 216 a 2689/2 v obci a k.ú. Řevnice. Stavební povolení na stavbu bylo vydáno městu Řevnice dne 29.11.2013 odborem stavební úřad Městského úřadu Černošice pod č.j. MUCE 52241/2013 OSU. Novým stavebníkem je společnost 2 Q spol. s r.o., která se zavázala vybudovat na své náklady bezbariérový průchod mezi náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a přednádražním prostorem.

RM schvaluje záměr prodeje id. poloviny pozemků parc.č. 213/3 a parc.č. 213/4, které vznikly rozdělením pozemku parc.č. 213 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 2042-39/2014 ze dne 2.12.2014 vypracovaného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Romanem Šulcem.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na akci: „Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č.p. 600“, s firmou RAVION s r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 za nabídkovou cenu: 6 610 856,30 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM schvaluje pana Ing. Jaroslava Boráka, Imrychova 883/9, Praha 4 k výkonu TDI za měsíční odměnu ve výši 19 100,- Kč a pana Ing. Jaroslava Ptáčka, Varnsdorfská 330/19, 190 00 Praha 9 k výkonu koordinátora BOZP za měsíční odměnu ve výši 8 000,- Kč na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ (rekonstrukce ulic Sádecká, Sochorova) z důvodu osvědčené spolupráce na projektu: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu TDI s panem Ing. J. Borákem, Imrychova 883/9, Praha 4 a Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP pana Ing. Jaroslava Ptáčka, Varnsdorfská 330/19, 190 00 Praha 9 na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ a pověřuje starostu města jejich podpisem.

 Rada města č. 8

(31.12.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 8.

RM souhlasí s předloženým návrhem RO 7/2014, ukládá jej ekonomickému odboru zapracovat do Rozpočtu 2014 a o těchto změnách informovat první zastupitelstvo města v roce 2015.
 

 Rada města č. 7

(19.12.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 7.

RM schvaluje rozhodnutí sociální a zdravotní komise přidělit byt č. 306 v domě č.p. 928 panu J. T., s adresou trvalého pobytu 252 30 Řevnice.

RM schvaluje přiznání odměny ve výši 25.000,- Kč ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíně Seidlerové za dobré výsledky hospodaření v roce 2014.

RM schvaluje plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2015 s tím, že dle tohoto plánu budou závazky společnosti vůči Městu Řevnice uhrazeny k 30.6.2018.

RM bere na vědomí informaci o vyhlášení Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na zhotovitele v rámci projektu: „Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p. 600“s termínem pro odevzdání cenových nabídek 5.1.2015.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího uchazeče ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Mgr. Ondřej Skripnik PhD., Pavel Drhlička, Bohdana Slámová a TDI (technický dozor investora od firmy TENDRA, která projekt administračně zajišťuje), Libor Kvasnička a Ing. Jiří Buchal a dále navrhuje náhradníky: Iveta Kovářová, Ing. Petr Kozák, Jan Kadlec, Ing. Mojmír Mikula a Ing. Vladislav Tilsch

RM bere na vědomí informaci o vyhlášení Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na zhotovitele v rámci projektu: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ s termínem pro odevzdání cenových nabídek 12.1.2015.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího uchazeče ve složení: Ing. Tomáš Smrčka, Mgr. Ondřej Skripnik PhD., Pavel Drhlička, Bohdana Slámová, TDI (technický dozor investora), Libor Kvasnička a Ing. Jiří Buchal a dále navrhuje náhradníky: Iveta Kovářová, Ing. Petr Kozák, Jan Kadlec, Ing. Mojmír Mikula a Ing. Vladislav Tilsch

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: “Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“, uzavřené s firmou SWIETELSKY stav. s r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, ve kterém se z důvodu zhoršených podmínek pro realizaci díla v zimních měsících upravuje termín dokončení díla na 30.4.2015 a pověřuje starostu města jeho podepsáním.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP uzavřené s panem Ing. J. Borákem, Imrychova 883/9, Praha 4, na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“, kterým se prodlužuje termín výkonu TDI v návaznosti na prodloužení termínu realizace stavby do 30.4.2015.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu TDI uzavřené s panem Ing. J. Borákem, Imrychova 883/9, Praha 4 na akci: „Rekonstrukce místních komunikací – ulice Husova a Kozinova“, kterým se prodlužuje termín výkonu TDI v návaznosti na prodloužení termínu realizace stavby do 30.5.2015.

RM schvaluje komisi pro výběr uchazeče – pracovníka-zahradníka do oddělení TS v tomto složení: Mgr. Renata Henych, Ing. Mojmír Mikula a Jan Kadlec.

RM schvaluje přesun celkové částky 1.080.000,- Kč z uvedených kapitol:
5011 Platy -200.000,- Kč
5021 OON -50.000,- Kč
5031 Sociální pojištění -100.000,- Kč
5032 Zdravotní pojištění -30.000,- Kč
5153 Plyn -200.000,- Kč
5162 Služby telekomunikací -50.000,- Kč
5164 Nájemné -50.000,- Kč
5167 Školení, vzdělávání -40.000,- Kč
5171 Údržba, opravy -400.000,- Kč
6125 Výpočetní technika -30.000,- Kč
a navýšení kapitol o částku 1.080.000,- Kč:
5137 DDHM do 40.000,- Kč +220.000,- Kč
5139 Všeobecný materiál jinde nezařazený +160.000,- Kč
5154 Elektřina +110.000,- Kč
5166 Konzultace, poradenství +40.000,- Kč
5168 Služby IT +185.000,- Kč
5169 Ostatní služby +60.000,- Kč
5172 Programy +35.000,- Kč
5195 Nesplnění ZPS +50.000,- Kč
5919 Ostatní NIV (N z neuplatněného DPH) +220.000,- Kč

RM schvaluje společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. proplacení investic do ČOV v celkové částce 45.051,- Kč bez DPH.

 Rada měst č. 6

(12.12.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 6.

RM schvaluje zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (kabelového vedení NN a kabelového vedení VN v rozsahu cca 259 délkových metrů v pozemcích parc.č. 2689/2, parc. č. 114/1, parc. č. 265 a parc. č. 216/3, všechny v obci a k. ú. Řevnice (ul. Pod Lipami, ul. Nádražní a spojka mezi nám. Krále Jiřího z Poděbrad a ul. Pod Lipami) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 51.800,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6017683/VB/01 „Řevnice p.č. 216/1 – VN, TS a kNN“.

RM schvaluje do kulturní komise MgA. Marii Reslovou, Tomáše Spěváka, Štefana Oršoše, Adama Langra, Mgr. Veroniku Starou, Mgr. Annu Schlindenbuch, Petru Veselou, Marii Vágnerovou a MgA. Ivanu Junkovou, Jana Flemra, Bc. Miroslava Cvancigera, Moniku Vaňkovou a Hanu Bolinovou.

RM schvaluje do dopravní komise Ing. Bohumila Kováře Ph.D., Petra Hrubého ml., Ing. Jana Noska, Ing. Jakuba Vyhnálka, Dr. Ing. Jana Přikryla, PhDr. Ruth Tachezy Ph.D., Ing. Jana Veselého, Jana Hrušku, Marka Féra a Ing. Bohumila Kubáta CsC.

RM schvaluje do komise pro životní prostředí Mgr. Martinu Skovajsovou, Ing. Jana Lojdu, Ph.D., Bedřicha Krippnera, Zdeňka Buriána, Emila Ráže, Gabrielu Železnou, Irenu Růžičkovou, MVDr. Zdeňka Valeše, Lucii Arnoldovou, Mgr. Ladislava Kotěru, Jana Hlaváčka a Gabrielu Říhovou.

RM schvaluje do stavebně urbanistické komise Ing. arch. Alici Čermákovou, Adama Langra, RNDr. Hanu Ripkovou, Petra Kudličku, Ing. Jana Klimta, Ing. Lenku Vyhnálkovou, Ing. Jana Šimůnka, JUDr. Alenu Buriánovou, Bc. Kristýnu Hejzlarovou, Ing. Tomáše Chaberu, Pavlínu Čapkovou a MgA. Ivanu Junkovou.

RM povoluje pořádání akce Underadvent v sobotu dne 13.12.2014 do 24:00 hodin za předpokladu, že v okolí a nebudou zaznamenány stížnosti na rušení nočního klidu.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce a ochraně postupně předávaných údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě mezi Městem Řevnice a GEPRO, spol. s r.o., Praha 5 a pověřuje starostu jejím podepsáním.

RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Mandátní smlouvě na zajišťování administrativy městského hřbitova uzavřené dne 10.9.2014 a pověřuje starostu jejím podepsáním.

RM schvaluje žádost ředitelky ZUŠ Řevnice paní MgA. Ivany Junkové o přesun finančních prostředků mezi kapitolami – z kapitoly 5153 (plyn) do kapitoly 5154 (spotřeba el. energie) z důvodu, že dle rozboru hospodaření k 31. 10. 2014 došlo k překročení závazného ukazatele v kapitole 5154 - spotřeba energie, který je stanoven na
60 000,- Kč.
 

 Rada města č. 5

(05.12.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 5.

Rada města revokuje usnesení přijaté pod bodem 7) dne 13. 11. 2014 a doporučuje zastupitelstvu města prodej budovy bez č. p./č. e. postavené na pozemku parc. č. 2494 v obci a k. ú. Řevnice bez podmínky týkající se odstranění stavby.

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáží - v objektu bez č. p. /č. e. postaveném na pozemku parc. č. 2494 v obci a k. ú. Řevnice panu Ivanu Babyakovi, IČ: 67277276, Nová 154, 252 25 Zbuzany, za celkové nájemné 23.600,- Kč a na dobu určitou od 8. 12. 2014 do 30. 4. 2015.

RM souhlasí s předloženým návrhem RO 6/2014 a ukládá ekonomickému odboru dle projednání ve finančním výboru zařadit tento bod k projednání a ke schválení zastupitelstvu města.

RM bere na vědomí informaci starosty o nově schválených Stanovách svazku Region Dolní Berounka a ukládá tajemnici zařadit tento bod ke schválení zastupitelstvu města.

RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 2 dne 17. 12. 2014 od 20:00 hodin v budově Zámečku v tomto znění:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Diskuze – 45 minut
7) Rozpočtové opatření č. 6/2014
8) Revokace usnesení ZM č. 1 - odměna místostarostů
9) Rozpočet na rok 2015
10) Informace o hospodaření spol. EKOS Řevnice s.r.o.
11) Schválení pověřeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP Řevnice
12) Odkup id. ½ pozemku parc. č. 423/9 - ul. V Souhradí
13) Prodej pozemku parc. č. 3518 – ul. Kejnská
14) Změna statutu Fondu oprav a technického zhodnocení č. p. 928 – Dodatek č. 2
15) Záměr prodeje pozemku parc. č. 2494 a budovy bez č. e. /č. p. (garáže v ul. Komenského)
16) Region Dolní Berounka – schválení nových Stanov
17) Prodloužení zápůjčky – ZUŠ Řevnice
18) Schválení smlouvy č. 14213504 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
19) Pověření rady města zastupitelstvem města k provádění nezbytných rozpočtových opatření v závěru roku od posledního jednání zastupitelstva města
20) Různé
21) Závěr

a) RM schvaluje úpravu rozpočtu MŠ Řevnice na rok 2014, která neovlivní výši příspěvku na provoz mateřské školy, takto: z kapitoly 5153 - spotřeba plynu přesun částky 70 000,- Kč do kapitoly 5139 - všeobecný materiál jinde nezařazený částku 20 000,- Kč a do kapitoly 5171 – údržba a opravy částku 50 000,- Kč z důvodu ušetření finančních prostředků za spotřebu plynu.
b) RM ukládá EO projednat s ředitelkou MŠ vyhodnocení a nastavení rozpočtu MŠ v oblasti nákladů na vytápění s ohledem na provedenou přístavbu a zateplení budovy MŠ.

RM bere na vědomí informaci o tom, že byla MÚ Černošice provedena kontrola matričního úřadu – MÚ Řevnice s tím, že výkon státní správy na úseku matrik je prováděn v souladu s příslušnými právními předpisy a nebylo nutno přijímat žádná nápravná opatření.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení VN 22 kV) v pozemcích parc. č. 249, parc. č. 250 a parc. č. 251 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Pražská) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 35.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002732/1.

a) RM schvaluje zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického (v zemi uložené kabelové vedení NN) v rozsahu cca 8 délkových metrů v pozemku parc. č. 541 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Revoluční) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 4.600,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6017831/VB/01 Řevnice, Revoluční 536/4 – kNN.
b) RM ukládá starostovi projednat s investorem stavby souběh provádění vedení inženýrských sítí a způsob opravy povrchu komunikace v místě provedení výkopů.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – rekonstrukce místních komunikací – ulic Kozinova a Husova, uzavřené s firmou Froněk, spol. s r.o., ve kterém se z důvodu změny rozsahu díla (změna technologie, opravy vodovodní sítě a chodníků) a technologické odstávky obaloven v zimních měsících mění termín dokončení stavebních prací na 30. 5. 2015 a pověřuje starostu města jeho podepsáním.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – výměna oken v č. p. 27, uzavřené s firmou PKS okna a.s., který se uzavírá z důvodu změny statutárního zástupce města Řevnice a pověřuje starostu města jeho podepsáním.

Rada města schvaluje Smlouvu č. 14213504 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

RM schvaluje vrácení finančního daru 10.000,- Kč paní L. C. a uzavření dohody o zrušení darovací smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2014. Rada města současně požaduje po paní L. C. náhradu škody, spočívající v ušlém nájemném za měsíc prosinec 2014 ve výši 2.046,- Kč a ukládá správnímu odboru tento požadavek zapracovat do dohody o zrušení darovací smlouvy.

RM schvaluje návrh tajemnice na reorganizaci MÚ Řevnice – oddělení Technické služby a rozšíření pracovních úvazků na tomto oddělení o jednoho zaměstnance na pozici pracovník TS – zahradník s nástupem k 1. 1 .2015 a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na tuto pozici.

RM souhlasí s předloženým návrhem pověření rady města zastupitelstvem města k provádění nezbytných rozpočtových opatření, navazujících na rozpočtová opatření státního rozpočtu nebo kraje, v době od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku.
RM ukládá ekonomickému odboru, po projednání ve finančním výboru, zařadit tento bod k projednání a ke schválení zastupitelstvu města.

 Rada města č. 4

(28.11.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 4.

Rada města schvaluje přijetí sponzorského finančního neúčelového daru 30.000,- Kč městem Řevnice od paní M.J., trvale bytem 252 30 Řevnice a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

RM souhlasí s umístěním banneru firmy Bening-kuchyně na plot MŠ Řevnice.
RM pověřuje místostarostu pana Drhličku jednáním s ředitelkou MŠ ohledně umísťování bannerů na plot MŠ.

RM schvaluje zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (kabelového vedení NN a kabelového vedení VN ) v rozsahu cca 538 délkových metrů v pozemcích parc. č. 660, parc.č. 694, parc.č. 802 a parc.č. 867, všechny v obci a k. ú. Řevnice (ul. Sádecká) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 137.600,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6017264/VB/01 Řevnice, Sádecká 75 – kVN, TS, kNN a NN.

RM schvaluje Vnitřní předpis č. 3/2014 - Směrnice k inventarizaci majetku a závazků pro rok 2014 s účinností od 1.12.2014 a ruší Vnitřní předpis č.7/2012.

RM schvaluje na základě § 29 a § 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků ze dne 24.11.2014 (vnitřní předpis č. 3/2014) plán inventur k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2014 a pověřuje starostu jeho podpisem.

RM schvaluje složení inventarizační likvidační komise pro inventury pro rok 2014 v tomto složení:
Předseda:Petra Karešová
Tajemník: Mgr. Renata Henych
Členové dle předmětných nemovitostí a movitého majetku:
Ing. Alice Bečková- vedoucí správního odboru MÚ
Ing. Vladislav Tilsch – vedoucí ekonomického odboru MÚ
Ing. Michaela Šádková – vedoucí stavebního úřadu MÚ
Petra Veselá – Městská knihovna
Mgr. Veronika Stará – Městské kulturní středisko
Miroslav Paur – JSDH
Lidmila Svobodová – Pečovatelská služba, Penzion
Ing. Mojmír Mikula – Technické služby.

RM bere na vědomí informaci o změně ve výši odměn neuvolněných místostarostů s tím, že ukládá tajemnici zařadit tento bod na program jednání zastupitelstva města v prosinci.

RM schvaluje uzavření Dohody o provedení práce na rok 2015 s šéfredaktorem časopisu Ruch panem Mgr. Tomášem Hromádkou a s paní Miladou Horkou, která i nadále bude provádět korektury textů.

RM schvaluje pro opravu retenční nádrže Pišťák vybranou firmu Jaroslav Bolart, Na Návsi 21, 252 29 Lety, IČ: 49853538 s nabídkovou cenou 252.617,80 Kč s DPH, rozpočtově kryto pro rok 2014 z odškodnění MZe ČR.

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na užívání bytu č. 216 v č.p. 928 a to k 1.12.2014. Nájemní smlouva byla uzavřena dne 25.11.2014 mezi městem Řevnice a L. C.

RM bere na vědomí informaci místostarosty pana Drhličky o vývoji hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2014, že bylo zaznamenáno zlepšení výsledku hospodaření.

RM souhlasí s prodloužením splátky zápůjčky ve výši 200.000,- Kč, která byla ZUŠ Řevnice poskytnuta městem Řevnice na základě schváleného rozhodnutí ZM dne 23.6.2014 a následně Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 10.7.2014. RM souhlasí s prodloužením splátky zápůjčky do 30.6.2016 a doporučuje prodloužení zápůjčky zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje složení komisí pro výběr uchazečů na pozice zaměstnanců Městského úřadu Řevnice takto:
Komise pro výběr uchazeče pro pozici pečovatelky pro lokalitu Mníšek pod Brdy: Mgr. Renata Henych, Lidmila Svobodová, Iveta Kovářová.
Komise pro výběr uchazeče pro pozici odborný referent-zástupce vedoucí stavebního úřadu: Ing. Tomáš Smrčka, Mgr. Renata Henych a Ing. Michaela Šádková.

Rada města schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015 jako schodkový, na příjmové straně ve výši 120 660 tis. Kč a na výdajové straně ve výši 142 461 tis. Kč. Schodek je krytý prostředky z minulého období. Rada města ukládá ekonomickému odboru předložit Návrh rozpočtu 2015 po projednání ve finančním výboru zastupitelstvu města dne 17. 12. 2014 k projednání a schválení.

RM schvaluje členy sociální a zdravotní komise Iveta Kovářová, MUDr. Jaroslava Dercová, Monika Kučerová, Lidmila Svobodová, Ing. Petr Kozák, Bc. Vendula Honsová a Markéta Sládková s tím, že předseda bude zvolen na jejich prvním zasedání.

RM schvaluje vítěze poptávkového řízení a uzavření Smlouvy o výkonu TDI, na akci „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“ firmu living in green, s.r.o., Palackého 70, Dobřichovice za nabídkovou cenu 78 045,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM schvaluje přiznání odměny ředitelce ZUŠ paní MgA. Ivaně Junkové ve výši 38.000,- Kč s ohledem na výsledky, úspěchy a prezentaci školy v roce 2014.

RM bere na vědomí žádost ředitelky ZUŠ Řevnice paní MgA. Ivany Junkové, která žádá o pomoc při řešení zvýšení bezpečnosti žáků ve škole, což bylo doporučeno dopisem ministra školství Marcela Chládka učinit taková opatření, která by vedla ke zvýšení bezpečnosti žáků v ZUŠ.

RM schvaluje poskytnutí daru v ceně 3.000,- Kč – kombinovaná čistička vzduchu s generátorem záporných iontů zn. Ionik - CARE TRITON X6, který věnovala MŠ Řevnice paní Markéta Tázlerová, Kozinova 880, Řevnice.

RM schvaluje v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ ve výši 432 695,- Kč do 31. 12. 2014. Tato
částka bude použita na financování vybavení zahrady mateřské školy novými herními prvky a sestavami, které splňují dle platných předpisů evropskou normu EN 1176.
RM souhlasí s uvolněním částky 48 077,- Kč, která bude vyplacena dodavateli po ukončení a předání díla v roce 2015.
RM ukládá ředitelce MŠ předložit na RM vizualizaci herních prvků.
RM ukládá vedoucímu TS prověřit kvalitu herních prvků.

RM bere na vědomí doporučení z MV ČR opakovat volby do Školské rady při ZŠ Řevnice, které proběhly podle volebního řádu, který způsoboval neodůvodněnou diskriminaci kandidátů. Rada města ukládá panu místostarostovi Skripnikovi, aby projednal vhodný termín nových voleb s ředitelkou školy a zároveň ověřil platnost volebního řádu.
 

 Rada města č. 3

(21.11.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 3.

RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v souladu s § 6 písm. e), v souladu s § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon) Mgr. Ondřeje Skripnika, Ph.D. – místostarostu jako určeného zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při zpracování podkladů pro pořízení nového územního plánu sídelního útvaru Řevnice.

RM bere na vědomí informaci pana Petra Komárka Komárek z Farní charity Řevnice o konání Tříkrálové sbírky ve městě, která proběhne od 1. ledna 2015 do 18. ledna 2015.

RM bere na vědomí žádost o poskytnutí finančního příspěvku Obci Baráčníků v Řevnicích ve výši 3.500,- Kč na údržbu, opravy a doplnění krojů a na pronájem místnosti na výroční členskou schůzi v roce 2015. Žádost bude předána kulturní komisi a posouzena v rámci grantového systému společně s dalšími žádostmi.

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení linky bezpečí z důvodu nezajištění rozpočtového krytí.

RM schvaluje prodej vozidla Multicar M 2510, r.v. 1988, č. karoserie 17101, reg. značka PZA 7386, které bylo na technické prohlídce ze 26.6.2014 označeno jako nezpůsobilé dalšího provozu.

RM schvaluje vyřazení a likvidaci Sypače Giletta, typ KP1001D, výrobní číslo KP212879 s podvozkem AGRO Pelhřimov typ DPR 210, výrobní číslo 1936. z majetku města z důvodu hloubkové koroze klíčových částí podvozku i vlastního sypače.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4 kV a rozpojovací pilíř) v pozemcích parc.č. 44, parc. č. 249, parc.č. 250, parc.č. 534, parc.č. 541, parc.č. 542, parc.č. 555/11, parc.č. 646 a parc.č. 694 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pražská) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 144.400,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6004010/1.

RM souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 2732/12 v obci a k. ú. Řevnice dle předloženého geometrického plánu.

RM projednala žádost a neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pořádání Vánočního koncertu Dětské lidové muziky Notičky, který se uskuteční dne 7.12.2014 v Praze v kostele sv. Šimona a Judy z důvodu, že rozpočtově není kryto.
RM pověřuje místostarostu pana Drhličku jednáním s paní Kolářovou o další vzájemné spolupráci.

RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na provoz Protialkoholní záchytné stanice Kolín v roce 2015.

RM nesouhlasí se zařazením výstavby veřejného osvětlení v ulici Ke mlýnu do investic roku 2015 z důvodu, že nejprve budou prověřeny možnosti realizace.
RM pověřuje místostarostu pana Drhličku prověřením možností výstavby veřejného osvětlení v ulici Ke Mlýnu a následně předložit požadavek na zařazení do plánu investic na rok 2015..

RM souhlasí s rozdělením pozemků parc. č. 3054/23 a 3054/24 v obci a k. ú. Řevnice dle předloženého návrhu žadatele.

RM v souladu § 102 odst. 2 písm. h) zák. č.128/2000 Sb., o obcích zřizuje komise a jmenuje jejich členy a předsedu:
Komise přestupková - Předseda: Mgr. Vladimír Plachta. Členové: Monika Kučerová, Martin Plachý.
Komise letopisecká - Předseda: MUDr. Jindřich Konig. Členové: Bc. Miroslav Cvanciger, Ing. Josef Beneš, Mgr. Pavel Beneš, Mgr. Milada Horká, Dagmar Renertová.

RM bere informaci místostarosty ohledně změny nakládání s odpady od 1.1.2015 na vědomí a pověřuje ho jednáním s ředitelem společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. panem Bc. Kubáskem o možnostech zajištění kontejnerů na kovy a na biodpady na sběrném dvoře.

Rada města č. 2

(13.11.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 2.

RM souhlasí s koupí id. 1/2 pozemku parc. č. 423/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od pana J. C., 140 00 Praha 4 za kupní cenu 4.300,- Kč a doporučuje koupi tohoto pozemku zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje pronájem bytu č. 324 v domě č. p. 928 paní M.J.,s adresou trvalého pobytu  252 30 Řevnice a uzavření nájemní smlouvy.
Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 s každoročním obnovováním v příštích 4 letech. Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc.

RM souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 3518 v obci a k. ú. Řevnice paní Z. P.,s adresou trvalého pobytu  101 00 Praha za kupní cenu 1.000,- Kč/m2 a doporučuje tento prodej zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Statutu Fondu oprav technického zhodnocení objektu č. p. 928, na základě kterého se rozšiřují příjmy fondu o přijaté sponzorské dary účelově určené na opravy budovy č.p. 928 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení. Návrh Dodatku č. 2 je přílohou usnesení.

RM doporučuje prodej budovy bez č. p./č. e. postavené na pozemku parc. č. 2494 v obci a k. ú. Řevnice s podmínkou odstranění stavby do 12 měsíců od data koupě a doporučuje záměr prodeje předložit zastupitelstvu města ke schválení.
RM ukládá správnímu odboru zajistit znalecký posudek na zjištění ceny obvyklé budovy bez č. p./č. e. postavené na pozemku parc. č. 2494 v obci a k. ú. Řevnice.
RM schvaluje záměr pronájmu budovy bez č. p./č. e. postavené na pozemku parc. č. 2494 v obci a k. ú. Řevnice jako garáž na dobu určitou a to do 30.4.2015.

RM ukládá správnímu odboru odpovědět Rytířskému řádu Křižovníků s červenou hvězdou ve smyslu doporučení JUDr. Jiřího Konečného.

RM po projednání v komisích na začátku roku 2015 vyhlásí Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu města Řevnice společenským organizacím (spolky, zájmové organizace, sdružení), včetně organizací pracujících s mládeží.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN) v pozemcích parc. č. 1788/2 a parc. č. 1963/7 v obci a k. ú. Řevnice (ul. K. Světlé) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 34.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6000905/2.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4 kV a rozpojovací pilíř) v pozemcích parc. č. 249, parc. č. 251 a parc. č. 273 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Pražská) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15. 11. 2010 ve výši 50.400,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002311/1.

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku Kolo pro život, z. s., Moravská 1687/34, Praha 2, zastoupeného panem Davidem Trávníčkem na akci Kolo pro život – Trans Brdy České spořitelny, která se bude konat dne 25. 4. 2015.
RM pověřuje pana Mgr. Skripnika jednáním s pořadateli o zajištění průběhu akce a nabídce města ke spolupráci.

RM schvaluje Operační plán zimní údržby města Řevnice na zimní období 2014 - 2015 a pověřuje vedoucího technických služeb Ing. Mikulu jeho realizací.

RM schvaluje vybranou firmu: Vyleta Karel, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice, IČ: 61090476 jako dodavatele s nejnižší cenovou nabídkou 76.230,- Kč s DPH na provedení opravy pobořené hřbitovní zdi a ukládá EO zajistit objednávku.

RM nesouhlasí s umístěním reklamního banneru www.superslevicky.cz o velikosti 1x1,5 m na zábradlí u viaduktu z důvodu nevhodnosti umístění v místě, kde je třeba se soustředit a věnovat pozornost silniční dopravě.

RM schvaluje objednání autorského dozoru pro realizaci rekonstrukce ulic Kozinova a Husova u firmy EKIS spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9. Odměna za výkon AD bude činit 550,- Kč bez DPH/hod s tím, že fakturovaný bude skutečný rozsah provedených prací.
RM pověřuje starostu města podepsáním Příkazní smlouvy.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“, Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY, U Haldy 1616/68, Ostrava za nabídkovou cenu: 2 737 980,74 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM povoluje panu M. L., umístění banneru na prodej ryb na plot MŠ Řevnice se souhlasem ředitelky MŠ paní Hany Kvasničkové.

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy s panem M. L., bytem Praha 6, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 1.000,- Kč.

RM ukládá EO ve spolupráci se spol. EKOS Řevnice, s.r.o zpřesnit nutné náklady na investice ve vodě a kanalizaci na konci roku 2014 a to následně zapracovat do RO č. 6/2014, včetně přesunu finančních prostředků z § 2321 pol. 6129 (kanalizace) do § 2310 položka 6129 (vodovod).
RM ukládá EO zajistit rozeslání dopisu, který by informoval obyvatele ulic Kozinova, Husova, Sochorova a Sádecká o zamýšlených úpravách na komunikaci

RM neschvaluje celoplošné provedení opravy asfaltobetonem, ale pouze opravu nájezdů a větších defektů, kterou provedou svépomocí pracovníci TS Řevnice.

 Rada města č. 1

(07.11.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 1.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se spolkem Osada Strong boys, IČ: 02373408, Lety, 252 30, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č 3525 o výměře 32 m2 v obci a k.ú. Řevnice (pozemek pod budovou č.p. 1208) a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a za nájemné 448,- Kč/rok (14,-Kč/m2/rok).

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4 kV a pilíř s rozvodnou skříní včetně přívodních kabelů NN 0,4kV) v pozemcích parc. č. 81, parc.č. 758, parc.č. 770 a parc.č. 781 v obci a k.ú. Řevnice (ul. K. Mündla) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 54.180,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014059/VB/008.

Rada města schvaluje přijetí sponzorského finančního neúčelového daru 10.000,- Kč městem Řevnice od paní L. C.,. trvale bytem , 267 27 Liteň a pověřuje

starostu podpisem darovací smlouvy.
RM schvaluje žádost ředitelky ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíny Seidlerové a povoluje ve dnech 14.11.2014 a 20.4.2015 z organizačních a technických důvodů uzavřít školu.
RM ukládá ředitelce ZŠ předložit žádost o povolení k uzavření školy na začátku školního roku, aby bylo možné koordinovat školní prázdniny s dalšími vzdělávacími institucemi.

RM schvaluje žádost ředitelky ZUŠ Řevnice paní MgA. Ivany Junkové a povoluj dne 14.11.2014 z organizačních a technických důvodů uzavřít školu.
RM ukládá ředitelce ZUŠ předložit žádost o povolení k uzavření školy vždy na začátku školního roku.

RM schvaluje finanční příspěvek na oslavu 25. výročí sametové revoluce pro Modrý domeček ve výši 10.000,- Kč na oslavy 25. výročí sametové revoluce.
RM ukládá EO zařadit tuto částku do RO č.6/2014 a předložit ke schválení zastupitelstvu města.

RM schvaluje návrh tajemnice na reorganizaci MÚ Řevnice – stavebního úřadu a rozšíření pracovního úvazku referenta – zástupce vedoucí z ½ na celý úvazek a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na tuto pozici k 1.1.2015.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (v zemi uložené kabelové vedení NN 0,4kV) v pozemcích parc. č. 1918/2 a parc.č. 1962/2 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Bezručova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 61.400,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013319/VB/13.

RM schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 5900009180 uzavřené mezi Městem Řevnice a Slávií pojišťovnou a.s. Předmětem dodatku je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Peugeot Partner ve vlastnictví města. RM pověřuje starostu podpisem Dodatku.

RM souhlasí s přijetím pana S. K. do domácnosti paní L.C., která bude od 1.12.2014 užívat byt č. 216 v budově č.p. 928.

RM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2014 které bylo provedeno ve dnech 23.10.-24.10.2014 Krajským úřadem Středočeského kraje – odborem finanční kontroly, bude se řídit jejími doporučeními s tím, že vzhledem k objemu příjmů a výdajů města je vhodné v zájmu včasného schvalování a provádění rozpočtových opatření zejména před koncem účetního období zmocnit zastupitelstvem radu města k zapojení transferů do rozpočtu rozpočtovým opatřením, které by bylo až následně předloženo jako informace zastupitelstvu města.

RM schvaluje vypsání poptávky na výkon činnosti technického dozoru investora (dále jen TDI) na akci: „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“ a ukládá EO učinit poptávku. RM požaduje dodržení schválení výběru při počtu nejméně tří nabídek.

RM schvaluje následující zástupce pro styk s Českou spořitelnou a.s. a ČNB a stanovuje oprávnění pro následující osoby jako oprávněné k provádění a schvalování finančních operací s těmito finančními ústavy: Ing. Tomáš Smrčka a Ing. Vladislav Tilsch.
RM ukládá EO neprodleně provést tyto administrativní kroky v České spořitelně a.s. a ČNB.

RM ukládá tajemnici prověřit na MV ČR, zda volby do Školské rady při ZŠ Řevnice. které proběhly podle napadeného volebního řádu, jsou nyní platné.
 

 Rada města č. 169

(30.10.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 169.

RM schvaluje Volební řád Školské rady ZŠ Řevnice s účinností od 22.10.2014

RM schvaluje rozhodnutí sociální a zdravotní komise přidělit byt č. 216 v domě č.p. 928 paní L.C., s adresou trvalého pobytu 267 27 Liteň a současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání tohoto bytu s paní L. C.  Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1.12.2014 do 31.12.2014 s každoročním obnovováním v příštích 5 letech. Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc.

RM schvaluje rozhodnutí sociální a zdravotní komise přidělit byt č. 324 v domě č.p. 928 paní M. J., s adresou trvalého pobytu 252 30 Řevnice.

RM schvaluje vypsání poptávky na zpracovatele projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu realizační dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na akci: „Odvodnění pod tratí – DPS“ a ukládá EO učinit poptávku.

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách mezi městem Řevnice a M. B. a to na splacení dluhu na nájemném ve výši 29.350,- Kč ve 2 splátkách s datem splatnosti 31.10.2014 a 30.11.2014.
 

 

 

Rada města č. 168

(15.10.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 168.

RM schvaluje jako nejvhodnějšího uchazeče o veřejnou zakázku Systém svozu bioodpadů Řevnice, společnost Komunální technika s.r.o., IČO: 26684055, sídlem Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem, za částku 89 800,- Kč bez DPH, tj. 108 658,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy na užívání bytu č. 324 v č.p. 928 a to k 30.11.2014.

RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 27.1.2014 mezi městem Řevnice a paní Miloslavou Bílou a Tomášem Červeným, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2689/20 v obci a k.ú. Řevnice, a to k 27.10.2014.
 

 

 

Rada města č.167

(08.10.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 167.

RM oceňuje nápad sociální firmy Modrý domeček uspořádat oslavy 25. výročí „sametové revoluce“, avšak tato akce není rozpočtově kryta a proto RM doporučuje se obrátit se žádostí o finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč po komunálních volbách na nové vedení města.

RM neschvaluje výjimku z velikosti pozemku z minimální velikosti pozemku pro přestavbu garáže na rodinný dům v současně zastavěném území obce na pozemku parc.č. 3264/4 (zahrada) a 3264/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové rozloze 421 m2.

RM schvaluje vyřazení a likvidaci stroje křovinořez Oleo Mac Sparta 250 T výr. č. 9062104796 z majetku města.

RM schvaluje prodej vozidla Multicar M 2510, r.v. 1988, č. karoserie 17101, reg. značka PZA 7386.

RM schvaluje nákup dvou regálových sestav pro potřeby archivace dokumentů za cenu 11 050,- Kč bez DPH, cena vč. DPH je 13 370,- Kč. Nákup je v rozpočtu 2014 zajištěn v rámci prostředků kap. 6171/pol. 5137.

RM schvaluje kupní smlouvu s firmou CHARVÁT CTS a.s., se sídlem Okřínek 53, 290 01 Poděbrady, IČ: 28207505 vzešlou z výběrového řízení na nákup vozidla pro zajištění svozu bioodpadu budovaného s přispěním fondu SFŽP. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.

RM schvaluje objednání opravy nakladače Lokust 750 za uvedenou cenu Kč 76 041,- Kč vč. DPH.

RM souhlasí s objednávkou realizační dokumentace s kontrolním rozpočtem pro dokončení splaškové kanalizace - SO 02 Pod Vrážkou, u firmy PIK Vítek, atelier Praha, Kořenského 7, 150 00 Praha 5 za cenu 28 000,- Kč bez DPH, celkem s DPH 33 880,- Kč. Rozpočtově bude objednávka kryta z § 2321/pol. 6129 (investice včetně projektů).

RM bere na vědomí informace o zhotovení druhé části I. etapy rekonstrukce el. instalace ve školní jídelně, kdy na základě požadavků ČEZ Distribuce bude provedena výstavba nové „kapličky“ umístěné v oplocení trafostanice, ve které bude osazen nový rozvaděč, dimenzovaný jak pro nový jistič školní jídelny, tak pro budoucí možné zapojení nového navýšeného jističe pro budovu stávající školy a nové přístavby.
RM schvaluje zadat práce na druhé části panu Jiřímu Majerovi vzhledem k tomu, že pracoval na první části a je tedy s problematikou napojení ve vazbě na navýšení příkonu pro budovy školy seznámen, a také z časových důvodů, kdy může na práce nastoupit co nejdříve. Odhadované náklady na zhotovení druhé části jsou 110 746,55Kč vč. DPH. Rozpočtově kryto §3613/ položka 6121.
RM ukládá EO učinit na uvedené práce objednávku.

RM schvaluje objednání autorského dozoru pro realizaci rekonstrukce přednádražního prostoru u firmy DIPRO, spol. s r.o. – měsíční odměna za autorský dozor v rozsahu 4 návštěv stavby + přípravu činí 18 344,- Kč vč. DPH a ukládá EO učinit objednávku.

RM bere na vědomí informaci o vyhlášení Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na zhotovitele v rámci projektu: „Projekt komplexní revitalizace zeleně ve městě Řevnice“ s termínem pro odevzdání cenových nabídek 20.10.2014.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího uchazeče ve složení: Ing. Lenka Vyhnálková, Emil Ráž, Ing. Karel Čech, Bohdana Slámová a MUDr. Jaroslava Dercová a dále schvaluje náhradníky: Jan Hruška, Jan Kadlec, Ing. Eliška Deáková, Ing. Mojmír Mikula a Mgr. Renata Henych.

RM bere na vědomí informaci o přípravě výběrového řízení veřejné zakázky v podlimitním otevřeném řízení na zhotovitele stavebních prací v rámci projektu: „Přístavba základní školy Řevnice“.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího uchazeče ve složení: Ing. Karel Veselý, Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Jan Klimt, Ing. Karel Čech a Bohdana Slámová a dále schvaluje náhradníky: Jan Kadlec, Ing. Vladislav Tilsch, Ing. Jan Šimůnek, Ing. Roman Vejmelka a Ing. Mojmír Mikula.

RM bere na vědomí návrh investic spol. EKOS Řevnice do vodohospodářské infrastruktury spojený se zvýšením nájemného a schvaluje investice pro rok 2014 dle zbývajících částek v rozpočtu pro rok 2014 v § 2310/ pol. 6129 a § 2321/ pol. 6129.

RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy uzavřené dne 27.1.2014 mezi městem Řevnice jako pronajímatelem a paní M. B. a panem T. Č. jako nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2689/20 v obci a k.ú. Řevnice o výměře cca 404 m2.

RM bere na vědomí předložený pracovní materiál vedoucí k uzavření Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřená podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. mezi obcí Lety a městem Řevnice a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci.
 

 

Rada města č. 166

(01.10.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 166.

RM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě nájmu pozemků plnící funkci lesa uzavřené mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice spol. s r.o. ze dne 1.6.2009, kterým se společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. uděluje oprávnění instalovat na příjezdové cesty k pronajatým lesním pozemkům a na lesní komunikace závory, jež brání neoprávněnému pohybu motorových vozidel v lese a snižují riziko krádeží dřeva, a kterým se dále aktualizuje výčet pronajatých lesních pozemků (po scelení některých z nich).

RM na základě doporučení EO souhlasí s proplacením investice do majetku města v rámci změny distribučních sazeb na Prameništi Berounka a Vodojemu Výšina v celkové výši 21 732,19 Kč vč. DPH EKOS hradí z vlastních prostředků 11 662,81 Kč.

RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na Výkon činnosti technický dozor investora (dále jen TDI) a koordinátora BOZP, na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“, pana Ing. Jaroslava Boráka, Imrychova 883/9, Praha 4 za nabídkovou cenu (měsíční odměnu) : 25 500,- Kč, souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu TDI a BOZP s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města jejím podpisem. (Ing. Borák není plátce DPH).

RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na Výkon činnosti technický dozor investora (dále jen TDI) na akci: „Rekonstrukce místních komunikací – ulic Kozinova a Husova“, pana Ing. Jaroslava Boráka, Imrychova 883/9, Praha 4 za nabídkovou cenu (měsíční odměnu) : 15 000,- Kč, souhlasí s uzavřením Smlouvy o výkonu TDI s vítězným uchazečem a pověřuje starostu města jejím podpisem. (Ing. Borák není plátce DPH).

RM schvaluje upřesnění cenové nabídky po zaměření oken a navýšení ceny o 1.557,- Kč. RM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem bude změna ceny díla na částku 234.795,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu jeho podepsáním.

RM schvaluje vítěze poptávky na výměnu topných těles v budově HZS pana Petra Bergra za nabídkovou cenu 131 361,- Kč vč. DPH, a ukládá EO učinit na uvedené práce objednávku.

RM souhlasí se zadáním přípravy podkladů k podpisu smlouvy za částku 20 000,- Kč a následnou administraci projektu za částku 100 000,- Kč panu Mgr. Janákovi (není plátce DPH). RM schvaluje Dodatek č. 2 a Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 26.3.2014 a pověřuje starostu jejich podepsáním.

RM schvaluje udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností, pro konání akce „Koncert v dřeváku!“, která se uskuteční v dřevěném skladišti u vlakového nádraží v ulici Pod Lipami dne 3.10.2014 od 18:00 do 23:59 hod.

 

Rada města č. 165

(24.09.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 165.

RM schvaluje pacht pozemků parc.č. 3455/16, 3624/11, 3624/5, 3630/1, 3631/1, 3631/2, 3631/3, 3635/11, 3635/12, 3635/19, 3635/5, 3638/2, 3639/3, 3639/5, 3639/7, 3639/8, 3640/7, 3647/11, 3648/2, 3650/3, 3652/7, 3663/11, 3663/17, 3665/2, 3673/11, 3673/15, 3673/20, 3673/6, 3673/7, 3683/3, 3685/6, 3685/8 a 3689 o celkové výměře 73 950 m3 Zemědělskému družstvu Mořina, IČ: 00103004, Mořina 29, PSČ 267 17 a to počínaje 1.10.2014 na dobu neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou (s koncem pachtu k 30. září) za pachtovné 2.000,- Kč/ha/rok, tj. celkem 14.790,- Kč/kalendářní rok.
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.6.1998 mezi městem Řevnice a Zemědělským družstvem Mořina na pronájem pozemků o celkové výměře 7,1256 ha (původní parcelní čísla pronajatých pozemků z roku 1998 před přečíslováním spojených s obnovou katastrálního operátu: parc.č. 663, 684, 685, 759/2, 565/1, 565/2, 566/1, 566/4, 708/1, 871/1, 871/2, 867/33 a 708/2) a to dohodou k 30.9.2014.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem T. S., jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č 192 o výměře 77 m2 (pozemek pod domem č.p. 1087) a pronájem části pozemku 2689/24 o výměře 445 m2 (oplocená zahrada u domu), vše v obci a k.ú. Řevnice, a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou a za nájemné 7.308,- Kč/rok (14,-Kč/m2/rok), v jehož výši je zohledněn negativní vliv provozu železnice.

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 2494 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Komenského).

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách mezi městem Řevnice a A. H., a to na splacení dluhu na nájemném ve výši 10.360,- Kč ve 2 stejných splátkách s datem splatnosti 10. 10.2014 a 10.11.2014.

RM bere na vědomí Inspekční zprávu a Protokol o kontrole provedené Českou školní inspekcí – Středočeský inspektorát na Základní škole v Řevnicích v červnu 2014 a Zprávu ředitelky ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíny Seidlerové k přijetí opatření k zjištěným nedostatkům.

RM schvaluje pronájem bytu č. 6 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích V. K.,  88, 267 24 Hostomice na dobu od 1.10.2014 do 31.7.2015 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc a uzavření nájemní smlouvy.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (kabelového vedení NN 0,4 kV) v pozemcích parc. č. 1572, parc. č. 2260/2, parc. č. 2261/1, parc. č. 2261/2, parc. č. 2282 a parc. č. 2301, všechny v obci a k.ú. Řevnice (ul. Havlíčkova a Žižkova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 41.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6014512/001.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 3525 v obci a k.ú. Řevnice spolku Osada Strong boys, IČ: 02373408, Lety, 252 30.

RM schvaluje zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelového vedení NN) podle § 25 odst. 4 energetického zákona v rozsahu cca 20 délkových metrů v pozemku parc. č. 1873/1 v obci a k. ú. Řevnice (ul. K. Čapka) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 7.000,- Kč (bez DPH), dále zřízení práva provést stavbu součásti distribuční soustavy v rozsahu, v němž stavba součásti distribuční soustavy zasáhne dotčený pozemek města a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6017665/VB/01 Řevnice, K. Čapka č.p. 556 - kNN.

RM schvaluje podání žaloby o zaplacení dlužného nájemného za užívání nebytových prostor budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. 2494 ve výši 29.350,- Kč a pověřuje starostu podpisem žalobního návrhu.

RM schvaluje navrhovaný dodatek č.4 nájemní smlouvy na zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury, kterým se zvyšuje roční nájemné z původních 400 000,- Kč na 600 000,-Kč.

RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem štípačky POSCH Spaltfix S-300 inv.č. MěÚ-000021 společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. s ročním nájemným 36 000,- Kč + DPH.

RM bere na vědomí hospodaření společnosti za období leden až srpen 2014 s tím, že aktuální účetní ztráta činí 988 tis. Kč. Hospodářský výsledek je ovlivněn absencí dohadných položek za vodné a stočné a odpovídá schválenému plánu.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (kabelového vedení NN) v pozemku parc. č. 3650/3 v obci a k.ú. Řevnice (Halouny) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 6.800,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6007304/2 HALOUNY (B 641).

RM schvaluje předložený upravený harmonogram společnosti 2Q, spol. s r.o. Praha 8 o prodloužení dílčích etap o 1 měsíc na stavbu obytného souboru CORSO POD LIPAMI.
RM pověřuje starostu podpisem aktualizovaného harmonogramu.

RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.

RM schvaluje vybranou firmu na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalací v budově HZS pana Jiřího Majera – Elektro, Všenory za nabídkovou cenu: 39 688,- Kč vč. DPH a ukládá EO učinit objednávku.

RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení, ve kterém byl zvolen vítěz na dodávku svozového automobilu firma CHARVÁT CTS a.s., IČ: 28207505, Okřínek 53, 29001 Poděbrady s nabídkovou cenou 1 774 000,- Kč bez DPH.
Na dodávku 20 ks biokontejnerů o objemu 1100 l došla pouze jedna nabídka. Proto komise rozhodla, že nebude tuto nabídku hodnotit.
RM schvaluje návrh hodnotící komise tuto část výběrového řízení zrušit a vypsat nové s oslovením dalších firem.

RM revokuje usnesení z RM č.164 ze dne 10.9.2014 pod bodem 13) a vydává usnesení nové.
RM schvaluje stavbu přístupového chodníku šíře 1,5 m v délce 3 m před a 8 m za zastávkou autobusu na Nám. Krále Jiřího z Poděbrad a ukládá EO zajistit vhodného dodavatele a objednání stavebních prací. Finanční krytí do 47. 000,- Kč s DPH půjde z § 2219 položka 6121.
 

 

 

Rada města č. 164

(10.09.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 163.

RM schvaluje dodatek Smlouvy o dílo č.1 ze dne 18.2.2008 na zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství. Ukládá starostovi dodatek podepsat.
RM bere na vědomí informaci tajemnice o tom, že ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje pověřil kontrolní skupinu k provedení kontroly výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Řevnice, stavebního úřadu, která proběhla ve dnech 25.8.-29.8.2014 a nebylo třeba přijímat žádná nápravná opatření.

RM souhlasí s přidělením bytu č. 6 v č.p. 27 učitelce Mateřské školy Řevnice V. K. a ukládá správnímu odboru připravit nájemní smlouvu.

RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na zajišťování administrativy městského hřbitova společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. a pověřuje starostu jejím podepsáním.

RM schvaluje nákup ojetého vozidla Peugeot Partner r.v. 2005 stav tachometru: 209 000 km, motor 1,4 benzin od H. D.,252 05 Bratřínov za částku 65 000,- Kč vč. DPH. Nákup bude financován z § 3639/ pol. 6122.

RM bere na vědomí změnu otvírací doby sběrného dvora EKOS.

RM bere na vědomí závěrečnou zprávu rekultivace V. etapy skládky.

RM bere na vědomí informaci o nutnosti zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby v návaznosti na schválení projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích“ v rámci výzvy č. 85 vyhlášené ROP SČ.                                                                                                                                                RM souhlasí se zadáním administrace výběrového řízení na základě předchozích zkušeností panu Ing. Petru Šiškovi za částku 30 250- Kč vč. DPH za předpokladu, že investice bude schválena na ZM č. 25 dne 15.9.2014.

RM schvaluje zadat objednávku na zpracování projektu opravy nádrže „Pišťák“ – 1. etapa projekční firmě ENVICONS s. r. o. vybrané ekonomickým odborem a správou městského lesa za navrhnutou cenu 83 490,- Kč včetně DPH.

RM schvaluje bezplatný zábor veřejného prostranství pod Dětským hřištěm pod házenou Straně svobodných občanů na den 4.10.2014 od 12:00-21:00 hodin, umístění volebního banneru na plot Dětského hřiště a umístění banneru na zábradlí před budovou městského úřadu s tím, že po akci bude vše řádně uklizeno a uvedeno do původního stavu.

Rada města schvaluje stavbu přístupového chodníku k zastávce autobusu na Nám. Krále Jiřího z Poděbrad a ukládá EO zajistit vhodného dodavatele a objednání stavebních prací. Finanční krytí z § 2219 položka 6121.

RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy o poskytování právních služeb s Advokátní kanceláří JUDR. Šebek Praha, jejímž předmětem je závazek advokáta poskytovat právní služby při přípravě smlouvy či smluv o provozování vodovodů a kanalizací, konkrétně pak příprava a projednání smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací uzavřená podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., s obcí Lety.

RM schvaluje rozhodnutí starosty, že od 22.9.2014 se budou moci bezplatně vylepovat plakáty na volby do zastupitelstva města na výlepových plochách v majetku města – seznam vylepovacích ploch je k dispozici na MÚ. Do té doby bude výlep plakátů zpoplatněn. Bannery bude možné umístit před budovou Penca na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad na zábradlí, dále na zábradlí před obchodním domem COOP a na plochu – vlnitý plech – u bývalých Uhelných skladů vedle nádraží ČD za podmínky, že po volbách budou zástupci politických stran a hnutí odstraněny.

RM schvaluje Povodňový plán vlastníka nemovitosti na dobu výstavby RD na parcelách č. poz. 3218, 3219 v obci a k.ú. Řevnice v záplavovém území Q100 pro manžele Š.
 

 

 

Rada města č. 163

(03.09.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 163.

RM schvaluje předložené faktury za výměnu aeračních elementů jako zhodnocení infrastruktury v částkách 58 600,-Kč bez DPH a 63 009,-Kč bez DPH. Ukládá EO zajistit řádné proplacení dle schváleného rozpočtu

RM bere na vědomí informaci tajemnice o tom, že ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje pověřil kontrolní skupinu k provedení kontroly výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Řevnice, stavebního úřadu, která proběhla ve dnech 25.8.-29.8.2014 a nebylo třeba přijímat žádná nápravná opatření.

RM bere na vědomí informaci o tom, že společnost 2Q spol. s r. o., Praha 8 předložila žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí k změnám projektu výstavby obytného souboru „CORSO POD LIPAMI“ a v souladu s vyjádřením České komory architektů ze dne 28.7.2014, podepsané JUDr. PhDr. Jiřím Plosem – právní oddělení České komory architektů, z jejíhož závěru vyplývá, že v dotazovaném a posuzovaném případu se jedná o standardní postup úpravy a zpřesnění studie/návrhu souboru staveb (a to dokonce pouze „jednoduché studie“, která mohla podmínky pro využití a uspořádání dotčených pozemků stanovit jen s určitou přibližností). Tato zpřesnění nemají v žádném případě povahu změny a není tudíž třeba nového projednání a souhlasu Města Řevnice, ani dodatku ke smlouvě v této věci uzavřené.

RM souhlasí s návrhem předloženým společností 2Q, spol. s.r.o., Křižíkova 18, 186 00 Praha 8 ze dne 16.6.2014.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci na vybudování dešťové kanalizace se spol. 2Q spol. s r.o., se sídlem Křižíkova 18, Praha 8 a pověřuje starostu jejím podpisem.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Dokumentace pro provedení stavby – Přístavba Základní školy Řevnice, který předložila firma in. Spira Group, spol. s r.o., Praha 5.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce místních komunikací -ulic Kozinova a Husova“, firmu Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, Rakovník za nabídkovou cenu: 6 047 675,05 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM schvaluje s účinností od 1.10.2014, resp. od nejbližšího možného termínu, navýšení kapacity školní družiny Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice, ze stávajících 130 žáků na 180 žáků s tím, že konečná kapacita bude dána výsledným stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

RM schvaluje nákup mobilního mobiliáře u firmy Jafa Beton Styl dle cenové nabídky CN 14-07-184.

RM bere na vědomí aktuální stav závazků společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. k 31.7.2014 viz. příloha. EKOS Řevnice předpokládá postupné splacení všech závazků společnosti k městu Řevnice.

RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 3281/1 o výměře 392 m2, pozemku parc.č. 3281/2 o výměře 441 m2, pozemku parc.č. 3280/2 o výměře 431 m2, pozemku parc.č. 3280/3 o výměře 422 m2, pozemku parc.č. 3278/1 o výměře 417 m2 a pozemku parc.č. 3278/2 o výměře 567 m2, všechny v obci a k.ú. Řevnice (ulice Náplavní) společnosti 2 Q spol. s r.o. za účelem uložení materiálu při výstavbě obytného souboru „CORSO POD LIPAMI“ a související veřejné cesty a to na období 1 rok (12 měsíců) za celkové nájemné 30.000,-Kč/rok s podmínkou, že pozemek bude vyčištěn – odstraněny náletové dřeviny a udržován travní porost.

RM schvaluje povolení bezplatného záboru veřejného prostranství před budovou Zámečku v Řevnicích pro volební stranu PRO Řevnice na den 4.10.2014 od 9:00 do 20:00 hodiny pro předvolební turnaj v petanque mezi kandidujícími volebními stranami a případně i voliči s tím, že po ukončení akce bude prostor uveden do původního stavu a proveden úklid pozemku.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství (STL plynovodní přípojky) a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, a to k pozemku parc.č. 44 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu 4.400,- Kč (bez DPH) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“, firmu SWIETELSKY stav. s r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice za nabídkovou cenu: 12 946 993,43 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM bere na vědomí informaci o schválení projektu k financování v rámci výzvy č. 85 vyhlášené ROP SČ a souhlasí s podepsáním Smlouvy o poskytnutí dotace i vzhledem k podmínce, že dotace může být poskytnuta až do výše 80% způsobilých výdajů, ale stejně vysoká může být i spoluúčast města a doporučuje ZM ke schválení.
Rada města schvaluje vítěze výběrového řízení na dodavatele oprav lesních cest po povodních, a po odstoupení prvního v pořadí (pana Františka Slavíka, Dobřichovická 435, 252 29 Lety), pana Jaroslava Bolarta, Na Návsi 21, 252 29 Lety.
RM ukládá EO zadání opravy v předpokládané celkové ceně 381 000,- Kč bez DPH, (461 000,- Kč s DPH) druhému v pořadí, firmě Jaroslav Bolart, Na Návsi 21, 252 29 Lety.

RM schvaluje uhrazení částky 14.820,10 Kč spolku Gong o.s. Řevnice, které předložilo potvrzení o zaplacených úrocích z Úvěrové smlouvy č.12138/13/LCD uzavřené dne 28.11.2013. Dle této smlouvy v období od 28.11.2013 do 12.8.2014 uhradil tuto částku na úrocích z úvěru.
RM ukládá tento bod zařadit do programu ZM č.25 dne 15.9.2014.
 

 

 

 

Rada města č.162

(27.08.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 162.

RM schvaluje rozhodnutí sociální a zdravotní komise přidělit byt č. 209 v domě č.p. 928 paní M.S.,  s adresou trvalého pobytu  Řevnice a současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání tohoto bytu s paní M. S.. Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou od 1.9.2014 do 31.12.2014 s každoročním obnovováním v příštích 5 letech. Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc.

RM schvaluje zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona v rozsahu cca 101 délkových metrů v pozemcích parc. č. 79, parc. č. 80, parc. č. 44, parc. č. 76, parc. č. 81 a parc. č. 738, všechny v obci a k. ú. Řevnice (ul. Legií) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 26.200,- Kč (bez DPH), dále zřízení práva provést stavbu součásti distribuční soustavy v rozsahu, v němž stavba součásti distribuční soustavy zasáhne dotčené pozemky města a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-6005212/1, Řevnice, Legií – výměna kVN.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu Lesního divadla s Tanečním studiem Dobřichovice, zastoupeným paní PaedDr. Hanou Tuháčkovou na den 13.9.2014 za nájemné 2.500,- Kč + DPH s tím, že po akci bude proveden řádný úklid a prostor uveden do původního stavu.

RM schvaluje bezplatný pronájem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad na den 26.9.2014 v době od 16:00-22:00 hodin pro akci v rámci volební kampaně - Mladý hlas Řevnic - v Řevnicích s tím, že po skončení akce bude celý prostor uklizen a uveden do původního stavu.

RM souhlasí s návrhem dokončeného Strategického plánu rozvoje města Řevnice na období 2014-2024, který pro město zpracovala firma Agora Central Europe Praha a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.

RM bere na vědomí informace společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. o výsledcích hospodaření firmy za období 1-7. měsíc roku 2014.

RM bere na vědomí informaci tajemnice o tom, že Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje oznámil, že zahájí ve dnech 23.10.-24.10.2014 přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2014.

RM bere na vědomí informaci tajemnice o tom, že ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje pověřil kontrolní skupinu k provedení kontroly výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Řevnice, stavebního úřadu. Kontrola proběhne ve dnech 25.8.-29.8.2014.


RM bere na vědomí informaci o tom, že byla prodloužena pracovní smlouva s panem Bc.Kubáskem- vedoucím TS – do konce měsíce září 2014 tak, aby mohl předat agendu nově vybranému vedoucímu TS.
RM bere na vědomí informaci o tom, že bylo ukončeno výběrové řízení na pozici vedoucího oddělení Technické služby Městského úřadu Řevnice a jako vítězný uchazeč s nástupem na plný úvazek ke dni 1.9.2014 nastoupí do zaměstnání na tuto pozici Ing. Mojmír Mikula.
RM schvaluje podle § 102 zák.č.128/2000 Sb. rozšíření pozice vedoucího oddělení Technické služby z ½ úvazku na plný úvazek.


RM bere na vědomí dopis paní Marie Petrové – vedoucí školní jídelny při ZŠ Řevnice zaslaný ředitelce ZŠ paní Mgr. Pavlíně Seidlerové po té, co obdržela 2 vytýkací dopisy týkající se plnění jejích pracovních úkolů.
RM konstatuje, že řešení personální agendy a hodnocení zaměstnanců je plně v kompetenci ředitelky školy.
RM ukládá tajemnici zaslat odpověď paní Petrové.


RM schvaluje Povodňový plán vlastníka nemovitosti pana Š. G. a paní G. G. pro rodinný dům č.p. 1104 v Mánesově ulici v Řevnicích.


RM schvaluje bezplatný pronájem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad na den 27.9.2014 v době od 9:00-21:00 hodin pro akci v rámci volební kampaně TOP 09 v Řevnicích s tím, že po skončení akce bude celý prostor uklizen a uveden do původního stavu.


RM souhlasí s návrhem zadání Územního plánu Řevnice, zpracovaným Ing. Kateřinou Vrbovou – referentem územního plánování Městského úřadu Černošice – odbor územního plánování a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.


RM souhlasí s koupí id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní Jaroslavy Králové, Netolická 1174/16, 37005 České Budějovice, za kupní cenu 2.400,- Kč (100,- Kč/m2) a požaduje zařadit schválení koupě částí těchto pozemků na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM současně ukládá EO připravit financování nákupu pozemku formou rozpočtového opatření z § 3636 pol. 6130 na vrub rezervy § 6409 pol. 5901 a toto rozpočtové opatření předložit ke schválení na příští zasedání ZM Řevnice.


RM bere na vědomí informaci ředitelky ZUŠ Řevnice paní MgA.Ivany Junkové o postupu při nákupu počítačového vybavení do filmového studia ZUŠ.


RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 192 a části pozemku parc.č. 2689/24 o výměře 445 m2 (zahrada u domu) a ukládá správnímu odboru zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích.


RM bere informace o změně podmínek SFŽP na dotační program, ze kterého bude Město Řevnice čerpat dotaci na nákup vozidla pro svoz bioodpadu na vědomí.
RM schvaluje navrženou výběrovou komisi ve složení: vedoucí TS, Jan Kadlec, Ing. Tilsch. Náhradník: Jan Hruška a Bohdana Slámová.
RM ukládá vedoucímu TS dodat vedoucímu EO specifikaci strojů jako podklad pro zajištění výběrového řízení.
RM ukládá vedoucímu EO zajistit neodkladně výběrové řízení na dodavatele zařízení a zařazení dotace do RO č.5/2014.


RM schvaluje program na zasedání ZM č. 25 dne 15.9.2014 v tomto znění:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Diskuze – 30 minut
7) Ekos Řevnice spol. s r.o. – výsledky hospodaření
8) Rozpočtové opatření č. 5/2014
9) Strategický plán
10) Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Řevnice
11) Zřízení služebnosti 1 vrtu pro tepelné čerpadlo pro č.p. 3 - město samo sobě
12) Prodej pozemku 3534/20 pod trafostanicí ČEZ Distribuce, a.s.
13) Odkup pozemku parc.č. 3415/6 - ul. Mánesova
14) Odkup id. 1/2 pozemku parc.č. 1626/7 a id. 1/2 parc.č. 1963/19 - ul. Selecká a Husova
15) Odkup id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1 - ul. Kozinova – od V.K.
16) Odkup id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1 - ul. Kozinova – od J.K.
17) Záměr prodeje pozemku parc.č. 3518 - ul. Kejnská
18) Koupě budovy bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 3618 – od S. Gröbnera
19) Územní plán – zadání
20) Přijetí dotace – Přístavba Základní školy Řevnice
21) Přijetí dotace – Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice
22) Přijetí dotace – Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č.p. 600
23) Smlouva na dotaci – Sochorova a Sádecká ulice
24) Různé
25) Závěr

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na výkon funkce technický dozor investora (dále jen TDI), na akci: „Oprava místních komunikací – ulice Chodská, Čajkovského a Rovinská“, firmu: Ing. Jaroslav Borák, Imrychova 883/9, Praha 4 za nabídkovou cenu 20 000,- Kč a souhlasí s podepsáním mandátní smlouvy s vítězným uchazečem. Předpokládaná cena za tuto službu po celou dobu stavby, tj. cca 14 dnů činí 20 000,- Kč. Pokud bude zakázka výrazně kratší, bude cena snížena dle skutečné doby stavby.


RM souhlasí s nabídkou firmy VYKAS s.r.o., U Nikolajky 14/1195, 150 00 Praha 5, na opravu Selecké ulice po výkopu při výměně prasklého potrubí za cenu 43 580,21 Kč s DPH.

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč na oslavy 120. výročí TJ Sokol Řevnice, které se budou konat ve dnech 3. - 5.října 2014.

RM ukládá EO zařadit tuto částku do RO č. 5/2014 a předložit zastupitelstvu města ke schválení.

RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro PC Akademii Všenory.

RM souhlasí s umístěním banneru Školinky Nona o.s. Lety na plot Dětského hřiště po dobu měsíce září a října 2014 za částku 200,- Kč měsíčně. Na banneru o velikosti 100x120 cm je logo školky, možnost zápisu a telefonní kontakt.

RM bere na vědomí informaci z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o tom, že projekt podaný městem Řevnice byl na základě bodového hodnocení schválen k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy – ROP, avšak z důvodu nedostatku volných disponibilních prostředků, bude město následně informováno o dalším postupu při přípravě smluv o poskytnutí dotace.


RM schvaluje předložený návrh RO č. 5/2014 a doporučuje jej po projednání ve Finančním výboru Zastupitelstvu města ke schválení.


RM schvaluje bezplatný pronájem prostranství před budovou Zámečku na den 1.9.2014 pro akci v rámci volební kampaně ODS v Řevnicích – Pravou nohou do školy - s tím, že po skončení akce bude celý prostor uklizen a uveden do původního stavu.


RM bere na vědomí informaci o vyhlášení Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce místních komunikací – ulice Husova a Kozinova.
RM schvaluje komisi pro hodnocení nabídek a výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací ve složení: Jan Kadlec, Ing. Jan Dyntar, Bc. Pavel Kubásek, Bohdana Slámová a Jan Hruška a dále schvaluje náhradníky: Ing. Vladislav Tilsch, Ing. Lubomír Kovář, Ing. Jan Klimt, Ing. Alice Bečková, Ing. Jaroslav Borák.

RM schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o běžném účtu v české měně pro kraje, města, obce a jimi zřízené organizace vedeném u České spořitelny, a.s., Praha 4 a pověřuje starostu podepsáním uvedeného dodatku.
 

 

 

Rada města č. 161

(06.08.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 160.

RM bere na vědomí informace JUDr. Konečného z jeho jednání s jednatelem společnosti PENCO spol. s r.o. Ing. Sedláčkem.
RM ukládá EO jednat s jednatelem společnosti PENCO spol. s r.o. a vyřešit provozních otázek a jednat o zajištění vstupu, montáži samostatných měřičů dodávek energií apod.

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 209 v č.p. 928 ve Školní ulici v Řevnicích uzavřené se Z. J., dohodou a to ke dni 31.8.2014.

Rada města bere na vědomí informaci, že město Řevnice bylo na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství určeno správcem drobného bezejmenného vodního toku IDVT 12002415 v k.ú. Řevnice a k.ú. Hlásná Třebaň (v oblasti „za vodou“).

RM souhlasí s uzavřením bezplatné Smlouvy o výpůjčce veřejného prostranství na akci: Kinematograf bratří Čadíků v rámci Filmového léta ve dnech 17.-20.8.2014 s tím, že po akci bude proveden následný úklid a prostor uveden do původního stavu.

RM souhlasí s uzavřením bezplatné Smlouvy o výpůjčce veřejného prostranství na akci: Staročeské kašpárkovo loutkové divadla manželů Elišky a Viléma Janečkových ve dnech 15.-17.8.2014 s tím, že po akci bude proveden následný úklid, prostor uveden do původního stavu a vyklizen do 14:00 hodin.

RM schvaluje předloženou Výzvu pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu - odstranění povodňových škod na lesní infrastruktuře z června 2013 a jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
předseda komise: Jan Kadlec
člen komise: Bc. Pavel Kubásek
člen komise: Mgr. Renata Henych
náhradník: Ing. Jan Klimt

RM schvaluje vítěze výběrového řízení firmu Karel Vyleta, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p.1, Řevnice – cenová nabídka ve výši 528 770,- Kč s DPH. – pouze Nezabudický potok + Hrnčířská strouha
RM ukládá EO zajistit opravu strouhy v Sádecké ulici pouze v nejnutnějším rozsahu cca do 20 000,- Kč s DPH.
Vzhledem k tomu, že akce není plně rozpočtově kryta, RM ukládá EO rozdíl ve výši 188 770,- Kč zařadit do rozpočtového opatření č. 5/2014 a předložit k odsouhlasení nejbližšímu zasedání ZM.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na zhotovení základní desky pod autobusovou zastávkou firmu Karel Vyleta, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p.1, Řevnice, verze s patkami ve výši 105 826,60 Kč s DPH.
Termín dokončení je konec srpna 2014, montáž zastávky proběhne 26. 8.2014.

RM bere předložený aktualizovaný přehled investic a velkých oprav 2014 resp. 2015 na vědomí.
RM ukládá vedoucímu EO dále zpřesnit podmínky a průběh financování uvedených dotačních akcí 2014-2015 až do příprav výběrového řízení na nový úvěr pro město na finanční zabezpečení všech těchto investic.
RM ukládá vedoucímu EO připravit výstupy z uvedených investic a velkých oprav do RO č. 5/2014 a zajistit jejich projednání ve Finančním výboru a RM dne 27.8.2014

RM bere na vědomí informaci o tom, že Město Řevnice obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků SFŽP ČR na akci: „Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p.600“.
RM souhlasí se zadáním celkového dotačního managementu projektu (zajištění výběrového řízení, administrace projektu a TDI): „Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p.600“ panu Ing. Davidu Plíštilovi za částku 4% z uznatelných nákladů, max. částka činí 208 500,- Kč bez DPH a pověřuje starostu města podepsáním příkazní smlouvy.
RM ukládá vedoucímu EO zajistit financování celkového dotačního managementu projektu formou rozpočtového opatření. Náklady na dotační management jsou zahrnuty v rozpočtu schváleném k financování z dotace.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na akci: „Dokumentace pro provedení stavby – přístavba Základní školy Řevnice“ firmu In.Spira Group s.r.o., Chlumčanského 310/8, Praha 8, za nabídkovou cenu: 1 039 390,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo
RM ukládá EO zabezpečit financování projektu v rámci RO č. 5/2014.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – Oprava místních komunikací – ulice Selecká a Raisova, uzavřené s firmou Froněk, spol. s r.o., ve kterém se navyšuje celková cena stavebních prací na zakázce Selecká - Raisova z důvodu víceprací o částku 179 738,95 Kč vč. DPH a pověřuje starostu města jeho podepsáním.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na akci: „Výměna oken v bytovém domě č.p.27“ na dodávku a montáž nových oken v uliční fasádě domu firmu PKS okna, a.s., Hradec Králové, nabídková cena: 233 238,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.
RM schvaluje předložení návrhu financování rozdílu ceny vítězné vysoutěžené nabídky oproti původní částce z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 27 nejbližšímu zasedání ZM.

RM bere na vědomí informace společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. o výsledcích hospodaření firmy za období 1-6. měsíc roku 2014.

RM bere na vědomí informace společnosti EKOS Řevnice s r.o. o stavu armaturních šoupat v ulicích Kozinova a Husova, kde bude probíhat asfaltování povrchu komunikace.
RM neschvaluje kompletní výměnu nefunkčních šoupat.
RM schvaluje obnovu přípojky pro objekt Husova č.p. 893, Řevnice.
RM pověřuje EKOS, aby provedl zhodnocení funkce šoupat v ulici Sochorova a Sádecká tak, aby případné úpravy na síti mohly být provedeny na podzim roku 2014 a stav vodovodu pak nebránil opravě povrchu v těchto ulicích plánované na rok 2015.

RM bere na vědomí informaci vedoucího oddělení Policie ČR Řevnice pana npor. Bc. Dlaska o nápadu trestné činnosti v katastru obce Řevnice za rok 2013, dle které bylo za rok 2013 spácháno na území města Řevnice 85 trestných činů.

RM bere na vědomí, že EKOS Řevnice spol. s r.o. vrátí městu Řevnice nevyužité peníze z příplatku mimo základní kapitál na odvrácení úpadku ve výši 120 968,- Kč. Dále vrátí nevyužité peníze z příplatku mimo základní kapitál na pokrytí vlastních nákladů u dotace na strojové vybavení kompostárny ve výši 58 355,- Kč.
 

 

 

Rada města č. 160

(30.07.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 160.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (kabelového vedení NN 0,4 kV a přípojková skříň) v pozemcích parc. č. 3308/3, parc.č. 3309/3, parc.č. 3311/19, parc.č. 3311/20 a parc.č. 3311/21 v obci a k.ú. Řevnice (prameniště Berounka) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 9.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012911/01.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy Dětskou lidovou muzikou Notičky, Berounská 116, 25230 Řevnice, IČ: 70806071 na pořádání 3 představení v Lesním divadle v termínu 5.9. - 7.9.2014 za částku 6.000,- Kč.

Rada města souhlasí s dělením pozemků parc.č. 3667/14, parc.č. 3677 a parc.č. 3639 v obci a k.ú. Řevnice o celkové výměře 33 470 m2 dle přiloženého návrhu.

RM schvaluje pronájem bytu č. 4 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích Mgr. A. R., na dobu od 1.9.2014 do 31.7.2015 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc a uzavření nové nájemní smlouvy.

RM souhlasí s koupí id. 1/6 pozemku parc.č. 1688/1, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od pana V.K., 25601 Benešov, za kupní cenu 2.400,- Kč (100,- Kč/m2) a požaduje zařadit schválení koupě částí těchto pozemků na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM současně ukládá EO připravit financování nákupu pozemku formou rozpočtového opatření z § 3636 pol. 6130 na vrub rezervy § 6409 pol. 5901 a toto rozpočtové opatření předložit ke schválení na příští zasedání ZM Řevnice.

RM schvaluje komisi pro výběr vedoucího oddělení Technické služby Městského úřadu Řevnice v tomto složení: Mgr. Renata Henych, Ing. Jiří Buchal, Ing. Vladislav Tilsch. Náhradník: Jan Kadlec.

RM bere na vědomí informaci o historii strouhy z ulice Tyršova do ulice V Souhradí.

RM souhlasí s koupí pozemku parc.č. 3415/6 o výměře 58 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od manželů M. a  O. V., oba s adresou trvalého pobytu, 252 30 Řevnice za kupní cenu 5.800,- Kč a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM současně ukládá EO připravit financování nákupu pozemku formou rozpočtového opatření z § 3636 pol. 6130 na vrub rezervy § 6409 pol. 5901 a toto rozpočtové opatření předložit ke schválení na příští zasedání ZM Řevnice.

RM souhlasí s koupí id. ½ pozemku parc.č. 1626/7, ostatní plocha, ostatní komunikace a id. ½ pozemku parc.č. 1963/19, ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v obci a k.ú. Řevnice od paní I. M.,  14200 Praha 12 - Kamýk za celkovou kupní cenu 8.850,- Kč (100,- Kč/m2) a požaduje zařadit schválení koupě částí těchto pozemků na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM současně ukládá EO připravit financování nákupu pozemku formou rozpočtového opatření z § 3636 pol. 6130 na vrub rezervy § 6409 pol. 5901 a toto rozpočtové opatření předložit ke schválení na příští zasedání ZM Řevnice.

RM souhlasí s uzavřením předloženého Dodatku č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace ze dne 11.11.2009, na základě kterého se svěřuje základní škole do správy nový dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc Kč za 1 ks nebo ucelený soubor, tj. kterým se mění Příloha č. 1 - soupis dlouhodobého majetku, který je předáván organizaci k hospodaření („svěřený majetek“) a doporučuje tento dodatek zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města bere na vědomí aktualizaci Přílohy č. 1 ke zřizovací listině Základní umělecké školy Řevnice - soupis dlouhodobého majetku, který je předán organizaci k hospodaření („svěřený majetek“) v předloženém znění. ZUŠ zakoupila v roce 2013 klavírní křídlo PETROF II – v souladu se zřizovací listinou a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl nabyt do vlastnictví města jako zřizovatele a k okamžiku nabytí se stal svěřeným majetkem.

RM schvaluje rozšíření flotilové smlouvy na pojištění vozidel TS u společnosti Slavia Pojišťovna a.s. IČ:60197501 se sídlem Revoluční 1, Praha 1 o povinné ručení na nově zakoupený vůz Multicar o 5464,- Kč/rok. Ukládá starostovi smlouvu podepsat.

Rada města bere na vědomí předložené znění Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – Oprava místních komunikací – ulice Selecká a Raisova, uzavřené s firmou Froněk, spol. s r.o., ve kterém se upravuje celková cena stavebních prací na opravě ulice Raisova z důvodu víceprací o 179 738,95 Kč.
RM současně žádá EO o předložení jasného vyčíslení víceprací a méněprací na uvedené stavbě, které vedly k uvedenému závěrečnému navýšení akce o 179 738,95 Kč.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci částí komunikací Kozinova, Husova, Sochorova, Sádecká, uzavřené s firmou EKIS, spol. s r.o., kterým se navrhuje z důvodu nutných úprav projektové dokumentace na rekonstrukci komunikace s vazbou na úpravy dokumentace na dešťovou kanalizaci v ulici Husova, zvýšení ceny projektové dokumentace o částku 9.680,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu města jeho podepsáním.
R

M bere na vědomí informaci o poptávkovém řízení na zhotovitele zakázky: „Rekonstrukce hygienického zázemí ve 2. patře budovy ZUŠ (zámeček) a vzhledem k nepřiměřeně vysoké jediné cenové nabídce souhlasí s přesunutím této částky do příštího roku, kdy dojde k jejímu navýšení o 120.000,- Kč a bude možné rekonstrukci hygienického zázemí realizovat. Zároveň ukládá EO učinit včas na začátku roku 2015 novou poptávku na zhotovitele stavebních prací.
RM žádá dále EO o zpracování podrobného přehledu realizovaných a plánovaných akcí z Fondu oprav a technického zhodnocení budov roku 2014 a připravovaných akcí (zatím známých) do Rozpočtu 2015.

RM souhlasí se zadáním zpracování prováděcí projektové dokumentace na akci: „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“ firmě living in green s.r.o., Palackého 70, Dobřichovice za nabídkovou cenu: 61 710,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM bere informaci na vědomí a ukládá EO objednat k řešení havarijní situace opravu zdvihací plošiny u pana Miroslava Cigánika za cenu 66 913,- Kč.
RM ukládá EO zajistit podklady radě města k rozhodování o budoucím dodání a montáži nové zdvihací plošiny.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na zhotovitele zakázky: „Rekonstrukce el. instalace ve školní jídelně – I. etapa“ pana Jiřího Majera – Elektro za nabídkovou cenu: 76 842,- Kč vč. DPH a ukládá EO učinit objednávku.

RM schvaluje zaplacení částky 45.000,- Kč firmě ČEZ Distribuce, a.s. za výšení příkonu NN pro školní jídelnu.

RM bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování dokumentace pro provedení stavby „Přístavba základní školy Řevnice“ a schvaluje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Jan Klimt, Bohdana Slámová, Jan Kadlec.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na dodavatele rozdělovačů topných nákladů do bytů v bytovém domě č.p. 928 firmu I. RTN s.r.o. IČ: 27171809, Hvožďanská 3, 148 04 Praha 4 za nabídkovou cenu: 37.674,- Kč vč. DPH a ukládá ekonomickému odboru učinit objednávku.

Rada města nemá námitek proti uzavření nové pachtovní smlouvy se ZD Mořina, IČ: 00103004, Mořina 29, PSČ 267 17, požaduje však výpovědní lhůtu 2 roky. RM schvaluje záměr pachtu pozemků dle přiložené přílohy (7,395 ha) a ukládá správnímu odboru zveřejnit záměr v souladu se zákonem o obcích.

Rada města souhlasí s předloženým návrhem Rozpočtového opatření č. 4/2014 a ukládá ekonomickému odboru jeho zapracování do finančního účetnictví v nejbližším řádném měsíci.
Rada města ukládá ekonomickému odboru informovat o tomto RO č. 4/2014 členy finančního výboru.

Rada města bere na vědomí předloženou informaci ekonomického odboru o obdržení Zprávy o daňové kontrole FÚ pro Středočeský kraj a vyměření odvodu do SR (státního rozpočtu).
Rada města ukládá vedoucímu ekonomického odboru ihned po nabytí právní moci platebního výměru na odvod do SR za porušení rozpočtové kázně (za opožděné zaslání Závěrečného vyhodnocení dotace „Rozšíření a intenzifikaci ČOV Řevnice 3700 EO“) ve výši 111.050,- Kč zažádat Finanční úřad pro Středočeský kraj o posečkání s placením odvodu a o prominutí odvodu.
Rada města ukládá tajemnici úřadu vyvodit z výše uvedených nedostatků příslušná opatření dle Zákoníku práce.

RM schvaluje žádost starostky obce Lety, kterou žádá o zřízení deponie na pozemku parc.č. 3487/4 v obci a k.ú. Řevnice po dobu stavby kanalizace a vodovodu pro řevnické občany, kterou financuje obec Lety v ulici Kejnská na pozemku parc.č. 3487/4 – ukončení stavby se předpokládá do 15.8.2014 s tím, že po skončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu.
RM dále žádá EO neprodleně prošetřit, zda výše uvedená skutečnost nepodléhá dalšímu schvalovacímu procesu pro město Řevnice ze strany nadřízených orgánů.
 

 

 

Rada města č. 159

(16.07.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 159.

RM schvaluje zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona (kabelového vedení NN 0,4 kV ) v rozsahu cca 6 délkových metrů v pozemku parc. č. 2947/28 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Nad Pískovnou) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 4200,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6017272/VB/01 Řevnice, Nad Pískovnou p.č. 3019/3 – kNN.

RM souhlasí se zněním předložených územně analytických podkladů a ukládá starostovi zaslat souhlasné stanovisko na odbor územního plánování Městského úřadu Černošice.

RM bere na vědomí informaci o tom, že Město Řevnice obdrželo Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků SFŽP ČR na akci: „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“.
RM souhlasí se zadáním celkové administrace projektu: „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“ paní Ing. Vyhnálkové za částku 47 190,- Kč vč. DPH
RM schvaluje zadání zpracování výběrového řízení na zhotovitele projektu komplexní revitalizace zeleně firmu MSPro s.r.o. za částku 24 000,- Kč (není plátce DPH).
RM ukládá EO vystavit objednávky na uvedené práce.
RM ukládá vedoucímu EO zajistit financování administrace projektu a zajištění výběrového řízení formou rozpočtového opatření.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Oprava místních komunikací - ulice Chodská, Čajkovského a Rovinská“, firmu ČNES dopravní stavby, a.s., Milady Horákové 2764, Kladno, s nabídkovou cenou: 1 727 499,62 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM bere na vědomí informaci o možnosti kladného posouzení žádosti o dotaci na přístavbu Základní školy v Řevnicích a souhlasí se zahájením příprav výběrového řízení na zhotovitele stavby.
RM souhlasí se zadáním výběrového řízení této podlimitní zakázky panu Ing. Petru Šiškovi za cenu 30 250,- Kč vč. DPH na základě předchozích zkušeností a pověřuje starostu města podepsáním příkazní smlouvy.
RM souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zpracovatele prováděcí projektové dokumentace sloužící jako součást zadávacího řízení na zhotovitele stavby v režimu Veřejné zakázky malého rozsahu.
RM ukládá vedoucímu EO zajistit financování výběrového řízení formou rozpočtového opatření.

RM souhlasí s tím, aby obec Lety realizovala na městských pozemcích parc.č. 3054/5 a parc.č. 3054/39 v obci a k.ú. Řevnice opatření vedoucí k usměrnění srážkových vod, jejichž cílem je zamezit opakování jevů, a následků, které ohrožují nebo by mohly ohrozit životy, zdraví a majetek občanů a infrastrukturu daného území. V tomto smyslu se město Řevnice zavazuje realizaci akce umožnit a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo řádný průběh a výsledek opatření ohrozit či narušit.

RM ukládá vedoucímu EO zpracovat přípravu financování všech dotačních akcí.
 

 

 

Rada města č. 158

(09.07.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 158.

RM bere na vědomí informaci, že Ing. Jaroslav Kubát rezignoval na funkci člena stavební komise ke dni 1.7.2014.

RM schvaluje vítěze poptávky na realizaci akce: Přístřešek na zastávce MHD v Řevnicích“ firmu mmcité + a.s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, IČ: 25330781 za celkovou cenu: 164.560,- Kč bez DPH, 199.118,- Kč včetně DPH.
RM ukládá EO zařadit financování „Přístřešku na zastávce MHD“ do RO č. 4/2014, které bude schvalováno na nejbližším ZM.
RM ukládá ekonomickému odboru zahájit jednání se SDH Řevnice ohledně likvidace současného kovového přístřešku, vstoupit do jednání s vítěznou firmou a započít neprodleně s realizací akce.

RM schvaluje Výroční zprávu ZŠ Řevnice za rok školní rok 2012/2013 předloženou paní Mgr. Pavlínou Seidlerovou, ředitelkou ZŠ Řevnice.

RM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 3534/20 o výměře 6 m2 v obci a k.ú. Řevnice (pod trafostanicí), který vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3534/6 na základě geometrického plánu č. 1979-1212/2013 ze dne 13.4.2014 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická, PSČ 405 02 za cenu 7.500,- Kč a doporučuje tento prodej zastupitelstvu města ke schválení.“

RM souhlasí se zřízením služebnosti k tíži obecního pozemku parc.č. 216/3 v obci a k.ú. Řevnice spočívající v právu umístění 1 vrtu pro tepelné čerpadlo budovy č.p. 3 postavené na obecním pozemku parc.č. 217 v obci a k.ú. Řevnice a v právu přístupu k němu za účelem provádění jeho údržby, oprav a změn a doporučuje zřízení této služebnosti zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje bezúplatný převod majetku města Základní škole Řevnice a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku. Jedná se o vybavení 2 nově vybudovaných učeben v budově č.p. 74 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích a bojler bývalého bytu v budově školy č.p. 600.

RM schvaluje nákup vozidla Multicar M2510 od Václava Matouška za 80 000,- Kč vč. DPH.
RM ukládá EO zajistit přesun potřebných finančních prostředků z kap. 3639/5171 na 3639/6122 v rámci dalšího RO.

RM bere na vědomí informace o změně organizační struktury společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. se změnou úvazku ředitele pana Bc. Kubáska ve firmě.

RM bere na vědomí informaci k výběrovému řízení na zhotovitele stavby: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ a souhlasí se zadáním zpracování dokumentace pro provádění staveb firmě DIPRO s.r.o. za částku do 100 000,- Kč vč. DPH a ukládá EO na tyto práce vystavit objednávku.

RM bere na vědomí vyjádření firmy EKIS spol. s r.o. k návrhu projektové dokumentace na dešťovou kanalizaci v Husově ulici a souhlasí s navrženým postupem při zpracování a schvalování projektové dokumentace.

RM bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na zhotovitele zakázky: „Rekonstrukce hygienického zázemí v ZŠ Řevnice – I. etapa“ a vzhledem k nepřiměřeně vysokým nabídkovým cenám oproti původnímu odhadu projektanta souhlasí se zrušením výběrového řízení.
RM ukládá EO provést analýzu zdůvodnění nárůstu ceny oproti původnímu odhadu.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností MMC Praha, spol. s r.o., Na Cihelně 448/36, 159 00 Praha 5, IČ: 61060445 na pořádání 6 představení v Lesním divadle v termínu 24.8.-31.9.2014 za částku 60.000,- Kč s tím, že po akci bude proveden úklid a prostor uveden do původního stavu.

RM revokuje usnesení z RM č. 157 pod bodem č. 9 a souhlasí s výkopovými pracemi v ulici Revoluční pozemek parc. č.541 v obci a k.ú. Řevnice, pro nové připojení RD s tím, že uvedení komunikace do původního stavu a následná homogenizace vozovky budou zajištěny ve smlouvě pod pokutou.
 

 

Rada města č.157

(27.06.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 157.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem bytu č. 3 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích Mgr. J. D., jehož předmětem je prodloužení doby nájmu bytu o 1 měsíc, tj. do 31.8.2014.

RM nesouhlasí s návrhem paní Mgr. D., na finanční vyrovnání za rekonstrukci bytu č.3 v č.p. 27, kterou provedla na vlastní náklady v roce 2010. Paní Mgr. D. byla tehdy výslovně upozorněna na to, že jí bude povolena rekonstrukce s tím, že veškeré finanční náklady ponese sama.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem A.B., jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 2689/16 o výměře cca 160 m2 v obci a k. ú. Řevnice za nájemné 2.240,- Kč/rok.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění, opravování a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona - kabelového vedení NN 0,4 kV - v pozemku parc. č. 1572 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Jiráskova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 6.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6015649/1.

RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č. 3518 v obci a k.ú. Lety paní Z. P.,, za kupní cenu 1.000,- Kč/m2 a ukládá zařadit záměr prodeje tohoto pozemku na program nejbližšího zasedání zastupitelstvu.

RM schvaluje text do kroniky města Řevnice za rok 2013 předložený panem MUDr. Konigem – předsedou Letopisecké komise.

RM nesouhlasí s výkopovými pracemi v ulici Revoluční parc. č. 541 v k.ú. Řevnice, pro připojení RD investora Ing. Arch. A. Č., na vodovod, kanalizaci, plyn a elektřinu a provedení síťových přípojek k RD zakázat a k novému RD použít přípojky stávající (k domu čp. 222) a pro dům čp. 222 postavit nové přípojky do ulice Mírové.

RM bere informace ředitele spol. EKOS Řevnice pana Bc. Kubáska o hospodaření společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. s účetní ztrátou 888 000,- Kč na vědomí s tím, že po započítání dohadných položek vychází hospodaření společnosti za období 1. - 5. měsíce roku 2014 ve výši +30.000,- Kč.

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zpracování Návrhu variant zapojení veřejnosti do zpracování Strategického plánu, jehož předmětem je posunutí termínu pro dokončení Strategického plánu a jeho předání o měsíc – tedy do 31.7.2014.

RM bere na vědomí informaci tajemnice, že byla provedena kontrola jídelny ZŠ Řevnice, byla zjištěna závažná pochybení, a proto byla uložena nápravná opatření, se kterými byla seznámena vedoucí jídelny paní Petrová a ředitelka ZŠ Řevnice paní Mgr. Seidlerová.
RM ukládá zkontrolovat, zda byla provedena v uloženém termínu nápravná opatření a ukládá ředitelce ZŠ vyvodit z kontroly závěry.
 

RM bere na vědomí informaci tajemnice o uzavřené dohodě o rozvázání pracovního poměru s vedoucím oddělení Technické služby panem Bc. Pavlem Kubáskem ke dni 30.8.2014.
RM souhlasí s tím, že pověřeným vedoucím oddělení Technické služby bude od 1.8.2014 pan Jan Kadlec, který převezme tuto agendu od odcházejícího pana Kubáska do té doby než bude uzavřeno výběrové řízení.
 

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci částí komunikací Kozinova, Husova, Sochorova, Sádecká, uzavřené s firmou EKIS, spol. s r.o., kterým se navrhuje posunutí termínu dopracování projektové dokumentace v návaznosti na předání podkladů k dešťové kanalizaci a pověřuje starostu města jeho podepsáním.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o využívání systému pro nakládání s komunálním odpadem s obč. sdruž. Země, Ze-mě,o.s., se sídlem: V Úvoze 95, 25230 Řevnice, IČ: 22847901, jejímž předmětem je za úplatu využívat systém zavedený městem pro nakládání s komunálním odpadem za částku 600,- Kč za rok.

RM bere na vědomí informace k návrhu dešťové kanalizace v Husově ulici a vzhledem ke značnému navýšení projektantem původně odhadovaných nákladů a celkově velmi vysokým nákladům na výstavbu (odhadované náklady na realizaci dešťové kanalizace v Husově ulici činí cca 6 mil. Kč), nesouhlasí s realizací dešťové kanalizace v Husově ulici v plném rozsahu, a ukládá EO zadat zpracování projektu na vybudování záchytných vpustí ve spodní části ulice a jejich propojení s dešťovou kanalizaci v ulici Komenského.

 

 

Rada města č. 156

(20.06.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 156.

RM schvaluje pronájem bytu č. 1 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích Mgr. M. M., na dobu od 1.8.2014 do 31.7.2015 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc a uzavření nové nájemní smlouvy.

RM schvaluje vypsání poptávky na zhotovitele stavebních prací na akci: „Rekonstrukce el. instalace ve školní jídelně – I. etapa“., a ukládá EO učinit poptávku.
RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci: „Rekonstrukce el. instalace ve školní jídelně – I. etapa“., ve složení: Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Ing. Tilsch, náhradník: Pavel Kubásek.
 

RM schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prácí na akci: „ Oprava místních komunikací - ulice Chodská, Čajkovského a Rovinská“, a ukládá EO učinit výběrové řízení.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci: „ Oprava místních komunikací - ulice Chodská, Čajkovského a Rovinská“ ve složení: Jan Kadlec, Ing. Jaroslav Borák, Bc. Pavel Kubásek, náhradník: Bohdana Slámová
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona v rozsahu cca 6 délkových metrů v pozemku parc. č. 2974/27 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Slunečná) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 6.600,- Kč (bez DPH), dále zřízení práva provést stavbu součásti distribuční soustavy v rozsahu, v němž stavba součásti distribuční soustavy zasáhne dotčené pozemky města a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6016979/VB/01Řevnice, Slunečná p.č. 2982/2 – kNN.

RM bere na vědomí informaci ze dne 10.6.2014 o rezignaci pana Tomáše Kramoliše na členství v komisi pro územní plán a ve stavební komisi.
RM bere na vědomí vzdání se mandátu zastupitele pana Tomáše Kramoliše ze dne 10.6.2014, v souladu s § 55 odst. 2 písm. b) zákona č.491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí a změně některých zákonů, a přijímá rezignaci na výkon mandátu zastupitele města Řevnice.
RM pověřuje tajemnici, aby obeslala členy stavební komise, aby si zvolili nového předsedu.
 

RM souhlasí s investiční půjčkou podle § 31 odst. 3 zákona č. 250/2000Sb., v platném znění a souhlasí se záměrem uzavření Smlouvy o zápůjčce se ZUŠ Řevnice, příspěvková organizace, se sídlem Mníšecká 29, 25230 Řevnice ve výši 200.000,- Kč pro účely nákupu počítačového vybavení pro filmové studio a k úhradě nákladů s tím spojených a doporučuje uzavření smlouvy, poskytnutí zápůjčky a vyslovení souhlasu s touto investiční půjčkou zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje vypsání poptávky na zhotovitele stavebních prací na akci: „Rekonstrukce sociálního zázemí v budově I. stupně ZŠ – I. etapa“, a ukládá EO učinit poptávku.
RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci: „Rekonstrukce sociálního zázemí v budově I. stupně ZŠ – I. etapa“, ve složení: Ing. Karel Lorenz, Bohdana Slámová, Ing. Tilsch, náhradník: Jan Kadlec.
 

RM nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 114/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 26 m2 - v obci a k.ú. Řevnice (předzahrádka před č.p. 1), jež vznikl oddělením z pozemku parc.č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 1986-9/2014 ze dne 6.5.2014 a dále se záměrem prodeje pozemku parc.č. 114/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 46 m2 – v obci a k.ú. Řevnice (předzahrádka před č.p. 2), jež vznikl oddělením z pozemku parc.č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 1986-9/2014 ze dne 6.5.2014.

RM bere na vědomí zhodnocení koncepce rozvoje ZŠ Řevnice za školní rok 2013/2014 předložené ředitelkou ZŠ Řevnice paní Mgr. Seidlerovou a děkuje jí za dosavadní práci.

 

 

Rada města č. 155

(13.06.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 154.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 3281/1 – 392 m2, parc.č. 3281/2 – 441 m2, parc.č. 3280/2 – 431 m2, parc.č. 3280/3 – 422 m2, parc.č. 3278/1 – 417 m2 a parc.č. 3278/2 – 567 m2 (ulice Náplavní) na období 1 rok společnosti 2 Q spol. s r.o.

RM schvaluje uzavření Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb č.982807-1585/2014 s Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 22599 Praha 1, IČO: 47114983, DIČ: CZ47114983 na dobu určitou do 30.6.2017 s měsíční výpovědní lhůtou.

RM schvaluje předložený návrh RO č. 3/2014 a doporučuje jej po projednání ve Finančním výboru ZM ke schválení.

RM schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní M.K.,na dobu od 1.8.2014 do 31.7.2017 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc a uzavření nájemní smlouvy.

RM souhlasí s návrhem poskytnutí bezúročné půjčky ZUŠ Řevnice na nákup počítačového vybavení ve výši 200 000,-- Kč.
RM ukládá vedení MÚ Řevnice zabezpečit smlouvu na její realizaci a následné schválení na příštím jednání ZM.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu Lesního divadla pro ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory na den 24.6.2014 pro konání tanečního představení za částku 2.500,- Kč + 21% DPH, celkem 3.025,- Kč.

RM schvaluje nabídku společnosti EKOS Řevnice spol. s.r.o obci Lety na provozování vodovodu a kanalizace v lokalitě Kejná. Nabídka je nedílnou součástí zápisu.

RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 928 ve výši 85 000,- Kč na realizaci indikátorů topných nákladů v budově č.p.928 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

RM projednala návrh Strategického plánu a ukládá tajemnici zaslat ho zastupitelům ke konzultaci a připomínkám. Termín pro zaslání připomínek zastupitelům RM stanovuje do 30.6.2014 a po opravení a doplnění materiálu bude Strategický plán předložen ke schválení na ZM č. 25 v měsíci září 2014.
RM navrhuje tento bod stáhnout z programu zasedání ZM č.24 dne 23.6.2014.

příloha zápisu z RM č. 155 - ikona souborunabídka EKOS Řevnice spol.s r.o. pro obec Lety 
 

 

 

Rada města č.154

(06.06.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 154.

RM schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 28.000,- Kč od o.s. Dětské hřiště s příkazem zakoupit za darované finanční prostředky do 3 měsíců od podpisu darovací smlouvy nový herní prvek na veřejné dětské hřiště.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti se společností 2 Q spol. s r.o., IČO: 25797859, se sídlem Praha 8, Křižíkova 18, PSČ 186 00, kterou se ve prospěch města Řevnice, a každého dalšího vlastníka pozemku parc.č. 217 v obci a k.ú. Řevnice, zřizuje bezplatně na dobu neurčitou služebnost strpění zřízení, užívání, oprav, výměny a nezbytné údržby 2 vrtů pro uzavřený okruh tepelného čerpadla budovy č.p. 3 postavené na pozemku parc.č. 217.
RM doporučuje schválení zřízení této služebnosti zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy k zajištění zákona o obecní policii s městem Černošice, jejímž předmětem je dohoda města Černošice a města Řevnice o rozsahu úkolů obecní policie, které bude plnit Městská policie Černošice na území města Řevnice a doporučuje ji ke schválení zastupitelstvu města.

RM schvaluje za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek uzavření smlouvy o centralizovaném zadání nákupu elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno na období 1.1. - 31.12.2015 a uzavření smlouvy o centralizovaném zadání nákupu plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno na období 1.1. - 31.12.2015 – obě s městem Černošice.

RM souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 114/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 26 m2 - v obci a k.ú. Řevnice (předzahrádka před č.p. 1), jež vznikl oddělením z pozemku parc.č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 1986-9/2014 ze dne 6.5.2014 a dále se záměrem prodeje pozemku parc.č. 114/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 46 m2 – v obci a k.ú. Řevnice (předzahrádka před č.p. 2), jež vznikl oddělením z pozemku parc.č. 114/1 v obci a k.ú. Řevnice na základě geometrického plánu č. 1986-9/2014 ze dne 6.5.2014.

RM schvaluje z důvodu neplnění smluvních povinností výpověď nájemní smlouvy ze dne 5.12.2013, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2689/24 a pozemku parc.č. 192, oba v obci a k.ú. Řevnice, T. S., Řevnice.

RM schvaluje k vyřazení předložený seznam neupotřebeného, poškozeného a opotřebovaného majetku a ukládá SO dle tohoto návrhu připravit vyřazovací protokoly.

RM schvaluje spolupráci se společností Kinematograf bratří Čadíků s r.o., Brno při charitativní akci Filmové léto 2014 a finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč bez DPH na jeden promítací den v termínu 13. - 16.8.2014, tj. 4 promítací dny v celkové částce 20.000,- Kč bez DPH, tj. 24.200,- Kč vč. DPH.
RM ukládá EO zařadit do rozpočtového opatření navýšení rozpočtu MěKS § 3392 pol. 5169 na vrub rezervy § 6409 pol. 5901 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje proplacení faktur na základě článku 6 odst. 3 smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury č. 81,180 a 143 s celkovou částkou 51 535,- Kč vč. DPH.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2689/16 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 160 m2 a ukládá správnímu odboru zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích.

RM schvaluje výjimku z velikosti pozemku pro přestavbu rekreační chaty na rodinný dům nebo pro novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 3218, parc.č. 3219 a parc.č. 3220/2, vše v obci a k.ú. Řevnice.

RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Revnice č.24 dne 23.6.2014 v tomto znění:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Ověření mandátu a složení slibu zastupitele
4) Volba člena Rady města Řevnice
5) Zpráva o činnosti Rady města
6) Zpráva o činnosti Finančního výboru
7) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
8) Diskuze – 30 minut
9) EKOS Řevnice spol. s r.o. – Představení nového jednatele
10) Schválení účetní závěrky
11) Schválení Závěrečného účtu za rok 2013
12) Rozpočtové opatření č. 3/2014
13) Veřejnoprávní smlouva – Černošice – městská policie
14) Žádost o dotaci k MFČR na projekt: Přístavba ZŠ v Řevnicích
15) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace – „přednádraží“
16) Strategický plán
17) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ZŠ Řevnice
18) Počet členů Zastupitelstva města Řevnice
19) Uvolnění finančních prostředků z fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 928
20) SOSB - zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2689/25 – dešťová kanalizace – Náruč, s.r.o.
21) Odkup id. 2/96 pozemku parc.č. 2974/16 – ul. Slunečná
22) Odkup pozemků - komunikace - ul. Čajkovského, Chodská a Růžová
23) Odkup podílů na pozemcích parc.č. 2974/16 a 2974/10 - ul. Rovinská a Slunečná - od D.T.
24) Odkup pozemku parc.č. 3054/37 - ul. Mořinská
25) Odkup podílů na pozemcích parc.č. 2974/16 a 2974/10 - ul. Rovinská a Slunečná – od S.T.
26) Odkup id. 5/6 pozemku parc.č. 2123/9 - ul. U Prodejny
27) Prodej budovy trafostanice na pozemku parc.č. 3438/3 – PZ_4389 Řevnice – ČOV
28) Záměr prodeje pozemku parc. č. 3534/20 pod trafostanicí – ul. Vrchlického
29) Prodej pozemku parc.č. 2500 pod trafostanicí – ul. U Prodejny
30) Prodej pozemku parc.č. 79 pod trafostanicí „Škola“ – ul. B. Němcové
31) Zřízení služebnosti k pozemku parc.č 214/2 - vrty pro tepelné čerpadlo pro č.p. 3 - 2 Q spol. s r.o.
32) Různé
33) Závěr

RM bere na vědomí předložený harmonogram plánu kontrol na veřejném dětském hřišti v Řevnicích, který předložil vedoucí TS pan Bc. Kubásek.

RM projednala Účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2013 a doporučuje ji ZM ke schválení.
RM projednala Závěrečný účet města Řevnice za rok 2013 s výhradou společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2013 vypracovanou Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení. Závěrečný účet je nedílnou součástí tohoto usnesení.
RM pověřila tajemnici provést taková opatření, aby napříště k výše uvedeným chybám ani jiným v účetnictví a rozpočtu města již nedocházelo.

RM bere informaci na vědomí a domnívá se, že veškeré potřebné informace, které spolek Řevnice dětem požadoval dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, od ředitelky ZŠ Řevnice paní Mgr. Seidlerové obdržel v plném rozsahu, a proto se Rada města touto kauzou již nadále nebude zabývat.
RM ukládá tajemnici zaslat odpověď stěžovateli.

RM se seznámila se stížností Mgr. Dopitové a ukládá v návaznosti na tuto stížnost tajemnici MÚ provést kontrolu v ZŠ Řevnice.

RM bere na vědomí informace o vícepracích vzniklých v souvislosti s opravou zastřešení scény Lesního divadla: obnova překopnutého vodovodu, včetně vypouštěcího ventilu a úpravy vodovodní šachty za cca 10 000,- Kč a nové vedení el. Instalací, vč. výkopových prací, za cca 25 000,- Kč.
RM ukládá EO zahrnout do rozpočtového opatření č. 3/2014 předpokládané náklady na vícepráce ve výši 35 000,- Kč vč. DPH z rozpočtové rezervy z § 6409 pol. 5901, kterou se posílí § 3392 pol. 6121.
RM dále ukládá EO zahrnout do rozpočtového opatření č. 3/2014 předpokládané náklady na orientační cedule atd. ve výši 10 000,- Kč vč. DPH z rozpočtové rezervy z § 6409 pol. 5901, kterou se posílí § 3392 pol. 5139.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se společností Náruč, s.r.o., IČO: 24267406, se sídlem Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, okres Praha-západ, PSČ 252 30, na základě které bude ve prospěch města Řevnice zřízena bezplatně na dobu neurčitou služebnost spočívající v právu zřídit, udržovat, opravovat a provozovat stavbu dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 2689/25 v obci a k.ú. Řevnice. RM doporučuje schválení uzavření smlouvy o smlouvy budoucí o zřízení této služebnosti zastupitelstvu města ke schválení.

RM neschvaluje navýšení rozpočtu Základní umělecké školy Řevnice o částku 200.000,- Kč na nákup počítačového vybavení filmového studia s tím, že ukládá EO prověřit jiné možnosti, např. poskytnutí půjčky ZUŠ.

RM bere na vědomí zprávu o schválení projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ k financování z dotačního titulu ROP SČ, č. výzvy 74.
RM projednala uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 11 929 166,81 Kč na financování projektu a doporučuje ji ZM ke schválení.

 

 

 

Rada města č. 153

(30.05.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 153.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace ze dne 11.11.2009, kterým se organizaci uděluje souhlas k výkonu doplňkové výdělečné činnosti: Hostinská činnost a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (obory činnosti: zprostředkování obchodu a služeb; velkoobchod a maloobchod; mimoškolní výchova, vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti; ubytovací služby) a doporučuje tento dodatek zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě č.13-99-G043-0 uzavřené s firmou Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov, IČ:47470712, jehož předmětem je úprava cen roční hlavní kontroly, ceny za provedení oprav a údržby z důvodu rozšíření dětského hřiště o dva nové herní prvky Žába Kuňkalka a Lanová stezka.

RM souhlasí s koupí pozemku parc.č. 2947/25 o výměře 378 m2, pozemku parc.č. 3054/32 o výměře 129 m2, pozemku parc.č. 3054/33 o výměře 58 m2, pozemku parc.č. 3054/34 o výměře 140 m2 a pozemku parc.č. 2877/2 o výměře 480 m2, všechny v obci a k.ú. Řevnice od paní A.H., Řevnice, za celkovou kupní cenu 118.500,- Kč a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM současně ukládá EO připravit financování nákupu pozemku formou rozpočtového opatření z § 3636 pol. 6130 na vrub rezervy § 6409 pol. 5901 a toto rozpočtové opatření předložit ke schválení na příští zasedání ZM Řevnice.

RM souhlasí s koupí id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní D.T., Kolín za kupní cenu 3.475,- Kč a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM souhlasí s koupí id. 1/4 pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní D. T., Kolín za kupní cenu 11.875,- Kč a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM současně ukládá EO připravit financování nákupu pozemku formou rozpočtového opatření z § 3636 pol. 6130 na vrub rezervy § 6409 pol. 5901 a toto rozpočtové opatření předložit ke schválení na příští zasedání ZM Řevnice.

RM souhlasí s koupí pozemku parc.č. 3054/37 o výměře 58 m2, ostatní plocha, jiná plocha v obci a k.ú. Řevnice od pana P.D., Praha 6 – Dejvice za kupní cenu 5.800,- Kč a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM současně ukládá EO připravit financování nákupu pozemku formou rozpočtového opatření z § 3636 pol. 6130 na vrub rezervy § 6409 pol. 5901 a toto rozpočtové opatření předložit ke schválení na příští zasedání ZM Řevnice.

RM souhlasí s koupí id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní S. T., Praha 8 za kupní cenu 3.475,- Kč a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM souhlasí s koupí id. 1/4 pozemku parc.č. 2974/10, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní S.T.,Praha 8 za kupní cenu 11.875,- Kč a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM současně ukládá EO připravit financování nákupu pozemku formou rozpočtového opatření z § 3636 pol. 6130 na vrub rezervy § 6409 pol. 5901 a toto rozpočtové opatření předložit ke schválení na příští zasedání ZM Řevnice.

RM souhlasí s koupí id. 5/6 pozemku parc.č. 2123/9, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní Ing. M. M. M., Horoměřice za kupní cenu 12.750,- Kč a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM současně ukládá EO připravit financování nákupu pozemku formou rozpočtového opatření z § 3636 pol. 6130 na vrub rezervy § 6409 pol. 5901 a toto rozpočtové opatření předložit ke schválení na příští zasedání ZM Řevnice.

RM schvaluje zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona v rozsahu cca 6 délkových metrů v pozemku parc. č. 44 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Boženy Němcové) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 1.200,- Kč (bez DPH), dále zřízení práva provést stavbu součásti distribuční soustavy v rozsahu, v němž stavba součásti distribuční soustavy zasáhne dotčené pozemky města a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6017127/VB/01 Řevnice, B. Němcové, 484 – kNN.

Rada města schvaluje zřízení a vymezení věcného břemene - služebnosti – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona - kabelového vedení NN 0,4 kV - v pozemcích parc. č. 1572, parc. č. 1573, parc. č. 1626/10, parc. č. 2209, parc. č. 2240, parc. č. 2241, parc. č. 2260/2, parc. č. 2261/1 a parc. č. 2282 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Žižkova, Selecká, Havlíčkova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 167.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002178/1.

RM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 3534/20 o výměře 6 m2 v obci a k.ú. Řevnice (pod trafostanicí), který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 3534/6 na základě geometrického plánu č. 1979-1212/2013 ze dne 13.4.2014 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 7.500,- Kč (1.250,- Kč/m2) a požaduje zařadit schválení prodeje tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.

RM souhlasí s tím, aby město Řevnice bylo správcem bezejmenného vodního toku na pozemcích parc. č. 2093, 2082, 2083/6, 2083/1, 2083/2, 2043, 2044 a 2041/1 v k. ú. Hlásná Třebaň a na pozemcích parc.č. 2956/1, 2956/2, 2961, 2947/20, 2924, 2925, 2926, 2877/1, 2887/2, 2885, 2732/6 v k. ú. Řevnice, který je veden v Centrální evidenci vodních toků pod IDVT 12002415 a ukládá správnímu odboru podat žádost na Ministerstvo zemědělství.

RM bere na vědomí informace o skončení doby udržitelnosti projektu – pořízení štípačky Posch Spaltfix S-300 a projevený zájem ze strany vedení společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. tuto štípačku využívat.
RM ukládá starostovi dojednat podmínky využívání štípačky a jejího pronájmu s jednatelem společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o.

RM schvaluje jednatelem společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. navrhovanou změnu prodeje dřeva dle varianty č. 2 – podklad je nedílnou součástí zápisu. (č.j. 2280/2014/TAJ/He).
RM schvaluje spolupráci společnosti EKOS Řevnice spol. s r.o. s pobočkou společnosti HECHT, Werco v Letech.

RM schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce místních komunikací – ulice Husova, Kozinova a Rovinská“, a ukládá EO učinit výběrové řízení.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci „Rekonstrukce místních komunikací – ulice Husova, Kozinova a Rovinská“ ve složení: Jan Kadlec, Ing. Jan Dyntar, Pavel Kubásek, náhradník: Bohdana Slámová.
 

 

 

Rada města č. 152

(29.05.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 152.

RM bere na vědomí informaci o tom, že bude ředitelkou ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlínou Seidlerovou odvoláno vyhlášení voleb.
RM schvaluje nový Volební řád Školské rady při Základní škole v Řevnicích s účinností od 29.5.2014, který nahrazuje Volební řád Školské rady při Základní škole v Řevnicích schválený dne 16.5.2014.
RM ukládá v souladu s nově schváleným Volebním řádem Školské rady při Základní škole v Řevnicích ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíně Seidlerové vyhlásit nové volby do ŠR.
 

 

 

Rada města č. 151

(23.05.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 151.

RM se nezapojí, z důvodu nedostatku finančních prostředků, do projektu vydání publikace První pomoc není věda, kterou vydává Český červený kříž a také z důvodu, že má na svých webových stránkách v sekci Aktuality umístěn modul První pomoci, který je interaktivní a vhodný jak pro laickou širokou veřejnost, tak i pro školy.

RM schvaluje výjimečně slevu z nájemného v Lesním divadle v Řevnicích v termínu 27. - 29. 6. 2014 na pořádání Českého národního festivalu Porta ve výši 50%, tj. za nájemné 15.000,- Kč z důvodu výpomoci při přestavbě pódia, dokončení a úpravou stavby v Lesním divadle.

RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Řevnice ve výši 20.000,- Kč na financování zahradnických prací na zahradě mateřské školy.

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na akci Královský průvod, který se koná ve dnech 31. 5. - 1. 6. 2014 městu Dobřichovice, které tuto akci pořádá.
RM ukládá EO řešit úhradu této částky přesunem z § 6409 pol. 5901 na § 3392 pol. 5169 a doporučuje ji v rámci rozpočtového opatření zastupitelstvu města ke schválení.

RM bere informace o hospodaření firmy EKOS Řevnice spol. s r.o. na vědomí. Náklady za 1-4. měsíc roku 2014 činily 14 403 tis. Kč a výnosy 14 185 tis. Kč. Výsledek je ovlivněn rozdílným způsobem účtování dohadných položek oproti loňskému roku, stanovený plán hospodaření je plněn.

RM bere informace o vývoji oddělení TS na vědomí a současně vyjadřuje nespokojenost (i s ohledem na negativní ohlas veřejnosti) s celkovým fungováním tohoto útvaru.
RM ukládá vedoucímu TS zjednat okamžitou nápravu v plnění útvaru TS.

RM ukládá SO připravit darovací smlouvu na peněžní dar ve výši 28.000,- Kč od o.s. Dětské hřiště za účelem nákupu nového herního prvku na dětské hřiště.

RM ukládá vedoucímu TS panu Bc. Kubáskovi předložit harmonogram údržby Dětského hřiště, včetně plánu kontrol plnění tohoto harmonogramu.

RM ukládá EO navýšit rozpočtové náklady formou rozpočtových opatření:
1) Na rekonstrukci komunikací Husova, Kozinova - § 2212 pol. 6121 o 3 400 000,- Kč na vrub rozpočtové rezervy § 6409 pol. 5901,
2) na opravu komunikace Rovinská - §2212 pol. 5171 o 900 000,- Kč na vrub rozpočtové rezervy § 6409 pol. 5901,
3) na opravy drobných vodních toků (Hrnčířská strouha, Nezabudický potok) § 2333 pol. 5171 o 160 000,- Kč na vrub rozpočtové rezervy § 6409 pol. 5901
a tato rozpočtová opatření předložit ke schválení zastupitelstvu města.

RM ukládá tajemnici zajistit poptávku na dodávku výstavby městské typové zastávky, která by byla umístěna na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad.

RM ukládá MÚ zkontrolovat na území města Řevnice zeleň přesahující ze soukromých pozemků do komunikací a veřejného osvětlení a zajistit nápravu.
 

 

Rada města č. 150

(16.05.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 150.

RM bere na vědomí petici proti umístění malotřídky v domě č.p.768 v Dvořákově ulici v Řevnicích s tím, že dotčené území je zařazeno do plochy smíšené obytné území – zóna BC – čisté bydlení, v níž je přípustné využití i pro školská zařízení určená pro obsluhu území, takže uvedený záměr by tam z hlediska funkčního využití být mohl. Z hlediska nároků dopravních je třeba splnit požadavky na dopravu v klidu – dle normy, což je věcí projektanta a stavebního úřadu. Dále bude nutné splnit i požadavky na prostorové uspořádání stanovené územním plánem - % zpevněných ploch, zeleně a zastavěnosti.
RM ukládá tajemnici napsat upozorňující dopis předkladatelům tohoto záměru o možných problémech spojených se zatížením dopravy v této lokalitě. 

RM schvaluje nový Volební řád Školské rady při ZŠ Řevnice s účinností od 16.5.2014, který předložila na RM tajemnice ve spolupráci s odpovědným pracovníkem z MŠMT.

RM souhlasí s pronájmem části plochy plotu na připevnění reklamního banneru u dětského hřiště na pozemku parc.č. 1051/2 v obci a k.ú. Řevnice o velikosti 60x150 cm pro umístění reklamy na dětské jesle Infant, o který požádala paní Lucie Bajgerová, IČ:88102491, Karlík za částku 300,- Kč měsíčně na dobu 1 roku. Částka ve výši 3600,- Kč bude uhrazena v celkové výši při podpisu smlouvy.

Rada města č. 150 svým usnesením pod bodem 6) ze dne 16.5.2014 doporučuje zastupitelstvu města na volební období 2014 – 2018 stanovit 15 členů zastupitelstva.

Rada města schvaluje umístění reklamního panelu o rozměrech 1000x1160x60 cm před Modrým domečkem podle předloženého návrhu a souhlasí s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce veřejného prostoru.

Rada města bere na vědomí informaci o tom, že tajemnice vydala nový Spisový řád Městského úřadu Řevnice v souladu se zákonem č.259/2012 Sb. S účinností od 1.6.2014.

RM schvaluje další finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč (celkem 60.000,- Kč) pro pana MUDr. Jindřicha Koniga na vydání publikace Řevnice na starých pohlednicích v případě, že bude tato částka schválena Zastupitelstvem města Řevnice v rozpočtovém opatření.
RM ukládá EO zařadit částku 10.000,- Kč do rozpočtového opatření a předložit následně ke schválení zastupitelstvu města.

Rada města hodnotí pozitivně ukončení 1. etapy evidence investičních projektů města a doporučuje vytipovat všechny „živé“ resp. aktuální projekty a ty dále podrobně analyzovat, případně aktualizovat pro připravované nebo uvažované akce či žádosti pro dotace.

RM bere na vědomí informaci o akceptaci projektu: Zateplení budovy Základní školy v Řevnicích č.p.600 v rámci výzvy Státního fondu životního prostředí ČR a schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace Ing. Petře Studecké za částku 57 475,- Kč, vč. DPH. Náklady na projektovou přípravu jsou zahrnuty do způsobilých výdajů rozpočtu k dotaci. RM ukládá zajistit finanční krytí PD formou rozpočtového opatření do rozpočtu 2014, které bude předloženo ke schválení ZM.

RM bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na přístavbu Základní školy při II. stupni ve Školní ulici v Řevnicích a vzhledem k velmi krátkému termínu pro podání žádostí schvaluje výjimku ze Směrnice pro zadávání VZ malého rozsahu (Vnitřní předpis č.1/2014) pro výběr zpracovatele žádosti o dotaci. RM schvaluje zadání zpracování a podání žádosti o dotaci na základě dobrých předchozích zkušeností panu Mgr. Luboši Janákovi za částku 60 000,- Kč a následně v případě kladného posouzení dotace 0,3 % z dotace přislíbené MF po podepsání smlouvy mezi městem a MF a 0,7 % z dotace, která bude reálně obdržena. Administrace projektu by probíhala až do závěrečného uzavření grantu.
RM pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytování služeb s Mgr. Lubošem Janákem. Částka na zpracování žádosti o dotaci není zahrnuta v rozpočtu. V případě kladného posouzení dotace bude tato částka včetně nákladů na administraci hrazena poměrnou částí z dotace.
RM ukládá EO zařadit částku do rozpočtového opatření.

RM bere na vědomí informaci o úpravách garáže na archiv stavebního úřadu obnášející: vybourání dveřního otvoru v místě okna do garáže, osazení nových dveří, dřevěnou zateplenou příčku oddělující prostor za vraty k novým vstupním dveřím a úpravu stěn plechového přístřešku včetně jeho uzavření dveřmi.
RM ukládá EO: 1) učinit poptávku na zhotovitele uvedených prací.
2)po vybrání nejvýhodnější nabídky předložit návrh na financování této investiční akce do ZM formou rozpočtového opatření.

RM schvaluje nákup vibračního válce AMMANN od firmy Pavel Rada IČ: 74920588 za cenu 40 000,- Kč vč. DPH. Nákup je kryt schváleným rozpočtem 3639/6122

RM schvaluje navýšení fakturace za opravy výtluků z předpokládaných cca 30 250,- Kč/50 m2 na 52 575,-Kč/76,5m2 oprav. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Rozpočtově kryto z kapitoly 2219/5171
 

 

 

Rada města č. 149

(07.05.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 149.

RM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 79 o výměře 82 m2 v obci a k.ú. Řevnice (pod trafostanicí) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 102.500,- Kč (1.250,- Kč/m2) stanovenou znaleckým posudkem č. 609-04/2014 zadaným městem a požaduje zařadit schválení prodeje tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.

RM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 2500 o výměře 36 m2 v obci a k.ú. Řevnice (pod trafostanicí) společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za cenu 45.000,- Kč (1.250,- Kč/m2) stanovenou znaleckým posudkem č. 609-04/2014 zadaným městem a požaduje zařadit schválení prodeje tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – Oprava místních komunikací – ulice Selecká a Raisova, uzavřené s firmou Froněk, spol. s r.o., ve kterém se upravuje termín realizace opravy ulice Raisova na období od 5.5.2014 do 10.6.2014 z důvodu předcházející výstavby sítí KNN a pověřuje starostu města jeho podepsáním.

RM schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací ve složení: Ing. Jan Šimůnek, Ing. Vladislav Tilsch, Bohdana Slámová, Pavel Kubásek, Ing. Ondřej Trešl a náhradníky: Ing. Petr Šiška, Ing. Alice Bečková, Jan Kadlec, Jan Hruška, Ing. Jan Klimt.

RM bere na vědomí informaci o možnosti variantního řešení odvodnění přednádražního prostoru a ukládá EO učinit poptávku na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na řešení nového způsobu odvodnění části ulice Pod Lipami.

RM souhlasí s koupí id. 2/96 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní V. L., 140 00 Praha 4 - Podolí za kupní cenu 2.317,- Kč a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.

RM bere informaci o výsledcích hospodaření společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. za leden až březen roku 2014 na vědomí.

RM vzhledem k tomu, že na zmíněný pozemek je přístup přes soukromý pozemek parc.č.3211/2 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví pana P.K. a na tomto pozemku není zřízeno věcné břemeno ani jinak ošetřen přístup k pozemkům parc.č.3218,3219 a 3220/2, vše v obci a k.ú. Řevnice, požaduje vyřešení nejdříve vlastního přístupu k těmto pozemkům a teprve následně se bude vyjadřovat k žádosti o výjimku z velikosti pozemku pro stavbu nového RD.

RM schvaluje úpravu hranic lesního pozemku parc.č. 3586/4 a lesního pozemku parc.č. 3592/9, oba v obci a k.ú. Řevnice, dle přiloženého návrhu geodeta Ing. Přemysla Jordáka za účelem odstranění duplicity těchto pozemků v k.ú. Svinaře a v k.ú. Řevnice a pověřuje starostu podpisem Protokolu o opravě chybného geometrického a polohového určení nemovitostí.

RM neschvaluje rozdělení pozemků parc. č. 1861, 1862 a 1863 v obci a k. ú. Řevnice, dle přiložené dokumentace.

RM schvaluje nákup energií (plynu a elektřiny) pro rok 2015 společně s městem Černošice a případnými dalšími subjekty prostřednictvím firmy Prospeksa, a.s. na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora – Oprava místních komunikací – ulice Selecká a Raisova, uzavřené s panem Ing. Jaroslavem Borákem, ve kterém se upravuje termín výkonu TDI na opravě ulice Raisova na období od 5.5.2014 do 10.6.2014 z důvodu posunu stavebních prací a pověřuje starostu města jeho podepsáním.
 

 

Rada města č. 148

(25.04.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 148.

RM schvaluje zřízení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona v rozsahu cca 37 délkových metrů v pozemcích parc. č. 345/1, parc. č. 345/2, parc. č. 345/11 a parc.č. 346 v obci a k. ú. Řevnice (V Luhu) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 10.400,- Kč (bez DPH), dále zřízení práva provést stavbu součásti distribuční soustavy v rozsahu, v němž stavba součásti distribuční soustavy zasáhne dotčené pozemky města a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6016969/VB/01 Řevnice, V Luhu č.p. 542 – kNN dem. NN.

RM bere na vědomí předloženou informaci o nabytí právní moci rozhodnutí o dodatečném stavebním povolení rozšíření dětského hřiště z roku 2011 a 2013 a schvaluje další používání veřejného dětského hřiště na pozemku parc.č. 1051/1, 1051/2 a 1051/3 v obci a k.ú. Řevnice.

RM bere předloženou informaci o stavu a přípravě prací na VO města na vědomí a ukládá EO zajistit řádnou přípravu a příslušné objednávky na tyto práce a současně provádět průběžnou kontrolu prací a pravidelně informovat o vývoji radu města.
 

 

Rada města č. 147

(18.04.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 147.

Rada města schvaluje pronájem Lesního divadla dne 18.7.2014 společnosti PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., IČ: 25318136, se sídlem U Bulhara 3, 110 00 Praha 1 za nájemné ve výši 10.000,- Kč + DPH a ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu.

Rada města souhlasí s prodejem budovy trafostanice postavené na pozemku parc.č. 3438/3 v obci a k.ú. Řevnice za cenu 239.400,- Kč a požaduje zařadit schválení prodeje na příští zasedání zastupitelstva

Rada města Řevnice podle § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pří výkonu působnosti valné hromady ve společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., IČ: 47551828 se sídlem Řevnice, Na Bořích 1077, okres Praha-západ, zapsané v oddílu C vložce 22738 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze:
1. odvolává z funkce jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. Libora Kvasničku,  Řevnice,  PSČ 252 30, den zániku funkce: 18. dubna 2014;
2. volí jednatelem společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. Ing. Davida Kodyma, Jílové u Prahy, Kabáty, PSČ 254 01, den vzniku funkce: 19. dubna 2014.

RM schvaluje Závěrku EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2013.
RM schvaluje Výroční zprávu EKOS Řevnice, spol. s r.o. za rok 2013.
RM schvaluje plán činnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. na rok 2014.

RM schvaluje hospodářský výsledek a jeho účetní přerozdělení MŠ Řevnice za rok 2013, který skončil ve výši + 163 823,- Kč s tím, že do rezervního fondu bude přesunuta částka ve výši 133 823,- Kč a do fondu odměn částka ve výši 30 000,- Kč.

RM pověřuje starostu města jednat s nájemcem – zástupcem PENCO spol. s r. o. o podmínkách uzavření nové nájemní smlouvy na užívání prostor bývalého školnického bytu (34,6 m2), sklepu (3,8 m2) a přístupu ke sklepu (5,2 m2) v budově č. p. 64 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích o výměře 43,6 m2 a o doplatku ve výši 50.000,- Kč za minulé období ve prospěch města Řevnice.
RM pověřuje starostu města jednáním se starostou města Černošic o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a městem Černošice – zajišťování výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů na dobu určitou a to jeden rok.

RM bere na vědomí změny v IT síti ve společnosti EKOS Řevice, spol. s r.o.
RM bere na vědomí informaci o záměru změnit poskytovatele účetnictví ve společnosti
EKOS Řevnice, spol. s r.o.
RM schvaluje doplnění vodovodního řadu v ulici Husova o podzemní hydrant s odhadovanými náklady v hodnotě 25 000,- Kč bez DPH s tím, že částka bude uhrazena z rozpočtu na rok 2014 z § 2310 pol. 6129.
RM bere na vědomí informace o exekučním příkazu na pana J.F.
RM bere na vědomí informace o vývoji prací na rekultivaci V. etapy skládky.

RM schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 7 m2 v budově bez č.e./č.p. postavené na pozemku parc.č. 1464/8 v obci a k.ú. Řevnice firmě Jaroslava Filecová – Pohřební ústav, IČ: 49839110, Vrchlického 39, 266 01 Beroun a to na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za nájemné 700,-Kč/měsíc.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 8. 1. 2008, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu o výše uvedený nebytový prostor.

RM nesouhlasí s informacemi obsaženými ve stížnosti spolku Řevnice dětem o tom, že by ředitelka ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlína Seidlerová při konkurzu na pozici ředitele ZŠ uvedla nepravdivé informace.
Konkursní řízení na post ředitele ZŠ Řevnice bylo na podnět kontrolováno orgány MV ČR - odbor dozoru a kontroly veřejné správy a po vyhodnocení všech dostupných podkladů, dospěly tyto orgány k závěru, že z právního hlediska a zákonitosti postupu Rady města Řevnice jako zřizovatele, nelze shledat porušení zákona ve jmenování paní Mgr. Sedlerové do funkce ředitelky ZŠ Řevnice.
V současné době ředitelka ZŠ Řevnice absolvuje Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Toto studium i jeho termín je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a tudíž není důvod k jakýmkoliv opatřenílm v této věci.
RM nepovažuje za účelné neustálé napadání školy spolkem Řevnice dětem, neboť tyto kroky nepřispívají k dobrému klimatu ve škole.

RM schvaluje snížení nájmu Lesního divadla pro Dětskou lidovou muziku Notičky, zastoupenou paní Lenkou Kolářovou na 1/5 z běžné ceny nájmu, tedy 2.000,- Kč za 1 den pronájmu ve dnech 5.6.-8.6.2014 a 13.6.-15.6.2014 na představení Balada pro banditu.

RM schvaluje předložené Rozpočtové opatření č. RO 2/2014 a ukládá EO jeho realizaci do položek rozpočtu města 2014 a ukládá EO předat tuto informaci finančnímu výboru

Město Řevnice jako jediný společník v působnosti Valné hromady společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., tímto jednateli panu Ing. Davidu Kodymovi uděluje ve smyslu § 199 zákona o obchodních korporacích souhlas s tím, aby mimo katastrální území obce Řevnice podnikal v předmětu činnosti nebo podnikání společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. i ve prospěch jiných osob (zejména, ale nikoliv výlučně, aby poskytoval poradenství a zpracovával posudky v oboru vodního hospodářství apod.) a aby byl členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo podnikání nebo osobou v obdobném postavení. Ostatní ustanovení Smlouvy o výkonu funkce tím nejsou nijak dotčena.

RM ukládá jednateli společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. panu Ing. Davidu Kodymovi připravit úpravy Společenské smlouvy společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. podle současné legislativy a potřeb společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o.
 

 

Rada města č. 146

(11.04.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 146.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na zhotovení 3000 ks map města Řevnice firmu Map Design, s r.o., IČ: 01853279, Kaprova 42/14, Praha 1 za částku 38.800,- Kč bez DPH, vč. DPH 44.620,- Kč a ukládá tajemnici učinit na zhotovení objednávku.

RM bere informaci na vědomí s tím, že plánované opravy nemovitostí, komunikací a chodníků budou provedeny v termínech dle přiložené tabulky.

RM schvaluje výjimku z velikosti pozemku pro stavbu rodinného domu pro pozemek parc.č. 3003/6 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 620 m2 (plocha včetně pozemku pod zahradním domkem činí 647 m2). Pozemek parc.č. 3003/6 vznikne oddělením z pozemku parc.č. 3003 na základě geometrického plánu č. 18/2014 ze dne 3.3.2014 vypracovaného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Michalem Novákem, Chlumínská 785/22, Praha 8, ověřeného KÚ pro Středočeský kraj dne 4.3.2014 pod č. PGP-172/2014-210. Podmínkou pro udělení výjimky z velikosti pozemku je, že bude zachována cesta k chatě parc.č. 3001, dle výše uvedeného geometrického plánu č. 18/2014.

RM konstatuje, že město Řevnice nedisponuje volnými sociálními byty a proto není schopno v současné době vyřešit složitou situaci pana V. Š.

RM schvaluje povolení výjimky z OZV č.3/2012 pro dodavatele stavby - firmu CONTECO CZ s.r.o. – IČ: 25144073 se sídlem Kollárova 644/10a, Praha 8 pro stavební činnost na akci RD-Selecká č.p.540 – Řevnice , kdy budou provádět běžnou stavební činnost i o nedělích v době od 9:00 do 18:00 hodin v období do 15.5.2014 při rekonstrukci stávajícího rodinného domu a terénních úprav.

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku části pozemku parc.č. 1271/1, ostatní plocha, zeleň v obci a k.ú. Řevnice (prostranství u budovy Zámečku) dne 1.5.2014 v době od 8:00-14:00 hodin paní Janě Hrabákové, IČO: 62989910, místo podnikání 252 10 Líšnice 56, pro pořádání akce „Motoristický a sportovní Majáles“ s tím, že po akci bude vypůjčený prostor řádně uklizen a uveden do původního stavu.

RM schvaluje povolení záboru veřejného prostranství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, v úseku místních komunikací od restaurace U Rysů, kolem autobusové zastávky až po dům č.p.6 a povolení záboru chodníku v úseku od budovy městského úřadu po budovu č.p. 25 pro ukázku výcviku mladých hasičů, a to od 6:00 hodin do 15:00 hodin dne 1. května 2014 za účelem pořádání tradičního hasičského Majálesu.
RM souhlasí se zapůjčením souprav skládacích laviček Sboru dobrovolných hasičů Řevnice pro akci Majáles, která se bude konat dne 1.5.2014.
RM ukládá ekonomickému odboru zajistit 2 ks mobilních WC pro tuto akci.
RM schvaluje poskytnutí finanční podpory Sboru dobrovolných hasičů Řevnice ve výši 3.500,- Kč na úhradu části nákladů na hudbu na akci Majáles dne 1.5.2014 s tím, že tato akce je rozpočtově kryta.

RM schvaluje žádost Ski Klubu Řevnice o pořádání závodu Nordic Walking Tour, který chtějí startovat z budovy Zámečku dne 7.6.2014. Prostory budovy v přízemí a připojení na zdroj elektřiny bude poskytnuto zdarma, protože ozvučení bude použito pouze při startu závodu. Propagace s tímto závodem je celorepubliková a Tour se koná od dubna do října po celé republice.

RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Řevnice paní Pavlíny Seidlerové ohledně toho, jak na základě opatření doporučených kontrolou Inspektorátu práce zajistila výkon vydávání obědů pro cicí strávníky a vyřešila situaci týkající se zaměstnankyň Školní jídelny při ZŠ Řevnice.
RM bere na vědomí Směrnici k doplňkové činnosti školy – stravování cizích strávníků, kterou vydala ředitelka ZŠ Řevnice s účinností od 1.5.2014.

RM schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku ZŠ Řevnice za rok 2013 ve výši 52 144,82 Kč, a to takto:
- do fondu odměn částku ve výši 20 000,-- Kč
- do fondu rezerv částku ve výši 32 144,82 Kč.

RM schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci sociálního zázemí v budově I. stupně ZŠ firmě limited edition s.r.o. za nabídkovou cenu 44 770,- Kč vč. DPH a ukládá EO učinit objednávku.

RM schvaluje objednání autorského dozoru při realizaci zastřešení scény Lesního divadla u projektanta pana Ing. Míčky - autorský dozor v rozsahu 4 návštěv stavby a ev. jednu návštěvu ve výrobně při převzetí vyrobené konstrukce pro zastřešení za celkovou cenu 29 705,- Kč vč. DPH a ukládá EO učinit objednávku.

RM schvaluje zadání výběrového řízení na zpracování výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací na akci: „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích“ panu Ing. Petru Šiškovi za nabídkovou cenu 30 250,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu města podepsáním příkazní smlouvy.

RM schvaluje návrh předložené Smlouvy o výkonu funkce nového jednatele spol. Ekos Řevnice s r.o. a ukládá starostovi dojednat termín k provedení zápisu do obchodního rejstříku.

RM ukládá ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíně Seidlerové poskytnout spolku Řevnice dětem informaci podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se jejích dvou zástupkyň: paní Mgr. Mejstříkové Sulkové a paní PaeDr. Tiché v rozsahu: zaměstnavatel – ZŠ, pozice – pedagog-ředitel… , praxe ve školství (ZŠ) počet let, vyučované předměty v termínu do 18.4.2014.

RM bere na vědomí informaci spolku Řevnice dětem týkající se sdělení, jakým způsobem se zřizovatel zabýval podnětem a jaké závěry vyvodil z informace, že ředitelka ZŠ Řevnice nemá Studium pro ředitele škol a školských zařízení.
RM bere na vědomí informaci, že v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo"), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství (dále jen "svazek obcí"), může být jen ten, kdo vedle předpokladů uvedených v odstavci 1 získal nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a).
RM bere na vědomí informaci, že výše uvedené studium pro ředitele škol a školských zařízení zahájila ředitelka ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlína Seidlerová v září 2013 ve VISKu – Vzdělávací institut Středočeského kraje pod č. 19-01-G41 a bude zakončeno v červnu 2014.
RM konstatuje, že v podkladech do konkursního řízení nebyly uvedeny žádné nepravdivé informace a považuje tuto záležitost za uzavřenou.
 

 

 

Rada města č. 145

(04.04.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 145.

RM schvaluje dary pro ZŠ Řevnice, které jsou účelově vázány a to dar ve výši 14.400,- Kč od paní D. Š., Hatě na úhradu plaveckého kurzu třídy 3.B a dar ve výši 16.800,- Kč od paní K. B., Zadní Třebaň na úhradu plaveckého kurzu třídy 2.A.

RM schvaluje uzavření těchto smluv o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a ostatních objektů v Řevnicích “:
• Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a ostatních objektů v Řevnicích“ s RVA architects, s. r. o, se sídlem Sochorova 1134, 252 30 Řevnice, IČ: 61384810
• Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a ostatních objektů v Řevnicích “ se Záchrannou službou Trans Hospital, s.r.o. se sídlem Mařákova 1080, 252 30 Řevnice, IČ: 28390954
• Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a ostatních objektů v Řevnicích “ se Zdravotnickým zařízením Sádecká, s.r.o. se sídlem Sádecká 366, 252 30 Řevnice, IČ: 29141257
• Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a ostatních objektů v Řevnicích “ se ZŠ Řevnice se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice,IČ: 47005254
• Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a ostatních objektů v Řevnicích “ s Diagnostickým ústavem a Střediskem výchovné péče (Cesta – Řevnice) se sídlem Sádecká 169, 252 30 Řevnice, IČ: 61384810

RM schvaluje nové znění smlouvy se společností EKO-KOM a.s. na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a doporučuje starostovi smlouvu podepsat.

RM bere na vědomí informaci o tom, že ředitelka ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlína Seidlerová z organizačních a technických důvodů uděluje ředitelské volno ve dnech 2.5. a 9.5.2014.

RM bere na vědomí informaci o možnosti prezentace města Řevnice v kapesní komerční mapě Region Dolní Berounka a ukládá tajemnici objednat pouze 30 ks těchto map zdarma pro potřeby MÚ, bez objednání reklamní plochy.

RM schvaluje odpis nedobytných nedoplatků daně – nezaplacených poplatků za komunální odpad za rok 2009, 2010, 2011 a 2013 v celkové výši 2.800,- Kč.

RM schvaluje nabídku na zpracování žádosti o dotaci na pořízení systému svozu bioodpadu v Řevnicích s přispěním z dotace OPŽP od firmy Ing. Pavel Novák, IČ:28418794, Osadní 799/26, Praha 7 za cenu celkem 149 000,- Kč bez DPH. Jedná se o způsobilý výdaj dotace. Objednání služby je vázáno na schválení záměru ZM na zasedání č. 23 dne 7.4.2014.
 

 

Rada města č. 144

(26.03.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 144.

RM revokuje usnesení bodu č. 11) ze dne 7.3.2014 (zápis z jednání č. 142).
RM souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 830 o velikosti cca 20 m2 (ul. Mařákova) společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle přiloženého nákresu za kupní cenu 1.500,- Kč/m2 a to za účelem stavby nové transformační stanice. RM požaduje zařadit schválení záměru prodeje pozemku na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM bere na vědomí informaci tajemnice o možnostech realizace výstavby typové městské zastávky řady REG a o cenových kalkulacích spojených s realizací této akce.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na akci: „Oprava zastřešení scény Lesního divadla v Řevnicích“ firmu Haas Fertigbau Chanovice s.r.o., Chanovice 102, Horažďovice, za nabídkovou cenu: 825 713,68 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo a ukládá EO zabezpečit financování rozdílu ceny vítězné vysoutěžené nabídky oproti původní částce v Rozpočtu z přebytku finančních prostředků z minulých období v rámci RO č. 1/2014.

RM z důvodu velkých finančních nákladů na rekonstrukci jeviště Lesního divadla neschvaluje poskytnutí slevy a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Růžičkou, IČ: 70757941, se sídlem Mladenova 3236/4, 143 00 Praha 4, společníkem sdružení Rockabilly CZ, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 2.8.2014 pro konání rock´n´rollového a rockabilly festivalu ROCKABILLY CZ RUMBLE 2014, za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21%DPH.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene (osobní služebnosti), jehož obsahem je právo zřídit, provozovat, opravovat, obnovovat, modernizovat a udržovat součást distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona, a to k pozemkům parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/3, parc. č. 2040 a parc.č. 2041/2, všechny v obci a k.ú. Řevnice (ul. Škroupova a Na Vrážku) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 100.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011636/1.

RM souhlasí s pořádáním cykloturistického závodu na horských kolech v prostoru lesního masivu mezi obcemi Řevnice, Skuhrov, Voznice, Mníšek pod Brdy dne 1.5.2014 v době od 16:00 hodin, který zajišťuje Univerzitní sportovní klub Praha s tím, že po akci bude proveden řádný úklid a místo bude uvedeno do původního stavu.

RM souhlasí s koupí pozemku parc.č. 2947/28 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 218 m2 v obci a k.ú. Řevnice od Mgr. A. H., . Praha 4, MUDr. M.Ch, Praha 10, MUDr. P. Ch, Praha 10 a M. P, Jáchymov za kupní cenu 100,- Kč/m2 a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na zasedání zastupitelstva města dne 7.4.2014.“

RM schvaluje navržený plán hospodaření společnosti EKOS Řevnice s.r.o. pro rok 2014 s nárůstem korigovaného provozního zisku včetně nákladů jednatele o 147 000,- Kč za rok.
RM schvaluje předložený návrh způsobu zajištění svozu biodpadu z domácností Řevnic a doporučuje vypracovat poptávkové řízení na zpracovatele dotace z fondu SFŽP program DE MINIMIS na nákup vozu typu AVIA. RM požaduje tento bod předložit ke schválení zastupitelstvu města.

RM schvaluje povolení částečného záboru na pozemku parc.č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice - v okolí budovy Zámečku - Dělnické besedě Havlíček Řevnice na pořádání jubilejních oslav 110. výročí trvání tohoto spolku dne 14. června 2014 za účelem občerstvení (umístění max. 2 stanů, stolů, lavic) a pro umístění hudby zdarma s tím, že po akci bude vše řádně uklizeno a uvedeno do původního stavu.

RM souhlasí se zadáním zpracování autorizovaného dodatku k projektu „ Přístavba základní školy v Řevnicích“ Ing. Arch. Starčevičovi za částku 95 000,- Kč vč. DPH a následně zpracování nového průkazu energetické náročnosti budov u firmy AWAL za částku 60 500,-Kč vč. DPH, tak aby byly v souladu se současnými vyhláškami „o energetické náročnosti budov“ a „o energetickém auditu a energetickém posudku“ a ukládá EO zařadit do RO č. 1/2014 částku ve výši 155 500,- Kč a na tyto úpravy učinit objednávku.

RM souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalací ve školní jídelně dle varianty 2 tj. v celém objektu školní jídelny panu Jiřímu Blažkovi, Moskevská 1842, 272 04 Kladno 4 za částku 54 000,- Kč vč. DPH.

RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 29 – Zámeček ve výši 200 000,- Kč na rekonstrukci/úpravu sociálního zařízení ve druhém patře budovy Zámečku, včetně okna a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje finanční příspěvek ZUŠ Řevnice ve výši 30.000,- Kč jako podporu II. ročníku MIX festivalu Řevnice, který se bude konat den 13.6.2014. Finanční příspěvek bude poskytnut z § 3231 pol. 5331.
RM ukládá EO zařadit tuto částku do RO č. 1/2014.

RM schvaluje předložený návrh čerpání prostředků z Fondů oprav zhodnocení budov v majetku města Řevnice č.p. 174, 29, 27, a 928 v obci a k.ú. Řevnice a doporučuje jej ZM ke schválení.

RM schvaluje předložený návrh RO č. 1/2014 a doporučuje jej po projednání ve Finančním výboru ZM ke schválení.

RM bere na vědomí předloženou informaci o splnění všech podmínek souvisejících s poskytnutou dotací na nákup zametacího stroje ke dni 21.3.2014.

RM schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku ZUŠ Řevnice za rok 2013 ve výši 186 176,80 Kč a to takto:
- do fondu odměn 86 176, 80 Kč
- do fondu rezerv 100 000,-- Kč.
RM schvaluje doplnění investičního fondu ve výši 49 519,- Kč na dofinancování nákupu klavíru a jeho správného zaúčtování, neboť nákup investičního majetku může být prováděn pouze z investičního fondu.

RM schvaluje záměr uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Řevnice a městem Černošice – zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje program na zasedání ZM č. 23 dne 7.4.2014 v tomto znění:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) PENCO
7) Diskuze – 45 minut
8) Rozpočtové opatření č. 1/2014
9) Poskytnutí příspěvku organizacím pracujícím s mládeží – Sokol Řevnice a SPORTCLUB Řevnice
10)Fond oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174 – HZS – uvolnění finančních prostředků
11) Fond oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 29 – Zámeček – uvolnění finančních prostředků
12) Fond oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 27 – uvolnění finančních prostředků
13) Fond oprav a technického zhodnocení budovy č. p. 928 – uvolnění finančních prostředků
14) Koupě pozemku parc. č. 423/12 - ul. V Souhradí
15) Koupě pozemku parc. č. 149/2 – ul. Komenského
16) Koupě pozemku parc.č. 2947/28 – ul. Nad Pískovnou
17) Narovnání vlastnického práva – budova trafostanice v ulici U Prodejny - ČEZ Distribuce, a.s.
18) Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní – S. Gröbner
19) Záměr prodeje části pozemku parc. č. 830 společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
20) Prodej id. 1/2 pozemku parc. č. 213 společnosti 2 Q spol. s r.o.
21) MAS Karlštejnsko, z.s.
22) Prodloužení platnosti Strategického plánu
23) Dotace na pořízení vozidla typu AVIA na zajištění svozu bioodpadu
24) Bezpečnost a pořádek v Řevnicích
25) Informace o hospodaření spol. EKOS Řevnice s.r.o.
26) Různé
27) Závěr

 

 

Rada města č. 143

(14.03.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 143.

Rada města schvaluje přijetí sponzorského finančního neúčelového daru 50.000,- Kč městem Řevnice od paní I.G.,130 00 Praha 3 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

RM schvaluje závěry z Protokolu o provedené veřejnoprávní kontrole vč. účetní závěrky k 31.12.2013 na Základní škole Řevnice.

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 7 m2 v budově bez č.e./č.p. postavené na pozemku parc.č. 1464/8 v obci a k.ú. Řevnice firmě Jaroslava Filecová – Pohřební ústav, IČ: 49839110 a ukládá správnímu odboru zveřejnit záměr pronájmu v souladu se zákonem o obcích.
RM schvaluje výměnu poškozených vstupních dveří a dále instalaci 2 nových elektrických zásuvek v nebytovém prostoru v budově bez č.e./č.p. postavené na pozemku parc.č. 1464/8.

RM souhlasí s prodejem id. ½ pozemku parc. č. 213 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci a k.ú. Řevnice společnosti 2 Q spol. s r.o. za kupní cenu 5.500,- Kč a požaduje zařadit schválení prodeje tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.
RM ukládá správnímu odboru zveřejnit záměr prodeje v souladu se zákonem o obcích.

RM souhlasí s koupí pozemku parc.č. 149/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 25 m2 v obci a k.ú. Řevnice a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.

RM souhlasí s pořádáním cyklistických závodů Trans Brdy Maratón dne 26.4.2014 a Winter Trans Brdy Maratón dne 15.11.2014, kterou bude pořádat Trans Brdy o.s., se sídlem Na Návsi 15, 252 29 Lety s tím, že po akci bude proveden důkladný úklid.

RM schvaluje vydání map pro město Řevnice a ukládá tajemnici provést výběrové řízení na dodavatele map a zároveň ukládá EO následně zařadit částku na pořízení map do rozpočtového opatření.

RM schvaluje zadat výstavbu přisvětlení přechodů pro chodce firmě SLAVEL spol. s r.o., IČ: 15890953 se sídlem Legerova 1820/39, 120 00 Praha 2 za cenu 108 556,- Kč bez DPH.

RM schvaluje úpravu dopravního značení tj. nástřik přechodu přes ulici Čs. armády pod křižovatkou s ulicí 5. května a přes ulici Pražskou u křižovatky s ulicí 28. října a osazení svislých dopravních značek firmě Petr Semerád-TOP Znak, Na Vrcholu 2472/32, 130 00 Praha 3 za cenu 34 720,- Kč bez DPH.

RM bere na vědomí informace ředitele spol. EKOS Řevnice Bc. Kubáska o výsledcích hospodaření společnosti v roce 2013 a připravovaných změnách pro rok 2014.

RM bere na vědomí informace o splněném úkolu z RM č. 141 – byla zkontrolována funkčnost zpětných klapek na protipovodňovém valu podél Řevnic a zpětné klapky jsou funkční.

RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Českomoravský štěrk a.s. IČ:25502247 Mokrá čp. 359, 64404 Mokrá na nákup lomového kamene pro opravy komunikací atp.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování lékařské péče s MUDr. Vladimírou Hejmovou od 1.4.2014, jejímž předmětem je zabezpečit ve spolupráci se zaměstnavatelem pracovně lékařské služby včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce, prevenci úrazů a dalších činností ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb. a souvisejících právních předpisů v platném znění

RM bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na opravu komunikací v rámci nové výzvy ROP SČ a schvaluje objednání zpracování žádosti u pana Mgr. Luboše Janáka za částku 60 000,- Kč (není plátce DPH). RM pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytování služeb s Mgr. Lubošem Janákem

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci částí komunikací Kozinova, Husova, Sochorova, Sádecká, uzavřené s firmou EKIS, spol. s r.o., ve kterém zhotovitel navrhuje posunutí termínu dokončení stavby na 13.4.2014 z důvodu dodání podkladů pro zpracování dokumentace v únoru 2014 a rozšíření zadání o část ulice Sádecké od Sochorovy ulice k Pražské pro podání žádosti o dotaci a pověřuje starostu města jeho podepsáním. RM souhlasí s navýšením původní ceny díla o částku 42 350,-Kč vč. DPH.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na zpracování Projektové dokumentace na dešťovou kanalizaci „za vodou“ firmu PIK VÍTEK, Rymáně 898, Mníšek pod Brdy za nabídkovou cenu: 463 430,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM schvaluje obnovení projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení v rozsahu prováděcí dokumentace na dešťovou kanalizaci v Husově ulici, který zpracuje firma Pik Vítek za cenu 99 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM schvaluje Vnitřní předpis č.1/2014 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

RM bere na vědomí informaci o poptávkovém řízení na akci „Oprava zastřešení scény Lesního divadla v Řevnicích“, kdy EO obdržel dvě nevyhovující nabídky a schvaluje opakování poptávkového řízení ve zkráceném termínu pro podání nabídek na 8 dnů. Důvodem ke zkrácení termínu pro podání nabídek je krátící se termín pro realizaci stavby.
 

 

Rada města č. 142

(07.03.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 142.

RM schvaluje závěry z Protokolu o provedené veřejnoprávní kontrole vč. účetní závěrky k 31.12.2013 na Základní umělecké škole Řevnice.

RM schvaluje závěry z Protokolu o provedené veřejnoprávní kontrole vč. účetní závěrky k 31.12.2013 na Mateřské škole Řevnice.

RM požaduje předložit ke schválení zastupitelstvu města záměr pronájmu prostor bývalého bytu v budově č. p. 64 v obci a k.ú. Řevnice spol. PENCO, neboť v těchto prostorech jsou vybudovány umývárny a šatny související provozovny PENCO a náklady na stavební úpravy, včetně oddělení rozvodů vody, elektřiny, topení apod. by byly značné, prostor má vchod pouze ze zadního dvora a možnosti odděleného pronájmu prostor jinému zájemci jsou proto omezené.

RM schvaluje Volební řád školské rady při ZŠ Řevnice s účinností 1.4.2014 a ukládá ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Pavlíně Seidlerové poslat schválený volební řád všem členům současné školské rady.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 322 v domě č.p. 928 s paní I. G.,  130 00 Praha 3.
Nájemní smlouva je na dobu určitou od 1.4.2014 do 31.12.2014 s každoročním obnovováním v příštích 5 letech. Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc.

RM schvaluje vítěze poptávky na akci: „Nákup 2 ks kontejnerů o objemu 6 m3 a 2 ks kontejnerů o objemu 9 m3“ firmu s nejnižší nabídkovou cenou, tj. firmu PilnajCont s.r.o., IČ: 28737083, se sídlem Hochmanova 511, Roudnice n/L za 111.600,- Kč bez DPH, včetně dopravy.

RM bere na vědomí informaci o podání žádosti o dodatečné stavební povolení pro rozšíření stavby dětského hřiště o hrací prvky.

RM bere na vědomí informaci o dodávce a ceně City modulů navrhovaných občanským sdružením Řevnická deska jako přístřešek na autobusovou zastávku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích s tím, tento modul byl vyroben se speciální dřevěnou podlahou a hliníkovým podhledem a jeho cena je cca 167 000,- Kč bez DPH s dodáním do 124 dnů.
RM ukládá tajemnici vyhodnotit anketu občanů a předložit výsledek RM k posouzení.

RM souhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 802 o velikosti cca 15 m2 (ul. Sochorova) společnosti ČEZ Distribuce, a.s. dle přiloženého nákresu za kupní cenu 1.500,- Kč/m2 a to za účelem stavby nové transformační stanice. RM ukládá správnímu odboru zveřejnit záměr prodeje pozemku v souladu se zákonem o obcích a požaduje zařadit schválení prodeje pozemku a smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.

RM schvaluje uzavření darovacích smluv, jejichž předmětem je přijetí peněžního daru na provoz Pečovatelské služby města Řevnice ve výši 3 500,- Kč od pí. D.H.,Mníšek pod Brdy, ve výši 3 000,- Kč od pí. Z. B., Řitka, ve výši 3 500,- Kč od pí .V.S., Stříbrná Lhota a ve výši 4 000,- Kč od p. P. Z.,  Čisovice.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 5.9.2013 mezi městem Řevnice a S. G., jehož předmětem je prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy do 31.5.2014 a požaduje zařadit schválení dodatku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.

RM bere na vědomí informaci tajemnice o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti u Městského úřadu Řevnice, jejímž předmětem byla agenda výherních hracích přístrojů (VHP) a tombol. Kontrol provedl Krajský úřad Středočeského kraje s tím, že nebyla uložena žádná nápravná opatření.

RM souhlasí s návrhem starosty na předložení původního Strategického plánu na zastupitestvo města s tím, aby byla prodloužena jeho platnost do doby schválení nového strategického plánu, a ukládá tajemnici zařadit tento bod na zasedání zastupitelstva města v měsíci dubnu 2014.

RM bere na vědomí informaci o plnění úkolů vyvolaných požadavkem na odstranění budoucích možných následků při případných dalších velkých povodních v budoucnu a ukládá EO pokračovat v jejich řešení.

RM souhlasí se zařazením správního území města Řevnice do územní působnosti SCLLD (CLLD) MAS Karlštejnsko, z.s. pro plánovací období EU v letech 2014-2020.
Schválením zařazení do územní působnosti SCLLD (CLLD) obci nevznikají finanční závazky vůči MAS.
RM ukládá tento bod zařadit k dodatečnému schválení zastupitelstvu města na zasedání dne 7.4.2014.

RM souhlasí s poptávkou na zhotovení nových map města Řevnice a ukládá tajemnici poptávku realizovat.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení „Přeložka STL plynovodní přípojky B. Němcové 484 Řevnice“ a v právu vstupovat a vjíždět na služební pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraňováním plynárenského zařízení a to k pozemku parc. č. 44 v obci a k.ú. Řevnice (ul. B. Němcové) ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. a to za jednorázovou úhradu dle sazeb schválených radou města dne 15.11.2010 ve výši 4.400,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

RM bere na vědomí a informaci týkající se hutních zkoušek při opravě komunikací v ulici Tyršova a Revoluční.

RM schvaluje navrženého náhradníka pana Ing. Tomáše Míčku do komise pro hodnocení nabídek na akci s názvem: „Oprava zastřešení scény Lesního divadla“.
 

 

Rada města č. 141

(28.02.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 141.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 1.6.2009 mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r. o. (nájem pozemků určených k plnění funkcí lesa). Předmětem dodatku je změna způsobu platby nájemného – nájemné bude počínaje 1.3.2014 hrazeno na základě faktur vystavených městem a zaslaných společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o.
RM pověřuje podpisem dodatku místostarostu Jana Hrušku.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene (osobní služebnosti) zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona k pozemkům parc. č. 909, parc. č. 910/1 a parc. č. 911, všechny v obci a k.ú. Řevnice (ul. V Podhájí) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 8.400,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010517/2.

Rada města schvaluje vyplacení příspěvku z rozpočtu města Řevnice organizacím pracujícím s mládeží za rok 2013 v celkové výši 471.164,87 Kč a uzavření Smluv o čerpání příspěvku na činnost v roce 2014 s jednotlivými organizacemi s výší příspěvku dle této tabulky:
Název organizace Počet dětí do 15 let s trvalým bydlištěm v Řevnicích (v 2013) Výše příspěvku na rok 2014
Taneční skupina Proměny o.s. 22 33 655
SPORTCLUB Řevnice o.s. 41 62 720
Šachový klub Řevnice 9 13 768
Junák ČR - oddíl Bobři 27 41 304
Folklorní soubor Klíček 14 21 417
Národní házená Řevnice o.s. 9 13 768
DTJ Řevnice o.s. 7 10 708
LTC Řevnic, tenisový klub Martiny Navrátilové, o.s. 26 39 774
TJ Slavoj Řevnice 15 22 946
TJ Sokol Řevnice 85 130 030
Dětská lidová muzika Notičky o.s. 10 15 298
Sbor dobrovolných hasičů, o.s. 13 19 887
Neptun klub Řevnice o.s. 30 45 893
Celkem 308 471 166
Schválení poskytnutí podpory sdružení TJ Sokol Řevnice ve výši 130.030,- Kč a poskytnutí podpory ve výši 62.720,- Kč občanskému sdružení SPORTCLUB Řevnice bude v souladu se zákonem o obcích předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Řevnice.

RM bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 27.2.2014 a schvaluje dle návrhu komise přidělení uvolněného bytu č. 322 v domě č.p. 928 ve Školní ulici paní I. G. Praha 3, a upravit správnímu odboru připravit nájemní smlouvu s účinností od 1.4.2014.

RM souhlasí s uzavřením Dohody o používání loga časopisu RUCH, jehož autorkou je paní MgA. Silvie Klempererová. Dohoda je uzavřena bezplatně, na dobu neurčitou.

RM schvaluje opětovné vypsání poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava zastřešení scény Lesního divadla“ z důvodu došlé jediné nabídky v předešlém kole.

RM schvaluje Dodatek č. 16, kterým se s účinností od 14.2.2014 navyšuje pojistná částka pro místo pojištění č. 3, budovu Městského úřadu, Řevnice čp. 74, z původních 12 000 000,- Kč na stávajících 14 000 000,- Kč. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dne 14.2.2014. Doplatek pojistného za období od 14.2.2014 do 05.02.2015 činí 352,- Kč.

RM souhlasí s koupí pozemku parc.č. 423/12 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 76 m2 v obci a k.ú. Řevnice a požaduje zařadit schválení koupě tohoto pozemku na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.

RM souhlasí se sepsáním souhlasného prohlášení, jehož předmětem bude uznání vlastnického práva k budově trafostanice postavené na pozemku parc.č. 2500 v obci a k.ú. Řevnice ve prospěch společnosti ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 281444, PSČ 140 53 a požaduje zařadit schválení souhlasného prohlášení na příští zasedání Zastupitelstva města Řevnice.RM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 2500 v obci a k.ú. Řevnice (pod trafostanicí) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zadaným městem a ukládá SO zveřejnit záměr prodeje pozemku v souladu se zákonem o obcích.

RM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 79 v obci a k.ú. Řevnice (pod trafostanicí TS Škola) za cenu stanovenou znaleckým posudkem zadaným městem a ukládá SO zveřejnit záměr prodeje pozemku v souladu se zákonem o obcích.

RM bere informace na vědomí a ukládá městskému úřadu zajistit nákup (a rozpočtové krytí) 2 kusů nástavců na zemní hydrant a dále provézt kontrolu zpětných klapek propustí pod hrází a v případě potřeby zajistit jejich funkčnost.
RM schvaluje učinění poptávek na provedení těchto prací: oprava a vyspárování obložení retenční hráze na Nezabudickém potoce, oprava retenční hráze a vyspárování obložení Hrnčířské strouhy – pod silnicí nad hřbitovem a nad můstkem v ulici 5. května a oprava vyspárování obložení strouhy v Sádecké ulici a ukládá EO vyzvat firmy k předložení nabídek na provedení prací v rámci schváleného rozpočtu.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem pozemků k instalaci reklamních konstrukcí uzavřené dne 24.1.1995 mezi městem Řevnice a firmou Oldřich Šebek - RPIS, IČ: 44273037, Vratislavova 156/22, 12800 Praha – Vyšehrad, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu pouze na pozemek parc.č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice.

RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad uzavřené s Mgr. P. K. dohodou a to ke dni 28.2.2014.
RM schvaluje pronájem bytu č. 4 v domě č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích zaměstnankyni Základní školy Řevnice paní Mgr. P. K. a to na dobu určitou od 1.3.2014 do 31.8.2014 za snížené nájemné ve výši 2.797,- Kč/měsíc (jako kompenzace majetkové a nemajetkové škody).
 

 

Rada města č. 140

(14.02.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 140

RM schvaluje nový Domovní řád domu č.p. 928 ve Školní ulici (pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných částí a zařízení).

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 322 v domě č.p. 928 s paní E.Ch.,252 30 Řevnice.
Nájemní smlouva je na dobu určitou od 1.3.2014 do 31.12.2014 s každoročním obnovováním v příštích 5 letech. Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc.

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Návrh variant zapojení veřejnosti do zpracování Strategického plánu s firmou AGORA CE, o.p.s., Petra Rezka 12, Praha 4 a ukládá starostovi podepsat tento dodatek.

RM souhlasí s pořádáním koncertu dechové hudby plzeňské konzervatoře v rámci oslav výročí krále Jiřího z Poděbrad a ukládá EO zařadit do rozpočtového opatření částku 21.000,- Kč na zabezpečení akce - koncert + instalace pódia dne 22. června 2014 v 15:00 hodin. RM souhlasí s tím, aby MěKS oslovilo i trhovce, kteří by souběžně s touto akcí nabízeli i občerstvení.
RM ukládá tajemnici informovat pořadatele akce o průběhu oslav v Řevnicích.

RM ukládá EO vypracovat soupis plánovaných oprav všech budov v majetku města a dále vypracovat seznam chodníků, které vyžadují opravu.

RM ukládá EO sledovat připravované výzvy na příslušný dotační titul a dále zabezpečit všechny příslušné administrativní kroky s cílem, aby městský úřad byl připraven k obnovení stavebního povolení.

RM ukládá tajemnici městského úřadu zajistit minimální funkční obsazenost útvarů v rámci letních dovolených a současně zajistit zastupitelnost v rámci útvarů.

RM ukládá tajemnici městského úřadu anketu – výstavba autobusové zastávky na Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad – zveřejnit ještě prostřednictvím elektronické verze časopisu RUCH.

RM ukládá podle vhodných klimatických podmínek obnovit zatravněné pásy v Tyršově ulici.

 

 

 

Rada města č. 139

(07.02.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 139

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to k pozemkům parc. č. 3505/2 a parc.č. 3505/5, oba v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 13.000,- Kč (bez DPH) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

RM ukládá tajemnici městského úřadu vyvolat jednání a dořešit záležitost s firmou PENCO.

RM tyto pozemky ukládá zařadit do projednávání na zastupitelstva města, které rozhodne o tom, zda tyto pozemky se budou prověřovat v novém územním plánu či nikoliv.

RM schvaluje poplatek za umístění 3 cedulí na veřejném prostranství pro pana Šplíchala – Foto za částku 5 000,- Kč pro rok 2014, stejně jako v předchozích letech.

RM bere na vědomí Zápis z jednání sociální a zdravotní komise ze dne 24.1.2014 a schvaluje dle návrhu komise přidělení uvolněného bytu č. 322 v domě č.p. 928 ve Školní ulici paní E. Ch.,trvale bytem Řevnice.

RM bere na vědomí informaci tajemnice o krocích, které podnikla k tomu, aby nedocházelo k dalším pochybením při zadávání zakázek malého rozsahu, na které byl MÚ upozorněn Kontrolním výborem.

Rada města schvaluje nová Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů v objektu č.p. 27 ve vlastnictví města Řevnice.

RM bere na vědomí informaci o nákladech na uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Mníšek pod Brdy na výkon městské policie a ukládá starostovi vést další jednání k zajištění externí služby městské policie s okolními obcemi a současně ukládá ekonomickému odboru města zpřesnit a provést hodnocení podmínek jednotlivých nabídek na externí provádění služby městské policie, které budou předloženy na budoucím zasedání RM.

RM bere na vědomí rozhodnutí komise o neotevření jediné obálky a zrušení výběrového řízení nabídek na veřejnou zakázku „ Refinancování úvěru od ČS a.s. městu Řevnice„ dle zásad zák. 137/2006 Sb. v platném znění.
RM ukládá EO podat tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města.

RM schvaluje návrh pana ppor. Bc. M. Českého, vrchního inspektora PO – pověřeného plněním úkolů velitele stanice HZS Řevnice na opravy objektu budovy HZS. Jedná se o:
• rekonstrukci elektroinstalace a IT rozvodů v celém objektu stanice v celkové částce 350.000,- Kč
• rekonstrukci topného systému v částce 200.000,- Kč
• opravu podlahy výjezdové šatny a její rozšíření v částce 130.000,- Kč
• další práce budou řešeny dle finančních prostředků ve fondu oprav.
RM ukládá EO připravit na další zasedání ZM ke schválení žádost o uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.174 města Řevnice v souladu se Statutem ze dne 16.4.2012.

RM schvaluje návrh dohody o společné spolupráci na obnově sběrné sítě tříděného odpadu se společností
EKO-KOM, a.s., Praha 4.

RM bere na vědomí informace Bc. Kubáska, ředitele spol. Ekos Řevnice o hospodaření společnosti za rok 2013.

RM bere na vědomí informace EO a schvaluje výměnu stávajících ventilů za nové kulové ventily i s pohony v hodnotě celkem cca 33 000,- Kč v kotelně budovy č.p.928 - Penzion.

RM souhlasí s plánovaným jednáním pana starosty s projektantem a po jeho výsledku ukládá projednat tento bod na RM č. 141 dne 21.2.2014.

RM ukládá ekonomickému odboru prošetřit možnost nejlevnější varianty odvodu dešťové vody z křižovatky ulic Kozinova/Jiráskova/Selecká do ul. Husova

RM ukládá ekonomickému odboru vystavit pro p. Lejčka doklad o tom, že ul. V Potočíně je (od kdy) účelovou komunikací.

 

 

Rada města č. 138

(29.01.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 138

RM schvaluje uzavření Dodatku č.15 k pojistné smlouvě č. 1503365692, kterým se s účinností od 30.1.2014 navyšuje pojistná částka pro místo pojištění č.7 – objekt Mateřské školky Řevnice, Mníšecká 676, 25230 Řevnice z původních 10 000 000,- Kč na stávajících 17 000 000,- Kč a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
 

 

Rada města č. 137

(24.01.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 137

Rada města bere na vědomí informaci vedoucí SO Ing. Bečkové a vedoucího TS Bc. Kubáska a ukládá SO vstoupit do jednání s majiteli pozemků o směně nebo výkupu.

Rada města schvaluje nová Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v objektu č.p. 928 ve vlastnictví města Řevnice.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2689/20 o výměře 404 m2 (celková výměra pozemku je 1891 m2), v obci a k.ú. Řevnice, paní Miloslavě Bílé,  252 29 Dobřichovice a panu Tomáši Červenému,  252 29 Dobřichovice a to za měsíční nájemné 1.919,- Kč a to od 1.2.2014 na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou.

RM bere na vědomí informaci ředitele spol. Ekos Řevnice pana Bc. Kubáska o tom, že výběrové řízení na 5. etapu rekultivace skládky bylo ukončeno a vyhrála je firma SKANSKA a.s. s nabídkovou cenou 2 066 924,50 Kč bez DPH.

RM bere informaci o plnění povodňových úkolů z roku 2013 na vědomí a schvaluje určené termíny jejich plnění.
RM ukládá EO podávat radě města pravidelné informace o plnění termínů.
 

RM schvaluje vítěze poptávky na akci: „Návrh variant zapojení veřejnosti do zpracování Strategického plánu města Řevnice“ firmu Agora-CE, Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 za nabídkovou cenu 206 000,- Kč bez DPH, 249 260,- Kč vč. DPH.
RM schvaluje podepsání smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na body č. 1 a č. 2 dle poptávky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
RM ukládá tajemnici předložit k odsouhlasení ZM další body nabídky.

RM bere na vědomí informaci starosty o jednání KV ve věci prověření výběrového řízení a dokumentace ke stavbě „Oprava komunikací ulic Tyršova a Revoluční Řevnice“.
RM ukládá vedoucímu EO na příští jednání RM předložit další požadované dokumenty.
RM ukládá tajemnici v případě pochybení MÚ informovat RM o krocích, které byly učiněny k tomu, aby se podobná pochybení neopakovala.

RM na základě doporučení šéfredaktora časopisu Ruch ukončuje výběrové řízení na nové logo časopisu bez výběru uchazeče.
RM schvaluje možnost barevné inzerce (týká se prázdninového čísla - pokud se naplní zájem - minimálně 1 strana A4, i běžných čísel v ceně:
1 A4 - 7 200 Kč
1/2 A4 - 3 600 Kč
1/3 A4 - 2500 Kč
1/4 A4 - 1800 Kč
1/8 A4 - 900 Kč
Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH. Černobílá inzerce bude zachována ve stávající výši.

RM bere na vědomí zajištění TDI na opravu rekultivace 5. Etapy skládky firmou SCCE s.r.o. za 17 000,- Kč/měsíc při dodržení podmínek v nabídce.

RM souhlasí s připojením města do celostátní akce „Vlajka pro Tibet“ a schvaluje vyvěšení vlajky dne 10.3.2014 na budově MÚ.

RM bere na vědomí související úpravy rozpočtu v navýšení o celkovou částku 296 702,- Kč bez DPH (359 009,42 Kč vč. DPH) na akci: „Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Řevnicích“ a souhlasí s podepsáním Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č.1222 ze dne 13.5.2013.

RM bere na vědomí informací o výběrovém řízení na funkci jednatele spol. Ekos Řevnice s r.o. jmenuje na základě doporučení výběrové komise do funkce jednatele spol. Ekos Řevnice s r.o. pana Ing. Davida Kodyma s tím, že s ním bude uzavřena mandátní smlouva bude mu stanoven pevný plat ve výši 35 000,- Kč měsíčně a vyplacena odměna v závislosti na dosažených hospodářských výsledcích a úsporách takto:
Odměna může být přiznána do výše 30% z ročního provozního zisku očištěného o nájem za splnění těchto třech podmínek:
1. Úspora 50% nákladů na středisku Vodovod a kanalizace (podíl z odměny 50%)
2. Dosažení plánovaného výsledku hospodaření společnosti (podíl z odměny 15%)
3. Snížení ztrát vody na vedení za rok v m3 o 15% (podíl z odměny 35%).

RM bere na vědomí informaci o nutnosti realizace opravy zastřešení Lesního divadla na stavební povolení a doplnění projektové dokumentace dle požadavku stavebního úřadu. Schvaluje cenovou nabídku firmy Pontex, spol. s r.o. ve výši 32 500- Kč bez DPH (39 325,- Kč vč. DPH) a ukládá EO učinit objednávku.

RM bere na vědomí termín pro otvírání obálek – 29.1.2014 s následným hodnocením došlých nabídek na veřejnou zakázku „ Refinancování úvěru od ČS a.s. městu Řevnice“.
RM schvaluje složení komise takto: Ing. Vladislav Tilsch, Libor Kvasnička, Bc. Kubásek, Bohdana Slámová a Jan Kadlec.

RM souhlasí s předloženým návrhem Směrnice č.1/2014 – Zásady pro správu rozpočtu města Řevnic a doporučuje tuto směrnici zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje firmu Elektroštika s.r.o. na realizaci náhrady veřejného osvětlení za nabídkovou cenu 119 155,- Kč bez DPH. Realizace VO proběhne koncem ledna 2014, dojde k demontáži vrchního vedení NN a tím k odstranění svítidel města VO na podpěrných sloupech NN.

RM ukládá vedoucímu TS Bc. Kubáskovi předložit na jednání RM do konce měsíce února průběh plnění dotačního programu „Snížení imisní zátěže ve městě Řevnice“ – fyzické plnění, administrace.

RM schvaluje Program na ZM č.22 dne 10.2.2014 v tomto znění:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Diskuze – 30 minut
4) Nové zásady pro správu rozpočtu
5) Rozhodnutí zastupitelstva o návrzích na pořízení územního plánu (§ 46 SZ)
6) Nová smlouva o úvěru
7) Pořízení Strategického plánu
8) Různé
9) Závěr

 

Rada města č. 136

(17.01.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 136.

RM revokuje usnesení RM č. 93 ze dne 8. 2. 2013 a vydává usnesení nové, které zní:
RM nesouhlasí se záměrem výstavby RD na pozemcích parc.č. 360 a 361 v obci a k.ú. Řevnice.

RM doporučuje Zastupitelstvu města Řevnice k projednání žádosti občanů týkající se změn pozemků v novém územním plánu tak, jak bylo navrženo v příloze č. 1 – tabulka se stanovisky pořizovatele k jednotlivým návrhům na pořízení ÚP.

RM schvaluje udělení výjimky z velikosti pozemku pro stavbu nového rodinného domu pro pozemek parc. č. 2172/2 o výměře 685 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc. č. 2172 o výměře 1711 m2 v obci a k. ú. Řevnice.

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro Město Poděbrady na akci 550. výročí Mírové mise Jiřího z Poděbrad, která se uskuteční dne 22. června 2014 v 15:00 hodin. Tento příspěvek bude použit jako administrativní poplatek na zápis do Guinessovy knihy rekordů.
RM ukládá EO zařadit částku 3.000,- Kč do RO na rok 2014.
RM pověřuje starostu města pana Libora Kvasničku osobní účastí při křtu knihy.
RM ukládá MěKS – paní Mgr. Staré, aby zajistila akci na 22. června 2014 v 15:00 hodin na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad – libovolný plenérový koncert (cca na 1 hodinu) a předložila RM návrh do konce měsíce února 2014 s tím, že pokud budou nutné finanční náklady spojené s touto akcí, budou dodatečně zařazeny do RO.

RM ukládá tajemnici vypsat výběrové řízení na zapojení veřejnosti do zpracování Strategického plánu v souladu se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu a předložit návrh k odsouhlasení zastupitelstvu města dne 10.2.2014.

RM souhlasí s umístěním zařízení telekomunikační sítě (kabelů) firmy Telefonica O2 Czech republic, a.s. na dvou sloupech veřejného osvětlení dle předloženého nákresu.

RM souhlasí s proplacením předložených faktur za zhodnocení vodohospodářské infrastruktury dle smlouvy v celkové částce 72 937,59 Kč vč. DPH – jedná se o práce spojené s generální opravou technologie na úpravně vody Berounka a nákup čerpadla ATS Na Výšině.
 

 

Rada města č. 135

(10.01.2014)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 135.

RM bere na vědomí informaci o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření města Řevnice, které bylo provedeno Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem finanční kontroly dne 8.1.2014 s tím, že při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Závěrečná kontrola bude provedena v měsíci dubnu 2014.

RM schvaluje vítěze poptávky na Výkon funkce technický dozor investora (dále jen TDI), na akci: „Oprava místních komunikací - ulice Selecká a Raisova“, pana Ing. Jaroslava Boráka, Imrychova 883/9, Praha 4 za nabídkovou cenu (měsíční odměnu) 17 000,- Kč a schvaluje podepsání smlouvy na výkon TDI s vítězným uchazečem. Předpokládaná cena za tuto službu po celou dobu stavby, tj. cca 2 měsíce činí 34 000,- Kč.

RM schvaluje závazné ekonomické ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací: Základní škola Řevnice, Základní umělecká škola Řevnice a Mateřská škola Řevnice - na rok 2014 v souladu s ustanoveními zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu města Řevnice na rok 2014. 

RM ukládá EO vypracovat harmonogram plnění jednotlivých úkolů vyplývajících z přílohy č.1 v souvislosti s realizací nápravných opatření vzniklých při povodni v roce 2013, včetně termínu plnění.

RM bere na vědomí informace ředitele spol. Ekos řevnice s r.o. pana Bc. Kubáska o výsledcích hospodaření firmy za období leden – listopad 2013.

RM na základě zjištěných skutečností z Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj v Benešově a dle zák. č.166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění, nesouhlasí s uložením utraceného zvířete – koně (majitelka paní I. K.) na pozemku ve vlastnictví Města Řevnice č. 3574/1 v obci a k.ú. Řevnice a ukládá tajemnici napsat dopis paní K. se žádostí o odstranění uhynulého zvířete z pozemku ve vlastnictví města Řevnice.

RM prodlužuje termín ve věci schvalování Výroční zprávy ZŠ Řevnice za rok 2013 do doby než bude ukončena pracovní neschopnost paní učitelky Mgr. Jiřiny Dopitové.

RM schvaluje vypsání výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava zastřešení scény Lesního divadla“ a komisi pro hodnocení nabídek ve složení: Bohdana Slámová, Ing. Vladislav Tilsch, Miloslav Šmejkal

RM ukládá EO předložit na jednání RM stanovisko k závěrům zprávy KV z prosince 2013, tak aby mohlo být předloženo k projednání na ZM č.22 dne 10.2.2014.
 

Rada města č. 134

(20.12.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 134.

Rada města schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2689/20 o výměře cca 404 m2 za podmínky výpovědní lhůty 1 měsíc.

RM bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Řevnice o tom, že mateřská škola bude z provozních důvodů v době vánočních svátků uzavřena od 23.12.2013 do 1.1.2014 s tím, že rodiče o této skutečnosti byli informováni a nikdo neprojevil zájem o docházku svého dítěte v těchto dnech.

RM v souladu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu města Řevnice na rok 2013 schvaluje úpravu rozpočtu Mateřské školy Řevnice, která neovlivní výši příspěvku na provoz mateřské školy z důvodu objektivních příčin takto: kapitola 5154 (elektrická energie) – závazný ukazatel rozpočtu byla navýšena o částku 30.000,- Kč. K navýšení částky došlo z důvodu většího odběru při stavebních úpravách a přístavbě mateřské školy v období od května do října 2013. Navýšená spotřeba energie v období stavby byla dodavatelskou firmou TOST CZ s r.o. uhrazena a zaslána na účet mateřské školy a zároveň byla uhrazena i spotřeba vody.

RM bere na vědomí informace komise pro životní prostředí týkající se záměru výstavby na pozemcích parc.č. 360,361,362, 555/11 a 555/12 v obci a k.ú. Řevnice a ukládá MÚ navrhnout na příští jednání RM usnesení k tomuto bodu.

RM v souladu s ustanovením zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu města Řevnice na rok 2013 schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy Řevnice, která neovlivní výši příspěvku na provoz základní školy z důvodu objektivních příčin takto: položka 5011 (mzdy) – se snižuje o 180.000,- Kč, 5031 (soc. poj,) se snižuje o 68.000,- Kč, 5032 (zdrav. poj,) se snižuje o 22.000,- Kč a 5162 (Telefony) se snižuje o 35.000,- Kč což celkem činí 305.000,- Kč. Na druhé straně se navyšuje položka 5137 (DDHM) o 140.000,- Kč, 5139 (Všeob. materiál) o 45.000,- Kč a 5171 (opravy a údržba) o 120.000,- Kč, celkem dojde ke zvýšení o 305.000,- Kč. K navýšení částky došlo z důvodu nutných stavebních úprav šaten atd. viz. žádost ředitelky ZŠ.

RM bere na vědomí informaci z Protokolu o výsledku kontroly města Řevnice, která byla provedena dne 18.12.2013 HZS Středočeského kraje – krajské ředitelství, Kladno na úseku dodržování zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení. Kontrola konstatovala, že spolupráce MÚ Řevice s ORP Černošice a s HZS Středočeského kraje je dobrá, starosta spolupracuje při přípravě na řešení krizové situace s ORP Černošice, spolupráce je bezproblémová a město je připraveno na zvládnutí havarijních a krizových situací.

RM bere na vědomí informaci předsedkyně školské rady při ZŠ Řevnice paní MgA. Klempererové a pověřuje pana Libora Kvasničku – starostu města jako zástupce zřizovatele ZŠ Řevnice, aby se v pondělí dne 6. ledna 2014 v 18:30 hodin v budově 2. stupně ZŠ účastnil zasedání školské rady, na kterém se bude projednávat a schvalovat výroční zpráva ZŠ Řevnice.

RM bere na vědomí informaci EO o vyúčtování zakázky na opravu ulic Tyršova a Revoluční, kdy cenové náklady za opravu obou ulic jsou celkově nižší oproti původní nabídkové ceně o 247 129,24 Kč vč. DPH

Rada města souhlasí s tím, aby byl příspěvek z rozpočtu města organizacím pracujícím s mládeží na jejich činnost v roce 2014 poskytnut také na děti z Dětského domova Lety.

RM bere na vědomí informaci o tom, že dne 18.12.2013 proběhly doplňující volby do školské rady při ZŠ Řevnice a za pedagogy byla jmenována paní uč. Hanykýřová.

RM schvaluje přijetí daru pro ZŠ Řevnice od Nadace Pangea ve výši 8.000,- Kč na nákup hudebních pomůcek, dále přijetí sponzorského daru od p. Svobody ve výši 6.000,- Kč na nákup pomůcek, sponzorský dar jedné maminky dítěte z 8.A. ( nechce být jmenována, na smlouvě její jméno samozřejmě bude) ve výši 30.000,- Kč na vybavení tříd a sponzorský dar od paní Houdkové – počítač do třídy k paní učitelce Peterové.

RM bere na vědomí související úpravy rozpočtu v navýšení o celkovou částku 110 907,49 Kč bez DPH (134 198,06 Kč vč.DPH) na akci: „Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Řevnicích“ a souhlasí s podepsáním Dodatkku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1222.
 

 

 

Rada města č. 133

(13.12.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 133.

RM projednala žádost paní E. J. ze dne 27.11.2013, ve které žadatelka požaduje udělení souhlasu s příjezdem k rodinnému domu č.p. 736 po pozemcích ve vlastnictví města Řevnice, konkrétně po pozemcích p.č. 1463/3, 1463/1 a 3637/4, vše v k.ú. Řevnice. Na základě žádosti se rada města problematikou opětovně zabývala (z podnětu stavebního úřadu Městského úřadu Řevnice se rada města již totožnou problematikou zabývala na jednání dne 18.10.2013) a nesouhlasí s příjezdem k rodinnému domu č.p. 736 v Řevnicích po pozemcích p.č. 1463/3, 1463/1 a 3637/4, vše v k.ú. Řevnice v požadovaném rozsahu. Rada města již v minulosti rozhodla, že souhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy po pozemcích města v rozsahu nezbytném, a s tímto rozsahem byla žadatelka seznámena. Rozsah věcného břemene nepředpokládá vjezd osobního automobilu přes jiný pozemek, než pozemek p.č. 1463/3. Toto rozhodnutí již rada města nebude revidovat.

Rada souhlasí s odkupem id. 5/6 spoluvlastnického podílu pozemku parc.č. 2123/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v obci a k.ú. Řevnice a to za cenu 100,-/m2.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se Základní školou Řevnice ze dne 1.8.2013, jehož předmětem je zrušení hrazení měsíčních záloh na úhradu nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor.

RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Řevnice Mgr. Pavlíny Seidlerové o přípravě a průběhu voleb do školské rady dne 18.12.2013. RM požaduje, aby zaměstnanec městského úřadu byl přítomen ve volební místnosti po celou dobu voleb.

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava místních komunikací – ulice Selecká a Raisova, uzavřené s firmou Froněk, spol. s r.o., ve kterém zhotovitel navrhuje posunutí termínu dokončení stavby na 30.4.2014 z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci stavby a pověřuje starostu města jeho podepsáním.

RM souhlasí s finálním zněním kupní smlouvy na prodej budovy č.p. 2 – objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 214/1, vzniklém v důsledku rozdělení pozemku parc. č. 214 geometrickým plánem č. 1739-16/2012, vytvořeným Ing. Janem Kubrichtem dne 12.3.2012 (dále i jen „geometrický plán“), a pozemků parc. č. 214/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 734 m2, vzniklého v důsledku rozdělení pozemku parc. č. 214 geometrickým plánem, parc. č. 214/2, ostatní plocha – jiná plocha o výměře 67 m2, vzniklého v důsledku rozdělení pozemku parc. č. 214 geometrickým plánem, parc. č. 215/1, zahrada o výměře 615 m2, vzniklého v důsledku rozdělení pozemku parc. č. 215 geometrickým plánem, parc. č. 215/2, zahrada o výměře 37 m2, vzniklého v důsledku rozdělení pozemku parc. č. 215 geometrickým plánem, parc. č. 216/1, zahrada o výměře 1801 m2, vzniklého v důsledku rozdělení pozemku parc. č. 216 geometrickým plánem, parc. č. 216/2, zahrada o výměře 724 m2, vzniklého v důsledku rozdělení pozemku parc. č. 216 geometrickým plánem, to vše v obci a katastrálním území Řevnice, společnosti 2 Q spol. s r. o., se sídlem Praha 8, Křižíkova 18, PSČ 186 00, IČ: 25797859, za kupní cenu 11.550 000,- Kč (z čehož 11 540 000,- Kč tvoří cena nemovitostí a 10.000,- Kč cena vybavení nemovitostí), a to na základě kupní smlouvy, jejíž verze s podpisem kupujícího bude zastupitelstvu města dne 16. 12. 2013 předložena, doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.
RM navrhuje zastupitelstvu města, aby pověřilo starostu města smlouvu jménem města Řevnice podepsat a uzavřít za podmínky, že dojde k složení doplatku kupní ceny podle čl. 3.2 kupní smlouvy na účet města Řevnice do 20.12.2013. Nedojde-li v uvedené lhůtě k složení doplatku kupní ceny podle čl. 3.2 kupní smlouvy na účet města Řevnice, starosta kupní smlouvu se společností 2 Q spol. s r.o. jako kupujícím neuzavře, v jednáních se společností 2 Q spol. s r.o. o prodeji uvedených nemovitostí nebude nepokračovat a zahájí jednání s druhým zájemcem o koupi uvedených nemovitostí vzešlým z uskutečněného výběrového řízení.

RM bere na vědomí informaci ZUŠ Řevnice o nákupu klavírního křídla zn. Petrof I/1974 za 435 000,- Kč.

RM ukládá ekonomickému odboru zpracovat a vést evidenci protokolárně převzatých staveb, které zasáhly do povrchu městských komunikací a u nichž je na uvedení povrchu komunikace do původního stavu sjednána záruční lhůta. U těchto staveb požaduje rada města provádět kontrolu stavu provedené opravy povrchu komunikace po jednom roce a následně 3 měsíce před koncem záruční lhůty.
RM dále ukládá ekonomickému odboru zajistit kontakty na zaměstnance vlastníků sítí (ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s. a RWE Distribuční služby, s.r.o.), kteří jsou zodpovědní za pokládku, výměnu a opravy podzemních vedení.

RM bere na vědomí výzvu k podání nabídek na opravu rekultivace V. etapy skládky.

RM schvaluje návrh na uskutečnění poptávky na výkon funkce TDI na akci: „Oprava místních komunikací – ulice Selecká a Raisova“ a ukládá EO učinit poptávku.
 

 

 

Rada města č. 132

(06.12.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 132.

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy NN 0,4 kV v celkové délce cca 113 m, přetínání pozemku vodiči a umístění nového betonového stožáru, a to v/na pozemku parc. č. 185/3 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Berounská a Palackého náměstí) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 24.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6002530/VB/01.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to k pozemku parc. č. 2040 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Seifertova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 800,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

RM schvaluje na základě poptávky firmu Elektroštika s.r.o. na realizaci veřejného osvětlení v ulicích okolo MŠ za nabídkovou cenu 148 685,- Kč s DPH. Realizace VO proběhne v ulicích Veselého, Mníšecká a Sportovní, kde dojde k demontáži vrchního vedení NN a tím k odstranění našich svítidel VO na podpěrných sloupech NN a pověřuje EO sepsáním objednávky u vítězné firmy.

Rada města schvaluje návrh projektantů z firmy EKIS spol. s r.o. na způsob řešení výstavby vchodů a vjezdů na pozemky při rekonstrukci komunikací a ukládá EO tyto formuláře umístit na webové stránky města

RM bere na vědomí Protokol o kontrole a Inspekční zprávu ČŠI z kontroly provedené na ZŠ Řevnice.

RM schvaluje rozpočtové opatření č.6/2013 s tím, že rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet ve výši 68 961 tis. Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 73 267 tis. Kč. Rozpočtová rezerva se zvýšila na 7 775 tis. Kč. Schodek ve výši 4 306 tis. Kč je krytý prostředky z minulého období.
RM doporučuje RO č.6/2013 zastupitelstvu města ke schválení.

RM souhlasí se záměrem prodeje budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 3438/3 v obci a k.ú. Řevnice, požaduje dodatečné zařazení tohoto bodu do programu zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 16.12.2013 a doporučuje zastupitelstvu tento záměr schválit.

RM schvaluje komisi pro otevření obálek a výběr jednatele spol. EKOS Řevnice s r.o. ve složení: Libor Kvasnička, Ing. Jan Mixa, Ing. Vladislav Tilsch, Ing. Josef Beneš a Ing. Stanislav Rojík.

RM bere na vědomí informaci starosty o podání žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Mořinská a Ke Strouze, kterou podala obec Lety.
 

 

 

Rada města č. 131

(29.11.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 131.

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy s paní E. V., která bezplatně daruje Městu Řevnice obraz – olej na plátně signovaný jménem Kratochvíl s tématem žní.
Město Řevnice paní E. V. děkuje za tento dar.

RM schvaluje Vnitřní předpis – Směrnici č.3/2013 o svobodném přístupu a poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh č.1-3s účinností od 1.1.2014 a ukládá tajemnici tuto směrnici vyvěsit na webové stránky města do příslušné sekce týkající se poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 192 o výměře 77 m2 a parc.č. 2689/24 o výměře 1002 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, panu T. S.,  252 30 Řevnice za celkové nájemné 15.104,- Kč/rok a to od 1.1.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s manželi Ing. arch. J. T.,  a Mgr. M. T., 140 00 Praha 4 – Krč, kterou se ve prospěch města Řevnice bezplatně zřizuje věcné břemeno stavby, položení, trvalé umístění, údržbu, revize a opravy hlavního řadu splaškové kanalizace umístěného v pozemcích parc.č. 350/3 a parc.č. 351/1, v obci a k.ú. Řevnice (ul. V Luhu).

RM doporučuje zastupitelstvu města přijmout od občanského sdružení Dětské hřiště Řevnice jako dar stavbu veřejného dětského hřiště na pozemcích parc. č. 1051/1, parc.č. 1051/2 a parc.č. 1051/3 v obci a k.ú. Řevnice i za skutečnosti, že instalace nových herních prvků v roce 2011 a 2013 nebyla provedena v souladu se stavebním a energetickým zákonem.
RM ukládá ekonomickému odboru zajistit, aby byla po přijetí daru instalace nových herních prvků z roku 2011 a 2013 uvedena do souladu se stavebním a energetickým zákonem

RM schvaluje program na zasedání zastupitelstva města č. 21 dne 16.12.2013 v tomto znění:
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti Rady města
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Diskuze – 45 minut
7) Rozpočtové opatření č. 6/2013
8) Rozpočet na rok 2014
9) Darovací smlouva – občanské sdružení Dětské hřiště Řevnice – dětské hřiště
10) Dohoda o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách – V. Kosařová, P. Schneider
11) Schválení záměrů žádostí o dotace
12) Strategický plán
13) Informace o prodeji č.p.2
14) Informace o hospodaření spol. EKOS Řevnice s.r.o.
15) Různé
16) Závěr

RM schvaluje Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu Školské rady při ZŠ Řevnice s účinností od 30.11.2013, kterým se mění článek č. 3 odst. 8) a nově zní takto: Článek 3 odstavec 8) Volebního řádu Školské rady při Základní škole Řevnice se mění a nově zní takto:
Volby budou probíhat 1 pracovní den od 8:00 do 17:00 hodin. Za tímto účelem zřizovatel zajistí místnost a úředníka, který bude zajišťovat evidenci voličů podle seznamů a bude dohlížet na vkládání volebních lístků do zapečetěné volební urny.

RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2014 Oblastní charitě Most na podporu Azylového domu Duchcov pro muže a ženy.

RM schvaluje návrh rozpočtu na rok 2014 s tím, že rozpočet je schodkový, příjmy jsou ve výši 41 152 000,- Kč a výdaje jsou ve výši 49 356 000,- Kč. Schodek ve výši 8 204 000,- Kč je kryty z prostředků z minulého období.
RM doporučuje návrh rozpočtu na rok 2014 zastupitelstvu města ke schválení. Návrh rozpočtu je nedílnou součástí zápisu.

RM schvaluje návrh rozpočtového opatření č.5/2013 a ukládá EO zaúčtovat navržené změny do rozpočtu za 11/2013.

RM bere na vědomí informace o ekonomických ukazatelích společnosti Ekos Řevnice s r.o. dle rozvahy a výsledovky k 31.10.2013.

RM schvaluje odměnu ředitelce ZUŠ MgA. Ivaně Junkové ve výši 30.000,- Kč za odvedenou práci v roce 2013.

RM schvaluje předloženou Žádost o zmírnění škod způsobených povodněmi v lesním hospodářství a myslivosti v červnu 2013. RM ukládá EO zapracovat do materiálu připomínky vzešlé z RM a podat žádost o dotaci na místně příslušnou Agenturu pro zemědělství a venkov do 2.prosince 2013.

RM ukládá tajemnici zakoupit ještě dva stejné stoly pro jednání zastupitelstva města a zajistit v roce 2014 odpovídající zvukové zařízení (stojan s mikrofonem a prostorový mikrofon).
Předpokládaný termín zasedání zastupitelstva města je 10.2.2014.

RM schvaluje paní Miloslavu Vlkovou jako zpracovatele žádosti o dotaci na Opravu zastřešení scény Lesního divadla v Řevnicích za nabídkovou cenu 5 000,- Kč a 15 000,- Kč za administraci projektu v případě kladného vyřízení dotace. RM pověřuje starostu podepsáním mandátní smlouvy.
 

 

 

Rada města č.130

(22.11.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 130.

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho úhradě ve splátkách mezi městem Řevnice a V. K.a P. S..

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc.č. 2689/4 o výměře 33 m2, parc.č. 2689/3 o výměře 33 m2, parc.č. 2689/7 o výměře 7 m2 a parc.č. 2689/6 o výměře 11 m2, všechny v obci a k.ú. Řevnice, paní M.B., 252 29 Dobřichovice a panu T. Č., 252 29 Dobřichovice za celkové nájemné 1176,- Kč/rok a to od 1.1.2014 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Rada neschvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Řevnice č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2014 – osvobození od poplatku majitelů rekreačních chat v oblasti V Třepcouni, u Zadní Třebaně a v oblasti U Jezírka.
RM ukládá EO napsat žadatelům vyjádření, že jim bude přiděleno sběrné místo na Ekosu a o této skutečnosti informovat i vedoucího TS pana Bc. Kubáska.

RM schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ Řevnice dle jednotlivých položek o částku ve výši 182.000,- Kč celkem a ukládá EO tuto částku vzhledem k výši zařadit do souboru RO č.6/2013 ke schválení Zastupitelstvu města dne 16.12.2013 a to tak, že z rozpočtové rezervy § 6409 pol. 5901, bude navýšen neinv. příspěvek zřízeným PO tj. ZŠ Řevnice §3113, pol. 5331.

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč vlastenecko - dobročinnému sdružení Baráčníci na oslavy 85. výročí založení spolku v roce 2014 a ukládá EO zařadit tuto částku do rozpočtu na rok 2014.

RM schvaluje zahájení rekonstrukčních prací na jevišti Lesního divadla členy Divadelního spolku Řevnice od 23.11.2013 a zapracování do rozpočtu města pro rok 2014 ve výši 500.000,- Kč.
RM děkuje panu Ing. Miloslavu Šmejkalovi za zhotovení a financování projektové dokumentace na rekonstrukci jeviště Lesního divadla.
RM doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení záměr rekonstrukce jeviště Lesního divadla.

RM schvaluje Strategický plán na rok 2014-2018 a doporučuje ho Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení.
RM ukládá tajemnici tento plán rozeslat zastupitelům k případným konkrétním připomínkám.
 

 

Rada města č.129

(15.11.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 129.

RM schvaluje složení inventarizační likvidační komise pro inventury pro rok 2013 v tomto složení:
Předseda:Petra Karešová
Tajemník: Mgr. Renata Henych
Členové dle předmětných nemovitostí a movitého majetku:
Ing. Alice Bečková- vedoucí správního odboru MÚ
Ing. Vladislav Tilsch – vedoucí ekonomického odboru MÚ
Ing. Michaela Šádková – vedoucí stavebního úřadu MÚ
Petra Veselá – Městská knihovna
Mgr. Veronika Stará – Městské kulturní středisko
Miroslav Paur – JSDH
Lidmila Svobodová – Pečovatelská služba, Penzion
Bc. Pavel Kubásek –
Technické služby.

RM schvaluje pronájem nebytového prostoru - garáže a dílny - v objektu bez č.p./č.e. postaveném na pozemku parc.č. 2494 v obci a k.ú. Řevnice panu Miroslavu Beznoskovi, IČ: 65447794, Kraslická 956/9, 153 00 Praha 5 za nájemné 58.700,- Kč /rok a to na dobu určitou od 19.11.2013 do 18.11.2014.

RM bere na vědomí informaci SO, který předložil RM situační plánek s vyznačením ochranného pásma vodního zdroje 2. stupně a dále situační plánek se zákresem hlubinných vrtů, studní, výtlačných vodovodních řadů a vlastníků jednotlivých pozemků v obci a k.ú. Řevnice a ukládá vedoucí SO ve spolupráci s vedoucím TS navrhnout řešení majetkových vztahů a postup při výkupu či směně pozemků z pohledu právního a technologického.

RM schvaluje Pravidla pro poskytování příspěvku z rozpočtu města Řevnice organizacím pracujícím s mládeží na jejich činnost v roce 2014 a ukládá tajemnici zveřejnit pravidla na úřední desce a internetových stránkách města.

RM schvaluje přesun položek v rozpočtu ZUŠ ve výši 100.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního a následnou možnost čerpání finančních prostředků na pořízení klavírního křídla.

RM bere na vědomí informaci o tom, že Ministerstvo vnitra ČR – odbor dozoru a kontroly veřejné správy po vyhodnocení zaslaných podkladů konstatuje, že nápravná opatření schválená na zasedání zastupitelstva města konaném dne 2.září 2013, včetně opatření již realizovaných, jsou adekvátní zjištěným pochybením uvedeným v protokolu o kontrole a tímto proto považují provedenou kontrolu za uzavřenou.

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru od ČS a.s.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Kvalita a bezpečnost místních komunikací v Letech“ s obcí Lety, jejímž předmětem je partnerská role Města Řevnice v projektu bezpečné cyklodopravy a v projektu Kvalita a bezpečnost místních komunikací v Letech s tím, že partneři mají společný cíl vytvářet nové možnosti pro své občany související s provozem a využíváním nově vzniklé stezky pro chodce a cyklisty.

RM schvaluje uzavření těchto smluv o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích “:
• Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích “ s Obcí Lety,
• Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích “ s OS Náruč,
• Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích “ s Policií ČR,
• Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží v Řevnicích “ se ZŠ Řevnice.

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy VN 22 kV a NN 1 kV v celkové délce cca 264 m včetně umístění nové kioskové trafostanice s plochou cca 5,7 m2 v pozemcích parc. č. 3448/2, 3447/2, 3447/3, 3505/4, 3500, 3505/2, 3513/1, 3518, 3505/5, 3487/4, 3522, 3521/1, 3505/6 a 3505/7 v obci a k. ú. Řevnice a v pozemku parc.č. 1707/2 v obci a k.ú. Lety (ul. Kejnská a V Luhu) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 58.800,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013953/01.
 

 

Rada města č. 128

(08.11.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 128.

RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč městu Kolín na provoz protialkoholní záchytné stanice pro rok 2014 a ukládá EO zařadit tuto částku do rozpočtu na rok 2014.

RM neschvaluje udělení výjimky ze stanovené minimální výměry pozemku.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o centralizovaném zadávání poptávky na nákup elektrické energii na Českomoravské komoditní burze Kladno uzavřené dne 1.8.2013, jehož předmětem je změna rozúčtování nákladů (poplatek burze a makléřské firmě) a to v závislosti na objemu nakoupené elektrické energie.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o centralizovaném zadávání poptávky na nákup zemního plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno uzavřené dne 1.8.2013, jehož předmětem je změna rozúčtování nákladů (poplatek burze a makléřské firmě) a to v závislosti na objemu nakoupeného zemního plynu.

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 2070/3 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Dr. Pecla) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 6.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016410/VB/01.

RM bere na vědomí informace ředitele spol. EKOS Řevnice pana Bc. Kubáska o vývoji spol. EKOS Řevnice. Schvaluje proplacení faktury č. 20130435 na částku 123.875,95 Kč bez DPH a fakturu č. 20130441 na částku 9.024,- Kč bez DPH za zhodnocení vodohospodářské infrastruktury.

RM schvaluje havarijní pojištění zametacího stroje HAKO za podmínek stanovených pojišťovnou Allianz za roční pojistné 12 660,- Kč bez DPH.
RM schvaluje Dodatek č.1 k pojistné smlouvě č.5900009180 - povinné ručení za částku 784,- Kč/rok u pojišťovny Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční 1, 110 00 Praha

RM schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci na opravu konstrukce nad jevištěm v Lesním divadle a ukládá EO objednat zpracování a podání žádosti o dotaci.

RM schvaluje dodatek kupní smlouvy od společnosti Českomoravský štěrk a.s. na nákup přírodního kameniva frakce 0/4mm za cenu 110,-Kč/t

RM bere na vědomí informaci o postupu schválení Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a ruší část usnesení z RM č.127 pod bodem č.9) o zařazení schválení výše uvedené smlouvy na příští zasedání ZM.
 

 

Rada města č. 127

(25.10.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 127.

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 2040 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Seifertova) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 2.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016766/VB/01.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 345/1, 374/1 a 374/5, všechny v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pod Strání) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 40.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002270/001.

RM schvaluje plán zimní údržby.

RM neschvaluje udělení výjimky ze stanovené min. výměry pozemku.

RM bere informace na vědomí

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Oprava místních komunikací ulice Selecká a Raisova“, firmu Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, Rakovník za nabídkovou cenu: 3 235 899,27 Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM bere na vědomí došlé Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí, o kterou žádal v rámci Operačního programu Životní prostředí, XXVI. výzva Ministerstva životního prostředí, prioritní osa 2, 2.1.3. – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů (pořízení zametacího vozu) a schvaluje uzavření Smlouvy č.1210212 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a ukládá tento bod zařadit na příští zasedání ZM a doporučuje ZM uzavření smlouvy se SFŽP ke schválení.

RM nominuje Ing. Martina Sudka za člena volební komise za zřizovatele – Město Řevnice – pro volby do Školské rady při ZŠ Řevnice.
 

 

Rada města č. 126

(18.10.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 126.

RM souhlasí s vydáním povolení k provozování loterie v provozovně na adrese Komenského 124, 252 30 Řevnice s tím, že v současné době nemůže dát zamítavé stanovisko, protože ho nelze odůvodnit negativní zkušeností.

RM souhlasí s pořádáním závodu Otevřeného akademického mistrovství ČR v přírodním víceboji jednotlivců. Datum akce: 23.11.2013, místo konání Řevnice a blízké okolí, předpokládaný počet startujících je cca 80 závodníků, pořadatelem je VŠE Praha s tím, že veškeré trasy budou vedeny po zpevněných cestách nebo značených turistických trasách, při pořádání závodu nedojde k poškození lesních porostů a po skončení závodu bude vše řádně uklizeno. RM ukládá tajemnici předat informaci o pořádání závodu správci městského lesa Ing. Lojdovi.

RM neuděluje souhlas p. E.J. k příjezdu po pozemcích parc.č. 1463/2 a parc.č. 1463/3 k přístavbě rodinného domu č.p. 736, pro kterou žádá p. E.J. dodatečné stavební povolení.

Rada města schvaluje koupi těchto movitých věcí (zahradní a komunální techniky) za ceny stanovené soudním znalcem od společností EKOS Řevnice spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828:
• zahradní traktůrek TERA s přídavným zařízením (zametacím kartáčem a bubnovou sekačkou) za cenu 6.500,-Kč bez DPH;
• vysokotlaký čistič Kärcher za cenu 500,- Kč bez DPH;
• postřikovač na ošetřování stromů SOLO 45 za cenu 500,- Kč bez DPH;
a pověřuje místostarostu podpisem kupní smlouvy.

RM schvaluje přijetí finančního daru 15.000,- Kč od občanského sdružení Klub při mateřské škole v Řevnicích na rekonstrukci a přístavbu budovy mateřské školy, schvaluje uzavření darovací smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem.

RM schvaluje vybranou firmu – pana Karla Vyletu, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1, 252 30 Řevnice, na dodávku a pokládku PVC ve třech pokojích bytu č.4 (celkem 40 m2), v bytovém domě č.p.27, za nabídkovou cenu: 25 567,- Kč vč. DPH a ukládá EO učinit objednávku.

RM žádá stavební firmu, aby se vyjádřila k bodům uvedeným v dopise od manželů Š.a ukládá stavebnímu dozoru, aby v součinnosti s projekční kanceláří odpověděl na tyto připomínky a žádá EO- paní Slámovou o vyjádření a návrhu řešení.
 

 

 

Rada města č. 125 

(11.10.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 125.

RM ukládá SO zajistit zákres umístění vrtů a vedení s výpisem vlastníků.

RM souhlasí s uznáním vydržení části pozemku parc. č. 2070/3 o výměře 4 m2 v obci a k.ú. Řevnice spoluvlastníky pozemku parc.č. 2058/1 (manželi Petrem a Renatou Kolečkářovými) a s uznáním vydržení části pozemku parc. č. 2070/3 o výměře 5 m2 v obci a k. ú. Řevnice spoluvlastníky pozemku parc.č. 2058/1 (Drahomírou a Tomášem Veselých) v rozsahu dle geometrického plánu č. 1805-44/2012 a doporučuje zastupitelstvu města uznání vydržení ke schválení.

RM schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor – budovy bez č. p./č. e. na pozemku parc. č. 2494 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Komenského). Nájemní smlouva bude sepsána s nájemcem, který nabídne vyšší cenu.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 192, na kterém je postaven dům č.p. 1087 a pozemku parc.č. 2689/24, oba v obci a k.ú. Řevnice.

RM schvaluje/neschvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč Dělnické besedě Havlíček na oslavy trvání 110 výročí založení spolku, které oslaví v červnu 2014 a souhlasí se záštitou nad touto akcí.
RM ukládá EO zařadit tuto částku do rozpočtu na rok 2014.

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 12.1.1993 mezi městem Řevnice a paní Janou Kristovou a paní Bohuslavou Svobodovou, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v č.p. 2 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích pro provoz kadeřnictví a holičství, a to ke 31.12.2013.

RM ukládá EO připravit výběrové řízení na dodávku a výměnu světelných bodů veřejného osvětlení. Požadovaný rozsah výměny světelných bodů bude zahrnovat pouze technologicky zastaralá svítidla. Předmětem VŘ nebude správa sítě VO. Podmínkou VŘ bude hrazení provedených opatření ročními splátkami ve výši dosažených úspor na spotřebě el. energie a na údržbě.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci: „Rekonstrukce místních komunikací v Řevnicích“ (části ulic - Sádecká, Sochorova, Kozinova a Husova) firmu EKIS spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9, za nabídkovou cenu: 156 900,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM schvaluje objednání energetického auditu a kalkulaci nákladů pro SFŽP na budovu ZŠ č.p.600 ve Školní ulici za celkovou částku 39 280,- Kč vč. DPH u paní Ing. Studecké PhD. a následné objednání zpracování a podání žádosti o dotaci u pana Ing. Plíštila, jehož agentura zpracuje a podá žádost o dotaci zdarma a v případě jejího kladného vyřízení si nárokuje odměnu 2% z vysoutěžených nákladů na realizaci zakázky.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o poskytování služeb, na zpracování a podání žádosti o dotaci na akci: „Rekonstrukce přednádražního prostoru v Řevnicích“, pana Mgr. Luboše Janáka, Pelzova 1394, Praha 5 za celkovou nabídkovou cenu 190 000,- Kč složenou z částky 60 000,- Kč za zpracování a podání žádosti a částky 130 000,- Kč za administraci projektu v případě kladného schválení dotace. RM pověřuje starostu podepsáním smlouvy o poskytování služeb.

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru od ČS a.s.

RM schvaluje firmu Energon Dobříš s.r.o. na realizaci náhrady veřejného osvětlení za nabídkovou cenu 138 520,- Kč bez DPH. Realizace VO proběhne v ulicích Tyršova, Revoluční a Mírová, kde dojde k demontáži vrchního vedení NN a tím k odstranění našich svítidel VO na podpěrných sloupech NN.

RM schvaluje bezúplatné předání 11ks potrubí p. Tuháčkovi na zatrubnění dešťové kanalizace z Tyršovy ulice.

RM bere na vědomí informaci z KÚ Středočeského kraje – odboru regionálního rozvoje o zrušení a vrácení věci k novému projednání stavebnímu úřadu ve věci: „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 360, 361, 362, 555/11, 555/12 v obci a k.ú. Řevnice.
 

 

 

Rada města č. 124

(02.10.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 124.

RM schvaluje nákup klavíru (křídla) pro ZUŠ Řevnice s tím, že si ředitelka této organizace provede výběrové řízení v souladu se Zřizovací listinou ZUŠ Řevnice.
RM souhlasí s uvolněním částky 250.000,- Kč z rozpočtu města Řevnice a navýšením příspěvku ZUŠ Řevnice o tuto částku.
RM ukládá EO zařadit částku 250.000,- Kč uvolněnou z rozpočtu města na nákup klavíru – z rozpočtové rezervy - do rozpočtového opatření č. 4/2013 a doporučuje zastupitelstvu města nákup klavíru ke schválení.

RM schvaluje Protokol z veřejnoprávní kontroly provedené dne 24.9.2013 v ZUŠ Řevnice.

RM schvaluje Program na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 20, které se bude konat dne 21.10.2013 od 19:00 hodin v Zámečku v tomto znění:
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru od ČS, a.s.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2013
5. Obecně závazná vyhláška – OZV č. 1/2013 – místní poplatky
6. Vydržení části pozemku parc.č. 2070/3
7. Přijetí dotace – snížení imisní zátěže
8. EKOS Řevnice, spol. s r. o.
9. Různé
10. Závěr

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2689/4 - zastavěná plocha nádvoří - o výměře 33 m2, pozemku parc.č. 2689/3 - zastavěná plocha nádvoří - o výměře 33 m2, pozemku parc.č. 2689/7 - zastavěná plocha nádvoří - o výměře 7 m2 a pozemku parc.č. 2689/6 - zastavěná plocha nádvoří - o výměře 11 m2 (vše v obci a k.ú. Řevnice) paní Miroslavě Bílé a Tomáši Červenému a ukládá správnímu odboru jeho zveřejnění v souladu se zákonem o obcích.

RM nesouhlasí s podmínkami prodeje pozemků parc.č. 1705/3 a parc.č. 1729/1 (pozemky pod komunikacemi) městu Řevnice, které předložil jejich vlastník.

RM schvaluje pronájem budovy bez č.e./č.p. postavené na pozemku parc.č. 3188 v obci a k.ú. Řevnice Základní umělecké škole Řevnice, příspěvkové organizaci, a to na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.

RM schvaluje vybranou firmu Stavební společnost František Döme - Specializované stavební činnosti, za nabídkovou cenu: 68 000,- Kč vč. DPH (při počtu 2 vozů) na opravu přednádražního prostoru, souhlasí s objednáním 3 vozů a zahrnout do opravy i ulici Na Vrážku. RM pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o dílo na opravy komunikací v celkové výši 102 000,- Kč vč. DPH.

RM schvaluje obecně závaznou vyhlášku OZV č.1/2013, o místních poplatcích, s účinností od 1.1.2014 a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.

RM na návrh tajemnice a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) jmenuje do funkce vedoucího ekonomického odboru Městského úřadu Řevnice pana Ing. Vladislava Tilsche.

RM bere na vědomí doklady o rozhodnutí Rady města Řevnice z 3.11.1997, předložené Janem Kadlecem, a za stávající situace nebude iniciovat vymáhání náhrady škody z důvodu rozdílu ve výši nájemného mezi nájemní smlouvou a textem zápisu z RM ze dne 3.11.1997.

Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2013 a doporučuje ho Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení s tím, že rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet ve výši 68 430 000,- Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 72 461 000,- Kč. Schodek ve výši 4 031 000,- Kč je krytý prostředky z minulého období.

RM schvaluje text návrhu pro vypsání výběrového řízení na pozici jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s r. o. a ukládá tajemnici zveřejnit toto výběrové řízení.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 249, parc.č. 250 a parc.č. 251 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pražská) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 1.600,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen.

RM bere na vědomí informaci o tom, že Městský úřad Černošice provedl na matričním úřadu Městského úřadu Řevnice kontroly s tím, že výkon státní správy na úseku matrik je vykonáván v souladu s příslušnými právními předpisy a nebylo nutno přijímat žádná nápravná opatření.

RM z důvodu nedostatku finančních prostředků neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro Dětskou lidovou muziku Notičky na vánoční koncert v Praze.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství pro volební akci strany HLAVU VZHŮRU - volební blok dne 4.10. 2013 od 14.00 do 16.00 hod. na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad (dodávka + 2 stolky).

RM bere na vědomí informaci o nákupu ojetého automobilu Peugeot Partner za 15 000,- Kč společností EKOS Řevnice, spol. s r.o.

RM schvaluje na základě učiněné poptávky jako dodavatele zbudování odvodňovacího žlabu na horním konci ul. Broncova firmu Vladimír Hošek, IČ: 01658361, se sídlem: Nádražní 286, Ostrov, za cenu 35 000,- Kč vč. DPH.

RM schvaluje na základě učiněné poptávky nákup rozmetadla soli typ CONE P800-2 winter od firmy PRODAG Zlín, s.r.o., IČ: 46975519, Obeciny XVIII 4180, 760 01 Zlín za cenu 64 100,- vč. DPH.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1239 uzavřené s firmou RISL s.r.o., jehož předmětem je navýšení ceny díla o 129 162,- Kč vč. DPH za vícepráce a pověřuje starostu jeho podepsáním.
 

 

 

Rada města č. 123

(20.09.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 123.

RM schvaluje s účinností od 1.9.2014 navýšení kapacity Základní umělecké školy Řevnice, příspěvkové organizace, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, ze stávajících 350 žáků na 500 žáků.
Rada města schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Rada města pověřuje ředitelku ZUŠ Řevnice MgA. Ivanu Junkovou k podání žádosti ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

RM ukládá MÚ seznámit ještě s předloženými doklady zastupitele města.
RM ukládá SO a EO seznámit RM s postupem týkajícím se realizace výběrového řízení a nákupu klavíru.

RM schvaluje s účinností od 1.11.2013 navýšení kapacity školní jídelny Základní školy Řevnice, s místem poskytování služeb na adrese Legií 662, 252 30 Řevnice, ze stávajících 350 stravovaných na 600 stravovaných s tím, že konečná kapacita bude dána výsledným stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
Rada města schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

RM souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 870/10/LCD ze dne 7.6.2010 s ČS a.s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62 snižujícím úrokovou sazbu z 5,41% per annum na 2,5% per annum a doporučuje dodatek zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje Protokol z veřejnoprávní kontroly provedené dne 13.9.2013 v MŠ Řevnice.

RM schvaluje udělení výjimky z velikosti pozemku u rodinného domu č.p. 226 - pozemek parc.č. 2272 a část pozemku parc.č. 2275, vše v obci a k.ú. Řevnice.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství pro Politické hnutí ANO 2011 – účel zábor: volební kampaň dne 8.10.2013. Umístění stánku o velikosti 10 m2 bude na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad před provozovnou Květinářství.

RM revokuje usnesení schválené RM č.76 ze dne 7.9.2012 pod bodem č.4) a ukládá EO vypsat výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava místních komunikací – ulice Selecká a Raisova“.
RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na Opravu místních komunikací - ulice Selecká a Raisova ve složení: Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Bc. Pavel Kubásek, Ing. Jakub Vyhnálek, Jan Hruška. Náhradníci: Roman Tichý, Bohumil Leinweber.

RM bere na vědomí informace ředitele spol. EKOS Řevnice s.r.o pana Bc. Kubáska o ekonomických ukazatelích firmy do 31.8.2013.

RM bere na vědomí informaci Ing. Vyhnálkové o pracích probíhajících na přípravě podání žádosti o dotaci na projekt revitalizace zeleně.
RM ukládá tajemnici seznámit s postupujícími pracemi na tomto projektu veřejnost prostřednictvím časopisu Ruch a webových stránek města.

RM bere na vědomí informaci paní Renertové o tom, že bude žádat prezidenta České republiky o udělení vyznamenání in memoriam jejímu otci panu plk. Arnoštu Kopřivovi za jeho válečné zásluhy o ČSR.

RM se usnesla na tom, že zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 20 se bude konat dne 21.10.2013 od 19:00 hodin v Zámečku.

Rada města schvaluje přijetí sponzorského finančního neúčelového daru 20.000,- Kč městem Řevnice od paní S.P. trvale bytem 250 67, Větrušice a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 214 v domě č.p. 928 s paní S. P.,  trvale bytem 250 67 Větrušice.
Nájemní smlouva je na dobu určitou od 1.10.2013 do 31.12.2013 s každoročním obnovováním v příštích 6 letech. Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc.
 

 

 

 

Rada města č. 122

(13.09.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 122.

RM schvaluje roční výpovědní lhůtu u nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 7 o výměře 160 m2 a pozemku parc. č. 8 o výměře 161 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, Sdružení spoluvlastníků domů Řevnice, Legií 839-840, IČO: 69345392, se sídlem Legií 840, 252 30 Řevnice

RM nesouhlasí s prodejem pozemku parc.č. 2689/4 zastavěného budovou č.p. 1072, pozemku parc.č. 2689/3 zastavěného budovou bez č.p./č.e., pozemku parc.č. 2689/7 zastavěného plechovou stavbou, pozemku parc.č. 2689/5,na kterém je váha, ani pozemku parc.č. 2689/6 zastavěného podzemní jímkou (vše v obci a k.ú. Řevnice) paní Miroslavě Bílé a Tomáši Červenému. Naopak v zájmu města je odkoupit budovy na těchto pozemcích.

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů č. 1/2013 uzavřené mezi městem Řevnice a firmou K-V UNION, s.r.o.

RM bere na vědomí informaci – Zprávu o strategii a vývoji provozu Technických služeb města Řevnice.

RM bere informace na vědomí a konstatuje, že paní Mgr. Reslové bude na její dotazy odpovězeno v zákonné lhůtě.

RM bere na vědomí informace pana JUDr. Konečného a ukládá MÚ dohledat doklady týkající se kolaudace-rekolaudace budovy č.p.64 v obci a k.ú. Řevnice a poslat je JUDr. Konečnému.

RM bere na vědomí doplnění informací k projektu zřízení kompostárny na Sběrném dvoře spol. Ekos Řevnice, které předložil pan Bc. Kubásek.
RM se vyjádřila v tom smyslu, že nemá dostatečné podklady k žádosti o navýšení kapacity ZUŠ z 350 na 500 žáků a ukládá ředitelce ZUŠ doplnit podklady na další jednání RM

RM bere na vědomí informaci EO o rozsahu projektové dokumentace na opravu komunikací Kozinova, Husova, Sochorova a Sádecká a schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrových řízení Projektová dokumentace „Oprava místních komunikací v Řevnicích“ a Projektová dokumentace dešťové kanalizace v lokalitě „Za vodou“ ve složení: Bc. Pavel Kubásek, Bohdana Slámová, Jan Kadlec.

RM bere na vědomí informaci o možnosti podání žádosti o dotaci na zateplení objektů Základní školy v Řevnicích v rámci aktuální výzvy Státního fondu životního prostředí a ukládá EO učinit kroky k podání žádosti na zateplení budovy č. p. 600 v obci a k. ú. Řevnice.

RM bere na vědomí informaci o možnosti opětovného podání žádosti o dotaci na rekonstrukci přednádražního prostoru v rámci nové výzvy ROP SČ a ukládá EO učinit kroky k podání žádosti na dotaci na rekonstrukci přednádražního prostoru.

RM schvaluje nákup obrazu od autorky paní Alby Bedřichové (starostky Města Řevnice v roce 1948) za částku 3.000,- Kč od pana Antonína Puncmana z Turnova. Obraz bude zakoupen z rozpočtu MěKS.
RM ukládá EO tuto částku zařadit do RO č.4/2013.

RM bere na vědomí složení komise a termín otvírání obálek s následným hodnocením došlých nabídek na dodávku strojů pro kompostárnu spol. EKOS Řevnice, s r.o..

RM projednala žádost paní ředitelky MgA. Junkové o schválení nákupu křídla (klavíru) za částku 460 000,- Kč s tím, že ZUŠ požaduje navýšit příspěvek na rok 2013 o částku 250 000,- Kč (polovina křídla-klavíru by ZUŠ uhradila ze svého rozpočtu).
RM ukládá tajemnici s tímto záměrem seznámit zastupitele města a vyžádat si jejich vyjádření, které bude předloženo na dalším jednání RM.

RM bere na vědomí informaci pana Libora Kvasničky – jednatele spol. EKOS Řevnice s .r.o o jeho rezignaci na funkci jednatele v této společnosti, kterou bude vykonávat v souladu s obch. zákoníkem do doby jmenování nového jednatele. RM vypisuje výběrové řízení na funkci jednatele spol. EKOS Řevnice s.r.o.
 

 

 

Rada města č. 121

(06.09.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 121

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč pro Letopiseckou komisi na vydání připravované publikace „Řevnice na starých pohlednicích“, která bude shrnutím a doplněním příspěvků, které vyšly ve zpravodaji RUCH v uplynulých letech a bude požadovat zdarma 100 ks výtisků.
RM ukládá EO zařadit tuto částku do rozpočtu na rok 2014.

RM schvaluje roční výpovědní lhůtu u nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 5 o výměře 160 m2 a pozemku parc.č. 6 o výměře 160 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, Občanskému sdružení majitelů domu Legií č. 837-838, Řevnice, IČO: 26548780, se sídlem Legií 837, 252 30 Řevnice.

RM souhlasí s pořádání akce BioBlues ve skladišti v přednádražním prostoru dne 26.10.2013 za podmínky, že ve smlouvě bude zohledněn technický stav budovy a pořadatelé ponesou veškerou odpovědnost za všechna bezpečnostní rizika.
 

 

 

Rada města č. 120

(30.08.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 120.

Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2013 a doporučuje ho Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení s tím, že rozpočet je schodkový, na straně příjmů je rozpočet ve výši 63 578 000,- Kč a na straně výdajů je rozpočet ve výši 69 887 000,- Kč. Schodek ve výši 6 309 000,- Kč je krytý prostředky z minulého období. RO č. 3/2013 je nedílnou přílohou zápisu. Rozpočet byl projednán ve Finančním výboru.

RM bere informaci na vědomí s tím, že tento bod je zařazen do programu jednání ZM č. 19 dne 2.9.2013.

RM bere na vědomí informaci o předloženém návrhu zadání územního plánu města Řevnice a ukládá tajemnici návrh zaslat pro informaci zastupitelům.

RM ukládá tajemnici vyhlásit soutěž o nové logo Zpravodaje města Řevnic s termínem předložení návrhů do konce měsíce listopadu 2013 tak, aby zpravodaj mohl v roce 2014 vycházet již s novým logem.

RM bere na vědomí ekonomické ukazatele firmy spol. EKOS Řevnice, s.r.o.
RM schvaluje proplacení faktury za zhodnocení infrastruktury dle smlouvy v hodnotě 86 902,- Kč.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dočasném užívání pozemku pro Českou televizi pro natáčení krimi seriálu ve dnech 30.8.2013 a 4.9.2013 za částku 25.000,- Kč.

RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1236 uzavřené s firmou PKS okna a.s. a pověřuje starostu jeho podepsáním.

RM po prostudování dostupných informací schvaluje změnu umístění místa pro kontejnery na tříděný a komunální odpad na pozici 4 návrhu řešení vypracovaném p. Bc. Kubáskem.

RM bere na vědomí informaci a schvaluje vystavení objednávky na nutné přeložení telefonního kabelu v Tyršově ulici.
 

 

 

Rada města č.119

(23.08.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 119

RM schvaluje s účinností od 16.9.2013 navýšení kapacity Mateřské školy Řevnice, příspěvkové organizace, se sídlem Mníšecká 676, 252 30 Řevnice, ze stávajících 65 děti na 86 dětí s tím, že konečná kapacita bude dána výsledným stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
Navýšení kapacity o 21 dětí umožní přístavba a stavební úpravy budovy mateřské školy.

RM souhlasí s jednáním se spoluvlastníky pozemků parc.č. 3673/8, parc.č. 3670/1 a parc.č. 3672 ve věci zajištění přístupu na pozemek parc.č. 3673/8 z obecní komunikace na pozemku parc. č. 3668 přes obecní pozemek parc.č. 3673/6 s tím, že město má zájem získat do svého vlastnictví část pozemku parc.č. 3670/1, na kterém se nachází komunikace k areálu bývalé skládky komunálního odpadu Na Bořích (nebo celý pozemek).
Rada města schvaluje pronájem:
• části pozemku parc.č. 3441 o výměře 247 m2 v obci a k.ú. Řevnice panu J. B., 252 30 Řevnice, za nájemné 6.916,- Kč /rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
• části pozemku parc.č. 3441 o výměře 231 m2 v obci a k.ú. Řevnice paní H.J,  252 30 Řevnice za nájemné 6.468,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
• části pozemku parc.č. 3281/1 o výměře 48 m2 v obci a k.ú. Řevnice panu M. Č. , 252 30 Řevnice za nájemné 1.344,- Kč /rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 1271/15 o výměře 106 m2 v obci a k.ú. Řevnice panu J. D.,  252 30 Řevnice a paní J. Š., 252 30 Řevnice za nájemné 2.968,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
• pozemku parc.č. 1271/16 o výměře 162 m2 v obci a k.ú. Řevnice paní I. S., 252 30 Řevnice za nájemné 4.536,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
• pozemku parc.č. 1271/17 o výměře 89 m2 v obci a k.ú. Řevnice manželům Z.K., 252 30 Řevnice a D. K., 252 30 Řevnice za nájemné 2.492,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
• pozemku parc.č. 3 o výměře 226 m2 v obci a k.ú. Řevnice Stavebnímu bytovému družstvu Dobřichovice, IČO: 00037028, se sídlem Dobřichovice, okr. Praha-západ za nájemné 6.328,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
• pozemku parc.č. 2717/3 o výměře 14 m2 v obci a k.ú. Řevnice panu V. D.,147 00 Praha 4 za nájemné 196,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 2709/2 o výměře 17 m2 v obci a k.ú. Řevnice, paní L.E.,128 00 Praha 2 za nájemné 238,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 2707/2 o výměře 6 m2 v obci a k.ú. Řevnice, paní S. F. S.,588 54 Mrákotín za nájemné 84,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 1129/1 o výměře 171 m2, pozemku parc.č. 1129/2 o výměře 768 m2, pozemku parc.č. 1127 o výměře 85 m2 a pozemku parc.č. 1128 o výměře 51 m2, všechny v obci a k.ú. Řevnice státnímu podniku Lesy České republiky, IČO: 42196451, Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, 50168 za nájemné 30.100,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
• pozemku parc.č. 930 o výměře 32 m2 a pozemku parc.č. 931 o výměře 337 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, paní L. H.,130 00 Praha 3 za nájemné 5.166,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 929 o výměře 702 m2 a pozemku parc.č. 928 o výměře 38 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, panu A. H., 252 30 Řevnice za nájemné 10.360,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 2715/2 o výměře 15 m2 v obci a k.ú. Řevnice, panu J. K., 252 30 Řevnice za nájemné 210,- Kč /rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 7 o výměře 160 m2 a pozemku parc.č. 8 o výměře 161 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice Sdružení spoluvlastníků domů Řevnice, Legií 839-840, IČO: 69345392, se sídlem Legií 840, 252 30 Řevnice za nájemné 8.988,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
• pozemku parc.č. 5 o výměře 160 m2 a pozemku parc.č. 6 o výměře 160 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice Občanskému sdružení majitelů domu Legií č. 837-838, Řevnice, IČO: 26548780, se sídlem Legií 837, 252 30 Řevnice za nájemné 8.960,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou;
• pozemku parc.č. 3512 o výměře 75 m2, pozemku parc.č. 3513/1 o výměře 49 m2, pozemku parc.č. 3513/2 o výměře 27 m2 a pozemku parc.č. 3513/3 o výměře 23 m2, všechny v obci a k.ú. Řevnice paní L. P., 252 30 Řevnice a panu K.H., 267 17 Mořina za nájemné 4.872,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 2711/2 o výměře 46 m2 v obci a k.ú. Řevnice, paní M. R., 252 30 Řevnice za nájemné 644,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 442 o výměře 228 m2 v obci a k.ú. Řevnice, panu J. S., 252 30 Řevnice za nájemné 6.384,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 2713/2 o výměře 19 m2 v obci a k.ú. Řevnice, paní Z.S., 14100 Praha 4 za nájemné 266,- Kč /rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 939 o výměře 412 m2 a pozemku parc.č. 938 o výměře 37 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice manželům Z. S. a R.S., .140 00 Praha 4 za nájemné 6.286,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;
• pozemku parc.č. 56 o výměře 92 m2 v obci a k.ú. Řevnice paní A. Z. a panu P. Z. a panu F. Z., 252 30 Řevnice za nájemné 2.576,- Kč/rok a to od 1.10.2013 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou ke dni 1. října běžného roku;

RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 3618 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 32 m2, na kterém stojí budova bez č.p./č.e., panu Stanislavu Gröbnerovi za nájemné 14,- Kč/m2/rok a to od 1.9.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

RM schvaluje vypsání výběrového řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem: Projektová dokumentace „Oprava místních komunikací v Řevnicích“, ukládá EO zahrnout náklady na zpracování projektové dokumentace do rozpočtového opatření č. 4/2013 a vypsat výběrové řízení.

RM schvaluje vypsání výběrového řízení veřejné zakázky na dodávky s názvem: Projektová dokumentace dešťové kanalizace v lokalitě „za vodou“, ukládá EO zahrnout náklady na zpracování projektové dokumentace do rozpočtového opatření č. 4/2013 a vypsat výběrové řízení.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v pozemcích parc.č. 3211/1, 3211/3, 3289/3 a 3289/5 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Náplavní) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 20.800,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014860/VB/01.

RM schvaluje uzavření Servisní smlouvy na aktualizaci, správu, údržbu a rozvoj informačního systému MYSIS od spol. GIS projekt s.r.o za částku 2.100,- Kč bez DPH – aktualizace, zpracování a implementace do projektu 2 k.ú. a zajištění správy a provozu geografického informačního systému MYSIS.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě s Vodafone Czech Republic, a.s. Praha 10.

RM schvaluje poskytnutí příplatku mimo základní kapitál na vytvoření vlastního kapitálu podle § 121 odst. 2 obch. zák. dceřiné společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o. ve výši 178 500,- Kč (slovy: Jednostosedmdesáttisícpětsetkorun českých) za účelem vybudování kompostárny pro BRKO (biologicky rozložitelný komunální odpad) občanů Řevnic s těmito podmínkami a náležitostmi:
a) s poskytnutím příplatku bude souhlasit Česká spořitelna a.s., Praha 4, se kterou má město uzavřenou smlouvu o úvěru,
b) příplatek bude EKOSu uvolněn v jedné splátce,
c) v případě, že příplatek nebude použit na spolufinancování vybudování kompostárny, bude vrácen maximálně do tří měsíců a doporučuje ho ZM ke schválení.

RM povoluje výjimku z OZV č.3/2012 pro stavbu RD povolenou MÚ Řevnice – Stavebním úřadem pod č.j. 2782/2013/SO/Sa s nabytím účinnosti k 31.7.2013. Výjimka se uděluje do 31.12.2013.

RM bere na vědomí informace pana Bc. Kubáska ohledně schůzky zástupců k problematice protipovodňových opatření na potoce Kejná v souvislosti s ochranou majetků a osob v oblasti v okolí tohoto potoka a zápis z této schůzky s tím, že obec Lety požádala o schůzku povodňových komisí na doladění povodňových plánů.
 

 

 

Rada města č. 118

(06.08.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 118

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Oprava místních komunikací uliec Tyršova a Revoluční“, firmu EUROVIA CS, a.s., Národní 10, Praha 1 za nabídkovou cenu: 2 350 460,87 Kč vč. DPH a pověřuje místostarostu podepsáním smlouvy o dílo.

Rada města č. 117

(02.08.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 117

RM bere na vědomí informaci a ukládá tajemnici informovat RM o zbývajících krocích provedených k nápravě zjištěných nedostatků při kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u města Řevnice MV ČR odborem dozoru a kontroly veřejné správy dne 3.7.2013.

RM schvaluje prodej sběrných nádob ve vlastnictví města Řevnice za odhadní cenu 28.319,- Kč bez DPH a ve vlastnictví spol. EKOS Řevnice za odhadní cenu 216 943,- Kč bez DPH firmě EKOKOM.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost, jejímž předmětem je koupě budovy bez č.p./č.e. postavené na lesním pozemku parc.č. 3618 od pana Stanislava Gröbnera, Mníšecká 801, Řevnice za kupní cenu 22.000,- Kč a doporučuje koupi na základě této smlouvy zastupitelstvu města ke schválení.

RM souhlasí s koupí id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní Věry Eliášové za kupní cenu 3 475,-Kč a doporučuje koupi pozemku zastupitelstvu ke schválení.

RM doporučuje Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru pro město Řevnice a ukládá tajemnici zařadit tento bod na příští jednání ZM.

RM schvaluje pronájem Lesního divadla na den 15. září 2013 občanskému sdružení Země Ze-mě za částku 500,- Kč s tím, že úklid po skončení akce bude zajištěn.

RM schvaluje program na jednání ZM č. 19 dne 2.9.2013 takto:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti Rady města Řevnice
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Diskuze
7. Schválení tříčlenného Finančního výboru
8. RO č. 3/2013
9. Schválení přijetí účelové neinvestiční dotace od Stč.kraje – povodně – 750.000,- Kč
10. Schválení přijetí účelové dotace od Stč.kraje – povodně – 250.000,- Kč
11. Darovací smlouva – Stč.kraj – povodně 2013 – 8.000,- Kč
12. Darovací smlouva – Stč.kraj – povodně 2013 – 13.050,- Kč
13. Darovací smlouva – Stč. kraj – povodně 2013 – 160.000,- Kč
14. Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti – MV ČR
15. spol. EKOS Řevnice s.r.o. – informace jednatele
16. Smlouva o budoucí smlouvě kupní - budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 3618
17. Odkup části pozemku parc.č. 2974/16 - p. Eliášová
18. Prodej pozemku parc.č. 288 v obci a k.ú. Řevnice
19. Schválení vypsání výběrového řízení na refinancování úvěru
20. Přijetí finančního daru
21. Různé
22. Závěr

RM schvaluje výpověď smlouvy č. 2458032006 o nájmu pozemků ze dne 31.3.2006, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2689/20 v obci a k.ú. Řevnice o výměře cca 697 m2 Miloslavě Bílé, IČ: 70136891, Za Parkem 871, 252 29 Dobřichovice.

RM bere na vědomí informaci o postupu realizace projektu revitalizace sídelní zeleně od paní Ing. Lenky Vyhnálkové.

RM schvaluje předpokládané náklady na vícepráce spojené se stavbou „Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích“ ve výši 120 300,- Kč bez DPH (tj. 145 563,- Kč vč. DPH), které budou realizovány v měsíci srpnu.

RM schvaluje s účinností k 11.8.2013 změnu podmínek ukládání odpadu na sběrném dvoře Řevnice tak, že pro komunální odpad je stanoven limit na 500 kg/osobu/rok, pro velkoobjemový odpad na 400 kg/osobu/rok a pro směsný stavební odpad 600 kg/osobu/rok. Nad tyto limity bude ukládání odpadu zpoplatněno. Možnost uložit v rámci limitu zdarma odpad platí pro osobu s trvalým bydlištěm v Řevnicích. Limit pro bezplatné ukládání odpadu získají i občané s trvalým bydlištěm mimo Řevnice, kteří vlastní nemovitost na katastrálním území města Řevnice, a to na tuto nemovitost.
 

 

 

Rada města č. 116

(26.07.2013)

RM schvaluje předložený program na jednání RM č. 116

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí peněžního daru městu ve výši 500.000,-Kč od paní Olgy Bartošové na odstranění škod po povodni v červnu 2013.
RM doporučuje přijetí daru Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení a ukládá EO zařadit částku do RO č. 3/2013.

RM schvaluje přijetí účelové dotace ze Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace formou zálohové platby na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši 250.000,- Kč. Poskytnutí této dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Středočeského kraje dne 15.7.2013. Dle této smlouvy je příjemce dotace povinen nejpozději do 30.11.2013 předložit závěrečné vyúčtování. RM doporučuje přijetí této dotace zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 3618 v obci a k.ú. Řevnice.

Rada města schvaluje pro vedení soudního sporu sp. zn. 4 C 36/2013 na základě variant řešení navržených JUDr. Špaňhelovou ve vyjádření ze dne 15.7.2013 rozsah věcného břemene chůze a jízdy pro vlastníka domu č.p. 736 v rozsahu varianty uvedené v Příloze č. 2.

RM bere na vědomí informaci paní účetní Blanky Veselé týkající se připomínky zastupitele pana Ing. Smrčky k zaúčtování částky ve výši 1 000 000,- Kč do společnosti Ekos Řevnice s.r.o. uvedené v bodě č. 6 na ZM č.18 dne 10.6.2013 s tím, že nikde tuto částku neviděl.
RM konstatuje, že v účetnictví je zaúčtován tento příplatek mimo základní kapitál na účtu 061.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelového vedení NN) v pozemku parc. č. 185/3 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Spojovací) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 1.600,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-6001571/01.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, jejímž předmětem je založení práva Středočeského kraje provést na stavbu „II/115 a III/11517 Řevnice, průtah“ na pozemcích parc.č. 2123/8, 2406/1, 2580, 2615, 2637, 2649, 3276, 3316 a 3317, všechny v obci a k.ú. Řevnice.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce se Základní školou Řevnice, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka prostor ve 2. patře budovy č.p. 74 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích.

RM bere na vědomí informaci starosty Města Černošice o zamýšleném nákupu digitálního měřiče rychlosti a následném pronajímáním okolním městům či obcím a pověřuje starostu jednáním se starostou města Černošice.

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy, jejímž předmětem je peněžní dar ve výši 500,- Kč od paní Ing. Jitky Izákové, bytem Praha 6.

RM bere na vědomí informaci o předložené Zprávě o průběhu povodní v červnu 2013 na ORP Černošice, která obsahuje tyto návrhy:
Ochrana majetku:
- Iniciovat možnosti zrušit přihlášení se k trvalému pobytu v objektech určených k rekreaci.
- Zjistit možnost omezení parkování přívěsů v záplavových zónách (alespoň těch, které nejsou na značkách
- Při rekonstrukci jezírka pod Pišťákem počítat s častými přívalovými dešti. Nutnost vybudování dostatečně pevného dna a hráze
- Nechat hydrologa propočítat vhodnost zábrany na objížďce včetně určení případných rizik
- Doplnit do povodňových plánů systém správné výstavby pytlované hráze
- Deponovat na TS alespoň základní množství písku. Eurovia již nefunguje
- Zajistit velké balení provázku na vázání pytlů
- Vytipovat správné místo pro instalaci a instalovat vodoměrnou lať
Stavebnictví:
- Nepovolovat ukládku kabelů do země v záplavových oblastech
- Řešit v rámci ÚP vodoteče jako prostory veřejného zájmu
Provoz vodovodu a kanalizace:
- Přeložit napájení ČOV tak, aby nedošlo k vypnutí díky zaplavení rozvaděče. Pokud nedojde k vyřešení, zajistit dostatečně výkonnou centrálu
- Vytipovat a připravit hydranty určené k náhradnímu zásobování vodou v postižených oblastech
- Zjistit možnost povinnosti připojit se k veřejnému vodovodu v záplavové oblasti
- Překontrolovat případné propojení dešťové a splaškové kanalizace
Úprava vodních toků:
- Iniciovat řešení odvodu dešťové kanalizace, potažmo bezejmenná vodoteč přitékající z Rovin do mlýnského náhonu
- Vytipovat vhodné prostory určené jako poldry
- Sádecká nedostačující kapacita dešťové kanalizace. Nutno vyřešit lapače pevných částic
- Stav koryta řeky je katastrofální především z důvodu zanesení koryta naplaveným materiálem. Je třeba požadovat od Povodí Vltavy (Závod Berounka) provedení bagrování obdobně jako po roce 2002. V korytě nové ostrovy a pláže z naplavených štěrků, písku a bahna
- Stav pobřežních stromů a křovin je třeba řešit vyčistěním a částečně i vykácením. Nutno požadovat opět od Povodí Vltavy (Závod Berounka)
Úprava komunikací:
- Zvýšit komunikaci Karlštejnskou v oblasti u vodácké klubovny Neptun klubu
- Zaměřit Karlštejnskou ulici, tak aby bylo možné určit niveletu a vhodnost případného navýšení povrchu na louce u klubovny
- Nechat zaměřit Mořinskou ulici v návaznosti na ulici Růžovou a zjistit reálnost propojení s mlýnským náhonem
Ekonomický odbor:
- Jako povodňovou investici řešit problematiku přečerpávání vody z potoka Kejné a dešťové kanalizace v době souběhu velké vody v potoce a Berounce při nutnosti uzavření stavidla v ochranné hrázi nasazením účinných čerpadel. Výkon těchto čerpadel musí být posouzen hydrologem a stanoven v rozsahu x leté vody. Dále musí být upřesněno, zda se bude jednat o mobilní, či stabilní čerpadla
- Zajistit vyčištění tůní
- Přihlásit se o kompenzaci povodňových škod na základě očekávaného usnesení vlády ČR. Zřejmě se bude jednat jako v roce 2009 o částečnou kompenzaci registrovaných škod na základě provedeného místního šetření mezi zástupci RO SZIF, místní samosprávy a vlastníka lesa. Jedná se o dotaci do hospodářského výsledku, při poslední povodňové epizodě bylo kompenzováno 80 % zjištěných škod
Les:
- Promptně zpracovat projekt na obnovu retenční nádrže v Pišťáku a přihlásit se do očekávaného posledního kola Programu rozvoje venkova 2007 – 2013, které bude zřejmě výjimečně navíc otevřeno letos na podzim jako evropský nástroj ke kompenzaci vzniklých škod. Jedná se o opatření osy II – Obnova lesního potenciálu po kalamitách, kde míra podpory činí až 100% nákladů (vč. projektové dokumentace)
- Byla zaslána Výzva na LČR s.p. k řešení problému popsaného v bodě 3a. (návrh přiložen)
- Byla zaslána Výzva na LČR s.p. ke zjednání nápravy zaneseného koryta Kejnského potoka (návrh přiložen)

RM ukládá EO připravit plán realizace těchto navržených opatření. V plánu bude vyznačeno, která opatření lze realizovat hned a která, s delším časovým horizontem, budou zařazena do Strategického plánu na příští období.

RM schvaluje vypovězení Smlouvy o umístění a provozování prodejních automatů č. 1/2013 uzavřené mezi městem Řevnice a firmou K-V UNION, s.r.o., jejímž předmětem je umístění a provozování 2 prodejních automatů ve vestibulu Zámečku.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 3441 v obci a k.ú. Řevnice (včetně možnosti pronájmu jen části pozemku).

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na dodavatele čistícího stroje firmu Unikont Group s.r.o., Služeb 609, 108 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 1 688 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy

RM bere na vědomí informaci EO o kalkulaci nové autobusové zastávky na nám. Krále Jiřího z Poděbrad a pověřuje tajemnici informovat v návaznosti na jednání RM č. 114 pana Tomáše Kramoliše a pana Mgr. Ondřeje Skripníka, Ph.D.

RM bere na vědomí informaci o provedené kontrole výkonu samostatné působnosti a jejích výsledcích provedené u města Řevnice – MV ČR – Odborem dozoru a kontroly veřejné správy s tím, že ukládá tajemnici do 30.8.2013 seznámit RM s návrhem nápravných opatření nebo již přijatými opatřeními k odstranění zjištěných nedostatků radu města a zastupitelstvo města.
RM ukládá tajemnici tento bod zařadit do programu jednání ZM č.19 dne 2.9.2013.

RM bere informace na vědomí informaci ředitele spol. EKOS Řevnice pana Bc.Kubáska o hospodaření společnosti za měsíce leden – červen 2013.

RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1235 uzavřené s firmou PKS okna a.s. a pověřuje starostu jeho podepsáním.

RM pověřuje starostu sepsáním žádosti o Dodatek č.2 ke Smlouvě o úvěru č.870/10/LCD ze dne 7.6.2010 s Českou spořitelnou , a.s. Praha 4 tak, aby smlouva mohla být schválena na příštím jednání ZM.

RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č.1248 uzavřené s firmou SOREX s.r.o. a pověřuje starostu jeho podepsáním.
 

 

Rada města č. 115 

(19.07.2013)

RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy na užívání bytu v 1. patře budovy č.p. 2 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích a pověřuje místostarostu jejím podpisem.

Rada města ruší usnesení č. 6 schválené na jednání Rady města Řevnice dne 8.2.2013 (viz. zápis č. 93 ze dne 8.2.2013).
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 555/12, parc. č. 572/1, parc. č. 572/2, parc. č. 572/4, parc. č. 572/5, parc. č. 572/7, parc. č. 573/1, parc. č. 573/2, parc. č. 573/3, parc. č. 613/1, parc. č. 613/2, parc. č. 613/3, parc. č. 632/2, parc. č. 632/3, parc. č. 642, parc. č. 909, parc. č. 910/1, parc. č. 3534/7 a parc.č. 3534/6 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 198.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009247/1.
 

 

 

Rada města č. 114

(12.07.2013)

RM schvaluje Změnu přílohy č.3 a č.4 ke Smlouvě se spol. EKO-KOM, a.s. Praha 4 – úprava sazebníků odměn pro obce a úprava podílu obalové složky.
RM bere na vědomí, že město Řevnice obdrželo Osvědčení o úspoře emisí, dle kterého Město Řevnice v roce 2012 vytřídilo 271,674 t odpadu a obdrželo od společnosti EKO-KOM částku ve výši 709.967,50 Kč.

RM bere na vědomí žádost pana Schlindenbucha o informaci, jakým způsobem dojde k rozdělení částky 2 000 000,- Kč na údržbu a opravu komunikací a ukládá EO vypracovat odpověď týkající se řešení oprav komunikací v tomto znění:
• Oprava ulice Revoluční a Tyršova, cena bude cca 1 000 000,- Kč. V této akci bude současně vybudován chodník podle I. stupně ZŠ. Důvodem je vysoká frekvence provozu ve školním období.
• Přednádraží – tento prostor byl odkládán z důvodu žádosti o dotaci. Je známo, že dotace přidělena nebyla, a proto je nutné přistoupit k náhradnímu úspornému řešení, které díky velkému výměru plochy (komunikace) vychází cca na 1 500 000,- Kč.
• Na koncepci oprav povrchů komunikací se pracuje, řešení nejsou jednoduchá, neboť je dobré zvážit, kam investovat do povrchu nebo nejdříve do sítí, které také nejsou všude v dobré kondici. Bohužel investice tohoto typu nejsou vidět, ale jsou velmi nákladné.

RM bere žádost paní Černé o přidělení bytu v č.p. 27 na vědomí a po nástupu paní ředitelky Mgr. Pavlíny Seidlerové bude s ní konzultována možnost přidělení bytu paní Černé – učitelce mateřské školy, případně nová paní ředitelka v rámci obsazení míst novými učiteli podá sama žádost o přidělení bytu pro učitele Základní školy Řevnice.

RM bere zprávu na vědomí a schvaluje změnu provozování sběrného dvora.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Druhá etapa vzduchotechniky v kuchyni školní jídelny“, firmu SOREX s.r.o., Hostomice 456, PSČ 267 24 za nabídkovou cenu: 541 383,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo a ukládá správci rozpočtu zařadit chybějící částku na realizaci VZT ve výši 191 383,-Kč do rozpočtového opatření č. 3/2013. RM pověřuje EO zjištěním odpočtu DPH (Ing.Kalinová, B.Veselá).

RM schvaluje zadání geodetického zaměření zeleně v lokalitách Pod Lipami a Havlíčkovy sady panu Ing. Vladimíru Barešovi za nabídkovou cenu 20 500,- Kč a ukládá EO učinit objednávku.

RM schvaluje, aby město Řevnice uzavřelo s městem Černošice za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek Smlouvy o centralizovaném zadávání, jejichž předmětem je nákup elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno.

RM ukládá tajemnici opětovně vypsat výběrové řízení na pozici vedoucí ekonomického odboru v Ŕevnicích.

RM schvaluje a potvrzuje paní Hanu Kvasničkovou v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1.8. 2013 ředitelkou Mateřské školy Řevnice, se sídlem Mníšecká 676, 252 30 Řevnice, IČO 71005803, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.
RM schvaluje a potvrzuje paní MgA. Ivanu Junkovou v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, od 1.8. 2013 ředitelkou Základní umělecké školy Řevnice, se sídlem Mníšecká 29, 252 30 Řevnice, IČO 75034271, v pracovním poměru na dobu určitou 6 let.

RM bere informaci na vědomí a ukládá EO sestavit cenovou kalkulaci na realizaci nové autobusové zastávky na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, včetně vydláždění, stavby nové zastávky a demolice původního přístřešku.

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je darování finančních prostředků ve výši 160.000,- Kč k náhradě a odstranění škod způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice. RM doporučuje ZM uzavření této Darovací smlouvy ke schválení.
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je darování finančních prostředků ve výši 8.000,- Kč k náhradě a odstranění škod způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice a to k nákupu požárních čerpadel nebo opravě poškozených požárních čerpadel pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce.
RM doporučuje ZM uzavření této Darovací smlouvy ke schválení.
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, jejímž předmětem je darování finančních prostředků ve výši 13.050,- Kč k náhradě a odstranění škod způsobených povodní v červnu 2013 na majetku města Řevnice a to k nákupu požárních hadic pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce.
RM doporučuje ZM uzavření této Darovací smlouvy ke schválení.

RM ukládá SO vyzvat vlastníky pozemku parc.č. 2902/15 a parc.č. 2902/1 (ul. Rovinská), aby opravili komunikaci, která je po povodni v červnu 2013 značně poškozena, nebo dali městu souhlas, aby mohlo provést opravy na vlastní náklady.

RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací na akci – oprava povrchů spodních částí komunikací Tyršova, Revoluční, firmu EKIS spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9 za nabídkovou cenu: 42 350,- Kč vč. DPH a ukládá EO vystavit objednávku. Projektová dokumentace bude hrazena z finanční částky určené na opravu komunikací a schválené na ZM č.18, bod 8, ze dne 10.6.2013
 

 

 

Rada města č. 113

(28.06.2013)

RM schvaluje uzavření Pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla s Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 1 prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele Monde Finance s.r.o. se sídlem Praha 1, Národní 10 za částku 36.908,- Kč / rok.

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v pozemku parc.č. 1356 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Jiráskova) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 8.400,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016388/VB/01.

RM schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 500,- Kč od pana Miloše Balíka z Hlásné Třebaně.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s ČR- Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, jejímž předmětem je bezúplatné užívání 23 ks vysoušečů v celkové částce 220.800,- Kč a nejpozdějším termínem vrácení 30.9.2013.

RM schvaluje nabídku a realizaci 3 denního workshopu od spol. Architekti, s r.o. Praha 6 (ing. arch. Hnilička)– Dílny nápadů – aktivní zapojení občanů do formulace zadání ÚP za částku 64 000,- Kč + DPH v termínu od 11.9.2013 – 13.9.2013.
RM ukládá MÚ spojit se s firmou spol. Architekti, s r.o. Praha 6 (Ing. arch. Hnilička) ohledně zajištění propagace celé akce.

RM schvaluje připojení vodovodu a kanalizace v Kejné (Kanadě) na řevnické sítě a souhlasí s projektem pro stavební povolení. Povrchy pozemků ve vlastnictví města Řevnice budou po zasypání a zhutnění uvedeny do původního stavu.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Zhotovení průkazu energetické náročnosti budov (PENB)“, firmu David Knill, Nádražní 209, Police nad Metují 549 54 za nabídkovou cenu: 58 500,- Kč, pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace formou zálohové platby na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření ve výši 750 000,- Kč od Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 a doporučuje Zastupitelstvu města uzavření této smlouvy ke schválení.
RM ukládá EO zařadit tuto částku do RO č.3/2013.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu s paní Janou Hrabákovou, bytem Líšnice 56 na prostranství okolo budovy Zámečku – pozemek parc.č. 1271/1, ostatní plocha, zeleň v obci a k.ú. Řevnice v termínu od 16.7.2013 do 23.7.2013 za smluvní nájemné ve výši 7,- Kč pro pořádání kulturní akce „Anenská pouť“.

RM bere na vědomí soupis víceprací ke stavbě „Změna užívání části stavby č.p.74, k.ú. Řevnice na výukové prostory“ a s tím úpravu rozpočtu v navýšení o částku 86 139,40 Kč bez DPH a změnu konečného termínu předání stavby 29.6.2013 na stavebních úpravách ve 3.NP v budově MěÚ Řevnice a souhlasí s podepsáním Dodatku ke smlouvě o dílo č.1217.

RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na přírodní kamenivo s firmou Českomoravský štěrk a.s. Mokrá č.p. 359, Mokrá závod Mořina,
 

 

 

Rada města č. 112

(21.06.2013)

RM trvá ve věci pronájmu části pozemku parc.č. 2689/24 o výměře cca 410 m2 na původním záměru, tedy na pronájmu na dobu neurčitou s tím, že na pronajatém pozemku nebude bez povolení města nainstalován žádný karavan, mobilhaus, stánek apod.

Rada města ruší usnesení č. 3) schválené na jednání Rady města Řevnice dne 31.5.2013 (viz. zápis č. 109 ze dne 31.5.2013).
Rada města schvaluje v souvislosti se stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, jejímž investorem je Středočeský kraj, bezplatnou výpůjčku pozemků Středočeskému kraji a to:
- výpůjčku pozemků dotčených dočasným záborem v souvislosti se stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, tj. části pozemku p.č. 2123/8 o výměře cca 10 m2, části pozemku p.č. 2406/1 o výměře cca 50 m2, části pozemku p.č. 2580 o výměře cca 13 m2, části pozemku p.č. 2615 o výměře cca 12 m2, části pozemku p.č. 2637 o výměře cca 13 m2, části pozemku p.č. 2649 o výměře cca 771 m2, části pozemku p.č. 3276 o výměře cca 67 m2, části pozemku p.č. 3316 o výměře cca 110 m2, části pozemku p.č. 3317 o výměře cca 648 m2, vše v obci a k.ú. Řevnice, na dobu do ukončení a kolaudace stavby „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“;
- výpůjčku pozemků dotčených trvalým záborem v souvislosti se stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, tj. části pozemku p.č. 2649 o výměře cca 3 550 m2 a části pozemku p.č. 3316 o výměře cca 2 516 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, do doby ukončení a kolaudace stavby „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, vypracování geometrického plánu a uzavření darovací smlouvy na části pozemků trvale zastavěné stavbou mezi městem Řevnice a Středočeským krajem. Pokud nedojde k uzavření darovací smlouvy, tato smlouva o výpůjčce se uzavírá nejméně na dobu 5 let ode dne dokončení předmětné stavby.
Rada města dále schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejíž nedílnou součástí je kopie situace záboru SO 101 (ul. Pražská) a kopie situace záboru SO 102 (ul. Komenského, ul. Třebaňská

RM bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na pozici vedoucí ekonomického odboru MÚ a schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče ve složení: Libor Kvasnička, Mgr. Renata Henych, Ing. Martin Sudek.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo, na akci „Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice“, firmu living in green s.r.o., Palackého 70, Dobřichovice za nabídkovou cenu: 84 500,- Kč bez DPH, pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

RM ukládá vedoucímu TS panu Bc. Kubáskovi zajistit opravu oplocení školního pozemku z ulice Legií.

RM schvaluje výměnu schodišťového okna na půdu a 2ks oken na schodišti v budově MÚ.

RM schvaluje náhradního člena komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Nákup silničního čistícího stroje – snížení imisní zátěže na území města Řevnice“ paní Ing. Lubicu Kotoučkovou.

RM schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavebně montážní práce s názvem: „Zhotovení 2. části VZT - přívodu vzduchu vč. zhotovení přívodu tepelného zdroje pro kuchyni školní jídelny“, a ukládá EO učinit poptávku.RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci „Zhotovení 2. části VZT - přívodu vzduchu vč. zhotovení přívodu tepelného zdroje pro kuchyni školní jídelny“ ve složení: Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Antonín Franěk, náhradník Jan Hruška.

RM bere na vědomí a ukládá EO učinit poptávku na zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov dle novely zákona 406/2000 Sb., o energetické náročnosti.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro opravu povrchu komunikací – ulic Selecká a Raisova, firmu AF-CityPlan s.r.o., Jindřišská 17, Praha 1 za nabídkovou cenu: 45 000,- Kč bez DPH, pověřuje EO vystavením objednávky.

RM schvaluje vybranou firmu Stavební společnost Slehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, Praha 5, nabídková cena: 2 400,-Kč/1 tuna na opravu výtluků nehraněným asfaltem a ukládá EO vystavit objednávku na opravy v předpokládané výši
48 000,-Kč bez DPH.

RM schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavebně montážní práce s názvem: „Oprava povrchu komunikací – ulice Revoluční a Tyršova“, a ukládá EO učinit poptávku.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci „Oprava povrchu komunikací – ulice Revoluční a Tyršova“ ve složení: Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Pavel Kubásek.

RM bere na vědomí informaci ředitele spol. EKOS Řevnice pana Bc. Kubáska o výsledcích hospodaření.

RM bere informaci místostarosty na vědomí a ukládá EO zahájit řešení odvodů a průtoků malých vodních toků a vodotečí.
RM ukládá tajemnici připravit aktualizaci povodňového plánu.
RM pověřuje starostu aktualizací složení povodňové komise.

RM ukládá starostovi jednat s Městem Černošice a Mníšek pod Brdy o zřízení detašovaného pracoviště městské policie s jedním policistou v Řevnicích a dále zjištěním podmínek spolupráce při dohledu nad kamerovým systémem bez komplexní služby.

RM schvaluje hospodářský výsledek EKOS Řevnice spol. s r.o. za rok 2012, ztrátu ve výši 2 023 449, 92 Kč.
 

 

 

Rada města č. 111

(14.06.2013)

RM schvaluje pronájem bytu č. 3 v přízemí domu č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní Mgr. Jiřině Dopitové na dobu od 1.8.2013 do 31.7.2014 za nájemné ve výši 76,- Kč/m2/měsíc a uzavření nájemní smlouvy.

RM bere informaci ze znaleckého posudku č 296-9-2013 na vědomí, trvá na tom, aby se prodej pozemků parc.č. 5 a parc.č. 6 realizoval pouze současně s polovinou pozemku parc.č. 9/1 a ukládá tajemnici informovat advokáta zastupujícího Občanské sdružení majitelů domu Legií č. 837-838 o ocenění pozemků parc.č 5, parc.č. 6 a parc.č. 9/1.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy, na akci „Nákup vybavení pro učebny v budově MÚ“, firmu KDZ, spol. s r.o., Razov 1256, 763 12 Vizovice za nabídkovou cenu: 470 668,- Kč vč. DPH, pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy a ukládá správci rozpočtu zařadit tento výdaj do rozpočtového opatření č. 3.

RM schvaluje s účinností od 1.9.2013 navýšení kapacity Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice, ze stávajících 460 žáků na 508 žáků s tím, že konečná kapacita bude dána výsledným stanoviskem Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.
Navýšení kapacity o 48 žáků umožní 2 nové dislokované třídy v budově Městského úřadu Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemku parc. č. 646 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Podbrdská) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 2.600,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011202/VB/01.

RM schvaluje uvolnění částky ve výši 20 000,- Kč na kulturní akci s názvem MIX festival pro Základní uměleckou školu a ukládá správci rozpočtu zařadit tento výdaj do rozpočtového opatření č. 3.

RM schvaluje vítěze poptávkového řízení na akci „Výměna oken v přízemí č.p.29 – Zámeček a výměna vchodových dveří č.p.901 – 1.st. ZŠ“, firmu PKS okna, a.s., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, za nabídkovou cenu: 53 378,- Kč bez DPH a ukládá EO vystavit jednotlivé objednávky.

RM bere na vědomí informaci o výzvě právního zástupce Mgr. Rajchlové a o tom, že celá záležitost byla předána JUDr. Konečnému k vyřešení.
 

 

 

Rada města č.110

(07.06.2013)

Rada města trvá na záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2689/24 v obci a k.ú. Řevnice bez dodatečných podmínek, zápočtů investic apod.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření SoD, na akci „Zprovoznění nového úseku vodovodního řadu v Selecké ulici v úseku Klicperova – K. Čapka“, firmu RISL s.r.o., U Vodárny 461, 253 01 Hostivice za nabídkovou cenu: 460.126,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to k pozemku parc. č. 185/3 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu 3.600,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to k pozemku parc. č. 345/10 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za jednorázovou úplatu 3.600,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

RM souhlasí s prodejem domu č.p. 789 postaveného na pozemku parc.č. 640, pozemku parc. č. 640, pozemku parc.č. 641, pozemku parc.č. 642 a budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 641, vše v obci a k.ú. Řevnice manželům Alici a Petrovi Martincovým, bytem Selecká 661, 252 30 Řevnice za kupní cenu 4.200.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu prodej těchto nemovitostí ke schválení.

RM schvaluje pronájem 3 bytů v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu od 1.8.2013 do 31.7.2014 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc a to bytu č. 1 Mgr. Markétě Maříkové a bytu č. 6 Mgr. Pavle Košťálové.
RM ukládá tajemnici kontaktovat ředitelku ZŠ a vyžádat od ní potvrzení o tom, že paní Mgr. Jiřina Dopitová bude pokračovat v pracovním poměru na Základní škole Řevnice pro školní rok 2013/2014.

RM schvaluje nákup staršího smykového nakladače pro potřeby Technických služeb od firmy Zemtechnika, spol. s r.o., za nabídkovou cenu 190 000,- Kč a pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy.

RM bere na vědomí informaci vedoucího Technických služeb pana Bc. Kubáska o tom, že Úřad na ochranu osobních údajů zaslal vyjádření o používání fotopastí s tím, že zpracování údajů z fotopastí podléhá zákonům o ochraně osobních údajů a zpracovávat tato data může jen obecní nebo státní policie na základě veřejnoprávní smlouvy.

RM bere na vědomí informaci o možnosti doložení nakládání s odpady z podnikatelské činnosti a pověřuje vedoucího oddělení Technické služby pana Bc. Kubáska, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, podle § 71, písm. j), zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon“), k provádění periodických kontrol, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí v souladu s ustanovením § 80, odst. 1, písm. a) zákona.

RM pověřuje tajemnici zjištěním možností čerpání dotací na odstranění povodňových škod písemným dotazem na Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí ČR.

RM schvaluje prodej 5 ks kontejnerů za traktor firmě Zemtechnika za 6 000,- Kč/ks vč. DPH.
 

 

 

Rada města č. 109

(31.05.2013)

RM schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní Monice Kučerové, nar. 12.1.1973, na dobu od 1.8.2013 do 31.7.2014 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc a uzavření nájemní smlouvy.

Rada města schvaluje v souvislosti se stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, jejímž investorem je Středočeský kraj, bezplatnou výpůjčku pozemků Středočeskému kraji a to:
- výpůjčku pozemků dotčených dočasným záborem v souvislosti se stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, tj. části pozemku p.č. 2123/8 o výměře cca 10 m2, části pozemku p.č. 2406/1 o výměře cca 50 m2, části pozemku p.č. 2580 o výměře cca 13 m2, části pozemku p.č. 2615 o výměře cca 12 m2, části pozemku p.č. 2637 o výměře cca 13 m2, části pozemku p.č. 2649 o výměře cca 771 m2, části pozemku p.č. 3276 o výměře cca 67 m2, části pozemku p.č. 3316 o výměře cca 110 m2, části pozemku p.č. 3317 o výměře cca 648 m2, vše v obci a k.ú. Řevnice, na dobu do ukončení a kolaudace stavby „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“;
- výpůjčku pozemků dotčených trvalým záborem v souvislosti se stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, tj. části pozemku p.č. 2649 o výměře cca 3 550 m2 a části pozemku p.č. 3316 o výměře cca 2 516 m2, oba v obci a k.ú. Řevnice, do doby ukončení a kolaudace stavby „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, vypracování geometrického plánu a uzavření darovací smlouvy na části pozemků trvale zastavěné stavbou mezi městem Řevnice a Středočeským krajem.Rada města dále schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejíž nedílnou součástí je kopie situace záboru SO 101 (ul. Pražská) a kopie situace záboru SO 102 (ul. Komenského, ul. Třebaňská).

Rada města schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 288 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v obci a k.ú. Řevnice.

Rada města schvaluje koupi těchto movitých věcí (dopravních prostředků) za ceny stanovené soudním znalcem od společností EKOS Řevnice spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828:
• nákladní automobil Avia (vysokozdvižná plošina MP13) registr. značky PZ8065 za cenu 68.100,- Kč bez DPH;
• nákladní automobil Avia (kontejnerová typ A31) registrační značky 1SX 1057za cenu 232.000,- Kč bez DPH;
• automobil Multikar registrační značky 8S23634 za cenu 31.600,- Kč bez DPH;
• automobil Multikar registrační značky PZA7386 za cenu 31.700,- Kč bez DPH;
• nákladní automobil Praga (hydraulická ruka V3S) registr. značky PZA0786 za cenu 35.800,- Kč bez DPH;
• traktor Zetor registrační značky S048477 za cenu 86.000,- Kč bez DPH
a pověřuje místostarostu podpisem kupní smlouvy.

Rada města schvaluje koupi těchto movitých věcí (zahradní a komunální techniky) za ceny stanovené soudním znalcem od společností EKOS Řevnice spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828:
• sekačka-minitraktor StarJet 20 HP za cenu 65.000,-Kč bez DPH;
• válcový kartáč na minitraktor Star Jet za cenu 25.000,- Kč bez DPH;
• sekačka CrossJet 20 HP výrobní číslo SC 03960 za cenu 60.000,- Kč bez DPH;
• travní sekačka Honda výrobní číslo GJAFE-3089872 MD4 za cenu 5.000,- Kč bez DPH;
• křovinořez Oleo Mac Sparta 250T za cenu 1.000,- Kč bez DPH;
• strunová sekačka STIHL FS40 za cenu 1.200,- Kč bez DPH;
• fukar na listí STIHL SH 85 za cenu 1.200,- Kč bez DPH;
• motorová pila Husqvarna 359 za cenu 1.300,- Kč bez DPH
a pověřuje místostarostu podpisem kupní smlouvy.

Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu dopravních prostředků ze dne 3.9.2012 uzavřené mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice spol. s r.o. a to ke dni 31.5.2013 a pověřuje místostarostu podpisem dohody.
Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu zahradní a komunální techniky ze dne 3.9.2012 uzavřené mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice spol. s r.o. a to ke dni 31.5.2013 a pověřuje místostarostu podpisem dohody.

RM schvaluje záměr pronájmu těchto pozemků ve vlastnictví města Řevnice:
- části pozemku parc.č. 3441 o výměře 246 m2, části pozemku parc.č. 3281/1 o výměře 48 m2, pozemek parc.č. 1271/15 o výměře 106 m2, pozemek parc.č. 2717/3 o výměře 14 m2, pozemek parc.č. 2709/2 o výměře 17 m2, pozemek parc.č. 2707/2 o výměře 6 m2, pozemek parc.č. 1129/1 o výměře 171 m2, pozemek parc.č. 1129/2 o výměře 768 m2, pozemek parc.č. 1127 o výměře, pozemek parc.č. 1128 o výměře 51 m2, pozemek parc.č. 930 o výměře 32 m2, pozemek parc.č. 931 o výměře 337 m2, pozemek parc.č. 929 o výměře 702 m2, pozemek parc.č. 928 o výměře 38 m2, pozemek parc.č. 1271/17 o výměře 89 m2, pozemek parc.č. 2715/2 o výměře 15 m2, pozemek parc.č. 7 o výměře 160 m2, pozemek parc.č. 8 o výměře 161 m2, pozemek parc.č. 5 o výměře 160 m2, pozemek parc.č. 6 o výměře 160 m2, pozemek parc.č. 3 o výměře 226 m2, pozemek parc.č. 3512 o výměře 75 m2, pozemek parc.č. 3513/1 o výměře 49 m2, pozemek parc.č. 3513/2 o výměře 27 m2, pozemek parc.č. 3513/3 o výměře 23 m2, pozemek parc.č. 2711/2 o výměře 46 m2, pozemek parc.č. 442 o výměře 228 m2, pozemek parc.č. 2713/2 o výměře 19 m2, pozemek parc.č. 1271/16 o výměře 162 m2, pozemek parc.č. 939 o výměře 412 m2, pozemek parc.č. 938 o výměře 37 m2 a pozemek parc.č. 56 o výměře 92 m2,
všechny v obci a k.ú. Řevnice.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Tanečním studiem Dobřichovice na pronájem Lesního divadla dne 13.9.2013 za nájemné 2.500,- Kč + 21% DPH, tj. 3.025,- Kč.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zajišťování služeb – Smlouvu o dílo o poskytování řešitelského servisu a servisních služeb k dodanému programovému vybavení s firmou Ortex spol. s r.o. Hradec Králové a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy. Uzavřením smlouvy se ruší Smlouva o dílo uzavřená dne 3.1.2003.

Rada města pověřuje EO prověřením situace ohledně vyhrazení 2 parkovacích míst v ulici 28.října před budovou č.p.1160 (žádost paní MUDr. Richterové).
RM ukládá EO - paní Slámové seznámit ředitelku ZŠ Řevnice s pracemi probíhajícími ve 2.patře budovy MÚ – přestavba na 2 třídy pro potřeby ZŠ Řevnice a informovat ji o harmonogramu probíhajících prací s ohledem na rozšíření kapacity ZŠ.

RM schvaluje záměr pořízení staršího smykového nakladače pro potřeby Technických služeb a ukládá místostarostovi ve spolupráci s vedoucím technických služeb učinit poptávku v souladu s Vnitřním předpisem č. 2/2013, Čl. V bod 2.

RM schvaluje prodej dopravní techniky spol. EKOS Řevnice s.r.o. dle předložené smlouvy firmě Zemtechnika s.r.o., Roztoky u Prahy za částku 125 000,- Kč + 21% DPH, tj. celkem 151 250,- Kč.

RM bere na vědomí informace ředitele spol. EKOS Řevnice pana Bc. Kubáska.

RM bere na vědomí informaci o možnostech požádat o dotaci na revitalizaci sídelní zeleně a ukládá EO provést poptávku na zpracování revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice, včetně administrace projektu.

RM na základě předložených nabídek schvaluje vystavení objednávky pro pana Ing. Jaroslava Boráka na výkon TDI na akci: Změna užívání části stavby č.p.74, k.ú. Řevnice na výukové prostory, za hodinovou sazbu 570,-Kč na stavbě a 450,-Kč v kanceláři + dopravu 6,90/km a objednávky pro pana Ing. Karla Lorenze na výkon AD projektanta za hodinovou sazbu včetně dopravy 665,50 Kč vč. DPH.

RM bere na vědomí a schvaluje uzavření Dohody o odškodnění s vlastníky domu č.p. 623 v Řevnicích PhDr. Jiřím Štočkem a Mgr. Radkou Štočkovou v souvislosti se stavebními pracemi probíhajícími na objektu mateřské školy v Mníšecké ulici č.p. 676.

RM bere na vědomí informaci Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR týkající se Volebního řádu Školské rady při Základní škole Řevnice, ve kterém se konstatuje, že MV ČR neshledalo důvody k uplatnění dozorových opatření vůči Volebnímu řádu Školské rady při ZŠ Řevnice, který vydala RM dne 15.3.2013.

Rada města bere na vědomí informaci paní Mgr. Kateřiny Dostálové.

RM bere na vědomí dopis pana Miloše Kosteleckého a považuje kauzu týkající se konkursního řízení na funkci ředitele ZŠ Řevnice za uzavřenou
 

 

 

Rada města č.108

(24.05.2013)

RM souhlasí s uzavřením Dohody o změně hranic obcí mezi městem Řevnice a obcí Zadní Třebaň a doporučuje zastupitelstvu podpis této dohody ke schválení.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN 0,4 kV v pozemcích parc. č. 1620, parc.č. 1509, parc.č. 1487 a parc. č. 1486 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Žižkova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 46.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010327/1.

RM schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2013 ve výši 61 897 000,- Kč na straně příjmů a na straně výdajů ve výši 68 206 000,- Kč. Schodek ve výši 6 309 000,- Kč je krytý prostředky z minulého období. RM doporučuje RO č.2/2013 Zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočtové opatření č.2/2013 je nedílnou přílohou zápisu.
RM ukládá tajemnici zařadit tento bod do programu na zasedání ZM č.18 dne 10.6.2013.

RM projednala Účetní závěrku města Řevnice sestavenou ke dni 31.12.2012 a doporučuje ji ZM ke schválení.
RM projednala a schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2012 s výhradou společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2012 vypracovanou Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Závěrečný účet je nedílnou součástí tohoto usnesení. RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet za rok 2012.
RM pověřila tajemnici provést taková opatření, aby napříště k výše uvedeným chybám ani jiným v rozpočtu města již nedocházelo.

RM schvaluje reorganizaci městského úřadu nejpozději od 1.9.2013 spočívající v rozšíření počtu pracovníků městského úřadu o 1 pracovní místo a ukládá tajemnici vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího ekonomického odboru Městského úřadu Řevnice.

RM se na svém jednání dne 12.4.2013 podnětem školské rady zabývala, vzala ho na vědomí a rozhodla se pokračovat ve vyhlášeném výběrovém řízení na obsazení místa ředitele Základní školy Řevnice a pověřuje starostu zasláním této informace školské radě.

Rada města souhlasí s bezúplatným nabytím části pozemku parc.č. 2323 o předpokládané výměře 599 m2, na kterém se nebude nacházet stavba „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, dále části pozemku parc.č. 2493 o předpokládané výměře 184 m2 (zelený pás) a pozemku parc.č. 2476 o výměře 261 m2 (zelený pás), to vše v úseku mezi ulicemi U Prodejny a Smetanova, v obci a k.ú. Řevnice od Středočeského kraje, IČ: 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 a doporučuje toto bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví města zastupitelstvu ke schválení.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu dopravních prostředků uzavřené mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol s r.o. dne 3.9.2012. Předmětem dodatku je zúžení předmětu nájmu o vozidlo IFA, typ KM 2301 samosběr, registrační značka 2S22789 a kontejnerový návěs, registrační značka 1S6 6770.

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 3276, 3289/14, 3316, 3317, 3416, 3415/4, 3352, 3341 a 3393, všechny v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pražská, Hálkova, Tylova) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 166.200,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002736/01.

RM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 2536, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 312 m2, pozemku parc. č. 2476, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 261 m2, pozemku parc. č. 2498, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 210 m2, pozemku parc. č. 2493, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 540 m2 a pozemku parc.č. 2208, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 336 m2, všechny v obci a k.ú. Řevnice do majetku města Řevnice a doporučuje jejich nabytí ke schválení zastupitelstvu.

RM bere na vědomí informaci o výsledku konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Řevnice včetně výsledného pořadí (1. Mgr. Pavlína Seidlerová, 2. Mgr. Luboš Hudec, 3. Mgr. Dana Hanzelková, 4. Ing. Hana Straková, 5. Mgr. Jiří Horňáček).

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění:

1. j m e n u j e paní Mgr. Pavlínu Seidlerovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Řevnice s účinností od 1.8.2013.
2. u r č u j e plat a jeho složky paní Mgr. Pavlíně Seidlerové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Řevnice, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., katalogu prací ve veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, platovým výměrem.
3. s c h v a l u j e podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli školy/ školského zařízení a ukládá vedoucí správního odboru MÚ žádost podat.

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k výběrovému řízení na akci: „Zprovoznění nového úseku vodovodního řadu v Selecké ulici v úseku Klicperova – K. Čapka“ ve složení: Bohdana Slámová, Pavel Kubásek, Jan Kadlec.

RM bere na vědomí návrh koncepce školství v Řevnicích a pověřuje starostu seznámit s tímto materiálem ZM.

RM schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídky v režimu veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Nákup vybavení pro učebny v budově MěÚ Řevnice“.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího dodavatele zboží na akci: „Nákup vybavení pro učebny v budově MěÚ Řevnice“ ve složení: Jan Hruška, Bohdana Slámová, Štěpánka Rajchlová

RM bere na vědomí prodloužení termínu dokončení prací a s tím související úpravy rozpočtu v navýšení o celkovou částku 365 861,90 Kč bez DPH a změnu konečného termínu předání stavby 29.6.2013 na stavebních úpravách ve 3.NP v budově MěÚ Řevnice a souhlasí s podepsáním Dodatku ke smlouvě o dílo č.1217.

RM souhlasí se směnou pozemku parc. č. 264/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m2, jež vznikl na základě oddělovacího geometrického plánu č. 1834-46/2013 ze dne 3.4.2013 ve vlastnictví Pavla, Kateřiny a Terezie Červených, bytem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 45, Řevnice za pozemek parc. č. 114/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2, jež vznikl na základě oddělovacího geometrického plánu č. 1748-32/2012 ze dne 16.4.2012 ve vlastnictví města Řevnice, oba pozemky v obci a k. ú. Řevnice, a to s doplatkem městu Řevnice ve výši 26.694,- Kč v souladu se znaleckým posudkem č. 7686/2013 ze dne 15.3.2013. Současně s kupní cenou bude městu uhrazena polovina nákladů na zpracování znaleckého posudku. RM doporučuje ZM ke schválení.

RM schvaluje vybranou vítěznou firmu Kirstone, a.s., na Truhlářce 25/1581, 180 00 Praha 8, za nabídkovou cenu 570,-Kč/m2 a ukládá ekonomickému odboru vypsat objednávku na opravu havarijních výtluků do předpokládané celkové výše 45 000,- Kč bez DPH, fakturováno bude skutečně provedené množství.

RM schvaluje program na zasedání ZM č. 18 dne 10. června 2013 v tomto znění:
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti Rady města Řevnice
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Schválení účetní závěrky za rok 2012
7. Schválení Závěrečného účtu města Řevnice za rok 2012
8. RO č. 2/2013
9. Schválení přijetí dotace od MPSV pro rok 2013
10. Právní informace k průběhu výběrového řízení – veřejná zakázka – přístavba MŠ
11. Bezúplatný převod pozemků Středočeskému kraji
12. Bezúplatné nabytí pozemků od Středočeského kraje
13. Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníky v ulici Komenského
14. Přijetí daru – id. 1/16 pozemku parc.č. 2974/16 v obci a k.ú. Řevnice
15. Dohoda o změně hranic obcí - Řevnice a Zadní Třebaň
16. Koupě pozemku parc.č. 3211/8 v obci a k.ú. Řevnice
17. Přijetí daru – id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16 v obci a k.ú. Řevnice
18. Přijetí daru – pozemku parc.č. 2974/11 v obci a k.ú. Řevnice
19. Prodej domu č.p. 789, pozemku parc.č. 642, parc.č 640 a parc.č 641
20. Prodej plynové přípojky pro č.p. 901 v ul. Revoluční – budova 1. stupně základní školy
21. Záměr směny pozemku parc.č. 2947/29 za část pozemku parc.č. 3017/1, oba v obci a k.ú. Řevnice
22. Prodej č.p. 2 – informace starosty
23. Směna pozemku parc.č. 114/2 (oddělen z parc.č. 114) za pozemek parc.č. 264/2 (oddělen z parc.č. 264)
24. Úkoly ZM pro RM
25. Výroční zpráva za rok 2012 a výhled na rok 2013 – spol. EKOS Řevnice s.r.o.
26. Rezignace na funkci člena Finančního výboru
27. Různé
28. Závěr

RM bere informaci na vědomí a pověřuje tajemnici předložením seznamu pozemků určených k revitalizaci a kalkulace na příští jednání RM.

RM bere na vědomí rezignaci paní Blanky Veselé na pozici členky Finančního výboru ke dni 18.3.2013.
 

 

Rada města č. 107

(20.05.2013)

RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění, vyřazuje na návrh konkursní komise z konkursního řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Řevnice tyto uchazeče:
PhDr. Lenku Petelíkovou, pro nesplnění podmínek konkursního řízení, a Mgr. Josefa Matouška, Mgr. Jitku Kahounovou, Mgr. Olgu Bočkovou a Mgr. Kláru Janů, z důvodu jejich odstoupení z konkursního řízení.
RM ukládá předsedovi konkursní komise písemně vyrozumět vyřazené uchazeče o tomto rozhodnutí.
 

 

Rada města č.106

(13.05.2013)

RM neschvaluje z důvodu nedostatku finančních prostředků žádost o příspěvek na pobyt a stravné zdravotně postižených dětí Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub Radost se sídlem Prostějov.

RM bere na vědomí informaci ředitele spol. EKOS Řevnice s.r.o. pana Bc. Kubáska o problematice sběrného dvora a pověřuje ho rozpracovat variantu č.1 do detailů.

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v pozemcích parc.č. 251, parc.č. 273, parc.č. 249 a parc.č. 345/1, všechny v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pražská) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 50.400,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002311/VB/01.

RM schvaluje pronájem Lesního divadla dne 15.6.2013 společnosti PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., IČ: 25318136, se sídlem U Bulhara 3, 110 00 Praha 1 za nájemné ve výši 6.000,- Kč + DPH a ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu.

RM bere na vědomí informaci tajemnice o tom, že řeší reorganizaci Městského úřadu Řevnice s tím, že od 13.května 2013 bude pověřen vedením ekonomického odboru pan Kadlec do té doby, než dojde ke jmenování nového vedoucího EO.
RM ukládá tajemnici připravit plán reorganizace MÚ a připravit návrh na výběrové řízení na vedoucího ekonomického odboru.

RM bere na vědomí informaci SO a z důvodu značných finančních nákladů potřebných ke zpracování oddělovacích geometrických plánů, odkládá jednání o majetkoprávním vyrovnání týkajícím se pozemků pod městskými chodníky do doby, až Středočeský kraj projeví aktivní zájem o převedení zbývajících pozemků pod krajskými silnicemi

RM souhlasí se směnou pozemku parc.č. 2947/29, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 250 m2 za část pozemku o výměře 250 m2 oddělený z pozemku parc.č. 3017/1, ostatní plocha, dobývací prostor, o celkové výměře 15686 m2, oba pozemky v obci a k.ú. Řevnice a doporučuje ji ZM ke schválení.

RM schvaluje navýšení nájemného u nájemních smluv za užívání bytů v č.p. 928 se současným měsíčním nájemným 38,- Kč/m2 o míru inflace v roce 2012 (tj. 3,3 %) a to od 1. července 2013.

RM souhlasí s prodejem plynové přípojky pro č.p. 901 (budova 1. stupně Základní školy Řevnice v Revoluční ulici) společnosti RWE GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940, Ústí nad Labem, 401 17 za cenu 34.026,- Kč + 21 % DPH a doporučuje prodej zastupitelstvu města ke schválení.

RM bere informaci Městské knihovny v Řevnicích o tom, že podala Žádost o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna na vědomí a schvaluje podání této žádosti ve výši 12.000,- Kč.

RM bere na vědomí informaci o oznámení zamítnutí projektu – ROP – Regionální dopravní infrastruktura – Přednádražní prostor Řevnice.

RM bere na vědomí informaci EO o ukončení výběrového řízení a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo na dodavatele stavebních prací na akci: „Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Řevnicích“ s vítězem výběrového řízení firmou Tost.cz, s.r.o., Ledeč nad Sázavou.

RM bere na vědomí informaci o pokračujících jednáních ve věci pozemku pod RD ve vlastnictví paní Javůrkové.

RM pověřuje starostu kontaktováním pana JUDr. Konečného k přípravě dalších kroků v záležitosti týkající se uzavřené smlouvy mezi spol. PENCO a město Řevnice.

RM bere informaci na vědomí.
 

 

Rada města č. 105

(07.05.2013)

RM bere na vědomí informaci o abdikaci pana PhDr. Zdeňka Mouchy CSc. na místo člena konkurzní komise na místo ředitele ZŠ Řevnice.

RM jmenuje pana Mgr. Pavla Kasala- ředitele ZŠ Rudná u Prahy členem konkurzní komise na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Řevnice, Základní škola Řevnice, se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice, IČ: 47005254 na místo odstoupivšího člena pana PhDr. Zdeňka Mouchu CSc. a ukládá tajemníkovi zaslat výše jmenovanému jmenovací dekret a zajistit potřebné náležitosti pro jeho účast v konkurzní komisi.
 

 

 

Rada města č.104

(03.05.2013)

RM bere na vědomí finanční výkazy plnění FIN za leden-březen 2013.

RM souhlasí s přijetím daru - id. 1/32 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice od paní Aleny Hamrosi a doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí tohoto daru.

RM souhlasí s přijetím daru - pozemku parc.č. 2974/11, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63 m2 v obci a k.ú. Řevnice od manželů Karlíčkových a doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí tohoto daru.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy na vzdálenou správu z Ortexu za paušální částku 990,- Kč měsíčně bez DPH.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností MMC Praha s.r.o., se sídlem Na Cihelně 448/36, Praha 5, PSČ 159 00, IČ: 61060445, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla v termínu 26.8. – 1.9.2013 za celkové nájemné 40.000,-Kč.

Rada města bere na vědomí informaci a ukládá tajemnici kontaktovat pana Drašnara s tím, aby si napsal námitku do přípravy nového územního plánu, která bude předána pořizovateli územního plánu – Městu Černošice.

Rada města bere na vědomí informaci JUDr. Konečného.

RM bere informaci na vědomí.

Rada města schvaluje záměr bezplatné výpůjčky části pozemku p.č. 2123/8 o výměře cca 10 m2, části pozemku p.č. 2406/1 o výměře cca 50 m2, části pozemku p.č. 2580 o výměře cca 13 m2, části pozemku p.č. 2615 o výměře cca 12 m2, části pozemku p.č. 2637 o výměře cca 13 m2, celého pozemku p.č. 2649 o výměře 4321 m2, části pozemku p.č. 3276 o výměře cca 67 m2, celého pozemku p.č. 3316 o výměře 2626 m2 a části pozemku p.č. 3317 o výměře cca 648 m2 v obci a k.ú. Řevnice Středočeskému kraji a to v souvislosti se záborem těchto pozemků stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, jejímž je Středočeský kraj investorem a ukládá SO zjistit, které pozemky Město potřebuje získat od Kraje a zahájit jednání v této věci.

Rada města schvaluje záměr bezúplatně převést část pozemku parc.č. 2649 o předpokládané výměře 3 550 m2 a část pozemku parc.č. 3316 o předpokládané výměře 2 516 m2 v obci a k.ú. Řevnice do vlastnictví Středočeského kraje v souvislosti s trvalým zabráním těchto pozemků stavbou „II/115 a III/11517 Řevnice průtah“, jejímž investorem je Středočeský kraj.

RM schvaluje Výroční zprávu spol. EKOS Řevnice s.r.o. za rok 2012 s výhledem na rok 2013.

RM schvaluje paní Ing. Lubicu Kotoučkovou na zajištění administrace projektu OPŽP – „Snížení imisní zátěže na území města Řevnice“ za nabídkovou cenu 30 000,- Kč a souhlasí s podepsáním Smlouvy o dílo.

RM ukládá vedoucímu oddělení TS panu Bc. Kubáskovi předložit návrh řešení sběrného dvora a koncepce oddělení Technické služby na příští jednání RM , které se bude konat dne 13.5.2013.
 

 

 

Rada města č. 103

(26.04.2013)

RM bere na vědomí informaci o 1. jednání konkursní komise na ředitele ZŠ Řevnice.

RM na základě předložených informací ze správního odboru rozhodla o snížení prodejní ceny budovy č.p. 789 postavené na pozemku parc.č. 640, budovy bez č.p./e.v. postavené na pozemku parc.č. 641 a pozemků parc. č. 640, parc.č. 641 a parc. č. 642, vše v obci a k.ú. Řevnice způsobem přímého prodeje na částku 3. 800 000,- Kč a opětovně ukládá SO zajistit zveřejnění inzerátu na prodej na hlavních realitních
serverech.

RM souhlasí s odkupem pozemku parc.č. 3211/8 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 30 m2 za cenu 100,-Kč/m2 a doporučuje tento odkup ke schválení zastupitelstvu města.

RM schvaluje rozšířit počet vyhrazených parkovacích stání pro invalidy u budovy České pošty z jednoho na dvě stání.

RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2689/24 o výměře 480 m2 v obci a k.ú. Řevnice.

RM souhlasí s tím, aby občanská iniciativa zastoupená JUDr. Buriánovou osázela na vlastní náklady zelené plochy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích nenáročnými okrasnými keři.

RM bere na vědomí dopis p. Gabriely Železné obsahující námitku proti složení konkursní komise na výběr ředitele Základní školy Řevnice a pověřuje starostu zpracováním odpovědi.

RM schvaluje navýšení kapacity Základní školy Řevnice, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice, ze stávajících 430 žáků na 460 žáků s účinností od 15.5.2013.
Rada obce schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

RM schvaluje uzavření smlouvy o odškodnění s vlastníkem domu č.p. 26 v Řevnicích v souvislosti se stavebními pracemi na východní fasádě budovy Městského úřadu Řevnice.

RM schvaluje nákup energií pro rok 2014 společně s městem Černošice a případnými dalšími subjekty prostřednictvím firmy Prospeksa, a.s. na Českomoravské komoditní burze Kladno

RM bere na vědomí informaci o žádosti Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra o vyjádření k podnětu, které ministerstvo obdrželo, a který se týká nesouhlasu s vyhlášením konkursního řízení na ředitele Základní školy Řevnice a pověřuje starostu zasláním stanoviska.

RM bere na vědomí informace Bc. Kubáska o hospodaření spol. Ekos Řevnice s r.o. za měsíc březen 2013.

RM schvaluje vítězného uchazeče na činnost koordinátora BOZP na akci: „Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Řevnicích“, firmu KONSTRUKTIVA BOZP s.r.o., Půlkruhová 786/20, Praha 6, Jiří Kamenický, tel.: 608 972 575 za nabídkovou cenu (měsíční odměnu) 6 250,-Kč bez DPH a schvaluje s vítěznou firmou uzavření smlouvy. Předpokládaná cena za tuto službu po celou dobu stavby, tj. cca 5 měsíců činí 31 250,- Kč. Referátník a nabídky uchazečů, viz. materiály k RM.
 

 

 

Rada města č. 102

(19.04.2013)

Rada města schvaluje pronájem Lesního divadla dne 14.6.2013 společnosti PRAGOKONCERT BOHEMIA, a.s., IČ: 25318136, se sídlem U Bulhara 3, 110 00 Praha 1 za nájemné ve výši 10.000,- Kč + DPH a ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu.

Rada města neschvaluje žádost IV–Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 o finanční podporu výchovného projektu „Omalovánky – Bezpečně na silnici“.

Rada města ukládá správnímu odboru nechat zpracovat znalecký posudek na obvyklou cenu pozemků parc.č. 5, parc.č. 6, parc.č. 7, parc.č. 8 a parc.č. 9/1, všechny v obci a k.ú. Řevnice.

Rada města schvaluje odpuštění nájemného Sboru dobrovolných hasičů Řevnice za užívání areálu Lesního divadla dne 25.5.2013 jako základna pro závod družstev mladých hasičů Memoriál Václava Brabce s tím, že po akci bude areál řádně uklizen.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Řevnice a Základní školou Řevnice, jehož předmětem je rozšíření výpůjčky o budovu bez č.p./č.e. postavenou na pozemku parc.č. 539.

Rada města schvaluje pronájem Lesního divadla Občanskému sdružení Porta, IČ: 00541036, se sídlem Lannova 53, 370 01 České Budějovice v termínu 28.6. – 30.6.2013 za účelem konání Českého národního finále festivalu Porta za nájemné ve výši 7.000,- Kč/den a ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu.

Rada města schvaluje v souladu se schváleným rozpočtem finanční dar ve výši 50.000,- Kč občanskému sdružení Gong, IČ: 28558570, se sídlem Opletalova 89, 252 30 Řevnice určený na modernizaci kina v Řevnicích a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu.

RM na základě nové žádosti pana Mayera došlé dne 28.3.2013 souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č.p. 133 v Herrmannově ulici, za předpokladu, že budou dodrženy úpravy dle popisu v žádosti.

RM bere na vědomí dokument „STRUČNÁ PRÁVNÍ INFORMACE k dosavadnímu průběhu výběrových řízení – veřejných zakázek malého rozsahu na přístavbu MŠ Řevnice“ a dokument „DOPLŇUJÍCÍ PRÁVNÍ INFORMACE k dosavadnímu průběhu výběrových řízení na přístavbu MŠ Řevnice z pohledu podmínek dotace ROP Střední Čechy“ vypracovaných JUDr. Konečným a navrhuje jejich předložení na nejbližší zasedání zastupitelstva města.

RM schvaluje záměr Základní umělecké školy Řevnice oživit místo skladiště (magacínu) v přednádražním prostoru a užívat jej k multikulturním účelům.
 

 

 

Rada města č. 101

(12.04.2013)

RM bere na vědomí informaci o přezkoumání hospodaření za rok 2012 podle § 2 a 3 zák. č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů provedeném Odborem kontroly a dozoru Krajského úřadu Středočeského kraje a ukládá tajemnici a EO provést nápravná opatření.

RM svěřuje starostovi rozhodování o uzavírání smluv o uvedení komunikace do původního stavu.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření SoD, na akci „Nákup 2ks el.konvektomatů 10x1/1 GN do školní kuchyně“, firmu P.V. SERVICE spol. s r.o., Kloknerova 1245/1, Praha za nabídkovou cenu 482.633,- Kč vč. DPH a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo. Dále RM ukládá EO zařadit nákup do rozpočtového opatření na další řádné zasedání ZM.

RM bere na vědomí informaci školské rady při ZŠ, která navrhuje zrušení konkursního řízení na ředitele ZŠ Řevnice.

RM souhlasí s návrhem dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č.1503365692, kterým se s účinností od 27.3.2013 ujednává rozšíření pojistného krytí v pojištění odpovědnosti za škodu a pověřuje starostu podepsáním tohoto dodatku. Vlivem této skutečnosti se mění články pojistné smlouvy takto:
• Smluvní ujednání – provoz úklidového stroje – limit pojistného v rámci jednoho pojistného období: 1 000 000,- Kč
• Smluvní ujednání – odpovědnost z činnosti obecního hasičského sboru – limit pojistného plnění činí pro toto připojištění 100% limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění a sjednává se jako jeho sublimát, tj. v jeho rámci. Celkové roční pojistné za riziko odpovědnost: 27.720,- Kč.
Celkové roční pojistné pro město Řevnice je ve výši: 164.913,- Kč.

RM bere na vědomí informaci o tom, že ředitelka ZŠ Řevnice uděluje ve dnech 9.5. a 10.5.2013 z organizačních a technických důvodů ředitelské volno.

RM ukládá starostovi poslat panu Schlindenbuchovi vyjádření na otázky týkající se vyhlášeného konkursu na ředitele ZŠ Řevnice.

RM bere na vědomí informaci o stížnosti pana Ing.Tučka a ukládá tajemnici v termínu vyhotovit odpověď.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Pavlem Růžičkou, IČ: 70757941, se sídlem Mladenova 3236/4, 143 00 Praha 4, účastníkem sdružení Rockabilly CZ, jejímž předmětem je pronájem Lesního divadla dne 3.8.2013 za účelem konání festivalu Rockabilly CZ Rumble za nájemné ve výši 10.000,- Kč + 21 % DPH.

RM souhlasí s přijetím daru - id. 1/16 pozemku parc.č. 2974/16, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice a doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí tohoto daru.

RM souhlasí s povolením vjezdu do lesa při pořádání závodu v orientačním běhu dne 19.5.2013 za podmínek stanovených správcem městského lesa Ing. Lojdou:
• nedojde k poškození stromů např. připevňováním cedulí, plánků atp.
• zakazuje se rozdělávání ohňů
• nebude vstupováno do mladých nezajištěných kultur
• po ukončení akce bude prostor uveden do původního stavu (odpady, vybavení související s pořádáním závodu)
• zástupce pořadatele si nejpozději den před konáním akce vyzvedne u společnosti EKOS klíče od závor
• povolení k vjezdu do lesa proti vratné záloze 1000,- Kč, klíč bude vrácen nejpozději v následující pracovní den po konání akce
• závory budou bezprostředně po projití uzamykány
• případné dotazy budou řešeny se správcem lesa, tel. 605877996
• o akci bude informován předseda Mysliveckého sdružení Řevnice, tel. 603553194
a ukládá Ing. Lojdovi při přebírání klíčů od závor zkontrolovat, zda je vše v pořádku a nevznikly po akci žádné škody a dále ukládá Bc. Kubáskovi řešit s organizátory parkování ve městě a opět dohlédnout na to, aby po akci nevznikly žádné škody a nepořádek ve městě.
RM bere na vědomí informaci.
RM bere na vědomí návrh Dohody o vytvoření společného školského obvodu základní školy s obcí Hlásná Třebaň a konstatuje, že v současné době není ještě vyřešeno navýšení kapacity ZŠ a proto nelze tuto dohodu podepsat. RM pověřuje starostu zasláním odpovědi starostovi obce Hlásná Třebaň.
RM souhlasí s pořádáním nočního pochodu „Za brdskou čarodějnicí“ z 19.4.2013 na 20.4.2013 s tím, že si organizátoři akce domluví zapůjčení klíčů od závor v lese a budou bezpodmínečně dodrženy podmínky, které byly stanoveny správcem městského lesa:
• nedojde k poškození stromů např. připevňováním cedulí, plánků atp.
• zakazuje se rozdělávání ohňů
• nebude vstupováno do mladých nezajištěných kultur
• po ukončení akce bude prostor uveden do původního stavu (odpady, vybavení související s pořádáním závodu)
• zástupce pořadatele si nejpozději den před konáním akce vyzvedne u společnosti EKOS klíče od závor
• povolení k vjezdu do lesa proti vratné záloze 1000,- Kč, klíč bude vrácen nejpozději v následující pracovní den po konání akce
• závory budou bezprostředně po projití uzamykány
• případné dotazy budou řešeny se správcem lesa, tel. 605877996
• o akci bude informován předseda Mysliveckého sdružení Řevnice, tel. 603553194
a ukládá Ing. Lojdovi, aby při přebírání klíčů zkontroloval, zda je vše v pořádku a nevznikly městu žádné škody.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na dodavatele stavebních prací na akci: „Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích“, firmu TOST.CZ s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou, za nabídkovou cenu 6.260.000,- bez DPH.

RM bere informaci o nové nominaci člena do konkursní komise za ČŠI na vědomí a schvaluje pro konkursní řízení na funkci ředitele Základní školy Řevnice, se sídlem Školní 600, 25230 Řevnice zástupce ČŠI v konkursní komisi na funkci ředitele výše uvedené školy pana Mgr. Borise Tvarůžka.

RM jmenuje konkursní komisi pro konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Řevnice, Základní škola Řevnice, se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice, IČ: 47005254 ve složení:

Předseda komise:
• zástupce zřizovatele – Libor Kvasnička

Členové komise:
• zástupce zřizovatele – Petr Zavadil
• zástupce krajského úřadu – Ing. Lukáš Buchtela
• odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství – PhDr. Zdeněk Moucha
• zástupce pedagogických pracovníků školy – Ing. Martin Škarda
• zástupce ČŠI – Mgr. Boris Tvarůžek
• zástupce školské rady – Simona Hrubá

a ukládá tajemníkovi zaslat jmenovací dekret nově uvedenému členu konkursní komise a pozvánku na schůzku konkursní komise na den 24. dubna 2013 do zasedací místnosti MÚ Řevnice od 10:00 hodin.

RM ukládá starostovi připravit refinancování stávajícího úvěru u ČS., a.s. a prokonzultovat možnosti vypsání výběrového řízení s právníkem.

RM schvaluje jednání ohledně elektronické aukce elektřiny a plynu pro občany Řevnic a pověřuje starostu dalším jednáním v této věci.
 

 

 

Rada města č. 100

(09.04.2013)

RM jmenuje konkursní komisi pro konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Řevnice, Základní škola Řevnice, se sídlem Školní 600, 252 30 Řevnice, IČ: 47005254 ve složení:

Předseda komise:
• zástupce zřizovatele – Libor Kvasnička

Členové komise:
• zástupce zřizovatele – Petr Zavadil
• zástupce krajského úřadu – Ing. Lukáš Buchtela
• odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství – PhDr. Zdeněk Moucha
• zástupce pedagogických pracovníků školy – Ing. Martin Škarda
• zástupce ČŠI – PaeDr. Václav Skála
• zástupce školské rady – Simona Hrubá

a ukládá tajemníkovi zaslat jmenovací dekrety výše uvedeným členům konkursní komise.

RM ukládá tajemníkovi konkursní komise svolat schůzku konkursní komise na den 24. dubna 2013 do zasedací místnosti MÚ Řevnice od 10:00 hodin.

RM schvaluje Ing. Alici Bečkovou zastupováním tajemnice konkurzní komise pro výběr ředitele ZŠ Řevnice Mgr. Renatu Henych v době čerpání její řádné dovolené v termínu od 15.4.2013 do 26.4.2013.
 

 

 

Rada města č.99

(05.04.2013)

RM schvaluje odpuštění nájemného občanskému sdružení ZeMě, země za pronájem Lesního divadla dne 26.5.2013 pro pořádání benefičního dne pro lesní školku provozovanou občanským sdružením s tím, že po akci bude areál řádně uklizen.

RM bere na vědomí informaci o neprovedení zápisu vlastnického práva města Řevnice k pozemku parc.č. 1897/2 v obci a k.ú. Zadní Třebaň, o který město žádalo Katastrální úřad pro Středočeský kraj na základě § 2 zákona č. 172/1992 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění a to z důvodu, že se na pozemku nachází stavba silnice II. třídy ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se státní organizací Správa železniční dopravní cesty, kterou SŽDC, státní organizace zřizuje ve prospěch města Řevnice věcné břemeno zřízení a provozování stavby „Řevnice, dokončení splaškové kanalizace SO 01, SO 04, SO 05“ v pozemku parc.č. 2472 v obci a k.ú. Řevnice (chodník Na Stránce) za jednorázovou úhradu ve výši 15.609,- Kč (bez DPH).

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to k pozemku parc. č. 3211/1 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Říční) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 8.600,- Kč (bez DPH) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.

RM bere na vědomí informaci o tom, že město Řevnice nebylo vybráno pro přidělení dotačních prostředků z MAS Karlštejnsko, a.s. na realizaci projektu “Oprava místní komunikace Selecká v Řevnicích”.

RM schvaluje uzavření Nevýhradní licenční smlouvy o užití Základní báze geografických dat, státního mapového díla v digitální formě, databáze geografických jmen GEONAMES a o užití dat ze skenování ÚAZK a Smlouva o užití digitálních ortofot s ČR - Zeměměřičským úřadem Praha 8 za 1.053,- Kč.

RM souhlasí s Rozhodnutím č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2013 Ministerstvem práce a sociálních věcí – Odborem sociálních služeb a sociální práce, Praha 2 ve výši 710.000,- Kč na jednotlivé sociální služby v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění podmínek stanovených v části III. Rozhodnutí.

RM doporučuje přijetí dotace Zastupitelstvu města ke schválení.

RM bere na vědomí informaci o tom, že Ministerstvo dopravy na základě městem podaného podnětu k přezkumnému řízení zrušilo rozhodnutí odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje č.j. 223287/2011/KUSKDOP/HOL ze dne 16.1.2013, kterým bylo v odvolacím řízení zrušeno rozhodnutí Městského úřadu Řevnice č.j.: 4297/2011/SO/Be ze dne 07.10.2011 a věc vrací odboru dopravy KÚSK k novému projednání.

RM ukládá EO učinit zkrácenou poptávku na dodávku konvektomatů do školní kuchyně z důvodu havarijního stavu. RM schvaluje komisi pro výběr dodavatele 2 ks konvektomatů pro školní kuchyni ve složení: Bohdana Slámová, Marie Petrová, Jan Hruška.

RM souhlasí s probouráním příčky mezi sborovnou a skladištěm v budově prvního stupně Základní školy a za předpokladu, že to konstrukce budovy umožňuje a po projednání stavby se stavebním úřadem. RM souhlasí s návrhem ředitelky ZŠ, že akci budou financovat z rozpočtu školy o letních prázdninách 2013 a nebudou požadovat navýšení rozpočtu.

RM schvaluje povolení záboru veřejného prostranství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, v úseku místních komunikací od restaurace U Rysů, kolem autobusové zastávky až po dům pana Kavana a povolení záboru chodníku v úseku od budovy městského úřadu po bývalou prodejnu pana Klápy pro ukázku výcviku mladých hasičů, a to od 6:00 hodin do 15:00 hodin dne 1. května 2013 za účelem pořádání tradičního hasičského Majálesu.

RM souhlasí se zapůjčením souprav skládacích laviček pro JSDH pro akci Majáles, která se bude konat dne 1.5.2013.

RM ukládá EO zajistit 2 ks mobilních WC pro tuto akci.

RM schvaluje poskytnutí finanční podpory JSDH ve výši 3.500,- Kč na úhradu části nákladů na hudbu na akci Majáles dne 1.5.2013 s tím, že tato akce je rozpočtově kryta.

RM bere na vědomí informaci o nahlášených kontrolách z KÚ Středočeského kraje týkajících se jednak přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2012 a dále pak hospodaření s veřejnými prostředky z poskytnuté dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství.

RM schvaluje uzavření Smlouvy 13-99-GO43-0 o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště se společností Tomovy parky-servis s.r.o., se sídlem Jeronýmova 557, 511 01 Turnov po dobu 5 let.

RM bere informaci o proběhnuvších volbách do Školské rady při ZŠ Řevnice na vědomí.

RM bere na vědomí informace místostarosty.
 

 

 

Rada města č. 98

(22.03.2013)

Rada města schvaluje přijetí sponzorského finančního neúčelového daru 40.000,- Kč městu Řevnice od paní J.Š, nar. 1935,  150 00 Praha 5 a uzavření darovací smlouvy.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy (kabelového vedení NN 0,4 kV a nový betonový stožár) na pozemku parc. č. 2040 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Seifertova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 59.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009881/VB/12.

RM ukládá tajemnici dořešit navýšení připojištění odpovědnosti dobrovolného hasičského sboru k odpovědnosti Města Řevnice – jedná se o škody zaviněné při zásahu, při cvičení apod. s předpokladem pojistného ve výši cca 6.300,- Kč ročně a dále pojistit vybavení hasičů během akce-zásahu-cviční s předpokládaným limitem cca 100.000,- Kč.

RM ukládá EO – paní Slámové učinit poptávku na opravu oplocení školního pozemku v ulici Legií a žádá vedoucího EO o informaci o rozpočtovém krytí nákladů.

RM schvaluje předložený plán investic na rok 2013-2015 a ukládá tajemnici rozeslat tento materiál pro informaci všem zastupitelům.

RM požaduje od paní Slámové z EO informaci, kdy bylo nainstalováno el. zabezpečení budovy I. stupně proti tříštění skla.

RM požaduje od tajemnice informaci, pokud toto zařízení bylo namontováno před RM č.94, z jakého důvodu o tom RM nebyla informována a kdo opomenul radu informovat.
RM pověřuje paní Slámovou z EO udělat výběrové řízení na výměnu dveří v budově I.stupně a zajistit od vedoucího EO rozpočtové krytí.

Rada města schvaluje záměr směny pozemku parc.č. 114/2 o výměře 38 m2 ve vlastnictví města Řevnice, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 114 na základě geometrického plánu č. 1748-32/2012 ze dne 16.4.2012 za část pozemku parc.č. 264 o výměře cca 22 m2 ve spoluvlastnictví Kateřiny, Terezy a Pavla Červených s doplatkem ceny obvyklé stanovené na základě znaleckého posudku, který vypracoval soudní znalec Ing. Václav Myslík, Brunnerova 999/, 163 00 Praha 6.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Universitním sportovním klubem Praha, IČ: 393495, se sídlem Na Folimance 2, 120 00 Praha 2, jejímž předmětem je pronájem lesního divadla dne 19.5.2013 za nájemné ve výši 3.000,- Kč + 21 % DPH.

RM schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném řízení s názvem: „Nákup silničního čistícího stroje – snížení imisní zátěže na území města Řevnice“.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího dodavatele zboží na akci: „Nákup silničního čistícího stroje – snížení imisní zátěže na území města Řevnice“ ve složení: Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Jan Hruška, Pavel Kubásek, Ing. Tomáš Smrčka a náhradník: Ing. Petr Šiška, Ing. Alice Bečková. Smrčka zatím nedal vědět

RM schvaluje vítěze výběrového řízení na Výkon funkce technický dozor investora (dále jen TDI), na akci: „Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Řevnicích“, firmu: Ing. Jaroslav Borák, Imrychova 883/9, Praha 4 za nabídkovou cenu (měsíční odměnu) : 24 600,- Kč a souhlasí s podepsáním mandátní smlouvy s vítězným uchazečem. Předpokládaná cena za tuto službu po celou dobu stavby, tj. cca 5 měsíců činí 123 000,- Kč. V RM č. 97 bod 14) byl navržen jako náhradník do komise pro otevírání obálek a hodnocení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na dodavatele stavebních prací s názvem: „Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích“ vybraný TDI tímto usnesením RM schvaluje, že náhradníkem ve výše uvedené komisi bude vybraný TDI pan Ing. Jaroslav Borák.

RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Řevnice o volbách do Školské rady při ZŠ.

RM uděluje plnou moc JUDr. Miladě Špaňhelové, advokátovi se sídlem v Řevnicích, Žižkova 251, PSČ: 252 30 k zastupování města Řevnice v soudním řízení vedeném u Okresního soudu Praha – západ pod spis. zn. 4 C 36/2013 mezi městem Řevnice jako žalovaným a Ellou Javůrkovou jako žalobcem, na úpravu právních vztahů k nemovitostem a ukládá starostovi Liboru Kvasničkovi tuto plnou moc podepsat.

RM schvaluje hospodářský výsledek ZUŠ Řevnice za rok 2012 ve výši 81.646,19 Kč a souhlasí s jeho přerozdělením takto: do fondů odměn částka 60.000,- Kč a do rezervy 21.646,19 Kč.

RM schvaluje žádost Trans Brdy o.s. Lety o pořádání cyklistických závodů Trans Brdy Maratón 2013 a Winter Trans Brdy Maratón 2013 ve dnech 27.4.2013 a 16.11.2013 s tím, že bude zajištěn bezpečnostní dohled nad akcí a po akci bude proveden úklid.

RM schvaluje hospodářský výsledek MŠ Řevnice za rok 2012 ve výši – 3.335,74 Kč, který byl způsoben z důvodu nedoplacení stravného zákonnými zástupci dětí v prosinci 2012 – rozpočtová kapitola 5131 – potraviny – příjmy a schvaluje uvolnění částky 3.335,74 Kč z rezervního fondu mateřské školy.

RM bere na vědomí informace ředitele spol. EKOS Řevnice Bc. Pavla Kubáska týkající se hospodaření a činnosti spol. EKOS Řevnice s.r.o.

RM schvaluje změnu týkající se řešení vjezdu na pozemek k budově č.p.71, tak jak ji předložila sociální firma Náruč o.s. Řevnice. Tuto změnu zanese Ing. Třešl do návrhu projektu.

RM schvaluje jednateli spol. EKOS Řevnice s.r.o. žádost o prodloužení termínu k vypracování Výroční zprávy spol. EKOS Řevnice s.r.o. za rok 2012 s výhledem na rok 2013 s termínem k 30.4.2013.

RM v návaznosti na vyjádření Stavební komise nesouhlasí s ohlášením stavebních úprav – zazděním oken v přízemí rodinného domu č.p. 133 do ulice Hermannovy a ukládá starostovi zaslat dopis panu Mayerovi.

RM bere informaci na vědomí.
 

 

 

Rada města č. 97

(15.03.2013)

RM schvaluje Volební řád školské rady při ZŠ Řevnice s účinností 15.3.2013.
RM jmenuje do volební komise Mgr. Renatu Henych a pro zajištění řádného chodu voleb jmenuje zřizovatel Ing. Alici Bečkovou.
RM ukládá ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Štěpánce Rajchlové sdělit a zveřejnit místo pro odevzdávání kandidátek, určit osobu zodpovědnou za přebírání doručených kandidátek a určit způsob, jakým budou kandidátky této osobě předány.
RM připomíná ředitelce školy, že seznam kandidátů na volitelné členy školské rady musí být zveřejněn na webu školy, webu města a úřední desce nejméně 7 dní před volbou.
RM ukládá tajemnici nově upravený Volební řád školské rady předat ředitelce ZŠ ihned po jeho schválení, aby mohla řádně začít plnit své úkoly.

RM bere na vědomí informaci o provedené veřejnoprávní kontrole na Základní umělecké škole Řevnice.

RM schvaluje Inventarizační zápis o řádné inventuře dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku Města Řevnice ke dni 31.12.2012. Inventarizační zápis je nedílnou součástí zápisu.

RM uděluje souhlas Univerzitnímu sportovnímu klubu Praha s pořádáním závodů v orientačním běhu v lese dne 19.5.2013 cca od 9:00 do 16:00 hodin za podmínky dodržení všech bezpečnostních opatření a úklidu po skončení akce.

RM povoluje firmě TESSO, Gdynia Polsko uspořádání cyklické pouliční sbírky použitých oděvů a textilií ve městě Řevnice.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelového vedení NN 0,4 kV) v pozemcích parc. č. 555/11, parc.č. 3473 a parc. č. 3533/33 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Tyršova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 43.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011963/1.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (kabelového vedení NN, sloupů a jistící skříně) na pozemcích parc. č. 56, parc.č. 81, parc.č. 694 a parc. č. 44 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Sádecká) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 27.400,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013155/1.


RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 210 v domě č.p. 928 s paní J. Š., nar. 1935, trvale bytem 150 00 Praha 5. Nájemní smlouva je na dobu určitou od 1.4.2013 do 31.12.2013 s každoročním obnovováním v příštích 6 letech. Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN 0,4 V v pozemcích parc. č. 2460 a parc. č. 2466 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Žižkova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 21.400,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001456/01.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s paní D.D., nar. 1955,  Řevnice, kterou se ve prospěch města Řevnice bezplatně zřizuje věcné břemeno uložení stavby „Řevnice, dokončení splaškové kanalizace SO 01, SO 04, SO 05“ (kanalizační řad a kanalizační šachta) v pozemku parc.č. 2545 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Třebaňská).

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s paní S. V., nar. 1964,  Řevnice a paní M. P. nar. 1972,  Řevnice, kterou se ve prospěch města Řevnice bezplatně zřizuje věcné břemeno uložení stavby „Řevnice, dokončení splaškové kanalizace SO 01, SO 04, SO 05“ (hlavní kanalizační řad a kanalizační přípojka) v pozemku parc.č. 1729/4 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Kozinova).

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s paní M.M., nar. 1963,  Řevnice a panem A.V., nar. .1963,  Řevnice, kterou se ve prospěch města Řevnice bezplatně zřizuje věcné břemeno uložení stavby „Řevnice, dokončení splaškové kanalizace SO 01, SO 04, SO 05“ (hlavní kanalizační řad a kanalizační přípojka) v pozemku parc.č. 1410/5 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Úzká).

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na dodavatele stavebních prací s názvem: „Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích“ ve složení: Bohdana Slámová, Ing. Jan Šimůnek, Ing. Jan Klimt, Ing. Vladimír Matějka, Ing. Tomáš Smrčka, náhradníci: Ing. Petr Šiška, František Polan (tvůrce rozpočtu stavebních prací na mateřskou školu), vybraný technický dozor investora.

RM nemá námitek se zřízením školní výdejny v místě Diagnostického ústavu, dětského domova se školou, dětského domova, střediska výchovné péče, základní školy a školní jídelny Dobřichovice.

RM na základě stanoviska právníka neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy uzavřené dne 24.9.2012 mezi městem Řevnice a E. J., jejímž předmětem je pronájem pozemku pod rodinným domem č.p. 736 a přilehlých pozemků o celkové výměře 680 m2.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření SoD, na akci „Změna užívání části stavby č.p.74, k.ú. Řevnice na výukové prostory“, firmu Stavební řemesla – Zeman, s.r.o., Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočany za nabídkovou cenu 2 197 669,12 Kč vč. DPH

RM ukládá starostovi jednat s vedením školy o kapacitě ZŠ Řevnice.
RM bere na vědomí informaci, že ředitelka ZŠ po dohodě se zřizovatelem posune vyhlášení termínu voleb do školské rady z 26.3. na 4.4.2013 a nedodrží tak lhůtu 30 dnů uvedenou ve Volebním řádu do školské rady při Základní škole Řevnice ze dne 15.3.2013.

RM ukládá tajemnici zajistit detailní posudek a poskytnout JUDr. Konečnému všechny potřebné materiály.

RM jmenuje v souladu s Vyhl. č.54/2005 Sb., v platném znění, Mgr. Renatu Henych do funkce tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání konkursní komise pro výběr ředitele ZŠ Řevnice. Tajemník není členem komise.

RM ukládá tajemníkovi konkurzní komise pro výběr ředitele ZŠ Řevnice, aby požádal příslušné subjekty o návrhy členů komise, tj.:
• Krajský úřad Středočeského kraje, jehož ředitel určí 1člena komise
• Město Řevnice, jakožto zřizovatele, který určí 2 členy komise
• ZŠ Řevnice, která určí 1 pedagogického pracovníka jako člena komise
• Česká školní inspekce, která určí 1 člena komise, kterým bude školní inspektor
• Školskou radu při ZŠ Řevnice, která určí do mise 1 člena
• Bude osloven 1 odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení – ředitel nějaké školy
celkem bude mít komise 7 členů.

RM uděluje plnou moc JUDr. Jiřímu Konečnému, advokátovi se sídlem Praha 2, Jugoslávská 12, 120 00 Praha 2, IČ: 71470930, reg. ČAK 12404 k zastupování města Řevnice v soudním řízení vedeném u Okresního soudu Praha – západ pod spis. zn. 7 C 21/2013 mezi městem Řevnice jako žalovaným a Mgr. Rudolfem Krejčíkem jako žalobcem, o zaplacení 11.357,- Kč s příslušenstvím a ukládá starostovi Liboru Kvasničkovi tuto plnou moc podepsat.
 

 

 

 

Rada města č.96

(08.03.201

RM bere na vědomí informaci o provedené veřejnoprávní kontrole v Mateřské škole Řevnice.

RM bere na vědomí informaci o provedené veřejnoprávní kontrole na Základní škole Řevnice.

RM neschvaluje žádost o finanční příspěvek Pražské zvířecí záchranky provozované Českým svazem ochránců přírody z důvodu nedostatku finančních prostředků.

RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Řevnice o kalkulaci nákladů na jednoho žáka z městského rozpočtu za rok 2012.

RM bere na vědomí informaci ředitelky ZŠ Řevnice o čerpání zdrojů a hospodaření v roce 2012 s tím, že ZŠ Řevnice hospodařila s celkovým objemem 24 187 741,35 Kč.

RM schvaluje povodňový plán týkající se výstavby domovní vodovodní a plynové přípojky k RD 559/5 v Tylově ulici v Řevnicích, jehož investorem a vlastníkem je Ing. A. B., Praha 2.

RM schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Řevnice za rok 2012 ve výši + 939,98 Kč.

RM bere informaci o Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Snížení imisní zátěže na území města Řevnice“ na vědomí.

RM schvaluje vnitřní Pokyn tajemnice č. 3/2013 týkající se předkládání požadavků na opravy a rekonstrukce objektů v majetku města Řevnice.

RM bere informaci na vědomí.

RM trvá na svém původním rozhodnutí ze dne 29.11.2011, kdy přijala usnesení, ve kterém souhlasila s prodejem pozemků parc.č. 5 a parc.č. 6 pod bytovými domy a částí pozemků parc. č. 9/1 a parc.č. 26 vše v obci a k.ú. Řevnice s tím, že preferuje prodej jako celek, avšak souhlasí s prodejem i poměrných částí pouze některým spoluvlastníkům bytových jednotek. RM ukládá tajemnici jednat s Občanským sdružením majitelů domu Legií č. 837-838 - zastoupeným advokátní kanceláří Vachtl, Praha 2 o ceně. RM rozhodla, že cena k jednání nesmí být nižší než 1.500,- Kč za 1m2.

RM schvaluje na základě Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice ze dne 30.6.2010 proplacení spol. EKOS Řevnice s.r.o. investici do ČOV Řevnice ve výši 49 806,- Kč bez DPH a ukládá EO zařadit tento výdaj do RO č.2/2013.

RM bere informaci o výběrovém řízení na pozici účetní ekonomického odboru, společně se zabezpečením této agendy na vědomí a ukládá EO navýšené výdaje zařadit do RO č.2/2013.

RM pověřuje starostu jednáním s Arcibiskupstvím pražským, které plánuje opravu kostela sv. Mořice v Řevnicích a obrátilo se na Město se žádostí o finanční příspěvek

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce se společností EKO-KOM, a.s., IČO: 25134701, jejímž předmětem je bezplatné užívání 14 kusů sběrných nádob na tříděný komunální odpad.
RM ukládá vedoucím oddělení technických služeb společně s tajemnicí označit zřetelně všechny sběrné nádoby na tříděný komunální odpad, které má město smluvně zajištěno od společnosti EKO-KOM.

RM na základě předložených informací ze správního odboru rozhodla o snížení prodejní ceny budovy č.p. 789 postavené na pozemku parc.č. 640, budovy bez č.p./e.v. postavené na pozemku parc.č. 641 a pozemků parc. č. 640, parc.č. 641 a parc. č. 642, vše v obci a k.ú. Řevnice způsobem přímého prodeje na částku 4 000 000,- Kč a opětovně ukládá SO zajistit zveřejnění inzerátu na prodej na hlavních realitních serverech.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků v okolí budovy Zámečku na den 30.3.2013 a 1.5.2013 za 1,- Kč s tím, že na další akce budou postupně uzavírány tyto smlouvy v termínu alespoň jeden měsíc před konáním a nahlášením akce.

RM bere informace ředitele spol. EKOS Řevnice Bc. Pavla Kubáska o hospodaření EKOSu na vědomí.

RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se Středočeským krajem zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, kterou se ve prospěch města Řevnice zřizuje věcné břemeno uložení stavby „Řevnice, dokončení splaškové kanalizace SO 01, SO 04, SO 05“ v pozemcích parc.č. 1054/1, 1057, 1347, 2208, 2322/5, 2323, 2476 a 2536 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Mníšecká, Čs. Armády, Komenského a Třebaňská).“

RM souhlasí s podáním žádosti u ČS a.s. o možnost požít 50% výnosu z prodeje nemovitostí na financování akce „Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy Řevnice.“

RM schvaluje zahájení výběrového řízení dle zpracované zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavebních prací na akci: „Přístavba a stavební úpravy mateřské školy v Řevnicích“, uveřejněné v souladu s usnesením RM č. 82(11) na profilu Města Řevnice na stránkách www.uveřejňování.cz.

RM ukládá tajemnici předat tento dopis k posouzení právníkovi.

RM se rozhodla, že každý pátek od 8:00 – 9:00 hodin před zasedáním Rady města umožní občanům zúčastnit se jednání a diskutovat s radními.

RM dodatečně schvaluje náhradního člena komise pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci: „Změna užívání části stavby č.p.74 v k.ú. Řevnice na výukové prostory“, pana Ing. Jana Klimta z důvodu pracovního zaneprázdnění Jana Kadlece a jako náhradníka rozpočtáře pana Ing. Petra Hrocha.

RM pověřuje starostu odpovědí panu Ing. Smrčkovi.
 

 

 

Rada města č.95

(22.02.2013)

RM neschvaluje předložený návrh plánu investic a ukládá EO jej doplnit do 31. 3. 2013. RM ukládá tajemnici vypracovat
návrh nové směrnice určující postup pro uvolnění finančních prostředků z Fondů oprav v návaznosti na plán oprav a investic.

RM schvaluje předložený návrh Rozpočtového výhledu na rok 2013-2015, doporučuje jej ZM ke schválení a ukládá tajemnici
zařadit tento bod do programu zasedání ZM č. 17 dne 11.3.2013.

RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 17, které se bude konat dne 11.3.2013 v budově Zámečku
v tomto znění:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti Rady města Řevnice
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Prodej domu č.p. 2 a přilehlých pozemků
7. Příspěvek organizaci pracující s mládeží – Sokol Řevnice
8. Úkoly ze ZM č. 11 a č. 16 pro Radu města Řevnice
9. Rozpočtový výhled na období 2013-2015
10. Rozpočtové opatření č. 1/2013
11. Prodej pozemku parc.č. 897 a parc.č. 898 v obci a k.ú. Řevnice
12. Schválení uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení objektů č.p.174, 29 a 27
13. Zpráva o činnosti spol. Ekos Řevnice s.r.o.
14. Různé
15. Závěr

RM bere informaci na vědomí a schvaluje záměr prodloužit dešťovou kanalizaci v Komenského ulici od ulice Vraného k ulici
Husově v rámci rekonstrukce silnice III. tř. č. 115 17 Správou a údržbou silnic Středočeského kraje a doporučuje
zařadit spolufinancování této akce do rozpočtového výhledu roku 2015.

RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výši 3 294 000,- Kč na straně příjmů i na straně výdajů a doporučuje jej
Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení. Rozpočtové opatření RO 1/2013 je nedílnou přílohou zápisu.
RM ukládá tajemnici zařadit tento bod do programu na zasedání ZM č. 17 dne 11.3.2013.

RM schvaluje pronájem pozemků u Zámečku paní J. H. na 30.3.2013 na Velikonoční jarmark a k projednání dalšího postupu ukládá tajemnici pozvat paní J. H. na zasedání RM dne 15. 3. 2013.

RM neschvaluje zasílání zápisů RM a ZM ředitelce ZŠ Řevnice a trvá na současném postupu, kdy tajemnice
zasílá zápisy týkající se ZŠ Řevnice.

RM ukládá EO připravit kalkulaci postupné rekonstrukce sociálního zařízení v objektu I. stupně ZŠ Řevnice.

RM ukládá tajemnici pozvat paní ředitelku ZŠ Řevnice na příští jednání RM.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu č. 209 v domě č.p. 928 s paní Z.J.,252 30 Řevnice.
Nájemní smlouva je na dobu určitou od 1.3.2013 do 31.12.2013 s každoročním obnovováním v příštích 6 letech.
Výše nájemného činí 60,- Kč/m2/měsíc.

RM bere na vědomí Zprávu o vývoji kriminality v Řevnicích v roce 2012, kterou předložila Policie ČR,
obvodní oddělení Řevnice.

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy
kabelového vedení NN v pozemcích parc.č. 76, 80, 81, 758, 769, 770, 781, 800 a 1052/6, všechny v obci a k.ú. Řevnice
(ul. K. Mundla a J. Veselého) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s.
za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených Radou města Řevnice dne 15.11.2010 ve výši 57.000,- Kč (bez DPH) a uzavření
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014059.

RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z Fondů oprav a technického zhodnocení objektů:
č.p. 174 – HZS: rekonstrukce garáže s montážní jámou a oprava podlahy v šatnách – celková částka ve výši 625.000,- Kč, včetně DPH.
č.p.29 - Zámeček: výměna 2 ks oken v přízemí a oprava oplechování a žlabů – celková částka ve výši 80 000,- Kč, včetně DPH.
č.p. 27 - Bytový dům: rekonstrukce bytu č.4 – celková cena 100 000,-Kč, včetně DPH.
RM doporučila ZM uvolnění těchto finančních prostředků ZM ke schválení a ukládá tajemnici doplnit tento bod do programu jednání ZM č. 17 dne 11. 3. 2013.

RM schvaluje vyhlášení výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výkon
funkce TDI na akci: „Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Řevnicích“ a ukládá EO udělat poptávku.

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího uchazeče na výkon funkce TDI na akci
„Přístavba a stavební úpravy Mateřské školy v Řevnicích“ ve složení: Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Ing. Jan Šimůnek.

Rada města souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 897 - zastavěná plocha a nádvoří - o výměře 31 m² a pozemku parc.
č. 898 – zahrada - o výměře 326 m2, oba v obci a k. ú. Řevnice paní G. Č., 101 00 Praha 10
za cenu 1.000,- Kč/ m2 a doporučuje prodej těchto pozemků ke schválení Zastupitelstvu města Řevnice.

RM schvaluje Komisi pro výběr uchazeče na pozici účetní Městského úřadu Řevnice v tomto složení:
Mgr.Renata Henych, Jan Kadlec a Věra Hanzlíková.

RM schvaluje Komisi pro výběr uchazeče na pozici pracovník v oddělení Technické služby Městského úřadu Řevnice
v tomto složení: Mgr. Renata Henych, Jan Hruška a Bc. Pavel Kubásek.

RM schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě – ROPID.
 

Rada města č. 94

(15.02.2013) 

RM nesouhlasí s navrženým způsobem zabezpečení budovy I. stupně ZŠ dle požadavků České pojišťovny, neboť uzavření pojistné smlouvy a zabezpečení budovy nebylo projednáno se zřizovatelem. Částka ve výši 250.000,- Kč bez DPH navržená na pořízení EZS - elektronický zabezpečovací systém a na výměnu vchodových dveří za bezpečnostní, není zahrnuta v rozpočtu na rok 2013.
RM navrhuje částku 250.000,- Kč zařadit do návrhu rozpočtu a investičního plánu na rok 2014.

RM schvaluje žádost pana Patery o povolení průjezdu městem na akci Rallye Revival, která se bude konat dne 12.4.2013 cca od 19.30-21.00 hodin za podmínky přísného dodržení a zajištění bezpečnosti akce a uvedení komunikace do původního stavu.

RM bere informaci na vědomí o kontrole hygieny na ZŠ Řevnice a požaduje od ředitelky ZŠ upřesnění výhrad, které měla paní Bc.Hana Švehlová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a předložení návrhu k odstranění těchto nedostatků. Pokud jde o opravy dle Smlouvy o výpůjčce odst. 5 bod 2), pak tyto opravy spadají dle této smlouvy do kompetence ředitelky ZŠ. V případě, že se nejedná o tento případ, pak RM požaduje upřesnění, které povede k nápravě.
RM ukládá ředitelce ZŠ ve spolupráci s EO nechat zpracovat kalkulaci na postupnou rekonstrukci toalet v budově 1. stupně ZŠ Řevnice v Revoluční ulici. Kalkulace s harmonogramem prací bude následně zahrnuta do rozpočtu města na rok 2014.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 898, zahrada, o výměře 326 m2 a pozemku parc.č. 897, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m2 (na pozemku se nachází chata č.e. 181) v obci a k.ú. Řevnice a ukládá správnímu odboru zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích.

RM bere na vědomí petici na podporu ředitelky ZŠ Řevnice, podanou dne 12.2.2013, s tím, že nebudou v předmětné záležitosti přijímána žádná opatření a ukládá starostovi v souladu se zákonem a usnesením rady města, Petičnímu výboru na tuto petici odpovědět.

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na pracovníka Městského úřadu Řevnice do odd. Technické služby. Jedná se o pracovní pozici pro údržbu zeleně, dále jako řidič motorových vozidel a pracovník strojů. RM ukládá tajemnici vypsat na tuto pozici výběrové řízení.

RM schvaluje Vnitřní předpis č.2/2013 - Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a souhlasí se změnou odstavce č.4 Zadávání zakázek od 500 000,- Kč bez DPH ….v čl. V - Postup při zadávání a kategorizace zakázek a doplnění odstavce č.5- Zásady pro uveřejňování informací o veřejných zakázkách malého rozsahu na profilu zadavatele na stránkách www.uverejnovani.cz. Tento předpis zrušuje vnitřní předpis č.8/2012.

RM souhlasí s rozšířením kapacity pouze o 1. třídu nad městským úřadem o 24 žáků, celkově na kapacitu 454 žáků.
Pokud ředitelka ZŠ doloží plán zajištění kapacity prvních tříd na školní rok 2014/2015 a bude-li tento plán propočítaný, ověřitelný, pak je možné navýšit kapacitu na celkový počet přihlášených žáků.

Rada města ukládá správnímu odboru doručit příslušným katastrálním úřadům ohlášení změny vlastnického práva k pozemku parc.č. 1897/2 v obci a k.ú. Zadní Třebaň a k pozemkům parc.č. 3559/36 a parc.č. 603/2 v obci a k.ú. Řevnice, které přešly do majetku města Řevnice ke dni účinnosti zákona č. 192/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění.

RM schvaluje umístění Výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Změna užívání části stavby č.p.74 v k.ú. Řevnice na výukové prostory“ na profilu zadavatele www.uveřejňování.cz.
 

 

Rada města č. 93

(08.02.2013)

RM souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 360 a 361 v obci a k. ú. Řevnice a s jeho připojením k inženýrským sítím za podmínky, že se bude jednat pouze o 3 bytové jednotky.

RM bere informaci na vědomí.

RM bere informaci na vědomí.

RM bere informaci na vědomí a pověřuje starostu projednáním celé záležitosti s panem Kylarem.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 555/12, parc. č. 572/1, parc. č. 572/2, parc. č. 572/4, parc. č. 572/5, parc. č. 572/7, parc. č. 573/1, parc. č. 573/2, parc. č. 573/3, parc. č. 613/1, parc. č. 613/2, parc. č. 613/3, parc. č. 632/2, parc. č. 632/3, parc. č. 642, parc. č. 909, parc. č. 910/1 a parc. č. 3534/7 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 198.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009247/1.

Rada města bere na vědomí informaci o odpovědi p. Javůrkové na dopis města ze dne 7.1.2013 a informaci o žalobě podané na uspořádání poměrů mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby.
RM s prodejem pronajatých pozemků o výměře cca 680 m2 za cenu 800.000,- Kč nesouhlasí.
RM pověřuje SO zajištěním právního zastoupení v této věci.

RM schvaluje žádost ředitele EKOS spol. s. r.o. Řevnice pana Bc. Kubáska o vystavení faktury za proplacení nákladů na obnovu a modernizaci svěřeného majetku v částce 142.182,- Kč.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení, na „Zpracování územního plánu města Řevnice“, firmu: Ing. Arch. Pavel Hnilička, Architekti s.r.o., Cukrovarnická 46, 162 00 Praha 6 za nabídkovou cenu: 996 435,- Kč vč. DPH a souhlasí s podepsáním smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

RM pověřuje MěÚ zjistit firmy, které se zabývají řešením a návrhy dopravních studií, provést poptávku a předložit návrh řešení včetně kalkulace RM.

RM ukládá tajemnici zveřejnit výběrové řízení na ředitele Základní školy Řevnice na úřední desce, webových stránkách města, v časopise Ruch, Učitelských novinách a spojit se s okolními obcemi tak, aby toto výběrové řízení bylo zveřejněno v co nejširší možné míře.

RM bere informaci na vědomí.
 

 

 

Rada města č. 92

(01.02.2013)

RM bere na vědomí informaci o dopisu žáků ZŠ Řevnice, v němž se 67 žáků vyjádřilo, že nesouhlasí s vypsáním konkurzu na ředitele ZŠ Řevnice. RM respektuje názor žáků, odmítá však tvrzení, že za vypsáním konkurzu stojí osobní problémy.
RM pověřuje starostu zasláním odpovědi žákům ZŠ Řevnice.

RM bere informaci o 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu na vědomí a souhlasí s podpořením kampaně „Vlajka pro Tibet“ a s vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2013.

RM bere na vědomí informaci o předběžném termínu konání zasedání Zastupitelstva města Řevnice, kterým bude pondělí 11.3.2013.

RM bere informaci na vědomí informaci ředitelky ZŠ Řevnice o zápise do 1.tříd a konstatuje, že po druhém kole zápisu (8.2.2013) bude řešit kapacitu ZŠ Řevnice na rok 2013/2014.

RM schvaluje dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 1503365692, kterým se ujednává rozšíření pojistného krytí v pojištění odpovědnosti za škodu - TS.

RM bere informaci na vědomí a schvaluje zpracovaný plán činnosti a stabilizace spol. Ekos Řevnice, který předložil v návaznosti na usnesení z RM č. 83 ředitel spol. Ekos Řevnice pan Bc. Kubásek.

RM bere na vědomí informaci vedoucího oddělení TS pana Bc. Kubáska o vývoji množství odpadů produkovaného obcí za rok 2012.

RM bere na vědomí informaci o možnosti podání dotace z OPŽP na zřízení malé komunitní kompostárny v Řevnicích v areálu uzavřené skládky, kterou předložil pan Bc. Kubásek.
RM po zvážení všech možností souhlasí s tím, aby žádost o dotaci podal Ekos Řevnice spol. s.r.o.

RM bere na vědomí informaci o rozhodnutí, které vydal Krajský úřad Středočeského kraje ve věci existence/neexistence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemcích parc.č. 1919/1, 1919/2 a části 1960 v obci a k.ú. Řevnice a ukládá tajemnici podat za město Řevnice podnět k zahájení přezkumného řízení tohoto rozhodnutí

RM bere na vědomí informaci o možnosti nákupu a instalaci dalších 5 ks košů na psí exkrementy a schvaluje nákup 5 ks košů na psí exkrementy a jejich umístění tak, jak je navrhuje EO: křižovatka Sádecká – Mírová, Malé náměstí, křižovatka Selecká – Seifertova (u plakátovací plochy), Havlíčkovy sady a křižovatka B. Němcové – Legií (vedle nádob na tříděný odpad).

RM po projednání vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Řevnice - Základní školy Řevnice, se sídlem Školní 600, 25230 Řevnice, IČ 47005254 s předpokládaným nástupem 1.8.2013.

RM schvaluje text vyhlášení konkursu v následujícím znění:
„Město Řevnice vyhlašuje konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace zřizované městem Řevnice:
Základní škola Řevnice, se sídlem Školní 600, 25230 Řevnice, IČ 47005254.
Požadavky:
Vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
Náležitosti ke konkursnímu řízení:
Přihláška, ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, přehled praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, životopis, nástin rozvoje školy v rozsahu max. čtyř stran, výpis z rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání, lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce, čestné prohlášení podle § 4 odst. 3) a osvědčení podle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb., nebo doklad o jeho vyžádání.
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte doporučeně do 15.4.2013 na adresu: Městský úřad Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p.74, 25230 Řevnice, na obálku napište „Konkurs- ředitel ZŠ“.

RM ukládá starostovi obce podepsat vyhlášení konkursu, zajistit zveřejnění a realizaci konkursu.
 

 

Rada města č. 91

(25.01.2013)

RM bere na vědomí informaci o zabezpečení budovy I. stupně ZŠ a ukládá EO zpracovat ve spolupráci s ředitelkou školy a jejich pojišťovacím poradcem návrh na zabezpečení a pojištění budovy I. stupně ZŠ s ohledem na finační možnosti města.

RM bere informaci o přidaných materiálech na webové stránky na vědomí a ukládá tajemnici informovat RM o možnostech pořízení redesignu webových stránek Města Řevnice.

RM trvá na svém původním rozhodnutí ze dne 16.11.2012, ještě jednou pro upřesnění schvaluje Volební řád Školské rady při Základní škole Řevnice, který byl projednán na RM s účinností od 16.11.2012, považuje jej za platný a neschvaluje Volební řád Školské rady při ZŠ Řevnice, tak jak jej předložila ke schválení ředitelka ZŠ Řevnice dne 7.1.2013.
RM v návaznosti na své rozhodnutí ze dne 16.11.2012 schvaluje Volební řád Školské rady při Základní škole Řevnice. Považuje jej za platný a návrhy předložené ředitelkou ZŠ Řevnice dne 7.1.2013 neschvaluje. Dále RM ukládá ředitelce ZŠ bezodkladné provedení voleb do Školské rady při ZŠ Řevnice.

RM ukládá tajemnici přiložený návrh na změnu pozemků v územním plánu zaslat na odbor územního plánování Městského úřadu Černošice k rukám Ing. Vrbové.

RM bere na vědomí petici vyjadřující Nesouhlas s vyhlášením konkurzu na ředitele ZŠ Řevnice, podanou dne 16.1.2013, s tím, že nebudou v předmětné záležitosti přijímána žádná opatření a ukládá starostovi, Petičnímu výboru v souladu s petičním zákonem a usnesením rady města, písemně na petici odpovědět.

RM bere předložený návrh plánu investic na vědomí a bude se jím zabývat na příštím zasedání RM.

RM bere předložený návrh rozpočtový výhled na vědomí a bude se jím zabývat na příštím zasedání RM

RM bere informaci na vědomí.

RM bere informaci na vědomí a neschvaluje záměr prodej budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. 1267 (trafostanice za Nákupním střediskem) a záměr prodeje pozemku parc. č. 1267 o výměře 90 m2, vše v k. ú. Řevnice společnosti ČEZ Distribuce a.s.

RM schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Změna užívání části stavby č.p.74 v k.ú. Řevnice na výukové prostory“ a ukládá EO udělat poptávku.
RM schvaluje komisi pro otevírání obálek a výběr nejvhodnějšího uchazeče na dodavatele stavebních prací na akci „Změna užívání části stavby č.p.74 v k.ú. Řevnice na výukové prostory“ ve složení: Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Ing. Karel Lorenz.
 

 

 

 

Rada města č.90

(18.01.2013)

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení „Nová STL plynovodní přípojka ul. Revoluční pro budovu č.p. 901 Řevnice“ a v právu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a to k pozemku parc. č. 541 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Revoluční) ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu 500,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.

Rada města schvaluje vyplacení podpory z rozpočtu města Řevnice organizacím pracujícím s mládeží za rok 2012 v celkové výši 346 175,- Kč a uzavření Smluv o čerpání veřejné podpory s jednotlivými organizacemi s výší podpory dle této tabulky:
Název organizace                                Počet dětí do 15 let s trvalým bydlištěm v Řevnicích                                      Výše příspěvku za rok 2012
Taneční skupina Proměny o.s.                           26                                                                                                                       29 510,00
Sportklub Řevnice o.s.                                          21                                                                                                                       23 835,00
Šachový klub Řevnice                                           11                                                                                                                       12 485,00
Junák ČR - oddíl Bobři                                         32                                                                                                                        36 320,00
Folklorní soubor Klíček                                         17                                                                                                                       19 295,00
Národní házená Řevnice o.s.                                 8                                                                                                                         9 080,00
DTJ Řevnice o.s.                                                     11                                                                                                                      12 485,00
LTC Řevnic, tenisový klub Martiny Navrátilové, o.s.  25                                                                                                               28 375,00
TJ Slavoj Řevnice                                                    17                                                                                                                      19 295,00
TJ Sokol Řevnice                                                     91                                                                                                                    103 285,00
Dětská lidová muzika Notičky o.s.                        12                                                                                                                       13 620,00
Sbor dobrovolných hasičů                                        9                                                                                                                       10 215,00
Neptun klub Řevnice o.s.                                       25                                                                                                                        28 375,00
Celkem                             305 346 175,00
Schválení poskytnutí podpory sdružení TJ Sokol Řevnice ve výši 103 285,- Kč bude v souladu se zákonem o obcích ještě předloženo ke schválení Zastupitelstvu města Řevnice.

RM bere informaci o možnostech zlepšení bezpečnostní situace ve městě na vědomí a ukládá tajemnici dopracovat dokument do přehledné struktury a předložit jej na další jednání ZM.

RM bere informaci o možnostech provedení opatření k uveřejňování a archivování materiálů na webových stránkách města na vědomí a ukládá seznámit RM s měsíčními náklady na web, s možností doplnění webu o další odkazy a prověřit informace o připravovaném centrálním Registru smluv.

RM ukládá tajemnici zařadit pozemek parc.č. 2689/24 o výměře 1002 m2 (u Palackého nám.) v obci a k.ú. Řevnice do seznamu pozemků, na kterých by se provedla změna územního plánu a navrhnout u tohoto pozemku využití jako smíšené obytné území.

RM schvaluje Ceník oddělení Technické služby MÚ Řevnice pro rok 2013 s účinností od 1.1.2013.

RM jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Zpracování územního plánu města Řevnice“ v tomto složení: Libor Kvasnička, Petr Zavadil, Bohdana Slámová, Ing. Jan Klimt a Ing. Roman Vejmelka a bere na vědomí zprávu o otevírání obálek na VŘ „Zpracování územního plánu města Řevnice“.

RM schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu ve výši 9.704,- Kč se splátkovým kalendářem na období od února 2013 do června 2013 mezi městem Řevnice a Veronikou Kosařovou a Petrem Schneiderem.

RM bere na vědomí právní informaci JUDr. Konečného k vlastnictví pozemků pod komunikacemi a ukládá tajemnici její rozeslání všem zastupitelům města.

RM bere informaci Okresního soudu Praha o zastavení řízení o určení, kdo je vlastníkem budovy č.p.29 – žalobce Klášter dominikánů Praha - na vědomí.

RM souhlasí s rozhodnutím sociální a zdravotní komise přidělit byt č. 210 v domě č.p. 928 paní Josefě Štíplové.

Rada města uděluje předběžný souhlas s výjimkou z minimální velikosti pozemku pro přestavbu rekreační chaty na rodinný dům pro pozemek parc.č. 1143 v obci a k.ú. Řevnice proto, že velikost parcely odpovídá charakteru zástavby okolních parcel. RM upozorňuje stavebníky, že než vyjádří konečný souhlas, bude posuzovat vliv budoucí stavby na okolní nemovitosti.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 362 a parc. č. 555/11 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Tyršova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 11.400,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013261/1.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 1572 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Jiráskova) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 4.400,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IV-12-6015649/01.

RM schvaluje závazné ekonomické ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací: Základní škola Řevnice, Základní umělecká škola Řevnice a Mateřská škola Řevnice - na rok 2013 v souladu s ustanoveními zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu města Řevnice na rok 2013. Návrhy na stanovení závazných ekonomických ukazatelů jsou součástí usnesení.

RM bere na vědomí informaci o nákupu nové myčky pro školní jídelnu při ZŠ Řevnice a jejím uvedení do provozu.

RM schvaluje Vnitřní předpis č.1/2013 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

RM bere informaci místostarosty o zabezpečení zimní údržby na vědomí.
 

 

 

Rada města č. 89

(04.01.2013)

Rada města ukládá tajemnici zajistit pro č.p. 789 vypracování průkazu energetické náročnosti budovy.
Rada města rozhodla o prodeji budovy č.p. 789 postavené na pozemku parc.č. 640, budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 641 a pozemků parc. č. 640, parc.č. 641 a parc.č. 642, vše v obci a k.ú. Řevnice způsobem přímého prodeje za cenu 4.500.000,- Kč a ukládá SO zajistit zveřejnění inzerátu na prodej na hlavních internetových realitních serverech.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provozování 2 kusů prodejních automatů v přízemí budovy č.p. 29 s firmou K-V UNION, s.r.o., IČO: 25052632, se sídlem Seifertova 36, 130 00 Praha 3 za měsíční odměnu 600,- Kč.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s Mgr. Pavlou Košťálovu dne 5.11.2012, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu bytu č. 6 v domě č.p. 27 do 31.7.2013.

RM ukládá EO projednat s ředitelkou školy zabezpečení budovy 1. stupně ZŠ Řevnice a připravit návrh na realizaci na RM včetně cenové kalkulace.

RM schvaluje rozhodnutí sociální a zdravotní komise přidělit byt č. 209 v budově č.p. 928 paní Zdeňce Jablečníkové.
RM schvaluje přesun mezi kapitolami v rozpočtu ZŠ Řevnice takto:
kapitola název

                              Před přesunem                             Po přesunu
5021 OOV           400.000                                            340.000
5137 DHDM        250.000                                           310.000
5153 Plyn            550.000                                           500.000
5171 Údržba       250.000                                           300.000

RM neschvaluje finanční příspěvek Centru zdravotně postižených Středočeského kraje Praha 9 z důvodu nedostatku finančních prostředků.

RM schvaluje vnitřní předpis č.9/2012 k zajištění finančního hospodaření Města Řevnice s účinností od 31.12.2012.

RM schvaluje vnitřní předpis č.10/2012 Odpisový plán Města Řevnice s účinností od 31.12.2012, podle něhož budou prováděny odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

RM bere informaci ředitele spol. EKOS Řevnice Bc. Pavla Kubáska o hospodaření EKOSu na vědomí.

RM bere informaci na vědomí

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici v součinnosti s vedoucím odd. TS Bc. Kubáskem zjistit a zdokumentovat dlouhodobě odstavená vozidla a vraky v Řevnicích a podniknout kroky k jejich odstranění.

RM ukládá SO odeslat p. Javůrkové odpověď vypracovanou JUDr. Konečným (přiložena v podkladových materiálech) s poslední nabídkou k odkupu domu č.p. 736 za cenu dle znaleckého posudku ze dne 15.11.2012 zpracovaného soudním znalcem Ing. Jaroslavem Kubátem.

RM bere informaci o činnosti TS na vědomí a požaduje dle připomínek upravit Ceník oddělení Technické služby MÚ Řevnice pro rok 2013 s účinností od 1.1.2013 a předložit jej RM opětovně ke schválení.

RM v návaznosti na usnesení ZM č. 16 ze dne 17.12.2012, kdy ZM schválilo záměr směny části pozemku parc. č. 264 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 17 m2 v obci a k. ú. Řevnice nezbytné pro zhotovení stavby „Přednádražní prostor Řevnice“ ve vlastnictví rodiny Červených za pozemek ve vlastnictví města Řevnice parc. č. 114/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2 v obci a k.ú. Řevnice, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 114 na základě geometrického plánu č. 1748-32/2012 ze dne 16.4.2012 s tím, že rodina Červených zajistí vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na vlastní náklady. Město Řevnice zajistí znalecké posudky na oba pozemky a náklady na znalecké posudky uhradí oba vlastníci společně a nerozdílně a rozdíl v ceně pozemků bude Městu Řevnice doplacen vlastníky pozemku parc.č. 264, ukládá SO jednat s rodinou Červených o zajištění vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na jejich náklady a následně bude činit další kroky k naplnění usnesení ZM.

RM bere informaci na vědomí.

RM schvaluje komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku malého rozsahu: „ Zpracování územního plánu města Řevnice “ ve složení: Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Renata Henych.
 

 

 

Rada města č. 88

(14.12.2012)

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 8.1.2008 mezi městem Řevnice a Pohřebním ústavem - Jaroslava Filecová, IČO: 49839110, se sídlem Vrchlického 39, 266 01 Beroun, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu na pronájem 1 chladicího boxu v márnici na řevnickém hřbitově a navýšení nájemného na 3.427,-Kč/měsíc.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Pohřebním ústavem - Jaroslava Filecová, IČO: 49839110, se sídlem Vrchlického 39, 266 01 Beroun, jejímž předmětem je pronájem kanceláře v č.p. 2 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad za nájemné 1.427,-Kč/měsíc.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN k pozemcích parc. č. 1962/5 a parc.č. 1962/4 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města dne 15.11.2010 ve výši 3.600,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013319/VB17.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Ernestem Diamantem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č 194 o výměře 88 m2 a pronájem části pozemku 2689/21 o výměře 164 m2, vše v obci a k.ú. Řevnice, za nájemné 3.528,- Kč/rok.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Tomášem Spěvákem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č 192 o výměře 77 m2 a pronájem části pozemku 2689/21 o výměře 445 m2, vše v obci a k.ú. Řevnice, za nájemné 7.308,- Kč/rok.

Rada města schvaluje uzavření nájemních smluv s paní Simonou Neušlovou, jejichž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2689/16 o výměře cca 9 m2 v obci a k.ú. Řevnice za nájemné 252,- Kč/rok a pronájem části pozemku parc.č. 2689/16 o výměře cca 160 m2 v obci a k.ú. Řevnice za nájemné 2.240,- Kč/rok.

RM neschvaluje prodej pozemků parc.č. 1461, 1462, 1463/2 a 1463/3 (Bory) o celkové výměře za nabídnout cenu 800.000,- Kč a ukládá správnímu odboru v tomto smyslu odpovědět na nabídku.

RM ukládá SO spojit se s právníkem a koncipovat odpověď pí Javůrkové na její dopis.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 3441 o výměře 478 m2 v obci a k.ú. Řevnice a ukládá správnímu odboru jeho zveřejnění v souladu se zákonem o obcích.

RM schvaluje rozpočet na rok 2013 jako schodkový na příjmové straně ve výši 53.081.000,- Kč a na výdajové straně ve výši 63. 268.000,- Kč. Schodek je krytý prostředky z minulého období ve výši 10.187.000,- Kč. RM doporučuje rozpočet na rok 2013 zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočet na rok 2013 je nedílnou přílohou usnesení.“

RM ukládá tajemnici připravit ve spolupráci s místostarostou návrh pro případné řešení rekonstrukce bytu č. 4 v č.p. 27 po jeho uvolnění včetně finanční rozvahy.

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.500,- Kč Vlastenecko-dobročinnému sdružení obce Baráčníků v Řevnicích, a sice: 3.000,- Kč na údržbu, opravy a doplnění krojů a 500,- Kč na pronájem místnosti na výroční členskou schůzi.

RM ukládá tajemnici zjistit zájem podnikatelů finančně se podílet na zpracování plánu – mapy města Řevnice.

RM schvaluje finanční dar ZŠ Řevnice od Nadace Pangea ve výši 13.916,- Kč, který bude použit na projekt Řemeslo má zlaté dno, jehož návrh zpracovalo vedení školy a tento byl schválen správní radou Nadace Pangea.

RM bere informaci na vědomí a pověřuje starostu zasláním připomínek k Územnímu plánu Svinaře ve spolupráci s Městským úřadem Černošice.

RM schválila Rozpočtový výhled na rok 2013- 2015 a doporučuje je ZM ke schválení.

RM schvaluje účelový investiční příspěvek ve výši 100. 000,- Kč na nákup nové myčky do školní jídelny při ZŠ Řevnice, z důvodu havarijního stavu stávajícího zařízení.

RM schvaluje záměr směny části pozemku parc. č. 264 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 17 m2 v obci a k. ú. Řevnice ve vlastnictví rodiny Červených pro zhotovení stavby „Přednádražní prostor Řevnice“ za pozemek ve vlastnictví města Řevnice parc. č. 114/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 38 m2 v obci a k.ú. Řevnice, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 114 na základě geometrického plánu č. 1748-32/2012 ze dne 16.4.2012 s tím, že rodina Červených zajistí vyhotovení oddělovacího geometrického plánu na vlastní náklady. Město Řevnice zajistí znalecké posudky na oba pozemky a náklady na znalecké posudky uhradí oba vlastníci společně a nerozdílně a rozdíl v ceně pozemků bude Městu Řevnice doplacen vlastníky pozemku parc.č. 264.

RM doporučuje záměr směny ZM ke schválení.

RM vyhovuje žádosti pana Kratochvíla a uděluje souhlas k zajištění ledových ploch pro děti v termínu od 21.12.2012-7.1.2013 na náklady členů oddílu kopané v Řevnicích, s tím, že veškerá činnost a úklid budou provedeny na jejich náklady.

RM bere informaci na vědomí.

RM bere informaci na vědomí.
 

 

 

Rada města č. 87

(07.12.2012)

RM schvaluje Vnitřní předpis č.8/2012 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

RM ruší usnesení z RM č. 80 ze dne 12.10.2012 a schvaluje úpravu Výzvy a Zadávacích podmínek k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejichž předmětem je spolupráce se zadavatelem a pořizovatelem na zpracování Územního plánu města Řevnice s hodnotícími kritérii v poměru: nabídková cena = váha 60%, kvalita a způsob řešení zakázky 30% a termín realizace = 10%.

RM bere na vědomí informaci, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podání žádostí o poskytnutí podpory na tvorbu územních plánů pro obce nad 500 obyvatel a pověřuje tajemnici přípravou podání žádosti o dotaci.

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici připravit realizaci navržených úprav, včetně návrhu časového harmonogramu.

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Petrem Pospíšilem, Seifertova 627, 252 30 Řevnice, IČO: 44691645, jejímž předmětem je pronájem garáže o ploše 36 m2 v č.p. 1065 v areálu Technických služeb v ulici V Zátiší za nájemné 1.200,- Kč/měsíc (bez DPH) a paušální částku 50,- Kč/měsíc (bez DPH) jako náklady na spotřebu elektrické energie na osvětlení.

RM ruší usnesení RM č. 86 – bod 8) ze dne 30.11.2012, kterým schválila záměr prodeje budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. 1267 (trafostanice za Nákupním střediskem) a záměr prodeje pozemku parc. č. 1267 o výměře 90 m2, vše v k. ú. Řevnice společnosti ČEZ Distribuce a.s.
RM ukládá tajemnici jednat s ČEZ Distribuce a.s. o záměrech společnosti a města v této lokalitě.

Rada města nesouhlasí s prodejem části lesního pozemku parc.č. 3571/20 v obci a k.ú. Řevnice.

RM schvaluje Vyřazovací protokol č. 5/2012.

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici napsat paní MUDr. Ludmile Sophové informaci o tom, že z jejího daru byla zakoupena vánoční výzdoba a bude použita na výzdobu vánočního stromu na náměstí.

RM schvaluje účast v pilotním projektu sběru vysloužilých počítačů na sběrném dvoře jako oddělené komodity v rámci systému ASEKOL.
RM v souvislosti s účastí v pilotním projektu sběru vysloužilých počítačů schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 01/ZOZ/2011/AK9_DO1 a uzavření Smlouvy o bezplatném pronájmu klecového kontejneru se společností ASEKOL s.r.o., IČO: 27373231, se sídlem Československého exilu 2 032/8, Praha 4, PSČ 143 00.
RM ukládá p. Kubáskovi zajistit organizaci tohoto pilotního projektu.

RM bere informaci na vědomí

RM schvaluje, aby město Řevnice uzavřelo s městem Černošice za účelem centralizovaného zadávání veřejných zakázek Smlouvy o centralizovaném zadávání, jejichž předmětem je nákup elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno.
RM schvaluje vypovězení Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu uzavřené s Pražskou plynárenskou, a.s. na všechna připojená odběrná místa s výjimkou odběrného místa s EIS kódem 27ZG200Z0017289U (nebytový prostor v č.p. 2) a Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřené s Nano Energies Trade s.r.o. na všechna připojená odběrná místa.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení, na Zpracování žádosti o dotaci vč. dotačního managementu projektu „Rekonstrukce přednádražního prostoru v Řevnicích“ pana Ing. Jakuba Dvořáka, V Boroví 196, 252 28 Černošice, za nabídkovou cenu: 250 000,- Kč a souhlasí s podepsáním mandátní smlouvy.

RM bere návrh na vědomí a bude se jím zabývat na příštím zasedání RM.
 

 

 

Rada města č. 86

(30.11.2012)

RM schvaluje Program na jednání ZM č. 16 dne 17.12.2012 od 19:00 hodin v Zámečku v tomto znění:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti Rady města Řevnice
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Rozpočet na rok 2013
7. Rozpočtové opatření č. 2
8. Výběrové řízení – prodej domu č.p. 2 a přilehlých pozemků
9. Revokace usnesení ZM č. 10 ze dne 13.2.2012
10. Obecně závazná vyhláška – OZV č. 6/2012 – místní poplatek za odpad
11. Obecně závazná vyhláška – OZV č. 7/2012 – systém třídění …-odpady
12. Pronájem honitby Mysliveckému sdružení Řevnice
13. Prodej pozemku parc č. 430 v obci a k.ú. Řevnice
14. Záměr a způsob prodeje č.p. 789 v obci a k.ú. Řevnice
15. Směna pozemku parc.č. 114/2 (oddělen z parc.č. 114) za pozemek parc.č. 264 v obci a k.ú. Řevnice
16. Záměr prodeje budovy bez č.p./č.e. (trafostanice u Nákupního střediska) na pozemku parc. č. 1267 a pozemku parc.č. 1267, vše v k. ú. Řevnice
17. Ekos Řevnice spol. s r.o.
18. Odpověď Rady města Kontrolnímu výboru
19. Námitka ing. Smrčky k zápisu ze ZM č.14
20. Různé
21. Závěr

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení „Přeložky STL plynovodu v ulici Nádražní na pozemku parc.č. 265“ a v právu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a to k pozemku parc. č. 265 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Nádražní) ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu 500,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat stavbu plynárenského zařízení „Přeložky STL plynovodní přípojky pro č.p. 748 v ulici Spojovací“ a v právu vstupovat a vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek a to k pozemku parc. č. 185/3 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Spojovací) ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu dle sazeb schválených radou města dne 15.11.2010 ve výši 3.600,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby.

Rada města souhlasí se záměrem prodeje budovy č.p. 789 postavené na pozemku parc.č. 640, budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc.č. 641 a pozemků parc. č. 640, parc.č. 641 a parc.č. 642, vše v obci a k.ú. Řevnice a doporučuje tento záměr ke schválení zastupitelstvu města.

RM schvaluje přiznání odměny ředitelce ZUŠ Řevnice paní MgA. Ivaně Junkové za rok 2012 ve výši 30.000,- Kč.

RM schvaluje záměr pronájmu části nemovitosti – části vstupní haly č.p. 29 (Zámečku) - pro umístění dvou automatů – na kávu a občerstvení. RM dále schvaluje Základní umělecké škole Řevnice umístění venkovní informační tabule na budovu Zámečku, a to z důvodu poskytování informací o kulturních a jiných akcích i v době kdy je budova Zámečku uzavřena.

RM žádá SO o informaci, zda bude nájemce platit městu nájem a v jaké výši a informaci o způsobu platby za elektrickou energii – tuto informaci požaduje RM pouze v mailové podobě.

RM schvaluje záměre prodeje budovy bez č.p./č.e. postavené na pozemku parc. č. 1267 (trafostanice za Nákupním střediskem) a záměr prodeje pozemku parc. č. 1267 o výměře 90 m2, vše v k. ú. Řevnice společnosti ČEZ Distribuce a.s. a ukládá zařadit tento bod na jednání ZM č. 16 dne 17.12.2012.

RM ukládá EO začít s přípravou na výběrové řízení na realizaci projektu VO v Řevnicích.

RM nesouhlasí s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 27 dohodou ke dni 31.1.2013.

RM ukládá SO podat tuto informaci ředitelce ZŠ Řevnice s tím, zda bude mít požadavek na obsazení volného bytu po pí Nešťákové pro zaměstnance ZŠ Řevnice cca od měsíce února 2013.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem smykového nakladače CAT 242 B s nakladačovou lopatou, výrobní číslo: BXMO4976 od společnosti STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o., IČO: 25075543, se sídlem Černošice, Vrážská 322, okres Praha-západ, PSČ 252 28 na dobu 4.12.2012 – 28.2.2013 za nájemné ve výši 350,- Kč za 1 motohodinu.

RM schvaluje daru škole od paní Evy Slavkovské ve výši 13 496,- Kč za účelem nákupu multilicencí na výukové programy pro žáky ZŠ Řevnice.

RM bere informaci o žalobě Města Řevnice Klášterem Dominikánů o navrácení budovy č.p.29-Zámeček a přilehlých pozemků na vědomí s tím, že bude uzavřena smlouva s právníkem, který bude zastupovat v této kauze Město Řevnice a Okresní soud Praha- západ a požádá o prodloužení lhůty k vyjádření.

RM bere informaci na vědomí.
 

 

 

Rada města č. 85

(23.11.2012)

RM bere na vědomí informace Bc. Kubáska týkající se EKOSU Řevnice, spol. s r.o. a technických služeb města.

RM schvaluje Vyřazovací protokol č. 4/2012 – nakladač UNC 061 s lopatou.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 192, parc.č. 194, části pozemku parc.č. 2689/21 o výměře 522 m2, části pozemku parc.č. 2689/21 o výměře 274 m2, části pozemku parc.č. 2689/16 o výměře 160 m2 a části pozemku parc.č. 2689/16 o výměře 9 m2 za nájemné 14,- Kč/m2/rok a ukládá správnímu odboru zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích.

RM schvaluje stavbu opěrné zdi na pozemku parc.č. 2689/16 a uzavření Smlouvy o právu stavby opěrné zdi se společností Blahy Rt. s.r.o., Dobevská 874/3, 143 00 Praha 4 - Kamýk, IČO: 2754281.

RM schvaluje instalaci světelného vánočního osvětlení, kterou zajišťuje firma Ekos spol. s r.o. Řevnice při hlavní silnici Pražská od bodu „od křížku“ k bodu „ prodejna obuvi“.
Schváleno: všemi hlasy

RM schvaluje zrušení výběrového řízení a zároveň ukládá EO vypsat nové výběrové řízení na Zpracování žádosti o dotaci vč. dotačního managementu projektu „Rekonstrukce přednádražního prostoru v Řevnicích“.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování burzovních obchodů č. 011/2011/E+P se společností PROSPEKSA, a.s., IČO: 26421542, DIČ: CZ26421542, se sídlem Neklanova 152/44, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad, jejímž předmětem je provedení rozboru aktuálního stavu odběru elektřiny a zemního plynu za částku 10.000,- Kč a dále zprostředkování nákupu elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno za smluvní odměnu 0,7% z objemu zprostředkovaného burzovního obchodu.

Rada Města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 3,6 milionu Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání Vodohospodářské infrastruktury na dokončení splaškové kanalizace v lokalitě Třebaňská, Západ, Štítek a V Koncích.
 

 

 

Rada města č. 84

(16.11.2012)

RM ukládá tajemnici předložit, jaká provedla nápravná opatření a postihy. RM se usnesla, že bod č.1) – Revokace usnesení a stanovení dne, od kterého se neuvolněnému členu zastupitelstva (místostarosta) poskytuje odměna a její výše, bude zařazen na řádné zasedání ZM.
RM ukládá tajemnici:
1) Provést kontrolu zaznamenávání data vyvěšení a sejmutí dokumentů vyvěšených na úřední desce.
2) zajistit řádné zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce a to včetně průkazního dokladu o jejich vyvěšení,
3) připravit Závěrečný účet za rok 2012 s výhradami kontrolního orgánu,
4) připravit podklady pro vyčíslení rozpočtu na rok 2013.

RM schvaluje vnitřní předpis č.7/2012 – Směrnici k inventarizaci majetku města Řevnice.

RM schvaluje Inventarizační likvidační komisi ve složení tak, jak byla navržena tajemnicí městského úřadu.

RM v souladu s ust. §102 odst. 2 písm. h) zák. č.128/200Sb., zákona o obcích v platném znění jmenuje členy Povodňové komise v tomto složení: Libor Kvasnička, Jan Hruška, Mgr. Renata Henych, Bc.Pavel Kubásek, Roman Tichý, Miroslav Paur, Pavel Jílek, Ing. Karel Koška, Bohumil Leinweber, npor. Rudolf Štis, Monika Kučerová a ukládá tajemnici nové složení komise nahlásit do Černošic – povodňové komisi obce s rozšířenou působností.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 867, 910/1 a 911 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pod Úvozem) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 44.660,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010848/VB/02.

RM schvaluje nájemní smlouvu o nájmu honitby Mysliveckému sdružení Řevnice a navrhuje ZM, aby doporučilo zástupci města Řevnice v Honebním společenství Řevnice a Lety hlasovat pro uzavření pronájmu honitby Mysliveckému sdružení Řevnice od 1.4.2013 do 31.3.2023.

Rada města schvaluje záměr pronájmu nebytového prostoru – kanceláře o výměře 11,2 m2 v domě č.p. 2 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích.

RM souhlasí se složením komise pro výběr zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Zpracování žádosti o dotaci vč. dotačního managementu projektu „Rekonstrukce přednádražního prostoru v Řevnicích.“

RM souhlasí s podepsáním Smlouvy o užívání systému „Uveřejňování.cz“

RM schvaluje v RO č.2/2012 navýšení příjmů o 3 479 000,- Kč a výdajů o 1 713 000,- Kč, přebytek ve výši
1 766 120,- Kč navýší rozpočtovou rezervu. RM doporučuje RO č.2/2012 Zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočtové opatření č. 2/2012 je nedílnou přílohou zápisu.
Upravený rozpočet bude ve výši 56 023 840,- Kč na straně příjmů a 65 155 380,- Kč na straně výdajů. Schodek ve výši 9 131 540 Kč je krytý prostředky z minulého období a úvěrem.

RM schvaluje rozpočet na rok 2013 jako schodkový na příjmové straně ve výši 55 981 000,- Kč a na výdajové straně ve výši 60 911 000,- Kč. Schodek je krytý prostředky z minulého období ve výši 4 930 000,- Kč a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočet na rok 2013 je nedílnou přílohou zápisu.

RM schvaluje koupi pásového sypače s hydraulikou, s elektrickým ovládáním z kabiny řidiče s možností regulace šíře a intenzity posypu z roku 1994 za cenu 42.000,- Kč včetně DPH.

RM se maximálně snaží vyjít vstříc ředitelce Základní školy Řevnice při realizaci voleb do školské rady a ukládá tajemnici Volební řád Základní školy upravit dle zjištění z KÚ Středočeského kraje.

RM schvaluje jako nejvýhodnější nabídku na nákup sněhové radlice zadní RTS s gumovým břitem firmu AGROMAK ND s.r.o, zemědělské, komunální a lesnické stroje, Lidická 155, 25261 Jeneč za částku 20.000,- Kč bez DPH.

Přílohy: ikona souboruRO č.2/2012 a ikona souboruNávrh rozpočtu na rok 2013


 

 

 

Rada města č. 83

(09.11.2012)

RM ukládá EO vypsat poptávku na rekonstrukci prostoru garáže s montážní jámou stanice Hasičského záchranného sboru v č.p. 174 dle požadavků pana ppor. Bc. Petra Jeřábka.

RM nesouhlasí s uvolněním finančních prostředků vybraných na nájemném za pozemky zastavěné Nákupním střediskem Řevnice na opravu parkoviště.

RM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 430 o výměře 82 m2 v obci a k. ú. Řevnic a ukládá SO zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích.

RM schvaluje záměr pronájmu garáže o ploše 36 m2 v budově č.p. 1065 v technickém areálu města v ulici V Zátiší a ukládá SO zveřejnit tento záměr v souladu se zákonem o obcích.

RM schvaluje uzavření Dohody o partnerství se společností Náruč, s.r.o., jejímž předmětem je vymezení základních podmínek spolupráce města Řevnice a společnosti Náruč, s.r.o. ve fázi přípravy a realizace sociálního projektu Výrobna čerstvých těstovin.

RM schvaluje pořízení nové myčky nádobí do kuchyně školní jídelny při Základní škole Řevnice a ukládá EO vypsat na její nákup výběrové řízení.

RM ukládá tajemnici zajistit provedení výběrového řízení na zpracovatele Územního plánu Řevnice a poptat výše uvedené firmy.

RM bere informaci na vědomí.

RM ukládá jednateli spol. EKOS Řevnice s r.o., aby zadal řediteli spol. EKOS Řevnice, s r.o. zpracování plánu činnosti a stabilizace společnosti Ekos Řevnice a předložil jej RM ke schválení. Termín 31.1.2013.
RM ukládá jednateli zajistit pravidelnou účast ředitele společnosti EKOS Řevnice na zasedání RM. Termín jedenkrát měsíčně, vždy po vyhotovení výsledků hospodaření za předchozí měsíc.
RM ukládá jednateli, aby bývalý ředitel ing. Zdráhal zpracoval podrobnou zprávu o důvodech zadlužení EKOSu, kterou měl dodat na ZM v měsíci září. Zprávu nedoložil z důvodu kontroly z FÚ.

RM bere informace na vědomí.
 

 

 

Rada města č. 82

(02.11.2012)

RM schvaluje Pravidla pro poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Řevnice organizacím pracujícím s mládeží pro rok 2012 a ukládá vyhlásit veřejnou podporu s uzávěrkou žádostí do 15. prosince 2012. Pravidla budou zveřejněna na úřední desce a internetových stránkách města.

RM schvaluje uzavření Smluv o dílo s Ing. arch. Janem Rampichem a Ing. Milošem Polankou a Dohody o provedení práce s Ing. arch. PHDr. Lenkou Burgerovou, jejichž předmětem je odborné posouzení návrhů architektonických studií plánované zástavby pozemků za domem č.p. 2 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad z hlediska architektonického a urbanistického.RM bere na vědomí informaci o tom, že z časových důvodů nezvládne zpracovat posudek Ing. arch. Adam Gebrian.RM schvaluje pouze tříčlennou komisi pro posouzení návrhů výběrového řízení na prodej domu č.p. 2 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích..

RM bere informaci na vědomí a ukládá paní Bečkové předat do Modrého domečku k vystavení vizualizace architektonických studií plánované zástavby pozemků za domem č.p. 2 předložených v rámci výběrové řízení na prodej domu č. p. 2 a přilehlých pozemků.

RM schvaluje firmu PilnajCont s.r.o., Hakenova 1545, 41301 Roudnice nad Labem jako nejvhodnějšího dodavatele pro nákup kontejneru Avia – 3m3 za částku 19.500,- Kč bez DPH. S firmou je dohodnuta doprava za 1.000,- Kč, proto celkové náklady včetně dopravy budou 20.500,- Kč bez DPH.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 2261/2 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Žižkova) ve vlastnictví města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6002178.

RM bere na vědomí stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra k možnosti stanovit v obecně závazné vyhlášce o poplatku za svoz komunálního odpadu dle zákona o místních poplatcích maximální počet popelnic na dům v závislosti na počtu trvale hlášených osob a dále k možnosti stanovit povinnost označit popelnici kontrolní samolepkou v návaznosti na informaci, že v případě nezaplacení a nenalepení samolepky na popelnici nebude vyvážena.
RM ukládá tajemnici doplnit do obecně závazné vyhlášky o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů povinnost nalepit na popelnici kontrolní samolepku. Ekonomickému odboru ukládá RM samolepky zajistit.

RM schvaluje ředitelce ZŠ Řevnice paní Mgr. Štěpánce Rajchlové udělení výjimky z Volebního řádu Školské rady při ZŠ Řevnice, schváleného dne 12.10.2012, z Čl. 3 – Příprava a uskutečnění voleb, odst. 3.2. („Termín voleb oznámí ředitel nejméně 30 dní předem na webu školy. Předčasné a doplňovací volby musí být uskutečněny do 60 dnů po skončení funkce voleného člena ŠR, či požadavku na volbu nového člena. Řádné volby musí být uspořádány před ukončením řádného funkčního období volených členů školské rady, nejvýše však 30 dní předem“) tak, aby mohla v souladu s § 167 odst. 4 zák. č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, zajistit řádné uskutečnění voleb do školské rady.

RM schvaluje přijetí technických podmínek Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, spojených s odkupem pozemku parc.č. 2472 a také s přijetím podmínek daných zákonem č. 77/2002 Sb., kterými je odkup tohoto pozemku ve vlastnictví státu podmíněn.

RM ukládá EO podat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Zpracování žádosti o dotaci vč. dotačního managementu projektu Rekonstrukce přednádražního prostoru v Řevnicích.“

RM schvaluje vítěze výběrového řízení, na „Organizování podlimitních veřejných zakázek na dodávky a stavební práce“ a souhlasí s podepsáním mandátní smlouvy pro akci „Organizování podlimitních veřejných zakázek na dodávky a stavební práce“, firmu Ing. Petr Šiška, Kolová 1549, 150 00 Praha 5 – Radotín, tel.: 608322525 za částku 54 000,- Kč bez DPH.

Rada města schvaluje bezplatné zřízení věcného břemene strpění umístění revizní šachty kanalizační přípojky a strpění umístění, zřízení a provozování kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 623 v pozemku parc. č. 81 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Školní) ve vlastnictví Města Řevnice pro stranu oprávněnou - manžele PhDr. Jiřího Štočka a Mgr. Radku Štočkovou, oba trvale bytem Mníšecká 623, 252 30 Řevnice a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (garáže v ulici Komenského) ze dne 23.11.2009 uzavřené mezi městem Řevnice a Miroslavem Beznoskou, IČO: 65447794, kterým se prodlužuje nájemní vztah do 18.11.2013 a nájemné zvyšuje o míru inflace na částku 58.620,- Kč/rok.

RM schvaluje pronájem bytu č. 6 (garsoniéry) v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích zaměstnankyni Základní školy Řevnice paní Mgr. Pavle Košťálové a to na dobu určitou od 5.11.2012 do 31.1.2013 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc. Podmínkou je dodržení Pravidel pro přidělování bytů v objektu č. p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích. Podle Pravidel jsou byty v č.p. 27 pronajímány přednostně zaměstnancům Základní školy Řevnice.

RM schvaluje záměr směny pozemku parc. č. 264 o výměře 70 m2 za pozemek ve vlastnictví města Řevnice parc. č. 114/2 o výměře 38 m2 oddělený z pozemku parc. č. 114 geometrickým plánem č. 1748-32/2012 ze dne 16.4.2012, vše o obci a k.ú. Řevnice a ukládá SO záměr zveřejnit v souladu se zákonem o obcích.
 

 

 

 

Rada města č.81

(19.10.2012)

RM rozhodla, že poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zvýší o částku 100,- Kč na 600,- Kč za osobu a rok.
RM schvaluje obecně závaznou vyhlášku OZV č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení.

Vzhledem k tomu, že v rozpočtu města nejsou na takovéto účely vyčleněny prostředky, RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku Dětské lidové muzice Notičky. V rozpočtu pro rok 2013 bude vyčleněna částka na podporu organizací pracujícími s dětmi a bude mezi tyto organizace rozdělena.

RM připravuje rozšíření kapacity ZŠ od školního roku 2013/2014 přístavbou 2 tříd pro potřeby ZŠ v budově Městského úřadu Řevnice ve II. patře, ale o rozšíření kapacity je možno požádat až po dokončení stavby a po vydání stanoviska hygieny.

RM souhlasí se stavebním záměrem koncepce opravy pódia Lesního divadla v Řevnicích navržené Ing.Šmejkalem.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené dne 8.1.2008 mezi městem Řevnice a Pohřebním ústavem - Jaroslava Filecová, jehož předmětem je závazek nájemce hradit el. energii spotřebovanou při provozu márnice

Rada města souhlasí s prodejem pozemku parc.č.430 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 82 m2 za cenu 1.500,- Kč/m2.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN k pozemku parc. č. 44 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Boženy Němcové) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 3.834,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010729/VB/01.

RM schvaluje uvolnění částky ve výši 25.000,- Kč na výmalbu vstupních prostor Zámečku vč. sociálního zařízení přístupného z vestibulu a kanceláře Městského kulturního střediska. Dále na zhotovení polic do nik ve vestibulu školy, na kterých by byly umístěny vyřazené nebo darované knihy, které budou k dispozici občanům a žákům školy s tím, že finanční prostředky budou čerpány z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.29 – budova Zámeček, ve kterém ke dni 17.10.2012 je částka 99.548,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje doplnění expertní komise pro posouzení námětových studií pro výběrové řízení na č.p. 2 a přilehlé nemovitosti o Ing. arch. Lenku Burgerovou.

RM ukládá EO provést výběrové řízení na zpracovatele výběrových řízení na veřejné osvětlení, přístavbu Mateřské školy v Řevnicích a na snížení imisní zátěže města Řevnice – „Zametací vůz“.

RM ukládá jednateli spol. EKOS Řevnice s r.o. panu Liboru Kvasničkovi vypracovat výroční zprávu společnosti za rok 2012 s výhledem na rok 2013 a předložit ji Radě města ke schválení do 31.3.2013.

RM bere informaci na vědomí.

RM jako zřizovatel ZŠ ukládá zajištění přípravy voleb ředitelce Základní školy Řevnice paní Mgr. Štěpánce Rajchlové a při organizování voleb jí poskytne zřizovatel maximální součinnost při zajištění volebních místností na městském úřadě.

RM ukládá EO prověřit situaci a požádat o vyjádření odbor dopravy Městského úřadu Černošice ohledně osazení komunikace značkou „Zákaz parkování“ s dodatkovou tabulí upřesňující, že se jedná o úsek ve vzdálenosti cca 8m .

RM schvaluje nákup 1 ks kontejneru Avia - 3 m3 na suť a ukládá vedd.odd. Technické služby provést formou poptávky výběrové řízení na nákup tohoto kontejneru.
 

 

 

Rada města č. 80

(12.10.2012)

RM schvaluje tříčlennou tzv. expertní komisi pro prodej domu č.p.2 a přilehlé nemovitosti ve složení:
• Ing. arch. Jan Rampich, IČ: 13513613, adresa ateliéru: Architektonická kancelář Ing. arch. Jan Rampich, Písecká 506, 386 01 Strakonice
• Ing. Miloš Polanka, IČ: 40521729, , adresa ateliéru: Projektová kancelář Ing. Miloš Polanka, Písecká 506., 386 01 Strakonice
• Ing. arch. Adam Gebrian, adresa:Puškinovo náměstí 2, 16000 Praha 6, adam.gebrian@gmail.com

a ukládá SO připravit návrh na uzavření Smluv o dílo se členy tzv. expertní komise za částku 4.300,- Kč + DPH.
RM ukládá tajemnici předložit členům tzv. expertní komise k posouzení nabídky, včetně návrhů, podané ve výběrovém řízení na „Prodej domu č.p.2 a související nemovitosti“.

RM ukládá tajemnici v souladu s Podmínkami výběrového řízení na prodej č.p. 2 a související nemovitosti dle čl. IV. Podmínky prodeje všechny přijaté návrhy veřejně vystavit a veřejnosti nabídnout možnost se s nimi seznámit a napsat své názory a stanoviska.

RM ukládá tajemnici zajistit zveřejnění – termín besedy pro občany spojený s prezentací jednotlivých projektů zastupujícími architekty v Modrém domečku.

RM schvaluje Volební řád Školské rady při ZŠ Řevnice s účinností od 1.11.2012 a ukládá tajemnici zaslat ho ředitelce školy a předjednat termín voleb.

RM jako zřizovatel ZŠ ukládá zajištění přípravy voleb ředitelce Základní školy Řevnice paní Mgr. Štěpánce Rajchlové a panu Liboru Kvasničkovi, který je zároveň předsedou volební komise.

RM schvaluje návrh Výzvy a Zadávacích podmínek k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je spolupráce se zadavatelem a pořizovatelem na přípravě zadání Územního plánu města Řevnice.

RM rozhodla, že zhotovitelem geometrických plánů pro zákres věcného břemene vybudovaného kanalizačního řadu a přípojek v pozemcích v majetku Středočeského kraje, Pozemkového fondu a občanů bude firma RSGeo – geodetická kancelář, IČ: 74394754, Varšavská 16, 120 00 Praha 2 za částku 39.000,- Kč (nejsou plátci DPH).

RM schvaluje zapůjčování odvlhčovačů za částku 200,- Kč včetně DPH za týden. Finanční prostředky budou použity na opravu těchto přístrojů nebo koupi nových. V akutních případech, např. zaplavení sklepa spodní vodou, přívalové deště apod. budou odvlhčovače pro řevnické občany zapůjčovány zdarma.
RM schvaluje směrnici pro časové rozlišení nákladů a výnosů jako vnitřní předpis č. 6/2012.

RM schvaluje nákup kopírky TA DCC 6525 za 39 990,- Kč tj. za 45% původní hodnoty.

RM povoluje vedoucímu oddělení Technických služeb Městského úřadu panu Bc.Pavlu Kubáskovi stálou zálohu k vyúčtování pro drobné nákupy ve výši 5.000,- Kč.

RM ruší výběrové řízení/ vítěze výběrového řízení a uzavření Smlouvy o dílo na akci „Zprovoznění nového úseku vodovodního řadu v Selecké ulici v úseku Klicperova – Škroupova a ukládá EO udělat výběrové řízení nové.
 

 

 

Rada města č.79

(05.10.2012)

RM bere informaci komise pro otvírání obálek na vědomí a pověřuje pana Petra Zavadila sestavením tříčlenné tzv. expertní komise (architektů) pro prodej domu č. p. 2 a přilehlých nemovitostí do 12.10.2012.

RM ukládá zařadit schválení smlouvy o poskytnutí dotace a spolufinancování projektu „Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy v Řevnicích“ do programu následujícího nebo mimořádného zasedání Zastupitelstva města.

RM bere informaci o přípravě obecně závazné vyhlášky OZV č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na vědomí a celou věc bude řešit v souvislosti s úpravou obecně závazné vyhlášky OZV č. 1/2001 o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

RM schvaluje program na mimořádné zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 15 dne 22.10.2012, které se bude konat v zasedací místnosti MÚ Řevnice v I.patře od 19:00 hodin v tomto znění:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení spolufinancování projektu „Přístavba a rekonstrukce Mateřské školy Řevnice“
4. Schválení spolufinancování projektu „Snížení imisní zátěže na území města Řevnice“
5. Různé
6. Závěr

RM nesouhlasí s poskytnutím plochy dřívějšího nákladiště v žst. Řevnice firmě SUDOP Praha v letech 2014-2016 pro účely stavby „Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo) a pověřuje tajemnici odpovědí na tuto žádost s tím, že Město Řevnice nemá k dispozici požadovanou plochu o rozloze minimálně 3000 m2.

RM souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 430 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 83 m2 za cenu 2.000,- Kč/m2 a ukládá SO jednat o odkupu.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 1572, parc. č. 1573, parc. č. 1626/10, parc. č. 2209, parc. č. 2240, parc. č. 2241, parc. č. 2260/2, parc. č. 2261/1 a parc. č. 2282 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Žižkova, Selecká, Havlíčkova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 167.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012178/1.

Rada města ukládá správnímu odboru zadat vypracování znaleckého posudku na cenu administrativní a cenu obvyklou pozemků parc.č. 1461, parc.č. 1462, parc.č. 1463/3, parc.č. 1463/2 a části pozemku parc.č. 1464/4 o výměře 418 m2 a nemovitostí, které se na těchto pozemcích nacházejí a dále zadat vytyčení pozemků parc.č. 1463/2, parc.č. 1463/3 a části pozemku parc.č 1464/4 v terénu.

Rada města ukládá SO zpracovat návrh úpravy vyhlášky č. 1/2001 o zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem se zapracováním návrhu zavedení samolepek na popelnice v systému svozu komunálního odpadu a dále se zapracováním omezení počtu svozových nádob dle počtu obyvatel nemovitostí a předložit návrh ke schválení RM.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 2689/2 a parc.č. 265, oba v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pod Lipami) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 28.840,- Kč,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011397/VB/005.

RM schvaluje navýšení kapacity ZUŠ Řevnice pro školní rok 2012/2013 z 350 na 354 žáků.

RM schvaluje Protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly za 1. pololetí roku 2012 na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 522/1991Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 3. října 2012 na ZŠ Řevnice.

RM schvaluje vyřazení ovládacího pultu s kabeláží z inventurního seznamu ZŠ Řevnice.

RM bere informaci na vědomí a ukládá EO zajistit správný postup k nastavení odpisů, k pohledávkám po splatnosti doúčtovat opravné položky do účetní uzávěrky ke 31.12.2012, opravit časové rozlišení účtované v roce 2012 a případně doplnit vnitřní směrnici o časovém rozlišení.

RM schvaluje vítěze výběrového řízení a uzavření SoD, na akci „Pasportizace veřejného osvětlení v k.ú. města Řevnice“, firmu Ing. Peter Roháč, Hájkova 420, 438 01 Žatec, IČ: 65112423, tel: 724 116 484 za částku 32 700,- Kč vč. DPH.

RM bere informaci na vědomí a ukládá řešit situaci vedoucímu oddělení TS.

RM ukládá SO připravit návrh Veřejnoprávní smlouvy na zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii pro Město Řevnice Městem Černošice v rozsahu dvoučlenné hlídky vykonávající činnost 2 hodiny denně (365 dní) za částku 526.680,- Kč a tento návrh předložit na jednání RM s tím, že tato smlouva musí být schválena Zastupitelstvem města na řádném zasedání v měsíci prosinci 2012.

RM bere informaci na vědomí a souhlasí s provedením nákupu na burze dodávky plynu a elektrické energie společně s Městem Černošice.

RM ukládá EO zapracovat do rozpočtu města na rok 2013 náklady spojené s opravou Lesního divadla v Řevnicích.
 

 

 

Rada města č. 78

(21.09.2012) 

RM schvaluje Protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly za 1. pololetí roku 2012 na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 522/1991Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 13. září 2012 na MŠ Řevnice.

RM schvaluje Protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly za 1. pololetí roku 2012 na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 522/1991Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 19. září 2012 na ZUŠ Řevnice.

RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1461 o výměře 126 m2, dále části pozemku parc.č. 1463/2 o výměře 12 m2, části pozemku parc.č. 1463/3 o výměře 532 m2 a části pozemku parc. č. 1463/1 o výměře 10 m2 , vše v obci a k.ú. Řevnice paní Elle Javůrkové, Bory 736, Řevnice na období od 1.10.2012 do 31.3.2013 za nájemné ve výši 28,-Kč/m2/rok a uzavření nájemní smlouvy.

RM schvaluje Pravidla pro přidělování bytů v č. p. 27, která v celém rozsahu nahrazují Pravidla pro přidělování bytů v č.p. 27 schválená radou města dne 8.6.2012. Pravidla jsou nedílnou přílohou usnesení a ukládá správnímu odboru zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 6 na dobu určitou 1 rok.                                        RM ukládá SO poslat ředitelce ZŠ nově schválená Pravidla pro přidělování bytů v č.p.27.

RM schvaluje záměr pronájmu části sloupu veřejného osvětlení č. RE208 (proti kuchyňskému studiu Bening) pro umístění reklamního poutače firmy POGRR s.r.o. za nájemné 15,- Kč/den bez DPH. Plocha poutače nesmí být větší než 1 m2.

Rada města schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen č. IV-12-6013932/VB01 uzavřené mezi městem Řevnice a společností ČEZ Distribuce, a.s. dne 1.6.2012.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemcích parc. č. 1918/2, 1721/1, 1721/3, 1873/2, 1873/1, 1721/5, 1705/1 a 1815 v obci a k.ú. Řevnice a současně zřízení práva provést v těchto pozemcích stavbu distribuční soustavy kNN pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města dne 15.11.2010 ve výši 65.600,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby číslo IV-12-6013932/VB/01 „Řevnice, Raisova, kNN čp. 656-127, demontáž NN“.

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 12.5.2011uzavřené s firmou DATA CONNECT s.r.o., IČO: 27912841, se sídlem Zadní Třebaň, Školní 121, PSČ 267 29, na základě kterého bude nájemné navýšeno o DPH a hrazeno na základě vystavených faktur.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zakázku: zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci: „Změna užívání části stavby č.p.74 v k.ú. Řevnice na vzdělávací zařízení“, s firmou limited edition s.r.o., Kvapilova 495/10, 150 00 Praha 5, Ing.Kalousek a Ing. Lorenz, IČ: 26196848 za celkovou cenu díla 106 500,- Kč bez DPH.

Rada města povoluje panu Petru Vinterovi, Masarykova č. 358, 25230 Řevnice výjimku z OZV č. 3/2012 do doby kolaudace stavby rodinného domu na pozemku parc.č. 1175/2 v Řevnicích, vedené pod spis.zn. 5244/2011 č.j. 0025/2012/SU/Sa se zachováním maximální ohleduplnosti vůči sousedům.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění koncového prvku varování a vyrozumění obyvatelstva s Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno.

RM uděluje Základní škole Řevnice souhlas s přijetím věcného daru od paní Jitky Strnadové, Růžová 228, Řevnice. Jedná se o knihovnu do třídy 1. A a 15 ks kostek v celkové hodnotě 5.000,- Kč.

RM ukládá EO provést výběrové řízení na pasport veřejného osvětlení a obeslat následující firmy:
1) Eltodo-citelu, s.r.o.;
2) A-light s.r.o.;
3) Ing. Peter Roháč;
4) TAPAS s.r.o.,
popřípadě dalších.

RM uděluje Základní škole Řevnice souhlas s přijetím věcného daru od pana Šimona Martince, Selecká 661, Řevnice. Jedná se o multifunkční zařízení Rex-Rotary SPC220 v hodnotě 3.000,- Kč.

RM bere na vědomí rezignaci pana Mgr. Martina Procházky na členství ve školní radě při ZŠ Řevnice ke dni 17.9.2012.
RM jmenuje za Město Řevnice do Školské rady při ZŠ Řevnice pana Ing. Pavla Černého.
RM po připomínkách ze Zastupitelstva města pracuje na úpravě volebního řádu Školské rady při ZŠ Řevnice a po té, co bude volební řád posouzen právníkem, vyhlásí termín voleb do Školské rady při ZŠ Řevnice.

RM revokuje usnesení z RM č.48 ze dne 17.1.2012 a schvaluje Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo č.131-08-02 s DIPRO s r.o., Praha 4, jehož předmětem je zhotovení a projednání projektové dokumentace prostoru přednádraží v Řevnicích v rozsahu, který byl oproti základní smlouvě dohodnut v úspornějším řešení členěném na dvě etapy. Cena činí celkem 728.000,- Kč bez DPH.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou pana Michala Velebila, bytem Karlík 406, IČO: 62986635 na rekonstrukci montážní jámy v garáži HZS za celkovou cenu díla 107 124,- Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o dílo na montáž a dodávku sekčních vrat do garáže HZS s firmou pana Jiřího Veselého, Svinaře 67, IČO: 12250848, za celkovou cenu díla 155 000,- Kč bez DPH.

RM bere na vědomí rezignaci paní Petry Veselé z redakční rady časopisu RUCH a děkuje jí za dosavadní práci.
RM se rozhodla ukončit diskuzi o ZŠ Řevnice, která probíhá již několik měsíců na stránkách Ruchu v tištěné i elektronické podobě. Případné další příspěvky do této diskuze již nebudou zveřejňovány.
Rozhodnutí se týká pouze stávající diskuze.
RM se usnesla na mimořádném vydání čísla časopisu RUCH v měsíci říjnu 2012.

RM souhlasí s realizací projektu „Náš les“, předkládaného sdružením Země, Ze-mě, o.s. ve spolupráci se správcem lesa města Řevnic panem Ing.Lojdou a souhlasí s tím, že jako vlastníci těchto pozemků se Město zdrží 10 let od data 1.12.2013 veškeré činnosti, která by znehodnotila výsledky projektu.
 

 

 

Rada města č. 77

(14.09.2012)

RM schvaluje poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti Ekos Řevnice, spol. s r.o., na vytvoření vlastního kapitálu ve výši 3,000.000,- Kč.

RM bere informaci na vědomí

RM schvaluje vítěze výběrového řízení, na PD ke SP a zajištění SP pro akci „Změna užívání části stavby č.p.74 v k.ú. Řevnice na vzdělávací zařízení“, firmu limited edition s.r.o., Kvapilova 495/10, 150 00 Praha 5, Ing. Kalousek a Ing. Lorenz, IČ: 26196848, tel: 724 792 303 za částku 106.500,- Kč bez DPH.

RM schvaluje ceny pro vodné a stočné pro rok 2012 pro pitnou vodu ve výši 31,82 Kč/m3 bez DPH a cenu pro odpadní vodu ve výši 30,91 Kč/m3 bez DPH s termínem od 1. října 2012.

RM jmenuje členy do Komise pro veřejné otevírání obálek, tzv. obálkovou komisi pro veřejné výběrové řízení na prodej domu č.p.2 a souvisejících nemovitostí ve složení: Libor Kvasnička, Jan Hruška, MUDr. Jaroslava Dercová a Roman Tichý. RM jmenuje zapisovatelem a administrátorem této komise Ing. Alici Bečkovou, vedoucí správního odboru.

RM bere informaci na vědomí.
 

 

 

Rada města č. 76 

(07.09.2012)

RM neschvaluje uvolnění neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč pro Město Příbram na provoz protialkoholní záchytné stanice.

RM schvaluje Výzvu podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Přepojení vodovodních řadů a přípojek v Selecké ulici“ a ukládá EO udělat poptávku. RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na Přepojení vodovodních řadů a přípojek v Selecké ulici ve složení: Jan Hruška, Jan Kadlec, Bohdana Slámová.

RM schvaluje Výzvu podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava místní komunikace, ulice Selecká“ a ukládá EO udělat poptávku. RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na Opravu místní komunikace, ulice Selecká ve složení: Jan Hruška, Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Roman Tichý, Bohumil Leinweber

RM schvaluje Výzvu podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Projekt ke stavebnímu povolení na nový ABS povrch Kozinovy ulice“ a „Projekt ke stavebnímu povolení na nový povrch Husovy ulice“ a ukládá EO udělat poptávku.

RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě na odkoupení 1 ks betonového sloupu pro veřejné osvětlení a doporučuje ji ke schválení Zastupitelstvu města.

RM ukládá starostovi jednat s Městem Černošice o možnostech a podmínkách uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu úkolů obecní policie.

RM stanoví termín pro veřejné otevírání obálek s nabídkami účastníků veřejného výběrového řízení na prodej domu č.p.2 a souvisejících nemovitostí na den 1. října 2012 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p.74, 252 30 Řevnice a ukládá tajemnici nový termín oznámit v souladu s Podmínkami veřejného výběrového řízení na prodej domu č.p. 2 a souvisejících nemovitostí na úřední desce a na internetových stránkách města nejpozději 7 dní předem.

RM schvaluje zásady při publikování diskusních příspěvků v tištěné verzi časopisu RUCH.

RM bere informaci na vědomí.
 

 

 

Rada města č.75

(31.08.2012)

Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu části pozemku parc.č. 2689/16 uzavřené dne 18.7.2012 s panem Štěpánem Oršošem, IČO: 61012441, Sochorova 629, 252 30 Řevnice, jehož obsahem je snížení nájmu za srpen až říjen na 1000,-Kč/měsíc.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN - kabelového vedení NN - k pozemkům parc. č. 114 a parc. č. 214 v obci a k.ú. Řevnice (nám. Krále Jiřího z Poděbrad – č.p. 3) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 2.500,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6000354.

RM schvaluje bezplatný zábor na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad pro oblastní sdružení ODS Praha západ na den 18.9.2012 od 16.00 hodin do 18.00 hodin pro předvolební setkání.

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč Základní školou Řevnice od paní Kláry Veselé za účelem rozvoje prostředí na škole.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu dopravních prostředků se společností EKOS Řevnice, spol. s r. o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČO: 47551828 za měsíční nájemné 20.000,- Kč.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu zahradní a komunální techniky se společností EKOS Řevnice, spol. s r. o., se sídlem Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČO: 47551828 za měsíční nájemné 5.000,- Kč.

RM bere na vědomí informaci o tom, že proběhlo výběrové řízení na pozici ½ pracovního úvazku ředitel EKOS Řevnice, spol. s r.o. a ½ pracovního úvazku vedoucí oddělení Technických služeb na Městském úřadě Řevnice v jedné osobě a jako nejvhodnější uchazeč ze 6 přihlášených zájemců o tuto pozici byl vybrán pan Bc. Pavel Kubásek, který do pracovního poměru nastoupí nejpozději ke dni 1.11.2012.

RM neschvaluje žádost Sportclubu Řevnice o.s. o dlouhodobý pronájem (min. 15 let) části pozemku parc.č. 80 (školní zahrada u budovy 2. stupně) ani části pozemku parc.č. 91 za účelem vybudování 2 antukových tenisových kurtů.

RM ukládá správnímu odboru zadat vypracování geometrického plánu, kterým se z pozemku parc.č. 1464/4 o celkové výměře 28314 m2 oddělí jeho část sousedící s pozemkem parc.č. 1463/2 (jedná se o pruh o šíři cca 4 m a délce cca 100 m).
 

 

Rada města č. 74

(24.08.2012)

RM schvaluje dodavatele na rekonstrukci montážní jámy pana Michala Velebila, Karlík 406, IČ: 62986635 za částku 107.124,-Kč bez DPH.
a dodavatele na montáž a dodávku sekčních vrat pana Jiřího Veselého, Svinaře č.p. 67, IČ: 12250848 za částku 155.000,-Kč bez DPH.
RM doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení uvolnění částky ve výši 262.124,- bez DPH ( cena s DPH = 314.548,80 Kč) z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p. 174 - HZS na dodávku a montáž sekčních vrat a zhotovení rekonstrukce montážní jámy.


RM schvaluje pronájem bytu č. 6 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu od 1.10.2012 do 31.7.2013 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc panu Mgr. Lukáši Novákovi za podmínky, že před podpisem smlouvy doloží čestné prohlášení dle Pravidel pro přidělování bytů v objektu č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích ze dne 8.6.2012, že nevlastní v Řevnicích a jejich okolí do 35 km nebo v Praze rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt a nemá pronajatý státní nebo obecní byt.

RM schvaluje vypovězení všech nájemních smluv na pronájem pozemků nesloužících k podnikání s regulovaným nájemným, a to k 1. říjnu 2012 (seznam smluv je uveden v přiložené tabulce).

RM bere na vědomí informaci o souhlasu p. Dobrého s darováním budovy č.p. 789 městu Řevnice a ukládá tajemnici zařadit schválení přijetí budovy č.p. 789 do majetku města na program zasedání Zastupitelstva města Řevnice dne 10.9.2012.

RM ukládá EO předložit doporučení, zda bude budovu vhodné zlikvidovat nebo prodat i s pozemkem.

RM bere na vědomí informaci o jednání s JUDr. Šapošnikovem a ukládá správnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr pronájmu pozemku pod č.p. 736 a přilehlých pozemků, které užívá p. Ella Javůrková.

RM bere informaci na vědomí a souhlasí s požadavkem nápravy ohledně předložení požadovaných materiálů od ing. Zdráhala v souladu s usnesením ZM č.13 ze dne 25.6.2012.

RM ukládá správnímu odboru zveřejnit výběrové řízení na prodej domu č.p. 2 a přilehlých nemovitostí na realitních serverech dle seznamu předloženého na RM č. 67.
 

 

 

 

Rada města č.73

(17.08.2012)

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene k pozemku parc.č. 2974/27 spočívajícího v povinnosti strpět stavbu, opravy a revize podružného tlakového řadu a čerpací šachty s Květou Pražskou a Květou Vrbovou a dále uzavření Smlouvy o zrušení věcného břemene k pozemku parc.č. 2974/23 spočívajícího v povinnosti strpět stavbu a položení hlavního tlakového řadu kanalizace, jeho opravy a revize s Květou Pražskou.

RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče o pozici ½ úvazku ředitel EKOS Řevnice, spol. s r.o. a ½ úvazku vedoucí Technických služeb Městského úřadu Řevnice v jedné osobě ve složení: Libor Kvasnička, Mgr. Renata Henych, Martin Derco, Mgr. Tomáš Hromádka, Jan Hruška a Ing. Martin Sudek s tím, že uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru dne 27.8.20212 od 15:00 hodin.

RM schvaluje realizaci přestavby dvou tříd pro potřeby ZŠ Řevnice v budově MÚ č.p. 74 a doporučuje ZM záměr přestavby ke schválení.

RM schvaluje vyřazení nepotřebného inventáře 30 ks dřevěných židlí ( vedených pod invent.č.225) a 3 ks překližkových stolů (vedených pod indent.č.326) z majetku ZUŠ Řevnice.

RM souhlasí s pořádáním cyklistické akce dne 8.9.2012 – cyklistické časovky do vrchu mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy a souhlasí s pronájmem jedné místnosti v kulturním středisku pro prezentaci akce a umístění výpočetní techniky a zázemí závodu

RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu Lesního divadlo pro Taneční studio Dobřichovice, zastoupené paní PaeDr. Hanou Tuháčkovou na den 9.9.2012 pro konání tanečního představení za částku 3.000,- Kč, včetně DPH.

Rada města souhlasí s prodejem č.p. 71 a souvisejících nemovitostí společnosti Náruč, s.r.o. a se snížením kupní ceny o částku 65.000,- Kč, která představuje náklady na rekonstrukci a revizi elektroinstalace náhradního bytu pro současného nájemníka.

RM schvaluje doplnění programu na ZM č.14 dne 10.9.2012 a schvaluje tento program:
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. OZV č.4/2012- zrušující OZV č.2/2012 o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Řevnic
7. OZV č.5/2012 – o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u některých staveb
8. Zrušení usnesení ze ZM č. 7 ze dne 19.9.2011 pod bodem č.13) a ze ZM č.9 ze dne 19.12.2011 pod bodem č.10) – bezúplatný převod podružných kanalizačních řadů, čerpacích šachet a čerpadel v lokalitě „Pod tratí“ a v lokalitě „Za vodou“ z majetku města Řevnice na majitele jednotlivých nemovitostí připojených na tlakovou kanalizaci
9. Odkup pozemku parc. č. 345/17
10. Rekonstrukce montážní jámy v objektu č.p. 174 – HZS- uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.174
11. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2261/2 do majetku města
12. Zpráva o nárůstu závazků Ekos Řevnice, spol. s r.o.
13. Záměr vestavby 2 tříd pro potřeby ZŠ Řevnice v budově č.p.74
14. Prodej domu č.p. 71 a souvisejících nemovitostí
15. Různé
16. Závěr

RM rozhodla, že z důvodu předložení rezervační smlouvy uzavřené mezi realitní kanceláří a zájemcem o koupi bytu nepožaduje od Mgr. Dopitové před uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 27 doložení čestného prohlášení (na základě Pravidel pro přidělování bytů v objektu č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích ze dne 8.6.2012), že nevlastní v Řevnicích a jejich okolí do 35 km nebo v Praze rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt a nemá pronajatý státní nebo obecní byt a potvrzuje tak své rozhodnutí z RM č.66 ze dne 15.6.2012

RM bere na vědomí zprávu Mysliveckého sdružení Řevnice o hospodaření za rok 2002-2012 předloženou panem Miroslavem Hejlkem, předsedou MS Řevnice.

RM Rada města schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem a společností ČEZ Distribuce a.s dne 3.10.2011, dále zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 555/7, 541, 542, 44, 694, 250, 534, 555/11 v obci a k.ú. Řevnice a práva stavby v těchto pozemcích pro společnost ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 155.000,- Kč bez DPH a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu stavby č. IE-12-6004010/03 a dále schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen a smlouvy o právu stavby č. IE-12-6004010/3.
 

 

Rada města č. 72

(03.08.2012)

RM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 2261/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 6 m2 v obci a k.ú. Řevnice do majetku města Řevnice a doporučuje jeho přijetí do majetku města ke schválení zastupitelstvu města.

RM souhlasí s odkupem pozemku parc.č. 345/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 23 m2 v obci a k.ú. Řevnice (ul. V Luhu) od paní Antonie Ledvinkové za částku 2231,- Kč a doporučuje jeho odkup ke schválení zastupitelstvu města.

RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Řevnice, které se bude konat dne 10. září 2012 v budově Zámečku od 19:00 hodin v tomto znění:
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. OZV č.4/2012- zrušující OZV č.2/2012 o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Řevnic
7. OZV č.5/2012 – o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u některých staveb
8. Zrušení usnesení ze ZM č. 7 ze dne 19.9.2011 pod bodem č.13) a ze ZM č.9 ze dne 19.12.2011 pod bodem č.10) – bezúplatný převod podružných kanalizačních řadů, čerpacích šachet a čerpadel v lokalitě „Pod tratí“ a v lokalitě „Za vodou“ z majetku města Řevnice na majitele jednotlivých nemovitostí připojených na tlakovou kanalizaci
9. Odkup pozemku parc. č. 345/17
10. Rekonstrukce montážní jámy v objektu č.p. 174 – HZS- uvolnění finančních prostředků z Fondu oprav a technického zhodnocení budovy č.p.174
11. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2261/2 do majetku města
12. Zpráva o nárůstu závazků Ekos Řevnice, spol. s r.o.
13. Záměr vestavby 2 tříd pro potřeby ZŠ Řevnice v budově č.p.74
14. Různé
15. Závěr

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 193 umístěné v pozemku parc. č. 1356 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Jiráskova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněnou Antonii Ledvinkovou, nar. 2.12.1935, trvale bytem Jiráskova 193, 252 30 Řevnice a každého budoucího vlastníka rodinného domu č.p. 193 a pozemků parc. č. 1357 a parc. č. 1358 za jednorázovou úplatu 2.400,- Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
 

 

 

Rada města č. 71

(27.07.2012)

RM rozhodla, že ke dni 1.10.2012 ruší pracovní pozici referenta stavebního úřadu-zástupce vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu Řevnice na celý pracovní úvazek obsazenou pí Jitkou Hůrkovou, která se tímto dle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stává nadbytečným zaměstnancem a zřizuje pracovní pozici referenta stavebního úřadu na ½ úvazek.

RM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o zakládání, ochraně a údržbě zeleně na území města Řevnice a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u některých staveb, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1994 a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení.
RM schvaluje termín pro řádné zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 14, kterým bude 10. září 2012.
 

RM schvaluje Volební řád Školské rady při Základní škole Řevnice. Volební řád je přílohou usnesení.

RM souhlasí s vydáním volných parkovacích karet pro podnikatele a jejich zaměstnance na nám. Krále Jiřího z Poděbrad.

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc.č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice pro pořádání kulturní akce „Řevnické cesty“ dne 25.8.2011 za nájemné 1,- Kč s Janou Hrabákovou, IČ: 62989910, Líšnice 56, 252 10. Podmínkou smlouvy je, že nájemce zajistí po skončení akce úklid pronajatého pozemku, pozemek bude uveden do původního stavu. Nájemce si zajistí na vlastní náklady mobilní WC, instalaci pódia, ozvučení, lavičky a vlastní připojení na elektřinu.

RM schvaluje uzavření dohod o ukončení těchto smluv uzavřených mezi městem Řevnice a společností EKOS Řevnice spol. s r.o. ke dni 31.8.2012:
• Smlouvy o nájmu movitých věcí ze dne 31.12.2007
• Smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 31.12.2007
• Smlouvy o nájmu nemovitostí ze dne 31.12.2007 (nikdy nenaplněna)
• Smlouvy o dílo ze dne 31.12.2007
• Smlouvy o správě veřejného pohřebiště ze dne 11.2.2009
• Smlouvy o uložení věci ze dne 23.2.2010
• Smlouvy o výpůjčce ze dne 23.2.2010
• Smlouvy o dílo na správu a údržbu dětského hřiště v Řevnicích ze dne 31.5.2011.
 

RM ve věci neprodloužení nájemní smlouvy na byt v č.p. 27 v Řevnicích Mgr. Dopitové trvá na svém původním rozhodnutí z jednání rady města dne 28.6.2012 (usnesení u bodu 11).

RM ukládá tajemnici realizovat výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na zvýšení kapacity ZŠ v budove č. p. 74 v obci a k.ú. Řevnice – budova městského úřadu, II.patro.

Rada města č. 70

(20.07.2012)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápise z RM č. 69 s termínem byly splněny s výjimkou bodu 7) – zajištění potřeby parkovacích míst podnikateli na náměstí. Dále trvá bod č. 9) z RM č. 53 – žádost o odprodej pozemku parc.č. 2472 (Na Stránce)- byl zaslán dopis na SŽDC a trvá bod č. 4) z RM č. 60 – směna pozemků – Červených – řeší starosta.

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemku parc. č. 2877/1 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 2 dne 15.11.2010 ve výši 1400,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014865/VB/01.


RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemcích parc. č. 3211/1, 3211/3, 3289/3 a 3289/5 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 2 dne 15.11.2010 ve výši 20.800,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014860/VB/01.

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemcích parc. č. 1572, 2260/2, 2261/1, 2282 a 2301 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 2 dne 15.11.2010 ve výši 41.200,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014512/VB/01.

RM schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen uzavřené mezi městem a společností Telefónica Czech Republic, a.s. dne 24.5.2012, dále zřízení věcného břemene umístění, provozování, údržby a oprav podzemního telekomunikačního vedení v pozemcích parc.č. 249, 248/3, 250 a 251 v obci a k.ú. Řevnic ve vlastnictví Města Řevnice pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 7.600,- Kč bez DPH a dále schvaluje uzavření nové Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen.

RM ve věci odvolání Mgr. Dopitové proti rozhodnutí rady trvá na svém původním rozhodnutí z jednání rady města dne 28.6.2012 (usnesení u bodu 11).

RM požaduje zrušit výběrová řízení „Nákup elektrické multifunkční pánve 100 litrů do školní kuchyně formou operativního leasingu“ a „Nákup elektrického konvektomatu 10-11 x 1/1 GN do školní kuchyně formou operativního leasingu“ z důvodu jediné došlé nabídky.
RM ukládá starostovi zadat zpracování koncepce vybavení kuchyně školní jídelny.
 

RM schvaluje firmu SOREX s.r.o., IČ: 49827201, 267 25 Osov 2 jako dodavatele zhotovení odvodu vzduchu z kuchyně školní jídelny při ZŠ Řevnice, ul. Legií č.p. 622 za částku 236.792,- Kč včetně DPH a ukládá EO zkontaktovat zástupce firmy za účelem podepsání smlouvy o dílo.
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN - kabelového vedení NN - k pozemku parc. č. 1963/13 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004846/VB/005.

RM ukládá správnímu odboru zaslat dotaz ředitelce Základní školy Řevnice, zda bude potřebovat uvolněný byt č. 6 v domě č.p. 27 pro některého z pedagogů zaměstnaných základní školou.

RM ukládá správnímu odboru zadat vypracování oddělovacího geometrického plánu – oddělení pruhu o šíři 4 m z pozemku parc.č. 3442 za účelem cesty.

R ukládá správnímu odboru zadat vypracování hydrogeologického posudku pro stanovení ochranných pásem vodního zdroje Pod Selcem.
 

Rada města č. 69

(13.07.2012)

RM bere informaci o výsledcích nezávislé kontroly hospodaření ZŠ Řevnice za rok 2011 na vědomí a požaduje provést opatření uvedená v tomto protokolu.

RM podle § 102 odst. 2 písm. f) zákona č.128/2000 Sb., zákona o obcích, zřizuje oddělení Technické služby, které bude zařazeno ve struktuře městského úřadu pod tajemnici, podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č.128/2000 Sb. zvyšuje počet zaměstnanců městského úřadu o 6, celkem o 5a1/2 pracovních úvazků a ukládá tajemnici vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa jedním zaměstnancem na pozici: ½ vedoucí oddělení Technické služby, zařazen pod kanceláří tajemnice a ½ ředitel/ka společnosti EKOS Řevnice s r.o. s předpokládaným nástupem ke dni 1.11.2012.

RM schvaluje povolení záboru veřejného prostranství za účelem poskytnutí místa pro kulturní vystoupůení a pořádání „Padajátra“- Mírového pochodu organizovaného Mezinárodní společností pro vědomí Krišny dne 27.7.2012 v Řevnicích na Palackého náměstí od 17:00 do 20:00 hodin bezplatně za podmínky, že po akci bude náměstí uklizeno.

RM schvaluje k zapsání text za rok 2011do kroniky města Řevnice předložený MUDr. Jindřichem Konigem, předsedou Letopisecké komise.

RM schvaluje zřízení sídla společnosti s r.o. Náruč v objektu domu č.p.3 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích, který je v majetku města Řevnice.

RM ukládá EO oslovit podnikatele ohledně zjištění potřeby volných parkovacích míst na nám. Krále Jiřího z Poděbrad pro sebe, popř pro jejich zaměstnance.

RM ukládá jednateli EKOSu Řevnice spol. s r.o. panu Liboru Kvasničkovi, aby zajistil od Ing. Václava Zdráhala – ředitele EKOSu Řevnice spol. s r.o. předložení písemné zprávy, v níž vysvětlí a doloží nárůst závazků EKOSu Řevnice spol. s r.o. mezi červnem a prosincem 2010. Tuto zprávu RM předloží na dalším řádném jednání ZM.
 

 

 

Rada města č.68

(28.06.2012)

RM bere informaci na vědomí o tom, že EO zadal zpracování nákladů na stavební úpravy na zřízení učeben pro ZŠ Řevnice v budově Městského úřadu Řevnice ve II. patře a budově č.p 64 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad (PENCO) Studii provede Ing. Karel Lorenz, Písková 1894. Praha 4. Zpracování studie č.p. 64 za 14 000,- K a č.p. 74 za 12 000,- Kč.
 

RM neschvaluje nákup kontejneru na nepotřebné věci, který nabídla k odkupu Diakonie Broumov o.s. Praha 10 v částce 35.000,- Kč + DPH.
 

RM neschvaluje snížení nájmu Lesního divadla pro pana Štefana Oršoše na částku 1.500,- Kč + DPH na pořádání jazzového koncertu Lacza Decziho.
 

RM bere na vědomí informaci od JUDr. Vítkové o tom, že na nákup zboží formou jakéhokoliv leasingu je třeba vypisovat výběrové řízení.
 

RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na „Nákup elektrické multifunkční pánve 100 litrů do školní kuchyně formou operativního leasingu“ a „Nákup elektrického konvektomatu do školní kuchyně formou operativního leasingu“ ve složení: Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Jan Hruška, Alice Bečková, Renata Henych
 

RM na základě doporučení ředitelky ZŠ Řevnice vyšla vstříc pí Mgr. Janě Nešťákové s prodloužením nájemní smlouvy na byt v č.p. 27 a proto zamítá žádost pí Mgr. Nešťákové s hrazením neinvestičních výdajů za žáka obci Zadní Třebaň, kam chce pí Mgr. Nešťáková svou dceru umístit.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 2441 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Žižkova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 1000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6001187/1.
 

RM schvaluje hospodářský výsledek EKOS Řevnice spol. s r.o. za rok 2011, zisk ve výši 343.646,21Kč.
RM konstatuje, že problém s neuhrazenými závazky po splatnosti přetrvává.
 

RM bere na vědomí informaci JUDr. Špaňhelové o usnesení Nejvyššího soudu, jímž bylo dovolání pana Dobrého proti rozsudku Krajského soudu v Praze ve věci žaloby, podané Městem Řevnice proti žalovanému Jiřímu Dobrému, o odstranění stavby č.p.789 v Řevnicích, odmítnuto a ukládá tajemnici vyzvat p. Dobrého k odstranění stavby č.p. 789 v Řevnicích v souladu s pravomocným rozsudkem Okresního soudu Praha-západ j.č. 3 C 165/2009-49 ze dne 27.1.2010, který nabyl právní moci dne 4.11.2010.
 

RM souhlasí s pronájmem zahrady i budovy č.p.676 Mateřské školy Řevnice a hygienického zařízení – 2.podlaží občanskému sdružení Pikolín v termínu od 16.7.-27.7.2012 a od 6.8.2012 do 24.8.2012 v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin.
 

RM rozhodla, vzhledem k tomu, že paní Mgr. Dopitová nesplňuje podmínky pro přidělení bytu v č.p.27, že se jí nájemní smlouva prodlužuje do 31.8.2012.
 

RM prohlašuje, že město Řevnice má v rozpočtu na rok 2012 zajištěny finanční prostředky ve výši 600.000,- Kč určené na pokrytí potřebných vlastních nákladů nad rámec poskytnuté dotace po celou dobu realizace akce „Výměna akumulačních kamen za vysokoúčinné kondenzační kotle na zemní plyn v ZŠ Řevnice čp. 901.“
 

RM schvaluje Výzvu podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „ Realizace odvodu par v kuchyni školní jídelny “ a ukládá EO udělat poptávku.
RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na Realizaci odvodu par v kuchyni školní jídelny ve složení: Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Roman Tichý
RM bere na vědomí, že projekt na VZT ve školní jídelně byl objednán u pana Antonína Fraňka, bytem: Liteň 24, PSČ 267 27
 

 

Rada města č.67

(22.06.2012)

RM bere informaci na vědomí a požaduje od ZŠ Řevnice doplnit zápisy ze školské rady dle zadání a požadavků Rady města.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM schvaluje firmu S.V.A. Spol. s r. o., Pramenná č.ev. 3, 148 00 Praha 4, IČ: 18626467, tel. 244 912 720 na komplexní realizaci výměny akumulačních kamen za vysokoúčinné kotle na zemní plyn v ZŠ Řevnice v ul. Revoluční za částku 1 290 000,- Kč vč. DPH a ukládá EO zkontaktovat zástupce firmy za účelem podepsání Smlouvy o dílo.
 

RM bere informaci na vědomí a konstatuje, že budou zpracovány podklady k dané problematice a předloženy RM k vyjádření.
 

RM schvaluje inzerci ohledně prodeje budovy č.p. 2 a přilehlých nemovitostí v tisku: Náš Region, Naše noviny, týdeník 5+2 a Mladá Fronta, a sice s počtem uveřejnění inzerátu takto:
Tištěné noviny Velikost inzerátu Periodicita Cena za 1 vytištění s DPH Počet uveřejnění
inzerátu Celkem

Náš REGION 9,2 x 10,8 cm 14 dní 4 368,- Kč 2x 8 736
14,0 x 10,8 cm 5 938,- Kč
Naše noviny 8,5 x 6 cm 14 dní 450,- Kč 3x 1 350
týdeník 5+2 (Praha-západ) 8,0 x 10,0 cm 7 dní 2 400,- Kč 3x 7 200
Mladá fronta (region Praha) 9,3 x 6,0 cm 1 den 6 132,-Kč 4x 24 528

za celkovou částku 41.814,- Kč a požaduje vybrat vhodné místo pro umístění banerů a následně předložit RM ke schválení místo a velikost banerů. Texty pro banery byly schváleny tak, jak byly předloženy v podkladech. Na internetových realitních serverech se inzerce zatím zveřejňovat nebude.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM ukládá EO zadat vypracování ověřovací studie realizovatelnosti stavby- stavební úpravy na zřízení učeben pro ZŠ Řevnice v budově Městského úřadu Řevnice ve II. patře a budově č.p 64 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad (PENCO)
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 111, 114, 248/3, 265, 250 a 694, všechny v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 67.200,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12–6002287/1.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM ukládá SO zařadit tento bod na řádné zasedání ZM v září a navrhnout ke schválení ZM obě varianty řešení.
 

RM schvaluje navrácení příspěvku na vybudování kanalizační přípojky v plné výši vlastníkům nemovitostí, ke kterým byla vybudována přípojka v letech 2011-2012 a které jsou součástí dotace z Fondu SFŽP ČR.
 

RM ukládá tajemnici nachystat kroky tak, aby Technické služby mohly být začleněny do struktury Městského úřadu ke dni 1.9.2012.
 

 

Rada města č. 66

(15.06.2012)

RM bere informaci na vědomí.
 

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 6 v č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad uzavřené s paní Monikou Kučerovou dohodou a to ke dni 31.7.2012 a současně schvaluje pronájem bytu č. 2 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu od 1.8.2012 do 31.7.2013 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc paní Monice Kučerové. Součástí nové nájemní smlouvy je Čestné prohlášení paní Kučerové vydané na základě Pravidel pro přidělování bytů v objektu č.p.27 na nám.Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích ze dne 8.6.2012, kde paní Kučerová prohlašuje, že nevlastní v Řevnicích a jejich okolí do 35 km nebo v Praze rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt a nemá pronajatý státní nebo obecní byt.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to k pozemku parc. č. 3505/2 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 11.800,- Kč (bez DPH) na dobu neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
 

RM schvaluje pronájem 3 bytů v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu od 1.8.2012 do 31.7.2013 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc a to bytu č. 3 paní Mgr. Jiřině Dopitové, bytu č. 1 paní Mgr. Markétě Maříkové a požaduje před podpisem nájemní smlouvy doložení Čestného prohlášení na základě Pravidel pro přidělování bytů v objektu č.p.27 na nám.Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích ze dne 8.6.2012, kde paní Mgr. Markéta Maříková a paní Mgr. Jiřina Dopitová čestně prohlásí, že nevlastní v Řevnicích a jejich okolí do 35 km nebo v Praze rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt a nemají pronajatý státní nebo obecní byt.
 

RM uděluje výjimku z Pravidel pro přidělování bytů v objektu č.p.27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích a schvaluje pronájem bytu v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu od 1.8.2012 do 31.7.2013 za nájemné ve výši 84,- Kč/m2/měsíc a to bytu č. 4 paní Mgr. Janě Nešťákové a požaduje před podpisem nájemní smlouvy doložení Čestného prohlášení na základě Pravidel pro přidělování bytů v objektu č.p.27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích ze dne 8.6.2012, kde paní Mgr. Jana Nešťáková čestně prohlásí, že nevlastní v Řevnicích a jejich okolí do 35 km nebo v Praze rodinný dům nebo byt v osobním vlastnictví nebo družstevní byt a nemá pronajatý státní nebo obecní byt.
 

RM schvaluje výjimku z velikosti pozemku parc. č. 328/1 a 326/12 v obci a k.ú. Řevnice pro stavební záměr:
1. novostavba izolovaného rodinného domu o 1 bytové jednotce se zastavěnou plochou 100 m2 na parc. č. 326/12, 328/3 a části 328/1 o celkové ploše 649 m2.
2. částečné odstranění a stavební úpravy stávajícího objektu dílny a skladů za účelem změny v užívání jako stavby pro bydlení – rodinný dům o 1 bytové jednotce se zastavěnou plochou 113 m2 na parc. č. 327/3 a části 328/1 o celkové ploše 510 m2.
 

RM schvaluje zveřejnit záměr prodeje domu č.p. 2 a přilehlých nemovitostí v obci a k.ú.Řevnice společně s Podmínkami výběrového řízení a Smlouvy o převodu nemovitostí.
RM ukládá SO záměr zveřejnit na: realitní servery, web města + aktuality města, časopis RUCH + web RUCHu, Naše noviny, Náš REGION, týdeník 5+2 a zadat zhotovení 2 ks transparentů.
 

RM schvaluje program na ZM č.13 dne 25.6.2012:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) EKOS Řevnice spol. s r.o.
4) Různé
5) Závěr
 

RM schvaluje a vydává v souladu s § 11 odst. 1) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění Nařízení města Řevnice č.1/2012 o vymezení oblasti města k parkování motorových vozidel pouze s parkovacím kotoučem, a ukládá EO zajistit dopravní značení.
 

RM ukládá starostovi seznámit s Podkladem pro tvorbu Strategického plánu - plánem investic na rok 2012-2018 všechny zastupitele a vyzvat je k předložení připomínek a doplnění tohoto podkladu.
 

RM schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 500,- Kč od pana Vladimíra Komendy z Dobřichovic.
 

RM pověřuje pana Jana Hrušku, místostarostu Města Řevnice podpisem Dohody o uznání závazku, kterým dlužník EKOS Řevnice, spol. s r.o. uznává svůj závazek vůči věřiteli Městu Řevnice ve výši 2.494.117,90 Kč.
 

RM požaduje od ředitelky ZŠ Řevnice předložit výsledky SCIO testů žáků ZŠ Řevnice a jejich umístění v rámci Středočeského kraje a České republiky a upřesňuje termín na dodání podkladů – zápisů z rady školy z RM č. 64 ze dne 1.6.2012 pod bodem č.16) a to v termínu do 21.6.2012.
 

 

Rada města č.65

(08.06.2012)

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to k pozemku parc. č. 1249 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 3.600,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
 

Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v č.p. 27 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad uzavřené s Mgr. Dušanem Pavlišem dohodou a to ke dni 4.7.2012.
 

RM uděluje Základní škole Řevnice souhlas s přijetím daru od pana Petra Kudličky. Jedná se o stojany na kola do areálu 1. stupně v hodnotě 4000,- Kč.
 

RM schvaluje návrh smlouvy a podepsání této smlouvy s manžely Kolářovými, bytem Sochorova 871, Řevnice.
 

RM schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZUŠ Řevnice na pokrytí energií a dalších položek s tím, že výše fondu je 97 480, 56 Kč a do konce kalendářního roku bude fond doplněn do původní částky.
 

RM bere informaci o povinnosti vyplatit bolestné Lukáši Prendkému ve výši 11.050,- Kč na vědomí.
 

RM schvaluje nákup 4 ks odpadkových košů na SPE se zásobníkem od firmy Mevatec s r.o., Chelčického 1228, 41301 Roudnice nad Labem za částku 12.469,50 Kč + nákup dalších 500 ks papírových sáčků a schvaluje jejich umístění tak, jak je navrhl EO.
 

RM schvaluje Pravidla pro přidělování bytů v č.p.27 v obci a k.ú.Řevnice. Pravidla jsou nedílnou součástí zápisu.
 

RM odvolává ze školské rady při Základní škole Řevnice zástupce města Řevnice pana Mgr. Tomáše Hromádku a jmenuje novým zástupcem města Řevnice ve školské radě pana Ing. Martina Sudka.
RM vyjadřuje panu Mgr.Hromádkovi poděkování za vykonanou práci.
 

 

Rada města č.64

(01.06.2012)

RM rozhodla, že ke dni 13.7.2012 ruší pracovní pozici samostatného odborného referenta ekonomicko-správního odboru Městského úřadu Řevnice obsazenou paní Danou Dušičkovou, která se tímto dle §52 písm. c) Zákoníku práce stává nadbytečným zaměstnancem.
 

RM schvaluje přijetí daru pro MŠ Řevnice od pana Ing. Jiřího Buchala, Herrmannova 120, Řevnice. Jedná se o fotoaparát Olympus VG 130, v ceně 2 490 Kč, který je určen výhradně k použití pro potřeby MŠ Řevnice.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM schvaluje objednání geodetických prací – vyhotovení geometrického plánu pro zákres lesní cesty k Lesnímu divadlu na pozemku parc.č. 3613/10 v obci a k.ú. za cenu 15.000,- Kč včetně DPH od společnosti Geoconsult s.r.o., IČ: 60277947, se sídlem Mníšecká 23, 252 30 Řevnice.
 

RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje sepsání smlouvy o náhradě případné škody způsobené stavebními pracemi souvisejícími se stavbou kanalizačního řadu s manžely Martinem a Jindřiškou Kolářovými, bytem Sochorova 871, 25230 Řevnice a ukládá EO nechat vypracovat smlouvu právníkem a zároveň pověřuje starostu jednáním se stavební firmou zajišťující stavbu v souladu se stavebním zákonem.
 

RM nesouhlasí s nabídkou pana Zdeňka Baláže, bytem Alšova 806, 25230 Řevnice na odkup části pozemku parc. č. 3441 v obci a k.ú. Řevnice za částku 200,- Kč/m2 a v případě, že nebude respektovat cenu v místě obvyklou, tj. 1000,- Kč/m2 bude pozemek nabídnut k odkupu dalším zájemcům.
 

RM schvaluje objednání auditu hospodaření za rok 2012 od firmy Audit Obce s.r.o. Příbram za částku 54 000,- Kč pro Mateřskou školu Řevnice, Základní školu Řevnice, Základní uměleckou školu Řevnice a město Řevnice.
 

RM ukládá EO provést výběrové řízení na obnovu gastro zařízení ve školní kuchyni dle návrhu vedení základní školy a prověření souběžnosti gastro zařízení a celkové kapacity energie pro možnost dodání nového zařízení a řešit u dodavatelů i možnost prodloužení záruky a pozáruční servis.
 

RM schvaluje Výzvu podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení k realizaci zakázky s názvem: „Výměna akumulačních kamen za vysokoúčinné kondenzační kotle na zemní plyn v ZŠ Řevnice čp. 901“ a ukládá EO udělat poptávku.
RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na Výměnu akumulačních kamen za vysokoúčinné kondenzační kotle na zemní plyn v ZŠ Řevnice čp. 901 ve složení: Libor Kvasnička, Jan Kadlec, Bohdana Slámová, Renata Henych, Alice Bečková.
 

RM doporučuje schválení dotace ze Středočeského kraje a uzavření smlouvy o dotaci na dokončení splaškové kanalizace zastupitelstvu města.
 

RM bere informaci o doplnění programu ZM o bod týkající spol. EKOS Řevnice s.r.o. a bod týkající se schválení dotace ze Středočeského kraje a uzavření smlouvy o dotaci na dokončení splaškové kanalizace na vědomí s tím, že tyto body budou zařazeny do programu přímo na jednání ZM a podklady odejdou v řádném termínu s ostatními podklady jednotlivým zastupitelům.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM ukládá jednateli vypsání výběrového řízení na funkci ředitele EKOS Řevnice, spol.s r.o.
 

RM v reakci na zápisy z rady školy a setkání důvěrníků konstatuje:
- Rada školy je dle školského zákona orgán, který má kontrolovat vedení školy a chod školy jako takové. Zastoupení v radě školy je jasně dané zákonem. Dle zákona nemohou zasahovat ani rodiče, ani zástupci za školu, do obsazení členů rady ze strany zřizovatele. Dále není v kompetenci rady školy řešení komunikace mezi zřizovatelem a zástupci zřizované organizace,
- setkání důvěrníků s vedením školy by se mělo zabývat chodem školy a řešením problémů spojených s výukou,
- pokud se ze strany rodičů vyskytne téma týkající se kompetence zřizovatele, které není schopno vedení školy zodpovědět, není problém se obrátit s dotazem na RM či starostu.
RM vyjadřuje nespokojenost s tím, jak ředitelka ZŠ Řevnice informuje veřejnost o záležitostech spadajících do kompetence zřizovatele školy.
RM požaduje, aby ředitelka projednávala tyto záležitosti standardně, v rámci pracovního pořádku.
RM žádá předložení zápisů z rady školy, a to od poslední volby rady včetně.
 

 

Rada města č.63

(25.05.2012)

Rada města souhlasí s koupí pozemku parc. č. 2974/23, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 a pozemku parc.č. 2974/27, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2, oba pozemky v obci a k.ú. Řevnice za kupní cenu 50,- Kč/m2 a doporučuje koupi těchto pozemku ke schválení zastupitelstvu města.
 

RM schvaluje Nápravné opatření k výsledku hospodaření města Řevnice za rok 2011a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení.
 

RM schvaluje RO č.1/2012 ve výši 68 165,34 Kč na straně příjmů i na straně výdajů a doporučuje jej Zastupitelstvu města Řevnice ke schválení. Rozpočtové opatření č. 1/2012 je nedílnou přílohou zápisu.
 

RM projednala a schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2011. Závěrečný účet je nedílnou součástí tohoto usnesení. RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet za rok 2011.
 

RM schvaluje tento program zasedání Zastupitelstva města Řevnice č. 12, které se bude konat dne 11.června 2012 od 19.00 hodin v budově Zámečku:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti RM
4) Zpráva o činnosti FV
5) Zpráva o činnosti KV
6) Nápravné opatření k Závěrečnému účtu hospodaření města Řevnice za rok 2011
7) Rozpočtové opatření č.1/2012
8) Závěrečný účet hospodaření města Řevnice za rok 2011
9) Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost – část pozemku parc.č. 1356 - ČEZ Distribuce, a.s.
10) Směna pozemků – JUDr. Buriánová
11) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2123/10 v obci a k.ú. Řevnice do majetku města
12) OZV č.1/2012 - o zakládání, údržbě a ochraně veřejné zeleně na území města Řevnice
13) OZV č.2/2012- o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
14) Zrušení usnesení ze ZM č.7 ze dne 19.9.2011 pod bodem č.13) a ze ZM č.9 ze dne 19.12.2011 pod bodem č.10) – bezúplatný převod podružných kanalizačních řadů, čerpacích šachet a čerpadel v lokalitě „Pod tratí“ a v lokalitě „Za vodou“ z majetku města Řevnice na majitele jednotlivých nemovitostí připojených na tlakovou kanalizaci
15) Koupě pozemků parc. č. 2974/23 a parc. č. 2974/27 – ul. Slunečná
16) Rekonstrukce montážní jámy – HZS – uvolnění fin.prostředků z Fondu oprav a tech. zhodnocení budovy č.p.174

17) Výběrové řízení na prodej budovy č.p.2 a přilehlé nemovitosti v obci a k.ú. Řevnice - informace
18) Různé
19) Závěr
 

RM ukládá EO zajištění statického posudku na ukotvení nového rámu montážní jámy v garáži HZS.
 

RM schvaluje pronájem Lesního divadla pro pořádání jazzového koncertu Laca Decziho od 19.00 hodin panu Štefanu Oršošovi za částku 4.000,- Kč + 20% DPH.
 

RM schvaluje obecně závaznou vyhlášku OZV č.2/2012 o zakládání, údržbě a ochraně veřejné zeleně na území města Řevnic a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení. OZV č.2/2012 je nedílnou součástí usnesení.
 

RM schvaluje obecně závaznou vyhlášku OZV č.3/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností na území města Řevnic a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení. OZV č.3/2012 je nedílnou součástí usnesení.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemcích parc. č. 1918/2, 1721/1, 1721/3, 1873/2, 1873/1 a 1815 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 2 dne 15.11.2010 ve výši 55.200,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013932/VB01.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN k pozemku parc. č. 1918/2 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 2 dne 15.11.2010 ve výši 59.600,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013319/VB01.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN - kabelového vedení NN a 1ks rozpojovací skříně - k pozemkům parc. č. 1054/2, 1151/3 a 3619/14 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 44.600,-Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014355/VB01.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN - kabelového vedení NN - k pozemkům parc. č. 2322/1, parc. č. 2322/2, parc. č. 2382 a parc. č. 2406/2 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 35.400,- Kč (bez DPH) a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002179/1.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN k pozemku parc. č. 3211/1 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Říční) ve vlastnictví města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 8.000,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6002501/01.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to k pozemku parc. č. 423/3 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 3.400,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
 

 

Rada města č. 62

(18.05.2012)

RM schvaluje výjimku z velikosti pozemku o výměře 510 m2 v obci a k.ú. Řevnice na stavbu RD rodičů pana Mgr.Štěpána Skripnika.
 

RM ukládá tajemnici nechat vypracovat ještě návrh kupní smlouvy a teprve pak zveřejnit záměr prodeje domu č.p.2 a přilehlých nemovitostí, včetně podmínek výběrového řízení a kupní smlouvy.
 

RM bere informaci na vědomí s tím, že do rozpočtu na rok 2012 nebyly zahrnuty finanční prostředky na příspěvky poskytované organizacím pracujícím s mládeží, a pokud město obdrží finanční prostředky od Ministerstva financí ČR jako příděl z výtěžku z loterijních a sázkových her, tak navrhne způsob jeho přerozdělení do oblasti sportu a kultury.
 

RM bere informaci na vědomí s tím, že do rozpočtu na rok 2012 nebyly zahrnuty finanční prostředky na příspěvky poskytované organizacím pracujícím s mládeží, a pokud město obdrží finanční prostředky od Ministerstva financí ČR jako příděl z výtěžku z loterijních a sázkových her, tak navrhne způsob jeho přerozdělení do oblasti sportu a kultury.
 

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, která byla uzavřena dne 2.6.2010 mezi městem Řevnice a manželi Martinem a Marcelou Součkovými, Švabinského 1171, Řevnice.
 

RM schvaluje přijetí daru pro ZŠ Řevnice,  a to písanek, sad uvolňovacích cviků, plakátů a záložek pro výuku písma Comenia Script v celkové hodnotě 43.850,- Kč od paní Ing. Liby Janebové z firmy INTERFLON Czech s.r.o., Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5, IČ: 43002056, za účelem vybavit žáky 1., 2. a 3. tříd potřebnými pomůckami k výuce písma Comenia Script.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene umístění, provozování, údržby a oprav podzemního telekomunikačního vedení v pozemcích parc.č. 249 a parc.č. 248/3 v obci a k.ú. Řevnic (ul. Pražská) ve vlastnictví Města Řevnice pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a.s za jednorázovou úplatu ve výši 6.400,-Kč bez DPH a dále schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
 

RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2689/16 v obci a k.ú. Řevnice o velikosti cca 200 m2 panu Štěpánu Oršošovi, IČ: 61012441, Sochorova 629, 252 30 Řevnice za nájemné ve výši 3.000,-Kč/měsíc a uzavření nájemní smlouvy.
 

RM schvaluje pana Petra Knappa, bytem Bezdědice 31, 26724 Hostomice, IČO:75514168, jako nejvýhodnějšího dodavatele na opravu WC v areálu Lesního divadla v Řevnicích za částku 31.667,- Kč bez DPH.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s paní Kateřinou Červenou, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 45, 252 30 Řevnice, jejímž předmětem je bezplatná výpůjčka části pozemků parc. č. 2123/3, parc. č. 2123/4, parc. č. 3725/24 a parc. č. 3725/19 v obci a k. ú. Řevnice o přibližné velikosti 350 m2 za účelem užívání jako pastvina pro koně.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá EO řešit opravu motoru.
 

 

 

Rada města č. 61

(11.05.2012)

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy s pí Ondrášovou Růženou, bytem U Rokle 611, 25229 Dobřichovice a přijímá od ní sponzorský dar ve výši 500,- Kč.
 

RM schvaluje nájemné pro Dětskou lidovou muziku Notičky ve výši 1.500,- Kč za jedno představení na hru Ať žijí duchové ve dnech 31.5. - 3.6.2012 v Lesním divadle.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 2123/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 190 m2 z majetku Středočeského kraje do majetku města Řevnice a doporučuje tento převod zastupitelstvu města ke schválení.
 

RM bere informaci na vědomí s tím, že do rozpočtu na rok 2012 nebyly zahrnuty finanční prostředky na příspěvky poskytované organizacím pracujícím s mládeží a pokud město obdrží finanční prostředky od Ministerstva financí ČR jako příděl z výtěžku z loterijních a sázkových her, tak navrhne způsob jeho přerozdělení do oblasti sportu a kultury.
 

RM ukládá EO zajistit nákup 5 ks košů na psí exkrementy a předložit RM ke schválení návrh na jejich umístění po městě.
 

 

 

Rada města č. 60

(04.05.2012)

Rada města schvaluje záměr odprodeje části pozemku parc. č. 1356 o výměře cca 27 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za účelem umístění transformační stanice, ukládá SO zveřejnit tento záměr na úřední desce a doporučuje zastupitelstvu města tento prodej a uzavření příslušné smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ke schválení.
 

RM trvá na svém původním rozhodnutí, tj. záměru pronajmout za účelem poskytování drobných služeb občanům pouze část pozemku parc. č. 2689/16 o výměře cca 15 m2 (část k perónu).
 

Rada města ukládá starostovi vyřešit prodej pozemků parc.č. 3441 a 3442 v obci a k.ú. Řevnice v co nejkratším termínu.
 

RM bere na vědomí informaci o tom, že KÚ Středočeského kraje – odbor životního prostředí a zemědělství bere na vědomí bez připomínek Plán odpadového hospodářství města Řevnice.
 

RM schvaluje žádost Oddílu radiového orientačního běhu Fox-club Praha o povolení pořádání závodu v orientačním běhu v lese v termínu 13.-14.10.2012 od 9:00-16:00 hodin s tím, že bude zabezpečen bezproblémový průběh akce a proveden následný úklid, zabezpečené technické a hygienické zázemí celé akce. RM zároveň povoluje v rámci akce vjezd do lesa pro 4 automobily za účelem obsluhy kontroly – jejich SPZ budou dodatečně nahlášeny.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici pokračovat v započatých jednáních ohledně odkupu pozemku parc.č. 2472 v obci a k.ú. Řevnice.
 

RM ukládá tajemnici, zaslat Návrh výběrového řízení na prodej domu č.p.2 a přilehlých pozemků, který předložil a upravil p. Zavadil ještě jednou Komisi pro prodej nemovitostí města Řevnice k vyjádření, po jejich odsouhlasení jej poslat k vyjádření právníkovi a následně rozeslat pro informaci zastupitelům.
 

 

 

Rada města č. 59

(27.04.2012)

Rada města schvaluje, aby byl byt č. 2 v přízemí budovy č.p. 27 v případě, že bude uvolněn, pronajat paní Monice Kučerové, zaměstnankyni Městského úřadu Řevnice.
 

Rada města bere na vědomí informaci o výsledku aktuálního dotazníku učitelů Základní školy Řevnice, který je každoroční součásti autoevaluace školy.
 

Rada města schvaluje za pronájem Lesního divadla společnosti Latinum s.r.o. pro pořádání koncertu hudební skupiny Kašpárek v rohlíku nájemné 6.000,- Kč/den.
 

Rada města souhlasí v případě, že dojde k realizaci směny části pozemku parc. č. 1762/2 ve vlastnictví JUDr. Buriánové za část pozemku parc. č. 1762/1 (oddělených na základě geometrického plánu č. 1620-53/2010) ve vlastnictví města Řevnice, s oplocením části pozemku parc. č. 1762/2 o výměře 140 m2 a části pozemku parc. č. 1762/1 o výměře 92 m2 tak, aby se oba pozemky staly součástí stávající zahrady RD č.p. 496 – viz. plánek a dále se stavbou dřevěného přístřešku pro dvě osobní auta, jízdní kola a palivové dřevo na pozemku parc. č. 1762/2 o výměře 140 m2, případně pozemku parc. č. 1762/1 o výměře 92 m2.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení STL plynovodní přípojky v pozemku parc. č. 1597 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Švabinského) pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 7.000,- Kč (bez DPH) a uzavření třístranné Smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným RWE GasNet, s.r.o. a investorem Martinem Součkem.
 

Rada města schvaluje návrh směnné smlouvy, jejímž předmětem je směna pozemků v obci a k.ú. Řevnice: parc.č. 1918/1 o výměře 30m2, parc.č. 1962/3 o výměře 176m2, parc.č. 1962/5 o výměře 151m2, parc.č. 1962/4 o výměře 45m2, parc.č. 1963/1 o výměře 17m2, parc.č. 1963/3 o výměře 291m2, parc.č. 1963/4 o výměře 26m2, parc.č. 1788/1 o výměře 253m2, 1963/9 o výměře 263m2, parc.č. 1963/15 o výměře 20m2, parc. č. 1963/14 o výměře 234m2, parc. č. 1963/13 o výměře 326m2, parc. č. 1963/12 o výměře 181m2, parc. č. 1721/9 o výměře 29m2, parc. č. 1762/13 o výměře 60m2 oddělený geometrickým plánem č. 1620-53/2010 ze dne 14.10.2010, parc.č. 738 o výměře 893m2, parc.č. 758 o výměře 945m2, parc. č. 2877/15 o výměře 362m2, 2947/16 o výměře 272m2 ve vlastnictví JUDr. Aleny Buriánové za pozemky v obci a k.ú. Řevnice: parc.č. 3606 o výměře 293m2, parc.č. 3605/5 o výměře 739m2, parc.č. 3605/2 o výměře 50m2, parc.č. 3605/4 o výměře 417m2, parc.č. 3604/1 o výměře 16m2, parc.č. 3599/38 o výměře 37m2, parc.č. 3599/25 o výměře 13565 m2, parc.č. 3599/28 o výměře 4348m2, parc.č. 3603/4 o výměře 136m2, pozemek parc.č. 1762/1 o výměře 92m2 oddělený geometrickým plánem č. 1620-53/2010 ze dne 14.10.2010, pozemek parc.č. 3602/6 o výměře 25m2 ve vlastnictví Města Řevnice a doporučuje zastupitelstvu města uzavření směnné smlouvy ke schválení.
 

Rada města schvaluje výpůjčku částí pozemků parc. č. 2123/3, 2123/4, 3725/24 a 3725/19 o přibližné velikosti 350 m2 paní Kateřině Červené jako pastvinu pro koně a požaduje vyvěsit záměr na úřední desku.
 

Rada města souhlasí s tím, aby Základní umělecká škola Řevnice přijala finanční dar od firmy EUROVIA CS a.s. ve výši 10.000,- Kč na podporu výtvarné dílny.
 

 

 

Rada města č.58

(19.04.2012)

RM schvaluje nulový hospodářský výsledek činnosti ZŠ Řevnice za rok 2011.
 

RM ukládá EO provést výběrové řízení na nákup nového zařízení školní jídelny s tím, že vše bude hrazeno z rozpočtu ZŠ Řevnice.
 

RM souhlasí s návrhem EO na osazení náměstí Krále Jiřího z Poděbrad dopravními značkami a finanční rozvahou na realizaci této akce včetně dopadu na rozpočet města.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM schvaluje uzavření partnerské smlouvy bez finančního příspěvku týkající se propagace a šíření výstupů projektu poradenského centra v Dobříši, jehož cílem je poskytnout komplexní odborné poradenství především ženám na a krátce po rodičovské dovolené, které začínají podnikat a vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, poskytnout jim v začátcích podporu a rozvinout jejich podnikatelský záměr.
 

RM nesouhlasí s tím, aby byla odprodána část pozemku parc. č. 216 o niž požádal pan Suk, aby si rozšířil pozemek v jeho vlastnictví parc. č. 212/3 v obci a k.ú. Řevnice.
 

RM schvaluje navýšení závazného ekonomického ukazatele - elektrická energie (kap. 5154) - na částku 60.000,- Kč.
 

RM schvaluje firmu: Ing. Jakub Dvořák, V boroví 196, 252 28 Černošice, IČ 6101598 jako dodavatele na zpracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, vč. administrace schváleného projektu – projekt „Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy Řevnice“ za částku 425.000,- Kč.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou: Ing. Jakub Dvořák, V boroví 196, 252 28 Černošice, IČ 6101598 jako dodavatelem na zpracování žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, vč. administrace schváleného projektu – projekt „Stavební úpravy a přístavba Mateřské školy Řevnice“ za částku 425.000,- Kč.
 

RM schvaluje natáčení pořadu TV Prima „Česko na talíři“ dne 24.4.2012 v lokaci před budovou Zámečku s tím, že bude televiznímu štábu umožněno připojení na elektřinu pro zajištění osvětlení, zajištěna místnost jako zázemí pro moderátorku, WC a občané informováni o akci prostřednictvím sms a webových stránek města.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajištění vodohospodářské infrastruktury města Řevnice ze dne 30.6.2010 uzavřené mezi Městem Řevnice a EKOS Řevnice, spol. s r.o. , jehož předmětem je stanovení výše nájemného za užívání vodovodu, kanalizace a ČOV ve výši 33.300,- Kč za kalendářní měsíc a pověřuje podpisem dodatku místostarostu města pana Jana Hrušku.

 

Rada města č. 57

(13.04.2012)

RM schvaluje záměr prodeje č.p.2 a přilehlých nemovitostí, včetně podmínek veřejného výběrového řízení dle materiálu zpracovaného Komisí pro prodej nemovitostí města Řevnice ze dne 29.11.2011 a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. Záměr prodeje, včetně podmínek je nedílnou součástí usnesení.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici zajistit nápravná opatření.
 

RM bere na vědomí informaci a doporučuje Zastupitelstvu města zrušit usnesení ze ZM č.7 ze dne 19.9.2011 pod bodem č.13) a ZM č.9 ze dne 19.12.2011 pod bodem č.10) – Bezúplatný převod podružných kanalizačních řadů, čerpacích šachet a čerpadel pořízených s podporou Státního fondu životního prostředí ČR v lokalitě „Pod tratí“ z majetku města Řevnice na majitele jednotlivých nemovitostí připojených na tlakovou kanalizaci dle seznamu, který je nedílnou součástí usnesení“.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 1151/1 a parc. č. 1151/2 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 1.600,- Kč (bez DPH) a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012395/1.
 

RM schvaluje bezplatné povolení záboru veřejného prostranství dne 1. května 2012 pro SDH Řevnice na tradiční hasičský majáles, který se bude konat na nám. Krále Jiřího z Poděbrad v úseku místních komunikací od restaurace U Rysů, kolem autobusové zastávky až po dům pana Kavana a to od 6.00 hodin do 15.00 hodin a krátkodobý zábor chodníku v čase od 11.00 hodin do 12.00 hodin v úseku budovy MÚ po bývalou prodejnu drogerie pana Klápy. Průchod pro pěší bude zajištěn.
RM schvaluje bezplatné zapůjčení souprav skládacích laviček a stolů na 1.5.2012 pro SDH na tradiční hasičský majáles.
RM ukládá EO zajištění 2 ks mobilních WC pro SDH na 1.5.2012 na tradiční hasičský majáles.
RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.500,- Kč pro SDH Řevnice na pořádání tradičního hasičského majálesu dne 12.5.2012 na úhradu poloviny nákladů na vystupující hudbu.
 

RM bere informaci na vědomí, nemá námitek proti stavbě přístřešku u rekreačního objektu č.e.0228 na pozemku parc.č. 2870/1 v obci a k.ú. Řevnice, povodňový plán byl projednán v PK a ta požaduje založit povodňový plán do podkladů pro potřeby povodňové komise.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy na roznášku časopisu Ruch s firmou Gordica communication s.r.o., Nerudova 202, Řevnice, IČ: 26732785 od 1.5.2012 za částku 950,- Kč + DPH.
 

RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1271/1 a to prostor mezi č.p. 29 (tzv. Zámeček) a č.p. 1060 (objekt České pošty, s.p.) a č.p. 1100 (Bening), okolí budovy č.p. 29, prostor parkoviště vedle budovy nákupního střediska č.p. 929 a prostor za budovou bez. č.p. na pozemku parc. č. 1266 v obci a k.ú. Řevnice za 1,- Kč na den 1.5., 2.6. a 6.7.2012 pro akce: Svátek práce, Mezinárodní den dětí a CESTY 2012 pro pí Hrabákovou, IČ: 62989910, Líšnice 56, PSČ: 252 10 s tím, že prostory budou po akci řádně uklizeny.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

 

 

Rada města č. 56

(06.04.2012) 

RM povoluje natáčení před budovou Zámečku pro potřeby vzniku krátkého studentského filmu ve dnech 14.4.-15.4.2012 pí Klecanské.
 

RM schvaluje přesun finančních prostředků z příjmů školy ve výši 150.000,- Kč do výdajů na paragraf 5021.
 

RM schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o místních poplatcích a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení.
 

RM schvaluje Program na ZM č.11 dne 16.4.2012 takto:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Statut fondu oprav technického zhodnocení objektu č.p.27- dodatek č.1
7. Statut fondu oprav technického zhodnocení objektu č.p.928- dodatek č.1
8. Statut fondu oprav technického zhodnocení objektu č.p.29- dodatek č.1
9. Statut fondu oprav technického zhodnocení objektu č.p.174- dodatek č.1
10. Schválení zástupce města Řevnice v Honebním společenstvu Řevnice a Lety
11. Návrh změny hranic katastrálního území – lokalita Vrážka – p. Masnerová
12. Obecně závazná vyhláška č.1/2012 – o místních poplatcích
13. Rekonstrukce montážní jámy v objektu č.p.174 – HZS
14. Žádost o dotaci na Ministerstvo financí ČR - PAP
15. Různé
16. Závěr
 

RM souhlasí s pořádáním cyklistických závodů Trans Brdy Maraton 2012 dne 28. dubna 2012 a Winter Brdy Maraton 2012 dne 17. listopadu 2012, které bude pořádá Trans Brdy o.s. Lety zastoupené předsedou panem Jiřím Hudečkem, za podmínky, že po akci bude vše řádně uklizeno a uvedeno do pořádku a během akce bude zajištěna bezpečnost účastníků i diváků.
 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 19.11.2009 mezi Městem Řevnice a Základní školou Řevnice.
 

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu pro důchodce a tělesně postižené občany ke dni 30.4.2012 s paní Annou Krbcovou.
 

RM schvaluje přidělení bytu č. 213 v č.p. 928 paní Anně Krbcové a uzavření nájemní smlouvy od 1.5.2012.
 

RM schvaluje přidělení bytu č. 207 v č.p. 928 manželům Ivo a Věře Cetlovým a uzavření nájemní smlouvy od 1.5.2012.
 

Rada města schvaluje bezplatné zřízení věcného břemene strpění, umístění, zřízení a provozování kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 623 umístěné v pozemku parc. č. 81 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Školní) ve vlastnictví Města Řevnice, pro stranu oprávněnou - manžele PhDr. Jiřího Štočka a Mgr. Radku Štočkovou, oba trvale bytem U Jezera 16, 155 00 Praha 5 - a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení STL plynovodní přípojky v pozemku parc. č. 770 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Legií) pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 4000,- Kč (bez DPH) a uzavření třístranné Smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným RWE GasNet, s.r.o. a investorem Dominikem Boorem.
 

RM - ukládá EO připravit finanční rozvahu na opravu WC v areálu Lesního divadla a předložit ji na další jednání RM.
 

RM ukládá tajemnici nechat prověřit stav stromů na pozemku Lesního divadla a zajistit potřebné ošetření tak, aby nedošlo k ohrožení osob ani majetku zdržujících se v areálu Lesního divadla v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 

RM schvaluje povolení údržby – nátěr neutrálním lakem a zútulnění klubovny a povoluje obnovu dřevěné části vstupní strany Lesního divadla – budova WC, občerstvení a kasy na náklady Divadelního spolku Řevnice.
 

RM schvaluje a povoluje výměnu okapů na budově klubovny, úpravy interiéru – nová podlahová krytina, nové tapety, celková očista opět na náklady Divadelního spolku Řevnice s tím, že nedojde k porušení statiky, technického vzhledu či využití budovy.
 

RM schvaluje záměr rekonstrukce montážní jámy v objektu č.p.174 – HZS s tím, že tato rekonstrukce bude hrazena z Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p.174 a doporučuje tento záměr Zastupitelstvu města ke schválení.
 

RM souhlasí se záměrem navýšení kapacity školní jídelny a ukládá ředitelce ZŠ a EO zpracovat podklady související s vybavením školní jídelny s ohledem na rozpočet města.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM ukládá EO osadit náměstí 4 dopravními značkami s možností parkování pouze 2 hodiny. Za tím účelem město připraví a projedná možnost zakoupení papírových parkovacích hodin, které si za okno vloží majitel zaparkovaného vozidla.
 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci na PAP – Pomocný analytický přehled na Ministerstvo financí ČR a doporučuje ZM podání této žádosti ke schválení.
 

RM revokuje usnesení RM č.53 ze dne 9.3.2012 pod bodem 8) a ruší výběrového řízení na organizování veřejné zakázky v otevřeném řízení pro Město Řevnice k zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství.
 

 

Rada města č.55

(26.3.2012)

RM schvaluje Protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly za rok 2011 na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 522/1991Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 20. března 2012 na MŠ Řevnice.
 

RM schvaluje Protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly za rok 2011 na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 522/1991Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 21. března 2012 na ZŠ Řevnice.
 

RM požaduje dodat upravený rozpočet ZŠ Řevnice – rozpočtové opatření a plán, z kterých paragrafů dojde na straně výdajů k přesunu finančních prostředků z příjmů školy ve výši 150.000,- Kč do výdajů na paragraf 5021.
 

RM souhlasí se spoluprací na možných úpravách a vylepšeních v Lesním divadle po dobu konání festivalu Porta 2012 a schvaluje uzavření nájemní smlouvy ve výši 21.000,- Kč pro pořadatele Porty.
 

RM schvaluje hospodářský výsledek MŠ Řevnice za rok 2011 ve výši + 166,04 Kč a souhlasí s převedením této částky do rezervního fondu.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Středočeským krajem, jejímž předmětem je zřízení práva věcného břemene uložení splaškové kanalizace v pozemku parc č. 2123/10 v obci a k.ú. Řevnice (část ulice U Prodejny), který je ve vlastnictví Středočeského kraje.
 

Rada města schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 2689/16 v obci a k.ú. Řevnice (vedle budovy nádraží) o výměře cca 200 m2 za účelem poskytování drobných služeb občanům a ukládá SO tento záměr zveřejnit.
 

Rada města schvaluje uzavření Rámcové smlouvy o spolupráci při uplatňování a vymáhání exekučních titulů s advokátem JUDr. Ing. Pavlem Novákem, Ph.D. a soudním exekutorem JUDr. Ivanem Erbenem.
 

Rada města schvaluje pronájem bytu v č.p. 2 případnému nájemci na dobu do 31.12.2012.
 

Rada města souhlasí se změnou katastrální hranice Města Řevnice v lokalitě „Vrážka“ a požaduje předložit
návrh změny katastrálního území Zastupitelstvu města Řevnice.
 

RM rozhodla, že Město Řevnice vzhledem k nedostatečné kapacitě Mateřské školy Řevnice nebude dle § 179 odst. 2b) zákona č. 561/2004 Sb. uzavírat smlouvy s okolními obcemi o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Řevnice.
 

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy a přijetí finančního daru ve výši 1.000,- Kč od pana Libora Kvasničky.
 

RM schvaluje Libora Kvasničku jako zástupce Města Řevnice do Honebního společenství Řevnice a Lety namísto dosavadního zástupce města pana Miroslava Cvancigera a doporučuje tuto změnu Zastupitelstvu města ke schválení.
 

 

Rada města č.54

(19.3.2012)

RM schvaluje Protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 522/1991Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 16. března 2012 na ZUŠ Řevnice.
 

RM schvaluje návrh Jednacího řádu zastupitelstva města s tím, že bude projednán na pracovní schůzce zastupitelů a konečná verze bude předložena na dalším jednání zastupitelstva města ke schválení.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o nájmu bytu pro důchodce a tělesně postižené občany ke dni 30.4.2012 s paní Jaroslavou Krčálovou a ukládá sociální komisi provést výběr nového nájemníka.
 

RM uděluje souhlas s přijetím daru od Obce Lety ve výši 20.000,- Kč, který je účelově vázán na nákup nábytku pro žáky 1. třídy – zmíněná částka by navýšila paragraf 5137 rozpočtu.
RM souhlasí s přijetím daru ve výši 5.000,- Kč od obce Lety.
 

 

 

Rada města č.53

(09.03.2012)

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Statutu Fondu oprav technického zhodnocení objektu č. p. 27 a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. Návrh Dodatku č. 1 je přílohou usnesení.
 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Statutu Fondu oprav technického zhodnocení objektu č. p. 928 a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. Návrh Dodatku č. 1 je přílohou usnesení.
 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Statutu Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 29 (budova Zámečku) Města Řevnice a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. Návrh Dodatku č. 1 je přílohou usnesení.
 

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Statutu Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 174 města Řevnice a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. Návrh Dodatku č. 1 je přílohou usnesení.
 

RM ukládá tajemnici připravit návrh Jednacího řádu zastupitelstva města s ohledem na zprovoznění zvukového záznamu a následně ho zaslat zastupitelům k vyjádření s termínem do konce měsíce března tak, aby všechny jejich připomínky mohly být zakomponovány do návrhu a tento mohl být předložen ke schválení na dalším jednání Zastupitelstva města.
 

RM schvaluje zrušení Vnitřního předpisu města č.3/2011 - Ceník kopírovacích prací, schválený Radou města č.15 dne 8.2.2011.
 

RM schvaluje výběr firmy VICTORY CONSULTING s.r.o., se sídlem: Sokolovská 366/84, Praha 8, na organizování veřejné zakázky v otevřeném řízení pro Město Řevnice k zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství za částku 40.000,- Kč bez DPH.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici zaslat žádost o odprodej pozemku parc.č. 2472 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 1076 m2 majiteli pozemku, kterým je Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město, 110 00 k rukám vedoucí oddělení prodeje majetku Ing. Haně Hoserové (hoserova@szdc.cz).
 

RM schvaluje hospodářský výsledek ZUŠ Řevnice za rok 2011 ve výši 82.069,37 Kč a souhlasí s přerozdělením této částky ve výši 40.000,- Kč do fondu rezerv a 42.069,37 Kč do fondu odměn. RM bere na vědomí informaci o překročení závazného ukazatele paragrafu 5153 – za plyn o 29.902,- Kč (překročení hrazeno z provozních prostředků školy). Závazný ukazatel byl ve výši 86 000 Kč, k překročení došlo z důvodu navýšení kapacity školy, rozšíření výuky do přízemních prostor Zámečku a přechodu Města Řevnice k jinému dodavateli.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou VMS projekt s.r.o., IČ: 273 94 361, DIČ: CZ27394361, se sídlem: Novorossijská 16, Praha 10 – Vršovice, jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby pro stavební řízení „Přístavba a rekonstrukce Mateřské školy Řevnice“ a její doplnění pro výběr zhotovitele stavby, včetně provedení odborných činností souvisejících s provedením díla dle této smlouvy.
 

RM neschvaluje žádost pí Nešťákové, nájemkyně bytu č.4 v č.p. 27 o výměnu koberců a jejich náhradu za linoleum z fondu oprav.
 

RM schvaluje žádost pana Šplíchala o zmírnění poplatku z tří reklamních tabulí pro firmu Foto Šplíchal a stanoví cenu za ně pro rok 2012 ve výši 5.000,- Kč.
 

RM schvaluje uzavření Dodatku č.2 k obchodní smlouvě s firmou Edenred CZ s.r.o., Na Poříčí 1076/5, Praha 1 o zajištění stravování formou poukázek Ticket Restaurant.
 

RM ukládá EO podat výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na zakázku: Zpracování žádosti o dotaci vč. dotačního managementu projektu „Rekonstrukce a přístavba a Mateřské školy Řevnice“.
 

 

Rada města č. 52

(02.03.2012)

Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3479/1 o velikosti cca 132 m2v obci a k.ú. Řevnice manželům Martinu a Haně Kolářovým za nájemné dle platného Ceníku za pronájem pozemků nesloužících k podnikání ve výši 28,-Kč/m2/rok.
 

Rada města schvaluje, aby prostory uvolněného bytu v č.p. 600 využívala počínaje 5.3.2012 Základní škola Řevnice pro potřeby školy a ukládá správnímu odboru upravit v tomto smyslu smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi městem Řevnice a Základní školou Řevnice.
 

Rada města schvaluje napojení vytápění prostor uvolněného bytu v č.p. 600 na školní kotelnu.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

Rada města bere informaci na vědomí.
 

RM ukládá SO připravit podklady ohledně možnosti využití pozemku vedle budovy ČD k instalaci prodejního stánku a prověření existence uzavření nájemních smluv na tyto pozemky.
 

RM neschvaluje finanční příspěvek pro Letopiseckou komisi na vydání publikace „Historická procházka po řevnickém náměstí“. Jednotliví radní přispějí na vydání publikace z vlastních finančních prostředků.
 

RM schvaluje přijetí daru ZŠ Řevnice od pana Rastislava Súlovského, který hodlá škole věnovat počítač pro běžné užívání ve třídě 3. B. Jedná se o PC DELL Optiplex GX 620 v hodnotě 3.500,- Kč.
 

RM schvaluje Vnitřní předpis č.2/2012 – Ceník a postup při používání zařízení ve vlastnictví města Řevnice s účinností od 21. 2. 2012.
 

RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu, na základě které je ukončeno k 29.2.2012 užívání bytu v budově č.p. 600 manželi Mgr. Janou a Petrem Nešťákovými.
 

RM schvaluje vítěze výběrového řízení, na PD ke SP a zajištění SP pro akci Stavební úpravy a rozšíření MŠ Řevnice, firmu VMS projekt s.r.o., Novorossijská 16, 100 00 Praha 10 - Vršovice, IČ: 27394361, tel. 267316166
 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o zajištění vodohospodářské infrastruktury města Řevnice ze dne 30.6.2010 uzavřené mezi Městem Řevnice a EKOS Řevnice, spol. s r.o. a pověřuje podpisem Dodatku místostarostu města pana Jana Hrušku.
 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě o nájmu movitých věcí uzavřené mezi Městem Řevnice a společností EKOS Řevnice, spol. s r.o. a pověřuje podpisem dodatku místostarostu města pana Jana Hrušku.
 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úschově věci uzavřené mezi Městem Řevnice a Mgr. Vladimírem Plachtou dne 12. 7. 2011.
 

RM ukládá místostarostovi a tajemnici zajistit zařízení umožňující pořízení zvukového záznamu z jednání Zastupitelstva města.
 

Rada města č. 51

(15.2.2012)

Rada města Řevnice odvolává z funkce jednatele společnosti EKOS Řevnice, spol. s.r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828 pana Ing. Václava Zdráhala. Identifikace byla ověřena dle občanského průkazu na místě pí JUDr.Novotnou.
 

Rada města Řevnice jmenuje jednatelem společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828 pana Libora Kvasničku. Identifikace byla ověřena dle občanského průkazu na místě pí JUDr. Novotnou.
 

RM odkládá schválení hospodářského výsledku společnosti EKOS Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice, IČ: 47551828 za rok 2011 na dobu po provedení auditu hospodaření.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM schvaluje Vnitřní předpis č.1/2012 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, kterým se ruší vnitřní předpis č.6/2011 ze dne 19.9.2011.
 

RM ukládá EO zpracovat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace potřebné k podání žádosti o dotaci na přístavbu a rekonstrukci MŠ Řevnice.
 

RM schvaluje komisi pro výběr zpracovatele projektové dokumentace na přístavbu a rekonstrukci MŠ Řevnice ve složení: Libor Kvasnička, Jan Kadlec, Bohdana Slámová.
 

 

 

Rada města č.50

(13.2.2012)

RM schvaluje úpravu vstupu do lékárny dle upraveného projektu ze dne 2.2.2012.
 

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a přijímá dar od pana Martina Homoly ve výši 500,- Kč.
 

RM schvaluje přijetí finančního daru pro ZŠ Řevnice ve výši 10.000,- Kč od Nadace Pangea na projekt „Být aktivní – Být zdravý“ jako podporu na realizaci projektu, jež proběhne ve dnech 2-4. dubna 2012.
 

RM schvaluje vyřazení kopírky Canon, inv.č. 200334, která byla v majetku ZŠ Řevnice od roku 2000. Její pořizovací cena byla 48.787,- Kč a v současné době ji má ZŠ ve výpůjčce.
 

RM ukládá EO projednat s panem Dubnem umístění stánku na prodej zmrzliny u obchodního domu v Řevnicích a napojení stánku na elektřinu, vodovodní řad a kanalizaci.
 

RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování veřejného vodovodu v pozemcích parc. č. 3722/6, parc. č. 3721/4 a parc. č. 3721/2 v obci a k.ú. Řevnice (lokalita Vrážka) pro oprávněného - obec Zadní Třebaň a uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
 

RM schvaluje uzavření smluv na pronájem Lesního divadla se spol. MMC Praha, spol. s.r.o., Na Cihelně 448/36, 159 00 Praha 5, IČ: 61060445 na den 22.-24.6.2012 pro konání Rockového slunovratu za částku
5.000,- Kč a na den 24.8.-1.9.2012 pro konání 6 představení Lesních slavností divadla a jednoho dětského představení v částce 60.000,- Kč.
 

RM schvaluje Výzvu podání nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: „Organizování veřejné zakázky v otevřeném řízení pro Město Řevnice – Zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství“ a ukládá EO udělat poptávku.
 

RM schvaluje komisi pro výběr nejvhodnějšího uchazeče na Organizování veřejné zakázky v otevřeném řízení pro Město Řevnice ve složení: Libor Kvasnička, Jan Kadlec, Bohdana Slámová.
 

RM schvaluje předložený návrh zpracovaný Ing. Janem Kubrichtem – Geoconsult, s.r.o, Mníšecká 23, 252 30 Řevnice - číslo plánu 1739-16/2012 oddělovacího geometrického plánu pro rozdělení pozemku a výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí pro pozemky parc. č. 214/1, 214/2, 215/1, 215/2, 216/1, 216/2 a 216/3 vše v obci a k.ú. Řevnice, ve kterém je zakreslen chodník o šířce 1,5m, tak jak to požadovala RM č.48 ze dne 17.1.2012 a ukládá tajemnici nechat podle zadání plán dokončit.
 

RM schvaluje Smlouvu o dílo s panem Ing. Zdeňkem Kumstou, IČ: 714 551 59, M. Pujmanové 1755, 251 01 Říčany, na zpracování znaleckého posudku na stanovení nákladového nájemného pro dům č.p. 928 v obci a k.ú. Řevnice za částku 20.000,- Kč.
 

Rada města č. 49

(31.01.2012)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápise z RM č. 48 s termínem byly splněny.
 

RM schvaluje závazné ekonomické ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací: Základní škola Řevnice, Základní umělecká škola Řevnice a Mateřská škola Řevnice - na rok 2012 v souladu s ustanoveními zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu města Řevnice na rok 2012. Návrhy na stanovení závazných ekonomických ukazatelů jsou součástí usnesení.
 

RM souhlasí s návrhem Statutu trvalého účelového peněžního fondu města Řevnice, který bude sloužit k soustřeďování finančních prostředků určených k úhradě výdajů spojených s finančně náročnými opravami a technickým zhodnocením objektu č. p. 27 v obci a k. ú. Řevnice a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. Návrh Statutu je přílohou usnesení.
 

RM souhlasí s návrhem Statutu trvalého účelového peněžního fondu města Řevnice, který bude sloužit k soustřeďování finančních prostředků určených k úhradě výdajů spojených s finančně náročnými opravami a technickým zhodnocením objektu č. p. 928 v obci a k. ú. Řevnice a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. Návrh Statutu je přílohou usnesení.
 

RM schvaluje žádost ZUŠ Řevnice o výměnu l okna v budově Zámečku – v prvním patře, v klavírní třídě za částku 24.498,- Kč od firmy Window Holding a.s. Lázně Toušeň a doporučuje Zastupitelstvu tuto výměnu ke schválení.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení STL plynovodu v pozemku parc. č. 3534/7 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Sochorova) pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 500,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
 

RM schvaluje Inventarizační zápis o řádné inventuře dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku Města Řevnice ke dni 31.12.2011 a schvaluje Vyřazovací protokoly č.1-3/2012. Inventarizační zápis a protokoly č. 1-3/2012 jsou nedílnou součástí zápisu.
 

RM schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Řevnice na rok 2011 o částku 27.805,- Kč do kapitoly 5153 – spotřeba plynu o 7.000,- Kč a do kapitoly 5171 – oprava a údržba o částku 20.000,- Kč, neboť tyto kapitoly nepokryly skutečnou spotřebu energie.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici zjistit, zda je možné v případě realizace průchodu podloubím stavět podloubí nad pozemkem ve vlastnictví města.
 

RM schvaluje žádost pí Jany Hrabákové o pořádání akce – Vítání jara – Masopustní průvod dne 25.2.2012 od 13.00 hodin – 17.00 hodin v prostorách před Zámečkem s tím, že bude zabezpečena pořadatelská služba celé akce a úklid po skončení celé akce na vlastní náklady.
 

Rada města schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města Řevnice č.10 dne 13.2.2012 takto:
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3)Zpráva o činnosti RM
4) Rezignace ing.Jiřího Drvoty – místostarosty a Ing.Tomáše Smrčky-radního
5) Volba místostarosty
6) Doplnění RM
7) Stanovení odměny místostarosty
8) Odkup pozemků – Hejzlarovi
9) Pronájem pozemku – Hrdličkovi
10) Výměna oken v budově Zámečku
11) Statut fondu oprav a technického zhodnocení domu č.p.27 města Řevnice
12) Statut fondu oprav a technického zhodnocení domu č.p.928 města Řevnice
13) Město a plátcovství DPH
14) Různé
15) Závěr
 

RM schvaluje Ceník za pronájem pozemků nesloužících k podnikání s účinností od 1.2.2012 – ceník je nedílnou přílohou usnesení.
 

Rada města revokuje usnesení č. 6 přijaté Radou města Řevnice č. 36 dne 2.9.2011. RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2123/1 v obci a k.ú. Řevnice o velikosti 155 m2 paní Ing. Květě Soukupové, Škrétova 609, 252 30 Řevnice za roční nájemné 2.170,-Kč.
 

Rada města bere informaci na vědomí.
 

Rada města schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 3479/1 o velikosti cca 132 m2v obci a k.ú. Řevnice.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 1172 umístěných v pozemku parc. č. 2689/2 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pod Lipami) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněné manžele Mgr. Janu a Tomáše Zvěřinovi, oba trvale bytem Trnkovo náměstí 1112/2, 152 00 Praha 5 a každého budoucího vlastníka rodinného domu č.p. 1172 a pozemků parc. č. 262/1 a 262/2 za jednorázovou úplatu 4.800,- Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
 

RM schvaluje pronájem bytu č. 4 v č.p. 27 manželům Mgr. Janě a Petru Nešťákovým na dobu určitou a to od 1.3.2012 do 31.7.2012 za nájemné 3.192,- Kč/měsíc.
 

RM revokuje své usnesení ze dne 19. 12. 2011 o připojení novostavby pana Šůry na sítě a souhlasí s připojením novostavby na vodovodní a kanalizační řad přípojkami.
 

RM schvaluje uzavření darovací smlouvy a přijímá dar od pí Evy Decastelo ve výši 500,- Kč.
 

RM schvaluje uzavření Dohody o partnerství s obč. sdružením Náruč, se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad č.p. 3 v Řevnicích.
 

RM souhlasí s úpravou vstupu do lékárny za podmínky, že EO dojedná se stavebníkem optimalizaci stavu tak, aby schodiště zasahovalo co nejméně do chodníku v majetku města Řevnice.
 

 

 

 

Rada města č.48

(17.1.2012)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápise z RM č.47 s termínem byly splněny mimo bodu 13.
 

RM schvaluje komisi pro výběr zhotovitele projektové dokumentace na „Rekonstrukci přednádražního prostoru v Řevnicích“ ve složení: Libor Kvasnička, Jan Kadlec, Bohdana Slámová.
 

RM ukládá komisi stanovit hodnotící kritéria v souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace z Fondu Středočeského kraje pro podporu absorpční kapacity obcí.
 

RM ukládá EO vypsat následně ve spolupráci s JUDr. Marií Vítkovou výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na „Rekonstrukci přednádražního prostoru v Řevnicích“.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá SO zadat vypracování oddělovacího geometrického plánu na cestu pro pěší „Náměstí – Nádraží Řevnice“ přes pozemky parc.č. 114, 214, 215, 216 a 2689/2 v obci a k.ú. Řevnice tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci pro stavební řízení z roku 2010 zpracované S-Projektem Praha, s.r.o., se sídlem Pražská 575, Dobřichovice – arch.číslo S-021-10-ABCDE-C-002 s tím, že z projektu bude vyčleněna cesta o šířce 1,5m.
 

RM ukládá tajemnici prověřit zadání výběrového řízení s podmíněním ošetření cesty přes pozemky ve smlouvě.
 

RM ukládá tajemnici prověřit na stavebním úřadu existenci a umístění vrtů pro tepelné čerpadlo pro Modrý domeček na pozemku parc.č. 217 v obci a k.ú.Řevnice.
 

RM ukládá tajemnici spojit se s právní kanceláří a připravit zadání výběrového řízení s podmíněním ošetření cesty přes pozemky parc.č. 114,214,215, 216 a 2689/2 ve smlouvě, sankcemi na nedodržení
podmínek smlouvy a věcným břemenem pro umístění vrtů pro tepelné čerpadlo pro Modrý domeček na pozemku parc.č.217 v obci a k.ú. Řevnice.
 

RM uděluje dle § 34a odst.3 zákona č.128/2000 Sb., zákon o obcích, souhlas společnosti Aktiv 95 Opava s.r.o, zastoupené Ing. Pavlem Frankem, jednatelem společnosti s užitím znaku města pro vytvoření sběratelské kolekce s vyobrazením znaků měst a obcí ČR na předmětech BUTTON – propagace akce je na stránkách www.plackuj.cz.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 2615 a parc. č. 2649 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Fibichova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 54.000,- Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009374/1.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 660, parc. č. 694, parc. č. 802 a parc. č. 830 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Sochorova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 30.200,- Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009367/1.
 

RM schvaluje Úřad územního plánování MěÚ Černošice jako pořizovatele nového územního plánu Řevnice.
 

RM ukládá tajemnici poslat žádost o pořízení územně plánovací dokumentace na Úřad územního plánování MěÚ Černošice.
 

RM ukládá EO vyžádat si ke stavebním úpravám objektu lékárny U stříbrné hvězdy, které zužují profil chodníku před lékárnou vyjádření stavební komise.
 

RM se seznámila s materiálem a doporučuje jej předložit ZM
 

RM se seznámila s materiálem a doporučuje jej předložit ZM
 

RM bere informaci starosty ohledně plátcovství DPH na vědomí a ukládá tajemnici v návaznosti na materiál Ing. Kalinové – daňové poradkyně zrevidovat účetnictví města a dát jej do souladu s DPH.
 

RM schvaluje poptávku na služby auditora a ukládá tajemnici ho oslovit za účelem zrevidování hospodaření města.
 

RM schvaluje záměr převodu zaměstnanců, kteří mají na starost činnost TS z EKOS spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice, IČ: 47551828 do struktury Městského úřadu Řevnice v termínu do 1.3.2012 a doporučuje Zastupitelstvu města tento záměr ke schválení.
 

RM ukládá jednateli EKOS Řevnice, spol. s.r.o. nechat zpracovat forenzní audit EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice, IČ: 47551828 k termínu 31.3.2012.
 

RM ukládá jednateli EKOS Řevnice, spol. s r.o. panu Ing. Václavu Zdráhalovi svolat valnou hromadu EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice, IČ: 47551828 za účelem změny jednatele společnosti.
 

RM ukládá tajemnici připravit k ukončení smlouvy s EKOS Řevnice spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice, IČ: 47551828, kterými mají od Města Řevnice pronajatý movitý či nemovitý majetek (např. technika apod.) pro potřeby „Technických služeb“.
 

RM ukládá starostovi uzavřít Mandátní smlouvu na funkci jednatele s novým jednatelem EKOS Řevnice, spol. s r.o., se sídlem Na Bořích 1077, Řevnice a ukládá novému jednateli vypsat výběrové řízení na funkci vedoucího EKOS Řevnice, spol. s.r.o.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerské spolupráci s firmou Dobnet, o.s. Dobřichovice.
 

RM schvaluje udělení souhlasu ZUŠ Řevnice, Mníšecká 29, Řevnice, která má prostory v budově č.p.29 ve výpůjčce, k uzavření podnájemní smlouvy na vhodný prostor pro televizní studio v budově č.p.29, a to nejméně na dobu udržitelnosti projektu, která činí 5 let od termínu ukončení projektu.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému s firmou Ekolamp s.r.o., Praha 2 o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp.
 

 

 

Rada města č.47

(10.1.2012)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápise z RM č.46 s termínem byly splněny.


Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 2517, 2501/4, 2441, 2434, 2406/1, 2322/1, 2123/6 a 2123/8 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Komenského, Vraného, Nerudova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 74.200,- Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002288/01.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 2406/1 a parc. č. 2466 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Vraného) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009248/01.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá SO zadat vypracování oddělovacího geometrického plánu (dle přílohy) a následně zveřejnit dle instrukcí RM.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá SO  zadat vypracování oddělovacího geometrického plánu na stávající chodník pro průchod dle podmínek stavebního zákona (šířka) a ukládá tajemnici dopracovat podmínky výběrového řízení na prodej domu č.p. 2 a přilehlých pozemků.
 

RM schvaluje změnu bankovního ústavu a převedení všech finančních prostředků ZUŠ Řevnice k Poštovní spořitelně.
 

RM souhlasí s výstavbou tlakové kanalizace a vodovodu v délce cca 250 m v ulici Karlštejnské bez finanční spoluúčasti města. Prioritou města je nyní odkanalizovat stávající trvale obydlené nemovitosti.
 

RM bere rezignaci Ing. Jiřího Drvoty na funkci místostarosty a radního ke dni 31.12.2011 na vědomí.
 

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt v č.p. 2 o velikosti 2+1 od 1.2.2012 s panem Richardem Štrbou, bytem Cíglerova 22, Praha 9 za částku 6.940,- Kč měsíčně na dobu určitou do 30.9.2012 a ukládá EO zajisti do 1.2.2012 namontování přímotopů a jejich revizi.
 

RM schvaluje přesun mezi kapitolami rozpočtu ZŠ Řevnice takto: 60.000,- Kč z kapitoly vodné a stočné (5151) do kapitoly elektrické energie (5154).
 

RM schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ Řevnice na rok 2011 o částku 76.000,- Kč do kapitoly elektrická energie (5154), neboť částka ve výši 570.000,- Kč pro rok 2011 nepokryla skutečnou spotřebu energie.
 

RM schvaluje bezplatný pronájem náměstí v termínu 9.6.2012 v době od 9:00 hodin do 23:00 hodin pro pořádání Gastronomického festivalu tradičních kuchyní celého světa pod názvem Všechny chutě světa, který bude pořádat pan Štefan Oršoš ze Řevnic za podmínky, že si zajistí sami na vlastní náklady montáž a demontáž podia, dodrží veškeré hygienické podmínky spojené s akcí a zajistí po skončení akce na vlastní náklady úklid celého pronajatého prostranství buď sami, nebo po dohodě s úklidovou firmou.
 

Rada města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3441 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 232 m2 – neplodná půda, ostatní plocha a ukládá SO zadat vypracování oddělovacího geometrického plánu a následně záměr prodeje zveřejnit na úřední desce.
 

RM ukládá EO splnit usnesení z RM č. 4 pod bodem č. 14 ze dne 29.11.2010 s termínem do konce ledna 2012.
 

 

Rada města č.46

(19.12.2011)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápisu z RM č. 45 s termínem byly splněny, kromě bodů č.3,7 z RM č.43.
 

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu bytu v č.p. 2 o velikosti 2+1 na dobu určitou – na 1 rok za částku 6.940,- Kč.
 

RM stále preferuje přemístění nájemníků z budovy ZŠ Řevnice ve Školní ul. č.p. 600 do uvolněného bytu v č.p. 27.
 

RM schvaluje udělení výjimky z velikosti stavebního pozemku parc.č. 3034 a 3033 pro stavbu rodinného domu v obci a k.ú. Řevnice.
 

RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy se Středočeským krajem na poskytnutí finančního daru 60.000,- Kč za 1. místo v soutěži Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ v kategorii 2 000 – 10 000 obyvatel.
 

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 25211 o nájmu části nemovitosti uzavřené dne 12.8.1999 se společností Vodafone Czech Republic a.s.
 

RM ukládá starostovi projednat s Ing. Zdráhalem ukončení Smlouvy o dílo na zajištění komplexních služeb v oblasti odpadového hospodářství.
 

RM souhlasí s cenou 12.240,- Kč, za provedení změny dokumentace kanalizace lokality Pod Vrážkou a projednání stavebního povolení firmou Ing. Josef Vítek – PIK, projektová kancelář.
 

RM souhlasí s provedením připojení pozemku pana Šůry parc. č. 3221 v obci a k.ú. Řevnice na sítě vodovodu a kanalizace, za splnění podmínek požadovaných správcem sítě vody a kanalizace. Rozdíl v ceně potrubí mezi provedením ve světlosti řadu řadu a světlosti přípojky, v úseku kde je požadován řad, bude hradit město. Tento náklad bude v budoucnu sanován připojovacím poplatkem k těmto řadům.
 

RM souhlasí s vypovězením smlouvy o umístění a provozování prodejního automatu v objektu č.p. 29. v obci a k.ú. Řevnice – budova Zámečku.
 

RM schvaluje zadání podkladů pro zpracování žádosti o dotaci MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) směřující k úspoře energie – na rekonstrukci veřejného osvětlení a plynofikaci topení v ZŠ Revoluční od pana Ing. Tomáše Krásného – Energetické poradenství s.r.o. Praha za částku 22.000,- Kč (audit) + 11.000,- Kč včetně DPH za rekonstrukci VO a částku 22.000,- Kč (audit) + 11.000,- Kč včetně DPH za plynofikaci topení v ZŠ Revoluční.
 

RM schvaluje úpravy rozpočtu mezi kapitolami v MŠ Řevnice na rok 2011s tím, že nebude ovlivněn příspěvek na provoz.
 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3441 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 478 m2 – neplodná půda, ostatní plocha a ukládá SO zadat vypracování oddělovacího geometrického plánu a následně záměr prodeje zveřejnit na úřední desce.
 

RM bere informaci o přehledu čerpání EU dotace na ZŠ Řevnice na vědomí.
 

RM má zájem na připojení dalších abonentů z Hlásné Třebaně na tlakovou kanalizaci a souhlasí s připojením pozemku č. parc. 2091 v kat. území Hl. Třebaň na tlakovou kanalizaci města Řevnice prodloužením řadu DN 50 ke křižovatce k parcele č. 2091 v kat. území Hl. Třebaň a odtud přípojkou DN 32. To vše na náklady žadatele.
 

RM ukládá EO oslovit Obec Hlásná Třebaň a vyžádat si stanovisko jakým způsobem bude řešit připojení dalších nemovitostí.
 

 

Rada města č. 45

(6.12.2011)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápisu z RM č. 44 s termínem byly splněny, kromě bodů č.3,7 z RM č.43 a bodů č.9,17 a 19 z RM č.44.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to v pozemcích parc. č. 632/2 a parc. č. 910/1 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet , s.r.o. za jednorázovou úplatu 6.000,- Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek, a to v pozemku parc. č. 3722/6 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného RWE GasNet , s.r.o. za jednorázovou úplatu 1.200,- Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
 

RM schvaluje vnitřní předpis č.7/2011 – Směrnici k inventarizaci majetku města Řevnice.
 

RM bere informaci o kontrole provedené zaměstnanci MÚ Černošice při výkonu přenesené působnosti na úseku matriky a souvisejících činností na vědomí.
 

RM souhlasí s odkupem pozemků parc.č. 345/10-260 m2 – komunikace a chodník, 350/4 – 7 m2 – přístup ke kanalizaci, poklop, 350/6 – 8 m2 – chodník, 351/2 – 39 m2 – chodník a přístup ke kanalizaci o celkové ploše 314 m2 v ulici V Luhu – na objížďce v obci a k.ú. Řevnice od manželů Hejzlarových za částku 30.458,- Kč a požaduje předložení znaleckého posudku.
 

RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města č. 9 dne 19. prosince 2011 takto:
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. OZV-6-2011-místní poplatky-psi (ruší -5-2011)
7. Rozpočet na rok 2012
8. Rozpočtové opatření č.4
9. Výhled rozpočtu na rok 2012-2014
10. Bezúplatný převod podružného kanalizačního řadu, čerpací šachty a čerpadla na majitele nemovitostí
11. Odkup sloupů
12. Různé
13. Závěr
 

RM schvaluje rozpočet na rok 2012 na příjmové straně ve výši 66,306.000,- Kč a na výdajové straně ve výši 66,306.000,- Kč s rozpočtovou rezervou 2,137.000,- Kč a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočet na rok 2012 je nedílnou přílohou zápisu.
 

RM ukládá starostovi předložit do 16.12.2011 harmonogram převodu spol. Ekos s.r.o Řevnice a finanční rozvahu s důrazem na závazky společnosti.
 

RM schvaluje RO č.4/2011 ve výši 110.617,- Kč na straně příjmů i na straně výdajů s rozpočtovou rezervou 2,038.000,- Kč a doporučuje jej Zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočtové opatření č. 4/2011 je nedílnou přílohou zápisu.
 

RM schvaluje Darovací smlouvu, jejímž předmětem je přijetí daru ve výši 5.000,- Kč na nákup vánoční výzdoby – osvětlení od MUDr. Ludmily Sophové. z Řevnic.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá EO zřídit Fond oprav a technického zhodnocení budovy č.p.928 a č.p. 27 v obci a k.ú. Řevnice a ukládá SO zadat vypracování znaleckého posudku na nákladové nájemné pro č.p.928.
 

RM bere na vědomí obsah dopisu občanů Tyršovy ulice (Jakš, Kubásková, Pavelková).
 

RM schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Řevnice na rok 2011 o částku 27.805,- Kč a doporučuje navýšení rozpočtu Zastupitelstvu města ke schválení.
 

RM schvaluje zřízení Komise pro tvorbu územního plánu. Rada města jmenuje předsedou komise pana Libora Kvasničku a členy komise pány Ing. Jaroslava Kubáta a Tomáše Kramoliše.
 

RM ukládá Ing. Drvotovi zaslat ing. Kubátovi návrhy, které byly předložené RM.
 

RM schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace do Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2012.
 

RM schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace do Humanitárního fondu Středočeského kraje pro rok 2012 na nákup osobního automobilu pro Pečovatelskou službu.
 

RM schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro ZŠ Řevnice na projekt: Modernizace multifunkčního hřiště na zahradě 2.stupně s tím, že ZŠ si nebude nárokovat navýšení rozpočtu na realizaci této akce.
 

RM ukládá EO navýšit rozpočet školy o 75 666,98 Kč na pokrytí nákladů za spotřebu elektrické energie.
 

 

Rada města č.44

(29.11.2011)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápisu z RM č. 43 byly splněny kromě bodu č.3,7 a 9.


RM bere informaci na vědomí a ukládá SO zkonzultovat otázku přístupu k pozemkům s advokátní kanceláří.


RM bere informaci na vědomí s tím, že o nabízenou službu na odvoz větví a stavebního dřeva, dřevěného nábytku apod. firmou Ust BioGroup v současné době nemá zájem, protože tuto službu má již Město zajištěno také zdarma firmou Crubo s.r.o.


RM bere informaci na vědomí.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s EKO-KOM, a.s. Praha 4 na bezplatné půjčení 6 ks odpadových nádob na papír na dobu do 31.12.2013.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici zaslat znalecký posudek Ing.Kubáta č. 85/35/2011 o obvyklé ceně nemovitostí – budovy č.p. 2 s příslušenstvím na pozemku parc.č. 214 a pozemků parc.č. 214, 215 a 216, vše v obci a k.ú. Řevnice předsedovi Komise pro prodej nemovitého majetku města Řevnice.
 

RM ukládá Komisi pro prodej nemovitého majetku města Řevnice připravit výběrové řízení do 15.12.2011.
 

RM bere informaci na vědomí a pověřuje starostu dalším jednáním s MUDr. Hejmovou, předsedkyní obč.sdružení Náruč o možnostech odkupu budovy č.p. 2 a přilehlých nemovitostí v obci a k.ú. Řevnice.
 

RM ukládá tajemnici připravit podklady k Zadání územního plánu a ty následně předložit Radě města s tím, že po doplnění těchto podkladů bude muset tento materiál schválit Zastupitelstvo města a teprve poté bude zveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování ÚP sídelního útvaru Řevnice. Pro vypracování návrhu byl RM schválen nákup služby od Doc. ing. Arch. Ivana Kaplana z Fsv ČVUT, katedra urbanismu ve výši 10 000,-Kčs +DPH.
 

RM bere informaci na vědomí a nesouhlasí s namontováním zpomalovacích prahů na objížďce z finančních a provozních důvodů.
 

RM ukládá SO obeslat obce v okolí a vyžádat si souhlas obce s umístěním žáků do 1.tříd na ZŠ v Řevnicích. U obcí, které do termínu 15.12. tento souhlas nedoloží, trvá požadavek na doložení potvrzení.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá místostarostovi předložit smluvní dokumentaci a alternativní řešení.
 

RM schvaluje drobné stavební úpravy v domě č.p. 3 tak, jak o ně požádala sociální firma Modrý domeček, zastoupená ředitelkou Bc. Zuzanou Dudákovou.
 

RM souhlasí s prodejem pozemků pod bytovými domy č. 5 a 6 a částí pozemků parc.č. 9/1 a 26 vše v obci a k.ú. Řevnice.
 

RM preferuje prodej jako celek, avšak souhlasí i s prodejem poměrných částí pozemků pouze některým spoluvlastníkům bytových jednotek.
 

RM ukládá tajemnici jednat s advokátní kanceláří, která zastupuje zájemce o možnostech prodeje a kupní ceně.
 

RM souhlasí s realizací stavby tlakové kanalizace v ulici Ve Škabrdli v obci Lety.
 

RM sděluje, že výjimka č.j. 1554/2000 ze dne 28.11.2000 nemůže být použita pro nyní ohlašovanou stavbu. K udělení výjimky z velikosti pozemku musí být podána nová žádost doplněná projektovou dokumentací zamýšlené stavby a stanoviskem stavebního úřadu k udělení výjimky dle obecně závazné vyhlášky Města Řevnice č.2/1997.
 

RM ukládá tajemnici v této souvislosti zkontaktovat advokátní kancelář a pověřit ji vypracováním kvalifikované odpovědi na dopis ombudsmana.
 

RM schvaluje Inventarizační likvidační komisi ve složení tak, jak byla navržena tajemnicí městského úřadu.
 

RM souhlasí s uzavření DPČ od 1.12.2012 na posílení účtárny do doby než bude vypsáno řádné výběrové řízení na pozici účetní na ekonomickém odboru MÚ Řevnice.
 

RM bere informaci na vědomí a schvaluje uzavření Smlouvy o daňovém poradenství s pí Bc. Helenou Kalinovou, jejím předmětem je poskytování daňového poradenství za sazbu 800,- Kč/hodina. RM ukládá starostovi jednat s pí Kalinovou o rozšíření smlouvy o vypracování daňového přiznání k DPH.
 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 2 na nám. Krále Jiřího z Poděbrad s nájemcem Mgr. Miroslavem Hanzelkou - dohodou ke dni 30.11.2011.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování žádosti o poskytnutí dotace, včetně příloh pro projekt „Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů“ v rámci Operačního programu Životního prostředí, XXVI. výzva Ministerstva životního prostředí uzavřená podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č.513/1991 sb. ve znění pozdějších předpisů s Dotamade s.r.o. Praha 1 s financováním tak, že částka bude do 5% po Rozhodnutí řídícího orgánu OPŽP o přidělení dotace. Tato částka bude ve smlouvě konkrétně vyčíslena a v závislosti na celkových uznatelných nákladech může její část investovat do propagace firma Dotamade s.r.o při akcích města (obvykle do 1%, tj. jedné pětiny).
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá starostovi zaslat nesouhlasné stanovisko s vyřazením příměstské dopravy z PID.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

Rada města č.43

(14.11.2011)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápisu z RM č. 42 byly splněny kromě bodu č.2
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 555/11 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Tyršova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 5.000,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010004/01.
 

RM ukládá starostovi kontaktovat a jednat se spoluvlastníky o možném odkupu pozemku parc.č. 1114 v obci a k.ú. Řevnice.
 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23.11.2009 uzavřené mezi Městem Řevnice a Miroslavem Beznoskou, IČ: 65447794, kterým se prodlužuje nájemní vztah do 18.11.2012.
 

RM ukládá tajemnici jednat s ředitelkou ZŠ Řevnice o novém nájemci s tím, že RM preferuje uvolnění prostoru bytu v budově II. stupně ZŠ.
 

RM schvaluje vypovězení smluv o poskytování pečovatelské služby uzavřených s obcemi Jíloviště, Zahořany a Líšnice.
 

RM pověřuje starostu jednáním o možném prodeji U-rampy.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 112, 114, 149/1, 149/3, 185, 204, 1319, 2378, 2460, 2689/2 a 2689/21 v obci a k.ú. Řevnice (Palackého nám., nám. Krále Jiřího z Poděbrad, ul. Čs. armády, Opletalova, Berounská) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 170.700,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-IE-6000823/25.
 

Rada města ukládá starostovi jednat s nájemci o kupní ceně pozemku parc.č. 3441 v obci a k. Řevnice.
 

Rada města schvaluje vypovězení nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3441 uzavřené s p. Alicí Balážovou a vypovězení nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 3441 uzavřené s p. Hanou Jůzkovou.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici protokoly z kontroly zaslat na vědomí KV a FV.
 

RM schvaluje bezplatný pronájem prostoru před Zámečkem na den 9.12.2011 od 15:00-17:00 hodin občanskému sdružení Pikolín na akci „Pouštíme balónky Ježíškovi“.
 

RM ukládá EO zařadit částku 900.000,- Kč do rozpočtu na rok 2012 na náklady spojené s pořízením dotace na rekonstrukci přednádražního prostoru.
 

RM ukládá EO zajistit na rok 2012 poptávku na osazení digestoří a tuto částku zařadit do rozpočtu a připravit dlouhodobý harmonogram modernizace školní jídelny v potřebném rozsahu.
 

RM ukládá tajemnici spojit se s ředitelkou ZŠ Řevnice a vyžádat si a následně předložit RM kompletní ekonomické podklady k hospodaření školní jídelny.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na vytištění publikace o okrašlovacím spolku v Řevnicích pro Letopiseckou komisi, která bude publikaci vydávat.
 

 

 

 

Rada města č.42 

(31.10.2011)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápisu z RM č. 40-41 s termínem byly splněny kromě bodu
18 z RM č.40 a bodu 24 z RM č.41.
 

RM ukládá EO poptat cenu krycí desky k osazení komína na ZŠ Řevnice a nechat zrealizovat ještě před zimou. Pokud si instalace vyžádá vyšší finanční náklady, zahrnout do rozpočtu města na rok 2012.
 

RM schvaluje ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o nájmu části pozemku parc č. 1463/3 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 750 m2, uzavřené dne 3. října 2006 s Mysliveckým sdružením Řevnice, ke dni 1. listopadu 2011.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v parc. č. 694, 56 a 81 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Sádecká) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 30.400,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013155/1.
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 555/11 a 362 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Tyršova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 12.000,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013261/1.
 

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt v č.p. 27 – nájemce Martina Košťálová - dohodou ke dni 31.10.2011.
 

Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011202/02 uzavřené dne 29.3.2011 mezi Městem Řevnice a společností ČEZ Distribuce, a.s.
 

Rada města souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 16220111 o poskytnutí dotace uzavřené dne 25.3.2003 mezi Městem Řevnice a Státním fondem životního prostředí ČR a doporučuje ho ke schválení Zastupitelstvu města.
 

Rada města souhlasí s přijetím daru – pozemku parc. č. 3534/6 a pozemku parc. č. 3534/7, vodovodu a kanalizace v pozemcích parc. č. 3534/7, 910/1, 632/3 a 632/2, komunikace na pozemku parc.č. 3534/7 a pozemku parc. č. 910/1 včetně sadových úprav a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 3534/7, do vlastnictví Města Řevnice a s uzavřením Darovací smlouvy mezi Městem Řevnice a manželi Zdeňkem a Veronikou Bubákovými, panem Michalem Bauerem a panem Vítězslavem Pečínkou. Všechny pozemky se nacházejí v obci a k.ú. Řevnice
 

Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci na MMR – obnova majetku po živelných pohromách na opravu komunikace – části ulice Selecká (úsek Dr. Pecla až Karla Čapka) na pozemcích parc.č. 1963/7 a 1963/10 vše v obci a k.ú. Řevnice a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení.
 

RM vzala na vědomí obě varianty reorganizace spol. Ekos s.r.o. Řevnice.
 

RM ukládá starostovi seznámit jednatele s požadavkem zpracovat audit hospodaření spol. Ekos s r.o. Řevnice s uzavřením účetnictví k 31.12. 2011.
 

Rada města ukládá starostovi zjistit od jednatele informaci v jakém nejbližším termínu je možná kolaudace 5. etapy skládky.
 

Rada města ukládá starostovi zjistit od jednatele informaci jak je zajištěna technikou zimní údržba a zda je technika již připravena.
 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství pro rok 2012 na projekt „Dostavba kanalizace“ ve výši 3 600 000 Kč. Předmětem žádosti o dotaci bude výstavba kanalizačních řadů a přípojek na veřejných prostranstvích – stavební objekty SO 01 Třebáňská (část), So 04 Západ (část) a SO 06 Štítek + V Koncích a doporučuje podání žádosti o dotaci Zastupitelstvu města ke schválení.
 

Rada města schvaluje zajištění spolufinancování projektu z vlastních prostředků a dotace z Operačního programu životního prostředí a doporučuje tento krok Zastupitelstvu města ke schválení.
 

RM ukládá starostovi napsat odpověď na Petici občanů z ulice Příkrá (Slunečná).
 

RM jmenuje předsedou Komise pro prodej nemovitostí města Řevnice Ing. Pavla Černého.
 

RM ukládá tajemnici předat podklady pro výběrové řízení na prodej domu č.p.2 a přilehlých pozemků, včetně znaleckého posudku, Komisi pro prodej nemovitostí města Řevnice.
 

RM schvaluje pronájem parkovacího stání v areálu Ekosu spol. s.r.o. Řevnice pro pana Petra Pospíšila, Seifertova 627, 252 30 Řevnice za částku 1.500,- Kč měsíčně a s panem Strácelem bude RM dále jednat o možnosti pronájmu v závislosti na Rozhodnutí Zastupitelstva města č.8 dne 7.11.2011.
 

RM schvaluje Darovací smlouvu na částku 200,- Kč na vydávání časopisu RUCH od pana Ing.Josefa Beneše, bytem Mníšecká 333, 252 30 Řevnice.
 

RM schvaluje umístění základnové radiostanice BTS pro zabezpečovací systém dráhy GSMR o velikosti: základový blok stožáru cca 5x5m a k tomu technologický domek o velikosti cca 3x4 m vedle nádražní budovy pro SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, Praha 3.
 

RM požaduje předložení přesného zákresu základového bloku stožáru a technologického domku.
 

RM bude s firmou následně jednat o odkupu pozemku, na kterém bude umístěn základový blok stožáru a technologický domek – bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

Rada města č.41

(21.10.2011)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápisu z RM č.40 s termínem byly splněny – trvá bod č.9. z RM č. 39.
 

RM bere informaci na vědomí
 

RM schvaluje program na zasedání ZM č. 8 dne 7.11.2011 v tomto znění:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Souhlas s podáním žádosti o dotaci – MMR – obnova majetku po živelních pohromách
4) Přijeti daru – pozemků parc č. 3534/6 a parc. č. 3534/7 včetně dopravní a technické infrastruktury
5) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 16220111 o poskytnutí dotace – SFŽP
6) Reorganizace Ekos spol. s.r.o. Řevnice a úprava smluvních vztahů mezi městem a společností Ekos
7) Různé
8) Závěr
 

RM ukládá tajemnici nechat zpracovat znalecký posudek o ceně obvyklé domu č. p. 2 a pozemků parc. č. 214, 215 a 216, vše v obci a k.ú. Řevnice.
 

RM ukládá tajemnici poptat odborníka, který by navrhl rozparcelování pozemků v ulici Bory - parc. č. 3637/6, 3667/19, 3637/4, 1460/2, 3624/11, 1463/1, 1462, 1463/3, 1463/2 kolem rodinného domu č. p. 736 a část z pozemku 1464/4 ve dvou variantách:
1) oddělit pozemek kolem RD č.p.736 + 3 větší pozemky;
2) oddělit pozemek kolem RD č.p.736 + 4 a více menších pozemků
rozkreslení pozemků včetně komunikací.
 

Rada města č.40

(18.10.2011)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápisu z RM č. 39 s termínem byly splněny – trvá bod č.9.
 

RM schvaluje povolení záboru společnosti Latinum s.r.o., Slezská 2139/120, Praha 3 pro pořádání 1. Sedláckých a řemeslných trhů, které proběhnou v rámci hudebního festivalu BioBlues Řevnice dne 22.10.2011 od 9:00 do 12:00 hodin na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad – prostranství kolem kašny + přístupové cestičky v rozsahu cca 10 prodejních stánků o výměře cca 2m2, celkem cca 20m2 záboru za účelem prodeje za částku dle platného sazebníku Města Řevnice.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici vyslovit poděkování letopisecké komisi – panu JUDr.Jindřichovi Konigovi a Ing.Josefu Benešovi od starosty města Litvínova.
 

RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1271/15 o výměře 106 m2 paní Janě Šimánkové a panu Jaroslavu Dolejšovi, oba bytem Nezabudická 117, 252 30 Řevnice, pronájem pozemku parc. č. 1271/16 o výměře 162 m2 paní Ivance Svobodové, bytem Nezabudická 119, 252 30 Řevnice a pronájem pozemku parc. č. 1271/ 17 o výměře 89 m2 manželům Zdeňku a Dáše Krotilovým, oba bytem Nezabudická 103, 252 30 Řevnice. Nájemné z těchto pozemků (nesloužících pro účely podnikání nájemce) podléhá regulaci státem.
Rada města schvaluje pro výše uvedené pozemky maximální možnou výši nájemného a to 7,- Kč/m2/rok.
 

RM schvaluje Protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 522/1991Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 19. září 2011 na ZUŠ Řevnice.
 

RM schvaluje Protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 522/1991Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 3. října 2011 na MŠ Řevnice.
 

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.185, ostatní plocha, zeleň (ul.Spojovací,ul.Berounská, Palackého nám.) o výměře 37m2, která se nachází podél potoka jižně od Spojovací ulice a sousedí s pozemkem parc.č. 167, vše v obci a k.ú. Řevnice a ukládá SO vyzvat nájemce k vyjádření se k možnému odkupu pronajatého pozemku.
 

RM bere informaci Ing.Sudka na vědomí.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM rozhodla o výši nájemného u nájemních smluv pro byty v č.p. 928 takto: u nájemních smluv uzavíraných od 1.11.2011 bude činit nájemné 60,- Kč/m2/měsíc.
 

RM schvaluje přidělení bytu v č.p. 928 paní Jaroslavě Krčálové a uzavření nájemní smlouvy od 1.11.2011.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy pro poskytování služby „SMS InfoKanál“ provozované společností INFOKANÁL, s. r. o., Klimentská 50, 110 00Praha 1 na základě závazné objednávky č.51/2011 s účinností od 15.10.2011.
 

RM bere informaci na vědomí a souhlasí se způsobem a s podmínkami výběrového řízení.
 

RM schvaluje zakoupení a osazení 1 ks topení WAW pro pí Kučerovou – nájemce bytu v č.p.27 a ukládá EO zajištění nákupu topení a uvedení do provozu. Celá akce je rozpočtově kryta.
 

RM schvaluje výměnu 2 ks skládacích dveří pro manžele Pavlišovy – nájemce bytu v č. p.27 a ukládá EO zajištění nákupu a montáž. Celá akce je rozpočtově kryta.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici nabídku vyvěsit na webové stránky města.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 2123/7 v obci a k. ú. Řevnice (ul. U Prodejny) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 1.600,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009897/01.
 

RM bere informaci na vědomí.
 

RM schvaluje záměr prodeje pozemků parc.č. 3441 a 3442 v obci a k.ú. Řevnice a ukládá SO záměr zveřejnit na úřední desce.
 

RM ukládá SO vyzvat nájemce pozemku parc.č. 3441 v obci a k.ú. Řevnice k vyjádření se k možnému odkupu pronajatého pozemku.
 

RM souhlasí s konáním závodu automobilů do vrchu v termínu 21.4.2012, které bude pořádat spol. Patera Citroen klub, Vrážská 1498, Praha 5 na trati Řevnice (start za obcí) – Mníšek pod Brdy – cíl 200 m před horním parkovištěm jako I.ročník Českého mistrovství ZAV.
 

RM bere informaci na vědomí a ukládá EO poptání a zajištění instalace hlásiče CO do budovy ZŠ Řevnice.
 

RM schvaluje dar pro ZŠ Řevnice od pana Pavla Štychy - knihovničky do třídy 2.A., hodnota je 3.980,- Kč, dále hrací koberec pro děti v 2.A. v hodnotě 2.315,- Kč a dar od Mgr. Michaely Sklenářové - chladničku zn. Liebherr a troubu zn.Gorenje v celkové hodnotě 1.500,- Kč, obojí bude využito na 1.stupni ZŠ, dále dar od pana Filipa Nebřenského - kytaru do 3.B. v hodnotě 1.000,- Kč.
 

RM bere informaci na vědomí.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 541, 555/7 a 555/11 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Tyršova) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 7.000,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010166/01.
 

RM schvaluje výstavbu VO v ulici Sádecká s osazením dvou nových sloupů VO a pokládkou kabelu podle
předběžného rozpočtu v hodnotě 60 000,- Kč s tím, že realizace proběhne v roce 2012, taktéž i věcné břemeno.
 

RM ukládá tajemnici jednat s Advokátní kanceláří Vachtl, Praha 2 o podmínkách prodeje ve smyslu, že město nabídne k odkupu nejen pozemek parc.č. 5 a 6, ale bude chtít jednat o odkupu části pozemků parc.č. 9/1 a 26 v obci a k.ú. Řevnice.
 

RM schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 214, 215 a 216 a domu č.p. 2 v obci a k.ú. Řevnice a ukládá tajemnici a SO stanovit podmínky prodeje a předložit je následně RM ke schválení.
 

RM se přiklání k prodeji pokud možno cestou jednokolového výběrového řízení s parametry zadání: cena 60%, záměr 40% a za podmínek zachování průchodu a zakotvení zápisu věcného břemene cesty pro pěší – průchod od náměstí k nádraží a za podmínky převodu pozemku do vlastnictví nového majitele až po vydání územního rozhodnutí.
 

RM požaduje zakomponovat do kupní smlouvy možnost předkupního práva pro obec a smluvní pokutu pro kupujícího v případě nesplnění povinností.
 

Rada města č. 39

(3.10.2011)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápisu z RM č. 37-38 s termínem byly splněny.


Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení STL plynovodu v pozemku parc. č. 345/1 v obci a k.ú. Řevnice (ul. V Luhu) pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu 500,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
 

RM schvaluje nájemné pro 2 byty č.5 a č.6 (Matějčkovi, Kučerová) v č.p. 27 ve výši 50,- Kč/m2 a to od 1.1.2012 do 30.7.2012.
 

RM schvaluje na základě znaleckého posudku č. 4-3/2011 ze dne 19.9.2011 nájemné v č.p. 27 ve výši 84,- Kč/m2 a to počínaje od 1.8.2012 pro všechny byty.
 

RM deleguje Ing.Smrčku k nahlédnutí a vznesení připomínek k návrhu zadání změny č.3 územního plánu obce Lety.
 

RM jmenuje komisi pro otevírání obálek obdržených v rámci veřejného výběrového řízení na prodej domu č.p. 71 („staré nádraží“) a souvisejících pozemků v tomto složení: Mgr. Renata Henych, Ing. Alice Bečková, MUDr. Jaroslava Dercová, Ing. Martin Sudek, Ing. Josef Beneš.
 

RM schvaluje jako dodavatele výměny čtyř oken v budově č.p. 29 (Zámečku) vítěze výběrového řízení firmu WINDOWS HOLDING a.s. a uzavření smlouvy o dílo s touto firmou.
 

RM schvaluje pronájem bytu č. 6 v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích paní Monice Kučerové na dobu od 1.1.2012 do 31.7.2013 a uzavření nájemní smlouvy.
 

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce s EKO-KOM, a.s. Praha 4 na 1 ks odpadové nádoby REFLEX/spodní výsyp/B zelenobílé barvy kód: KK-S-GC 1250-GW 1250 na bílé a barevné sklo.
 

RM ukládá starostovi záležitost předat k posouzení komisi pro přednádraží prostor.
 

RM ukládá tajemnici dopis pí Arnoldové zařadit do podkladů ke zpracování nového územního plánu.
 

RM pověřuje tajemnici k zadání a rozeslání dopisů majitelům dotčených pozemků vodotečí v lokalitě Za Vodou s tím, aby prováděli pravidelnou údržbu těchto vodotečí na jejich pozemku.
 

RM pověřuje starostu jednat s obcí Hlásná Třebaň o součinnosti v dané věci.
 

Rada města č. 38

(22.9.2011)

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury Obce Zadní Třebaň, společností Ekos s r.o. Řevnice a pověřuje jednatele podpisem smlouvy.

Rada města č. 37 

(19.9.2011)

RM konstatovala, že všechny body uvedené v zápisu z RM č. 36 s termínem byly splněny.

RM schvaluje vyřazovací protokol č.10/2011 – PC pokladna.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 3311/19, 3311/20, 3311/21, 3309/3 a 3308/3 v obci a k. ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012911-1.

Rada města schvaluje vypovězení nájemní smlouvy uzavřené mezi Městem Řevnice a Zemědělským družstvem Mořina dne 1.6.1998, jejímž předmětem je pronájem zemědělských pozemků.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 555/7, 541, 542, 44, 694, 250, 534, 555/11 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Revoluční, Mírová, Sádecká, Pražská) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 145.800,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemen č. IE-12-6004010/3.

RM neschvaluje finanční příspěvek ve výši 8.000,- Kč kroužku Šachy na nájem v budově Zámečku.

RM ukládá tajemnici společně s SO připravit k podpisu smlouvy se společností Infokanál Praha 10 na paušální modul na odesílání zpráv prostřednictvím sms.

RM schvaluje navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Řevnice z 80 míst na 130 míst pro školní rok 2011/2012.

RM schvaluje Protokol z výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 522/1991Sb., o státní kontrole, která byla provedena dne 9. září 2011 na ZŠ Řevnice.

RM bere informaci ohledně zaslané Petice občanů Sochorovy ulice na vědomí s tím, že tuto kauzu již řeší Ing.Drvota a proto ho pověřuje dalším jednáním ve věci.

RM schvaluje vnitřní předpis č.6/2011 o zadávání veřejných zakázek, kterým se zrušuje vnitřní předpis č.8/2008 s účinností od 1.10.2011.

RM schvaluje záměr pronájmu pozemků parc. č. 1271/15, parc. č. 1271/16 a parc. č. 1271/17, vše v obci a k.ú. Řevnice

a) RM konstatuje, že v daném případě nebyly ze strany organizátorek petice využity všechny dostupné prostředky (záležitost neměla možnost projednávat Rada školy, ačkoliv tato je činná a aktivní), a že řada rodičů uvedených pod peticí nesouhlasila s pozdější úpravou této petice. Tato petice a následná vlna emocí negativně zasáhla do dění v základní škole při zahájení školního roku.

b) RM konstatuje, že neuvažovala a v současné době ani neuvažuje o odvolání ředitelky ZŠ. RM konstatuje, že veškeré záležitosti v těchto souvislostech probírané (zejména personální) spadají do kompetence vedení základní školy a rady školy a při jejich následném řešení nebylo zaznamenáno porušení zákona, vyhlášky či nařízení. Rada města žádá vedení ZŠ, aby do budoucna našlo vnitřním opatřením vhodné komunikační způsoby řešení podobných peticí, stížností apod. a to přímo na půdě školy např. prostřednictvím rady školy nebo k tomu ustanovených jiných komisí, skupin či jednotlivců a to tak, aby předešlo peticím rodičů. RM považuje veškeré nátlaky na vedení školy a vedení města za neadekvátní a rovněž odsuzuje velmi nešťastné formulace týkající se vedení města (zejména pak osoby starosty), které v této souvislosti zazněly.

RM ukládá tajemnici zadat vypracování znaleckého posudku na pozemky parc. č. 3637/6, 1463/3, 1463/2 v obci a k.ú. Řevnice - přilehlé k ulici Bory, po předložení nákresů s návrhem na zaměření. Součástí znaleckého posudku bude i posouzení variant prodeje pozemků s a bez zasíťování.
RM ukládá tajemnici zadat vypracování znaleckého posudku na pozemek parc. č. 3442 a 3441 v obci a k.ú. Řevnice v ulici U Viaduktu.
 

RM schvaluje výpověď z nájemní smlouvy ke dni 30.9.2011 na pozemky parc.č. 1461, části pozemku parc.č. 1463/3 a části pozemku parc.č. 1463/2 v obci a k.ú. Řevnice, která byla uzavřena s paní Ellou Javůrkovou dne 4.11.1996.

RM ukládá zpracovat článek – informativní leták pro občany Řevnic ve smyslu, že je zakázáno odkládání pytlů vedle popelnic a pověřuje zpracováním textu do letáku pana Petra Zavadila.

Rada města č. 36

(2.9.2011)

RM schvaluje Rozpočtové opatření č.3 pro rok 2011 ve výši 109.121,- Kč na straně příjmů a ve výši 109.121,- Kč na straně výdajů dle přílohy, která je nedílnou součástí usnesení a doporučuje RO č.3/2011 Zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje Výhledový plán rozpočtu na rok 2012 – 2014 a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje pokládku kabelů v ulicích Tyršova, Revoluční, Mírová s přiložením kabelu VO, výstavbu jednoho nového sloupu VO a odkup pěti betonových sloupů s VO od ČEZu a doporučuje je Zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje program na Zastupitelstva města č.7, které se bude konat dne 19. září 2011 takto:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. OZV 4/2011-Požární řád
7. OZV 5/2011-o místních poplatcích
8. Smlouva na elektronické spisové služby „B“ – eGovernment
9. Přijmutí daru – pozemek parc.č. 3533/33 v obci a k.ú. Řevnice
10. Rozpočtové opatření č.3
11. Statut Fondu oprav – budova Zámečku
12. OZV 6/2011- o zeleni, veřejném pořádku
13. Bezúplatný převod podružného kanalizačního řadu, čerpací šachty a čerpadla na majitele nemovitostí připojených na tlakovou kanalizaci – lokalita „Za vodou“
14. SOSB-VB – obec Zadní Třebaň – zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury
15. Záměr prodeje budovy starého nádraží
16. Rozpočtový výhled na rok 2012-2014
17. Změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru Řevnice
18. Pořízení nového územního plánu města Řevnice
19. Odkup sloupů VO
20. Závěrečný účet Regionu Dolní Berounka
21. Různé
22. Závěr
 

RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2123/1 v obci a k.ú. Řevnice o velikosti 155 m2 paní Ing. Květě Soukupové, Škrétova 609, 252 30 Řevnice za regulované nájemné ve výši 1085,-Kč/rok.

RM schvaluje záměr pořízení Změny č.5 územního plánu na pozemcích parc.č. 214, 215 a 216, vše v obci a k.ú. Řevnice tak, aby na tomto území mohla být regulativy stanovena výstavba chodníku a doporučuje pořízení změny ZM ke schválení.
RM schvaluje  Libora Kvasničku – starostu jako určeného zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem na změně a doporučuje ho ZM ke schválení.
RM ukládá vypsat výběrové řízení na zpracovatele a pořizovatele Změny č.5 územního plánu sídelního útvaru Řevnice.
 

RM schvaluje pořízení nového územního plánu sídelního útvaru města Řevnice a doporučuje ZM ke schválení.
RM schvaluje Libora Kvasničku – starostu jako určeného zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem na tvorbě nového územního plánu města Řevnice a doporučuje ho ZM ke schválení.
RM ukládá vypsat výběrové řízení na zpracovatele a pořizovatele nového územního plánu sídelního útvaru města Řevnice.
 

RM schvaluje Závěrečný účet Regionu Dolní Berounka za rok 2010 a zprávu nezávislého auditora Ing. Ludmily Hůlové MBA s tím, že účetní uzávěrka je v souladu s právními předpisy a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení.
 

RM schvaluje rozšíření redakční rady časopisu RUCH o dva nové členy: Mgr. Marii Reslovou a Ing. Pavla Černého.

RM schvaluje zaslání dopisu „Klíč pro premiéra“ od SMSČR na Úřad vlády české republiky, k rukám předsedy vlády.

RM souhlasí s připojením veřejného vodovodu obce Zadní Třebaň na stávající vodovodní řad města Řevnice v lokalitě Na Vrážku. Kapacita zdroje i potrubí je dostatečná pro připojení cca 700 EO.
RM souhlasí s napojením oddílné splaškové kanalizace obce Zadní Třebaň výtlakem do stávající kanalizační sítě města Řevnice a s čištěním takto přiváděných odpadních vod na ČOV Řevnice.
 

Rada města č. 35

(29.8.2011)

RM souhlasí s návrhem Statutu trvalého účelového peněžního fondu města Řevnice, který bude sloužit k soustřeďování finančních prostředků určených k úhradě výdajů spojených s finančně náročnými opravami a technickým zhodnocením objektu č. p. 29 v obci a k. ú. Řevnice a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje Nařízení č.1/2011, kterým se mění a doplňuje Nařízení č.2/2009, o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí s účinností od 1. ledna 2012.

RM schvaluje obecně závaznou vyhlášku OZV č. 6/2011 o 2011o zakládání, údržbě a ochraně zeleně na území města Řevnice a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje Vyřazovací protokol č.10/2011

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 1721/3, 1721/7, 1729/2, 1729/3, 1729/5, 1761/2, 1761/3, 1761/5, 1761/6, 1761/7, 1762/3, 1762/5, 1788/2v obci a k. ú. Řevnice (ul. Švabinského) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 71.400,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009035/01.

Rada města schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o ukončení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010517/02 ze dne 14.6.2011, dále schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 909 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Na Kopanině) a dále schvaluje uzavření nové Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010517/02.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury Obce Zadní Třebaň společností Ekos s r.o. Řevnice a doporučuje tuto smlouvu Zastupitelstvu města ke schválení.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Městem Řevnice a Základní uměleckou školou Řevnice na prostory v budově č.p. 29 (Zámeček) v obci a k.ú. Řevnice bezplatně na dobu neurčitou za účelem zajištění plnění hlavního účelu a předmětu činnosti ZUŠ v souladu s její zřizovací listinou.

RM schvaluje odpis nedobytných nedoplatků daně – nezaplacených poplatků za komunální odpad za období 2006 – 2010 v celkové výši 3 400,- Kč.

RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na správu a údržbu dětského hřiště.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 3308/3 v obci a k. ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012911-1.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v 555/11 a 3473 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Tyršova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 49.800,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV–12–6011963/01

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 2004/1, 2004/3, 2040 a 2041/3 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Škroupova a Na Vrážku) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 106.000,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV–12–6011636/01.

RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy s obcí Zadní Třebaň na pozemky parc.č. 111,113 a 114 v obci a k.ú.Řevnice ke konání Májových slavností v termínu od 1.3.2011 do 31.12.2017 za nájemné ve výši 1,- Kč za každý kalendářní rok.

RM schvaluje pronájem místnosti ve 2. patře budovy č.p. 74 panu Františku Chlaňovi (90 min. 2 dny v týdnu) za účelem výuky anglického jazyka na dobu určitou od 5. září 2011 do 31. ledna 2012.

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 800, 801, 802 a 830 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Sochorova) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 20.400,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001158/01.

RM souhlasí s navýšením kapacity ZŠ Řevnice z 380 žáků na 430 žáků od 1.9.2012.

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tématického zadání Vodohospodářská infrastruktura ev. č. 2041/OŽP/2011 na zajištění realizace rozšíření a intenzifikace ČOV a dostavby kanalizace

RM schvaluje hospodářský výsledek ZŠ Řevnice za rok 2010 ve výši 94.414,- Kč a souhlasí s jeho použitím na dovybavení školní jídelny a školy.

Rada města č. 34

(4.8.2011)

Převod kalových čerpadel a čerpacích šachet na majitele připojených nemovitostí - RM souhlasí s rozesláním dopisu a návrhem darovací smlouvy na převod čerpacích stanic z majetku města občanům tak, jak tyto materiály připravila JUDr. Špaňhelová a doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení darování čerpacích stanic jmenovitě každému dárci.
RM schvaluje Vyřazovací protokol č. 8/2011 a souhlasí s vyřazením věcí dle seznamu z majetku města.
Výběrové řízení na nového operátora mobilních služeb - RM schvaluje uzavření Smlouvy se společností Vodafone Czech Republic, a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10 na poskytování mobilních telekomunikačních služeb.
Žádost o souhlas s přijetím sponzorského daru – ZŠ Řevnice - RM schvaluje přijetí sponzorského daru pro ZŠ Řevnice ve formě písanek, uvolňovacích cviků a plakátů na výuku plam Comenia Script v hodnotě 33.890,- Kč, které by měly být darovány škole pí Ing. Libou Janebovou z firmy INTERFLON Czech s r.o., Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 5, IČ: 43002056, za účelem vybavit žáky 1. a 2. tříd všemi potřebnými pomůckami k výuce nového písma.
Zadní Třebaň – veřejný vodovod – žádost o stanovisko - RM předběžně souhlasí s návrhem trasy zásobního řadu pro nový VDJ Zadní Třebaň s napojením na rozvody vody v Řevnicích, avšak svůj souhlas podmiňuje podepsáním smlouvy s obcí Zadní Třebaň v souladu s podmínkami územního plánu města Řevnice.
ZŠ Řevnice – žádost o stanovisko - RM souhlasí s tím, aby Město Řevnice jako zřizovatel ZŠ Řevnice a jako majitel pozemků, na kterých se nacházejí obě školní zahrady, vydalo souhlas s realizací projektu na výsadbu stromů, v rámci výzvy Malé granty 2011 od Nadace Partnerství. Všechny sazenice budou vysazeny na školních zahradách ZŠ Řevnice.
Na tomto grantu není žádná spoluúčast. RM upozorňuje na prověření možností kolize s kabely ČEZ a jinými podobnými zařízeními.
Žádost o projednání možnosti pronájmu části pozemku parc.č. 2123/1 Malé náměstí – Ing. Soukupová - RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2123/1 Malé náměstí o velikosti 155 m2 ve vlastnictví Města Řevnice a ukládá SO záměr pronájmu zveřejnit.
Modrý domeček – žádost o zábor veřejného prostranství - RM schvaluje poskytnutí záboru veřejného prostranství na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad před salonem Klementýna, před Modrým domečkem a u pomníku pro Modrý domeček na den 3. září 2011 na akci Záříjové řádění od 9:00-14:00 hodin za 1,- Kč dle přiloženého nákresu s tím, že po akci bude zajištěn úklid prostranství a po dobu akce bude zajištěna bezpečnost účastníků.
Notičky – žádost o finanční příspěvek na vánoční koncert -RM schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč Dětské lidové muzice Notičky na vánoční koncert v Praze.
Zábory veřejného prostranství x tržní řád - RM bere informaci na vědomí a souhlasí s tím, aby byl povolen stánkový prodej v prostoru před nádražím ČD.
JUDr. Buriánová – žádost o změnu územního plánu - RM souhlasí s tím, aby byla provedena změna územního plánu tak, aby na části pozemku parc.č. 1762/2 a části pozemku parc.č. 1762/1 vše v obci a k.ú. Řevnice, tak jak jsou odděleny GP č. 1620-53/2010, ve vlastnictví JUDr. Aleny Buriánové, bylo možno vybudovat oplocení a stavbu dřevěného přístřešku pro dvě osobní auta, jízdní kola a palivové dřevo a doporučuje Zastupitelstvu města změnu ÚP ke schválení. RM schvaluje Libora Kvasničku – starostu jako určeného zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem na změně.
Náklady spojené s pořízením Změny č.4 ÚP uhradí JUDr. Alena Buriánová.“
RM požaduje vyhlásit výběr dodavatele na zpracovatele a pořizovatele Změny č.4 územního plánu.
Žádost o výměnu 2 ks skládacích dveří v bytě č. 2, nám. Krále J. z Poděbrad čp. 27 – p. Pavliš - RM nesouhlasí s žádostí o výměnu 2 ks skládacích dveří v bytě č.2, nám. Krále J. z Poděbrad č.p.27 v Řevnicích – pan Pavliš v roce 2011 a doporučuje tyto náklady zařadit do rozpočtu na rok 2012
Nabídka na zpracování výběrových řízení - M souhlasí s nabídkou Ing.Milana Rabišky, CSc. příručky,včetně školení ke zkvalitnění výběrových řízení pro zaměstnance MÚ za částku 3.500,- Kč a ukládá EO kontaktovat předkladatele.
Čerpání rozpočtu – ZŠ Řevnice - RM bere informaci na vědomí.
Veřejné osvětlení Na Vrážku a Škroupova - RM schvaluje pokládku kabelů v ulicích Na Vrážku a Škroupova s přiložením kabelu VO, výstavbu dvou nových sloupů VO a odkup šesti betonových sloupů s VO od ČEZu.
Veřejné osvětlení v Tyršově ulici po kabelizaci kNN k panu Hertlovi - RM schvaluje pokládku kabelů v ulici Tyršova s přiložením kabelu VO a odkup sedmi betonových sloupů s VO od ČEZu.
obč. sdruž. Pikolín – žádost o oplocení části pozemku - RM souhlasí s umístěním oplocení části pozemku parc.č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice, který má pronajatý občanské sdružení PIKOLÍN za podmínky, že oplocení bude provedeno v souladu se stavebním zákonem.

Rada města č. 33

(18.7.2011)

Rada města souhlasí s přijetím daru – pozemku parc. č. 3533/33 o výměře 154 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 3533/8 o celkové výměře 740 m2 na základě geometrického plánu 1677-65/2011 ze dne 9.5.2011, a to od pana Pavla Hertla, Mníšecká 973, 252 30 Řevnice a pana Zbyňka Moravce, Trávníčkova 1778/33, 155 00 Praha 5 a doporučuje jeho přijetí ke schválení Zastupitelstvu města.
RM schvaluje Smlouvu o pronájmu části pozemku parc. č. 1271/1-ostatní plocha, zeleň v obci a k.ú. Řevnice o výměře 123 m2 Občanskému sdružení PIKOLÍN, se sídlem Selecká 815, Řevnice, IČ: 22874640 za částku 1,- Kč ročně.
Žádost o snížení poplatku na připojení na kanalizaci – pan Louda - RM souhlasí s rozložením platby 10.000,- Kč na: 5.000,- Kč ihned a 5.000,- Kč zaplatit do půl roku po zkolaudování řadu, pokud nebude provedeno připojení.
RM schvaluje Vyřazovací protokol č. 7/2011 a souhlasí s vyřazením osobního automobilu Pečovatelské služby Škoda Forman SPZ: PZI 45-25 z majetku města.
Vyjádření ředitelky ZŠ Řevnice ke stížnosti pí Pražské - RM bere informaci na vědomí a pověřuje tajemnici provedením kontroly školní jídelny po zahájení nového školního roku.
RM neschvaluje uvolnění neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč na provoz protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje město Příbram.
RM schvaluje uzavření Smlouvy na elektronické spisové služby „B“ s partnery projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP Černošice I-III“ a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení.
Obecně závazná vyhláška – OZV č.5/2011 o místních poplatcích
RM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.5/2011 o místních poplatcích, která zrušuje obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, 3/2009, 1/2010, 2/2010 a 3/2011 s účinností od 1.1.2012 a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení.
Text do kroniky města Řevnic – rok 2010
RM schvaluje text předložený Letopiseckou komisí k zapsání do kroniky města Řevnic za rok 2010.
Telefónica-SOVB-ulice Pražská, Nádražní - ŠINDY, spol. s r.o
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového komunikačního vedení v pozemcích parc. č. 248/3, parc. č. 249, parc. č. 250 a parc. č. 265 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pražská, Nádražní) pro oprávněného Telefónica Czech Republic, a.s. za jednorázovou úplatu 13.020,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Výběrové řízení na ředitele společnosti EKOS Řevnice spol.s r.o.
RM bere oba materiály na vědomí.
RM materiály doporučuje zařadit na jednání RM č.34 dne 4.8.2011.
RM pověřuje místostarostu projednáním obou materiálů s nezávislým odborníkem a požaduje předložit výsledek jeho doporučení k dalšímu projednání v Radě města.
Návrhy na realizaci stavby
RM schvaluje záměr stavby kanceláří a skladu na pozemcích parc. č. 212/3 a 212/2 v ulici Pod Lipami čp. 1069 v obci a k.ú. Řevnice za podmínky dodržení všech podmínek územního plánu.
Žádost ZUŠ o finanční příspěvek a informace o stěhování
RM schvaluje uvolnění částky ve výši 31.000,- Kč z rezervního fondu ZUŠ Řevnice na výdaje spojené se stěhováním ZUŠ do přízemí budovy Zámečku a zařizováním učebny pro výuku keramiky.
Vyjádření ke stavbě RD na pozemku parc.č. 3722
RM souhlasí se záměrem stavby RD na pozemku parc. č. 3722 v obci a k.ú. Řevnice podle přiložené dokumentace investora Mgr. Jana Dočekala.
Vyjádření ke stavbě RD na pozemku parc. č. 360 a 361 v obci a k.ú. Řevnice - Petr Dvořák na základě plné moci od firmy RS BAU
RM nesouhlasí se záměrem stavby RD na pozemku parc. č. 360 a 361 v obci a k.ú. Řevnice. Podle přiložené dokumentace stavba a část komunikace zasahuje podle ÚP do pozemku trvalého travního porostu.
Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
RM souhlasí s přijetím dotace ve výši 3,5 milionu Kč z rozpočtu Středočeského kraje na „Rozšíření a intenzifikaci ČOV Řevnice z 2400EO na 3700EO a doplnění technologie ČOV o kalové hospodářství včetně osazení dekantační odstředivky a doporučuje přijetí dotace Zastupitelstvu města ke schválení. Součástí projektu je realizace splaškové kanalizace v lokalitě Pod Vrážkou.
Program na zasedání Zastupitelstva města č.6 dne 4.8.2011
RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města č.6 dne 4.8.2011.
Informace starosty – koridor na železniční trati Praha-Beroun
RM bere informaci na vědomí.
Informace místostarosty - Workshop ke tvorbě územního plánu
RM bere informaci na vědomí a souhlasí se záměrem realizace workshopu ke tvorbě územního plánu s tím, že město zajistí finanční pokrytí této akce.
Údržba soukromých pozemku jejich vlastníky
RM ukládá tajemnici zjistit informaci, co je možné požadovat od vlastníka pozemku, aby řádně pečoval o svůj pozemek a pravidelně zajistil jeho úklid a údržbu.


Rada města č. 32

(29.6.2011)

Informace – nabídka spol. Paseo Group s.r.o - RM bere informaci na vědomí, avšak z nedostatku finančních prostředků nebude nabídku společnosti Paseo Group akceptovat.
RM schvaluje Vyřazovací protokol č.5/2011 a souhlasí s vyřazením věcí v něm uvedených z majetku města. Protokol a posudek je nedílnou součástí usnesení.
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.09/pik-ph/10 na výkon autorského dozoru „Řevnice – dokončení splaškové kanalizace“ s firmou Ing. Josef Vítek – PIK, inženýrská a projektová kancelář, Mníšek pod Brdy, jehož předmětem je vypracování závěrečného vyhodnocení stavby v souladu s pravidly a metodikou SFŽP za částku 30.000,- Kč včetně DPH. a ukládá EO financování zapracovat do rozpočtu na rok 2013.
RM schvaluje OZV č.4/2011 – Požární řád města Řevnice, který nahrazuje OZV č.3/1994 a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení.
Stavba skladu a kanceláří: pozemek č.212/3 a 212/2, ulice Pod Lipami 1069 - RM bere informaci na vědomí s tím, že Sukovi dodají nové podklady ohledně úpravy vnější části budovy a stavba musí být v souladu s platným územním plánem.
Rada města schvaluje rozesílání informačního dopisu a uzavírání Darovacích smluv na převod čerpacích stanic a čerpadel z majetku města občanům.
RM souhlasí s poskytnutí daru – finančního obnosu ve výši 5.200,- Kč pro ZŠ Řevnice od paní Michaely Pralovszké na nákup dvou kusů knihovny typu Expedit do třídy 2. B.
RM schvaluje Vyřazovací protokol č.6/2011 a souhlasí s vyřazením věcí v něm uvedených z majetku města. Protokol a posudek je nedílnou součástí usnesení.
RM schvaluje záměr pronajmout přístřešek na části pozemku parc. č. 95/2 a části pozemku parc. č. 92 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 20 m2.
RM schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi Městem Řevnice a Mgr. Vladimírem Plachtou.
RM schvaluje pana ing. Jaroslava Kubáta pro vypracování znaleckého posudku na budovu č.p. 71, včetně pozemků.
RM schvaluje uzavření smlouvy na dodávku zemního plynu s PRAŽSKOU PLYNÁRENSKOU, a.s. a uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie s firmou Nano Energies Trade, s r.o. Řež do konce roku 2012.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování č.3/2011 s panem Jiřím Klailem – Auto Klail, se sídlem Škrétova 1028, Řevnice jejímž předmětem je prodej osobního automobilu Pečovatelské služby Škoda Forman SPZ: PZI 45-25, vedený na č.ev. PS-29-A3 v majetku města.
RM souhlasí s pořádáním cyklistické akce – silniční časovky jednotlivců do vrchu po trase z Řevnic od obchodního domu na vrchol stoupání mezi obcemi Řevnice a Mníšek pod Brdy dne 3.9.2011, souhlasí s pronájmem jedné místnosti v MěKS pro prezentaci akce a umístění výpočetní techniky a zázemí závodů s tím, že pořadatelé akce si po skončení akce provedou úklid sami nebo si ho objednají u firmy Ekos spol. s r.o. Řevnice. RM pověřuje tajemnici upozornit pořadatele na dopravní omezení, protože Mníšecká ulice v době od 11.7. do 30.9.2011 bude uzavřena z důvodu výstavby kanalizace a proto RM podmiňuje upravit trasu závodu – start a pohyb účastníků – tak, aby neprojížděli stavbou a požaduje předložení trasy závodu.
Posouzení kapacity ČOV Řevnice – připojení obce Zadní Třebaň- RM bere informaci na vědomí s tím, že pověřuje starostu jednáním s obcí Zadní Třebaň ohledně řešení připojení obce Zadní Třebaň na ČOV Řevnice.
Žádost o odkup pozemku – pí Javůrková - RM ukládá EO, aby vyzval pí. Javůrkovou k osobnímu jednání se starostou města, k upřesnění hranic pozemku a nabídkové ceny.
Stížnost pí Pražské – ZŠ Řevnice - RM ukládá tajemnici stížnost zaslat ředitelce školy Mgr. Štěpánce Rajchlové k vyjádření a předložit její stanovisko na další jednání Rady města.
RM ukládá tajemnici jednat s reklamní agenturou Kompakt Poděbrady ohledně zpracování a vydání komerční mapy města.
RM souhlasí s umístěním bankomatu v prostoru před vstupem do budovy MÚ a ukládá tajemnici odpovědět na dopis pí Slavíkové s tím, že očekává další návrh ze strany ČSOB.
Informace ředitelky ZŠ - RM bere informaci na vědomí a pověřuje dalším jednáním starostu města, který prověří náklady a výdaje školy a čerpání rozpočtu ZŠ Řevnice a požaduje navýšení rozpočtu v kapitole opravy.
RM schvaluje vypovězení Dohody na poskytování služeb elektronických komunikací s Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a ukládá tajemnici udělat poptávku na poskytování služeb elektronických komunikací.
RM ukládá tajemnici zajistit průjezdnost nezpevněné části Masarykovy ulice, osadit úsek přenosnými dopravními značkami „ZÁKAZ ZASTAVENÍ“ a zajistit průjezdnost pro složky IZS po dobu výstavby kanalizace a poslat informativní dopis obyvatelům této části obce.Rada města č. 31

(20.6.2011)

RM schvaluje firmu Podlahy Bím, Údolní 1573/98, Praha 4 jako nejvýhodnějšího dodavatele na opravu linolea v budově HZS č.p. 174 v Řevnicích za částku 24.150,- Kč, firmu BS Servis Řevnice, s.r.o. jako nejvýhodnějšího dodavatele na pohon posuvné brány v budově HZS č.p. 174 za částku 62.903,- Kč, firmu Klempík-Stav s.r.o. Lahovice na opravu střechy s výměnou klempířských prvků + polykarbonátová stříška nad terasou v budově HZS č.p. 174 za částku 103.032,- Kč a firmu Karel Vyleta, Kozinova 854, Řevnice jako nejvhodnějšího dodavatele pro výměnu oken a dveří ze šatny do dvora, garáže a do skluzu v budově HZS č.p. 174 za částku 267.014,- Kč a doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení. Ceny jsou uvedeny s DPH. Opravy jsou v celkové výši 457.109,- Kč a stavební dozor na všechny akce je v maximální výši do 20.000,- Kč.


Rada města č. 30

(13.6.2011)

RM schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.3/09/2100/006 int.č. 971 a dod.č.1 – int.č. 971a) se zhotovitelem Sdružení Řevnice – kanalizace.
RM souhlasí s refundací faktury, kterou předložila spol. Direct Media, zast. p. Turkem, Praha 8 za pronájem mobilních WC v rámci akce „Dixieland v Řevnicích“ ve výši 6.480,- Kč a bude vystavena po skončení akce, tj. 13.8.2011 firmou Johnny Servis.
RM nesouhlasí s prodejem obytného domu a odpovídající části pozemku v areálu 1.st. ZŠ Řevnice do soukromého vlastnictví.
RM ukládá tajemnici kontaktovat ing. Jaroslava Kubáta za účelem předběžného odhadu obvyklé ceny nemovitosti.
RM schvaluje finanční příspěvek na oslavy 115 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Řevnicích, které se budou konat dne 25.6.2011 ve výši 5.000,- Kč.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 910/1 a parc. č. 911 v obci a k.ú. Řevnice (ul. V Podhájí, Vrchlického) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010517/02.
RM souhlasí s úhradou částky 181.318,- Kč za vícepráce provedené firmou RISL s r.o. Hostivice při opravě Nerudovy ulice v Řevnicích a podmiňuje vyplacení částky uzavřením dohody o narovnání, kterou dojedná a připraví se zástupcem firmy RISL s r.o. Hostivice ing. Smrčka.
RM schvaluje Smlouvu o dílo se spol. Ises s r.o. Praha 6 na zpracování Plánu odpadového hospodářství.
RM Rada města schvaluje odkup 1 ks betonového sloupu v křižovatce ulic Wolkerova a V Souhradí za cenu 1.484,80 Kč s DPH, včetně vypracování znaleckého posudku a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. a předává návrh k odsouhlasení MZ.
RM Rada města schvaluje odkup 5 ks betonových sloupů v ulici Pod Lipami za cenu 5.324,- Kč s DPH, včetně vypracování znaleckého posudku a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. a předává návrh k odsouhlasení MZ.
RM ukládá EO zajistit opravu střechy ZŠ Řevnice a zpracovat rozpočtové opatření, které z toho vyplývá.
RM souhlasí s vyřazením osobního automobilu Pečovatelské služby Škoda Forman SPZ: PZI 45-25 z majetku města.
RM schvaluje Jednací řád Rady města s účinností od 13. června 2011 a ruší Jednací řád Rady města z 16. dubna 2007. Jednací řád je nedílnou součástí usnesení.
RM schvaluje komisi pro výběr dodavatele na opravu budovy č.p. 174 ve složení:
Ing. Jiří Drvota, Jan Kadlec, Mgr. Renata Henych.
RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku – ½ zahrádky vedle nádražní budovy a ukládá tajemnici předložení uzavřené nájemní smlouvy na druhou část zahrádky na další jednání RM.
RM schvaluje pronájem 4 bytů v domě č.p. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad v Řevnicích na dobu od 1.8.2011 do 31. 7. 2012 Martině Košťálové, Mgr. Dušanu Pavlišovi, Mgr. Jiřině Dopitové a Mgr. Markétě Maříkové a pronájem bytu v přízemí budovy č.p. 600 ve Školní ulici v Řevnicích na dobu od 1.8.2011 do 31.7.2012 Mgr. Janě Nešťákové a uzavření příslušných nájemních smluv.
RM dále schvaluje u všech obecních bytů v č. p. 27 zvýšení nájemného na částku 50,-Kč/m2.
RM souhlasí s přestavbou domu č.p. 501 v Řevnicích dle projektové dokumentace a trvá na zachování ustanovení ÚP města Řevnic.
RM ukládá EO pozvat pana Suka na další jednání RM, které se uskuteční dne 29.6.2011 od 8:00 hodin.
RM ukládá tajemnici napsat Ministerstvu životního prostředí informaci, že Město Řevnice nebude realizovat projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Řevnice“.
RM ukládá zaktualizovat Smlouvu o dílo s firmou DIPRO na zhotovení a projednání projektové dokumentace prostoru přednádraží v Řevnicích s tím, že v dodatku této smlouvy bude uvedeno, že práce se přerušují do doby zajištění finančních prostředků městem Řevnice.
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 123 m2 Občanskému sdružení Pikolín, se sídlem Selecká 815, 252 30 Řevnice, IČ: 22874640 za nájemné 1,- Kč/rok za účelem využití jako zahradu a souhlasí s jeho oplocením za podmínky, že bude zajištěn přístup k brance v plotu u č.p. 119.
RM ukládá EO poslat žádost na SFŽP o prodloužení lhůty čerpání dotace na zateplení budovy ZŠ Řevnice a pověřuje místostarostu jednání s firmou Euroforum.
RM ukládá tajemnici oslovit ing. Jaroslava Kubáta, za účelem zpracování odhadu obvyklé ceny nemovitostí – slepičárna, pozemek na objížďce a dům č.p.2 s přilehlými pozemky.
RM schvaluje umístění 2 ks dopravních značek - cesta pro pěší a cyklisty - na cyklostezku a ukládá EO zajistit osazení.


Rada města č. 29


(1.6.2011)


RM odvolává členy Dozorčí rady společnosti Ekos Řevnice, spol. s r.o., Řevnice pány Ing. Josefa Beneše, Ing. Stanislava Rojíka, Ing. Lumíra Němečka, Mgr. Miroslava Velfla a Ing. Petra Kozáka.
RM schvaluje zrušení Dozorčí rady společnosti Ekos Řevnice, spol, r.o., Řevnice.
RM schvaluje hospodářský výsledek a účetní závěrku společnosti Ekos Řevnice, spol. s r.o., Řevnice za rok 2010.


Rada města č. 28


(30.5.2011)


RM schvaluje záměr rozšíření ZUŠ do dalších prostor v přízemí č.p. 29 (Zámečku) – 3 místnosti – kuchyňka, kancelář MěKS a navazující učebna.
RM schvaluje doplňkovou činnost ZUŠ dle Přílohy č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) - Živnost volná (K § 25 odst. 2) - Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
RM ukládá SO připravit návrh změny smlouvy o výpůjčce vyvolanou rozšířením prostor ZUŠ do přízemí budovy č.p. 29.
RM ukládá SO připravit návrh změny zřizovací listiny – rozšíření činnosti ZUŠ o schválenou doplňkovou činnost.
RM pověřuje EO vypracováním návrhu Statutu Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č. p. 29 města Řevnice.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy na dodávku zemního plynu s PRAŽSKOU PLYNÁRENSKOU, a.s. a uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie s firmou RWE ENERGIE, a.s. do konce roku 2012.
Rada města ukládá tajemnici vypracovat ve spolupráci s právní kanceláří návrh procesu převodu čerpadel a čerpacích šachet na vlastníky připojených nemovitostí.
RM schvaluje záměr směny pozemků: parc.č. 1918/1 o výměře 30m2, parc.č. 1962/3 o výměře 176m2, parc.č. 1962/5 o výměře 151m2, parc.č. 1962/4 o výměře 45m2, parc.č. 1963/1 o výměře 17m2, parc.č. 1963/3 o výměře 291m2, parc.č. 1963/4 o výměře 26m2, parc.č. 1788/1 o výměře 253m2, 1963/9 o výměře 263m2, parc.č. 1963/15 o výměře 20m2, parc. č. 1963/14 o výměře 234m2, parc. č. 1963/13 o výměře 326m2, parc. č. 1963/12 o výměře 181m2, parc. č. 1721/9 o výměře 29m2, parc. č. 1762/13 o výměře 60m2 oddělený geometrickým plánem č. 1620-53/2010 ze dne 14.10.2010, parc.č. 738 o výměře 893m2, parc.č. 758 o výměře 945m2, parc. č. 2877/15 o výměře 362m2, 2947/16 o výměře 272m2 ve vlastnictví JUDr. Aleny Buriánové za pozemky:
parc.č. 3606 o výměře 293m2, parc.č. 3605/5 o výměře 739m2, parc.č. 3605/2 o výměře 50m2, parc.č. 3605/4 o výměře 417m2, parc.č. 3604/1 o výměře 16m2, parc.č. 3599/38 o výměře 37m2, parc.č. 3599/25 o výměře 13565 m2, parc.č. 3599/28 o výměře 4348m2, parc.č. 3603/4 o výměře 136m2, pozemek parc.č. 1762/1 o výměře 92m2 oddělený geometrickým plánem č. 1620-53/2010 ze dne 14.10.2010, pozemek parc.č. 3602/6 o výměře 25m2 ve vlastnictví Města Řevnice, všechny pozemky se nacházejí v obci a k.ú. Řevnice za podmínky, že RM vydá JUDr. Buriánové souhlas s oplocením části pozemku parc.č. 1762/2 o výměře 140 m2 a části pozemku parc.č. 1762/1 o výměře 92 m2 tak, aby se stal součástí stávající zahrady RD č.p. 496 s tím, že bude zachována „uliční čára“ a zelené pruhy navazující na sousední komunikaci a souhlasu se stavbou dřevěného přístřešku pro dvě osobní auta, jízdní kola a palivové dřevo na pozemku parc.č. 1762/2, případně parc.č. 1762/1, oba tyto souhlasy jsou nedílnou součástí směny pozemků. Náklady na geodetické zaměření pozemků parc.č. 1762/2 a 1762/1, vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek na katastr nemovitostí uhradí pí JUDr.Buriánová.
RM doporučuje směnu pozemků ke schválení Zastupitelstvu města.
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o úvěru č.870/10/LCD ze dne 7.6.2010 s Českou spořitelnou, a.s. Praha 4 a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení.
RM schvaluje OZV č.2/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ve výši 3 s účinností od 1.ledna 2012 a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení. Finanční prostředky budou použity na opravy a výstavbu nových komunikací.
RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy se spol. MVP Agency, Praha 6 na částku 10.000,- Kč na projekt V.ročník Královského průvodu z Prahy na Karlštejn, který se koná dne 4.-5.6.2011.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy za 1,- Kč na užívání pozemku parc.č.1271/1 v obci a k.ú. Řevnice na den 5.7.2011 pro pořádání kulturní akce „Řevnické cesty“ s tím, že nájemce zajistí po skončení akce úklid a prostranství bude uvedeno do původního stavu. Nájemce si zajistí na vlastní náklady mobilní WC, instalaci pódia, ozvučení, lavičky a vlastní připojení na elektřinu, neboť v době pořádání akce bude budova Zámečku uzamčena.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na užívání části pozemku parc.č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice pro pořádání kulturní akce „Řevnické cesty“ dne 5.7.2011 za nájemné 1,- Kč s Janou Hrabákovou, IČ:62989910, Líšnice 56, 252 10. Podmínkou smlouvy je, že nájemce zajistí po skončení akce úklid pronajatého pozemku, pozemek bude uveden do původního stavu. Nájemce si zajistí na vlastní náklady mobilní WC, instalaci pódia, ozvučení, lavičky a vlastní připojení na elektřinu.
Nepřijetí dítěte do MŠ Řevnice – Jana Nešťáková - RM bere informaci na vědomí a řešení ponechává na ředitelky MŠ, neboť přijímání dětí do MŠ je plně v její kompetenci.
RM schvaluje program na jednání ZM č.5 dne 20.6.2011 v tomto znění:
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Fond oprav - HZS
7. OZV 1/2011-zrušující-Fond rozvoje bydlení
8. OZV 2/2011- koeficient daně z nemovitosti
9. OZV 3/2011-místní poplatky- psi
10. Dodatek ke smlouvě – Česká spořitelna, a.s. Kladno
11. Prodej pozemku parc. č. 2877/23 v obci a k.ú. Řevnice
12. Směna pozemků – JUDr. Buriánová
13. Různé
14. Závěr
Strategický plán města Řevnice - RM bere informaci na vědomí a požaduje předložit rozbor plnění úkolů vyplývajících ze Strategického plánu na rok 2008-2011 také zastupitelům.
RM schvaluje OZV č. 3/2011 o změně obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 4/2008 s účinností od 1. ledna 2012 s tím, že výše místního poplatku za jednoho psa bude činit 360,- Kč a za druhého a každého dalšího psa 500,- Kč a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení.
Zavezení rokle – informace místostarosty - RM bere informaci na vědomí a ukládá místostarostovi a EO podat panu Říhovi odpověď na jeho dotaz ohledně zavezení rokle.
pí Marta Havlíčková, Chodská ul., Řevnice – žádost o informaci - RM bere informaci o odpovědi starosty na dotaz pí Havlíčkové na vědomí.
RM schvaluje uzavření Smlouvy na správu a údržbu dětského hřiště mezi firmou EKOS Řevnice, spol. s r. o. a Městem Řevnice.

Rada města č. 27


(19.5.2011)


RM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2877/23, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 55 m2, v obci a k. ú. Řevnice oddělený geometrickým plánem č. 1666-887/2011 ze dne 13.3.2011 z pozemku parc. č. 2877/17 v obci a k.ú. Řevnice.
RM vyslovuje souhlas spol. Ekos s r.o. Řevnice s pronájmem pozemku v areálu TS třetí osobě – panu Petru Pospíšilovi, bytem Seifertova 627, Řevnice k zaparkování obytného přívěsu v areálu TS V Zátiší za částku 1620,- Kč měsíčně a ukládá ošetřit ve smlouvě pojištění za případné poškození zaparkovaného přívěsu v areálu TS V Zátiší.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 185 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Spojovací) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 1.000,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. EP-12-6001571.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování závodní zdravotní preventivní péče a doplňkové zdravotní péče pro zaměstnance Města Řevnice s MUDr. Vladimírou Hejmovou.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky k pozemku parc. č. 645/3 umístěné v pozemku č. parc. 542 (ul. Mírová) pro oprávněného Jiřího Hertla a každého budoucího vlastníka pozemku parc. č. 645/3, vše v obci a k.ú. Řevnice a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM schvaluje odpis nedobytných nedoplatků daně – nezaplacených poplatků za komunální odpad za období 2002 – 2006 v celkové výši 13 595,- Kč.
RM schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva a sklad CO v budově č.p. 928 ve Školní ulici v Řevnicích, uzavřené dne 2.1.2003 s ČR-HZS Středočeského kraje v Kladně.
RM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.1/2011, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č.7/1998, 2/2002 a 1/2004 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení a doporučuje ji Zastupitelstvu města ke schválení.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 2615 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Fibichova) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 4.000,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 1069/1 a parc. č. 1069/2 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Divadelní) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 4.000,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6001121/02.


Rada města č. 26


(15.5.2011)
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 1151/1 a 1151/2 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Masarykova) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012395/VB/01.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 1389, 1432/1, 1446/11, 1449/1, 1458/2 a 1464/4 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 2.500,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6000476/01.
RM schvaluje Smlouvu o dílo s panem ing. Zdeňkem Kumsou, Říčany na zpracování znaleckého posudku se stanovením nákladového nájemného pro dům č.p. 27 v obci a k.ú. Řevnice za částku 15.000,- Kč s tím, že na zhotovení znaleckého posudku budou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtové rezervy .
Žádost o osvobození od placení poplatků – Jan Malina - Rada města bere informaci na vědomí.


Rada města č. 25


(9.5.2011)


RM souhlasí s přijetím daru – sazenice sakury od pí Leony Havlové v ceně 1.000,- Kč včetně práce na pozemek na školní zahradě jako náhradu po sazenici, která se při jarním sázení neujala.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou DATA CONNECT s.r.o., IČ: 27912841, se sídlem Zadní Třebaň, Školní 121, PSČ 267 29, jejímž předmětem je pronájem části střechy a půdního prostoru budovy Základní školy Řevnice č.p. 600 v obci a k.ú. Řevnice za účelem umístění anténního nosiče a technologického zařízení za nájemné ve výši 600,- Kč měsíčně.
RM souhlasí s ukončením Mandátní smlouvy na zpracování mezd s pí Havrdovou, Všenory, DIČ/IČ:CZ425421081/61016241.
RM schvaluje Mandátní smlouvu na zpracování mezd pro Město Řevnice s ing. Miladou Svobodovou, Praha 10, DIČ/IČ:CZ5654082544 / 15912787.
RM ukládá jednateli Ekosu svolat valnou hromadu za přítomnosti notářky, kde bude v rámci jednání schválen i hospodářský výsledek hospodaření spol. Ekos Řevnice, s r.o. za rok 2010.
RM schvaluje firmu Ises, s.r.o Praha 6 pro zpracování Plánu odpadového hospodářství města Řevnice za částku 24.000,- Kč včetně DPH a ukládá EO udělat objednávku za zpracování POH.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení s firmou ASEKOL s r.o. Praha 4.
RM souhlasí s komisním prodeje štěpkovače, který je v majetku města a pro potřeby města i TS je nevyužitelný.
RM nesouhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 114, ostatní plocha o výměře 21 m2 v obci a k.ú. Řevnice v majetku města Řevnice pí Rysové a pí Brzákové.
RM souhlasí se zpracováním výpočtu nákladového nájemného na dům č.p. 27 v obci a k.ú. Řevnice v majetku města a pověřuje místostarostu projednáním podmínek na zpracování výpočtu na dům č.p. 27.

Rada města č. 24


(28.4.2011)


RM jmenuje komisi pro výběr zpracovatele Plánu odpadového hospodářství ve složení: L.Kvasnička, J.Kadlec a Mgr. R.Henych.
RM schvaluje připojení na místní kanalizační a vodovodní síť a upozorňuje na nutnost souhlasu majitelů pozemků s průchodem přípojek sítí.
RM požaduje zadat zhotovení oddělovacího geometrického plánu na pozemek parc. č. 2689/21 na 4 části dle přiloženého návrhu.
RM schvaluje Program na zasedání ZM č. 4 dne 16.5.2011v tomto znění:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Zpráva o činnosti RM
4. Zpráva o činnosti Finančního výboru
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Volba nového zastupitele
7. Rozpočtové opatření č.2/2011
8. Schválení Závěrečného účtu za rok 2010
9. Odkup sloupů veřejného osvětlení
10. ŘeLeDo
11. Prodej pozemku parc.č. 1271/18 v obci a k.ú. Řevnice – doplnění usnesení
12. Fond oprav – HZS
13. Informace o záměru prodeje majetku města
14. Různé
15. Závěr
RM projednala a schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2010. Závěrečný účet je nedílnou součástí tohoto usnesení. RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet za rok 2010.
RM projednala Rozpočtové opatření č. 2 úprav rozpočtu pro rok 2011 a doporučuje je ZM ke schválení.
RM souhlasí s tím, že Město Řevnice nebude v případě stavby domovních vodovodních, kanalizačních nebo plynových přípojek do délky 10 délkových metrů v pozemku města požadovat od investorů uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni. S každým investorem domovní přípojky bude uzavřena smlouva o uvedení komunikace do původního stavu, která z časových důvodů nebude podléhat schválení rady města.
Rada města schvaluje uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010848/02 ze dne 29.3.2011, dále schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 911 v obci a k.ú. Řevnice (ul. V Podhájí) a dále schvaluje uzavření nové Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010848/02.
RM souhlasí s odprodejem dlažebních kostek a požaduje záměr prodeje předložit na ZM.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou Pragokoncert Bohemia, a.s., U Bulhara 3, Praha 1 na Lesní divadlo dne 17.6.2011 za částku 10.000,- Kč.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou Klub Šiška, Jirkovská 135, Vysoká Pec na Lesní divadlo dne 16.7.2011 za částku 4.000,- Kč.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 248/3, 249, 250, 251, 265, 273, 423/3 a 2689/2 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pražská, Nádražní, 28. října) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 2.000,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6000660/01.
RM souhlasí se stavbou rodinných domů na pozemcích parc.č. 3533/26 a 3533/27 v obci a k.ú. Řevnice s tím, že souhlas doplňuje o následující stanovisko: Povolení k připojení jakýchkoliv dalších staveb za uvedenými pozemky na řady sítí, bude městem povoleno buď pouze přípojkami do řadu v Tyršově ulici, nebo do řadu v nově vzniklé komunikaci. Do řadu v nově vzniklé komunikaci pouze a jen za podmínky, že sítě jako řady a komunikace jako stavba, budou vybudovány na náklady majitelů pozemků přilehlých k této komunikaci a po jejich kolaudaci je bezplatně předají městu. Tímto není dotčena pravomoc posuzování SÚ podle vyhlášky 501/2006 Sb §20 (7) a §22 (2).
RM souhlasí s připojením pozemků parc.č. 3533/26 a 3533/27 v obci a k.ú. Řevnice na sítě jako přípojky, přes obecní pozemek, který vznikne rozdělením pozemku parc. č. 3533/8 v obci a k.ú. Řevnice a darováním jeho části městu dle zápisu z jednání Rady města č. 23 ze dne 18.4.2011. K tomuto bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí.
RM souhlasí s pořádáním promoakce s názvem Krušovické referendum 2011 s ochutnávkou piva dne 23.5.2011 za částku 1.000,- Kč.
RM souhlasí s umístění reklamního banneru na Portu v Řevnicích na webové stránky města a povoluje upevnění plakátů na sloupy VO.
RM bere na vědomí informaci pana Mgr. Petra Knýbela o odstoupení z funkce zastupitele města.
RM souhlasí s ukončením smlouvy č. 2957011510 o nájmu pozemků nebo jejich částí ze dne 6.6.2010 dohodou ke dni 31.5.2011.
RM bere na vědomí informaci ve věci Palackého náměstí – platební výměr a penále a pověřuje starostu jednáním.
RM ukládá SO provést úpravy v návrhu Smlouvy o provádění údržby dětského hřiště a předložit opravený návrh na další jednání RM.
RM ukládá SO uzavřít Nájemní smlouvu za 1,- Kč na užívání pozemků parc.č. 1271/4, 1271/1, 1272 a 1273 v obci a k.ú. Řevnice na den 5.7.2011 pro pořádání kulturní akce „Řevnické Cesty“ s tím, že nájemci zajistí po skončení akce úklid a prostranství bude uvedeno do původního stavu.
RM souhlasí s výší nájemného na prostory Lesního divadla v Řevnicích pro Prodivadlo v částce 9.000,- Kč
RM schvaluje odkup 16 ks podpěrných sloupů v ulicích Mírová, Máchova, Vrchlického a Sochorova pro zachování vedení veřejného osvětlení za částku 20.174,- Kč s DPH a odkup 3 ks sloupů v ulici Žižkova za částku 3 875,- Kč s DPH a doporučuje tyto odkupy ZM ke schválení.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN na pozemcích parc. č. 1620, 1509, 1487 a 1486 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 2 dne 15. 11. 2010 ve výši 46.200,-Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010327/01.
Rada města č.16 dne 21.2.2011 schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 910/1, 909, 632/2, 632/3, 572/1, 572/2, 642, 573/2, 613/2, 613/1, 613/3, 573/3, 573/1, 572/4, 572/5, 572/7, 555/12 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Máchova, Vrchlického a Sochorova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 168.200,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003182/01.
RM schvaluje uvolnění částky ve výši 10.000,- Kč na konání Královského průvodu.
RM jmenuje JUDr. Alenu Buriánovou členkou Komise pro prodej nemovitostí.
RM ukládá SO poptat soudní znalce, kteří by ocenili majetek města určený k odprodeji.

Rada města č. 23

(18.4.2011)
RM rozhodla o zrušení Dozorčí rady spol. Ekos Řevnice s r.o.
RM bere na vědomí informaci o nabídce společnosti SKS Středočeské komunální služby, s.r.o. na vstup do společné obchodní společnosti s Městem Řevnice a bude se jí dále zabývat.
Rada města souhlasí s rozdělením pozemku parc.č. 3533/8 na dvě části dle přiloženého nákresu.


Rada města č. 22


(12.4.2011)


RM schvaluje záměr pronájmu části nemovitosti – části střechy a půdního prostoru budovy Základní školy Řevnice č.p. 600 (ul. Školní) v obci a k.ú. Řevnice firmě DATA CONNECT s.r.o., IČ: 27912841, se sídlem Zadní Třebaň, Školní 121, PSČ 267 29, za účelem umístění anténního nosiče a technologického zařízení za 1.800,- Kč čtvrtletně. RM ukládá SO doplnit do smlouvy podmínku, že v případě oprav střešního pláště nebo úprav půdního prostoru hradí náklady vyvolané přeložkou technologie nájemce.
Rada města souhlasí s výstavbou domácí ČOV.
RM schvaluje provozní zálohu ve výši 2.000,- Kč na drobné výdaje z Fondu oprav č.p.174, vázané na schválené rozpočty daných akcí. Vedoucí EO schválí vyúčtování čtvrtletně.
RM souhlasí s prodloužením termínu zrušení podatelny ke dni 31.8.2011.
RM ukládá tajemnici neprodleně podepsat Smlouvu o dílo na správu a údržbu dětského hřiště s Ing. Václavem Zdráhalem - jednatelem spol. Ekos Řevnice s r.o.
RM ukládá tajemnici návrh Směrnice na správu rozpočtu zaslat předsedovi FV Ing. Sudkovi.
RM souhlasí s Podmínkami pro přijetí odpadu ve sběrném dvoře v Řevnicích. Podmínky pro přijetí odpadu ve Sběrném dvoře v Řevnicích jsou nedílnou součástí usnesení.
RM zamítá nabídku firmy www.kresbypamatek.cz na zpracování souboru kreseb na webové stránky.
Žádost o dlouhodobý pronájem městské skládky nad hřbitovem v Řevnicích - RM bere informaci na vědomí.
RM ukládá EO udělat poptávací řízení na firmy, které by zpracovaly Plán odpadového hospodářství pro město Řevnice. RM ukládá EO učinit poptávku minimálně u 5 firem.
RM schvaluje uvolnění částky ve výši 3.500,- Kč na úhradu poloviny nákladů na vystupující hudbu na akci Majáles 2011, který pořádá JSDH, souhlasí se zapůjčením souprav skládacích laviček a stolů a souhlasí se zajištěním 2 ks mobilních WC. RM ukládá veliteli JSDH o tyto částky žádat dopředu v rámci přípravy rozpočtu města.
RM pověřuje starostu jednáním o možnostech řešení odvětrávání školní jídelny.
RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici připravit podklady potřebné pro prodej nemovitosti – výpis z KN, nájemní smlouva apod. a předloží na další jednání RM záměr prodeje.
RM bere informaci o Zprávě o daňové kontrole FÚ na čerpání dotace – Rekonstrukce Palackého náměstí - na vědomí a pověřuje ing. Drvotu dalším jednáním ve věci.
Jednání s firmou Risl - ulice Nerudova - RM konstatuje, že dodavatel nepostupoval s předpokládáným vynaložením odborné péče, považuje tyto požadavky dodavatele za neoprávněné navýšení ceny, za porušení uzavřené SOD a nesouhlasí proto s předloženými nároky dodavatele.
RM souhlasí s umístěním banneru na web města Řevnice a souhlasí s poskytnutím slevy ve výši 30% z nájmu Lesního divadla.
RM souhlasí s pořádáním cyklistických závodů Trans Brdy Maratón 2011 a Winter Trans Brdy Maratón 2011 s tím, že bude proveden řádný úklid po skončení akce.
RM schvaluje doplnění komise pro prodej nemovitostí o pana ing. Jana Klimta.
RM schvaluje komisi pro výběr referenta správního odboru ve složení: Libor Kvasnička, Mgr. Renata Henych, Ing. Alice Bečková a Monika Kučerová
RM ukládá tajemnici rozeslat naskenované nabídky firem členům RM a ukládá následně připravit objednávky dle cenových nabídek ve spolupráci s místostarostou.
RM ukládá tajemnici provést poptávku na výběrové řízení na dodávku energií.


Rada města č. 21


(28.3.2011)


Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 1933 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Pod Selcem) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 9.900,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6007013/01.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 250, 496 a 555/11 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Tyršova) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 27.600,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6002640/01.
RM schvaluje Vnitřní předpis č.5/2011 – Provozní bezpečnostní řád pro dětské hřiště, včetně příloh č.1-4.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na správu a údržbu dětského hřiště v Řevnicích mezi Městem Řevnice a Ekosem Řevnice, spol s r.o.
RM ukládá EO vypsat výběrové řízení na výměnu oken v budově Zámečku.
RM bere na vědomí přijetí dotace č.3201/21/7.1.4/2011 z Ministerstva školství ČR pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro ZŠ Řevnice ve výši 1,810.839,- Kč s nulovou spoluúčastí.
RM schvaluje vyřazovací protokoly č.1 - 4/2011 a ukládá tajemnici tyto poslat na vědomí Finančnímu výboru.
RM byla seznámena s Rozhodnutím č.1k žádosti ev.č. M0172/2011 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2011pro Pečovatelskou službu ve výši 600.000,- Kč.
RM nesouhlasí s osazením zrcadla na sil. II/115 v Řevnicích, kdy správcem komunikace je Krajská správa a údržba silnic.
RM pověřuje starostu jednáním s pí Hazukovou ohledně nájemní smlouvy na pozemky parc.č. 2734/1, 2691 a 2699 v obci a k.ú. Řevnice uzavřené dne 12.02.2007.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemku parc. č. 646 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Podbrdská) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 2.800,-Kč a dále schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6011202/02.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací s Ondřejem a Štěpánem Skripnikovými, na základě které darují pozemky parc. č. 328/8 a parc. č. 329/7 v obci a k.ú. Řevnice bezplatně Městu Řevnice v případě, že předmětné pozemky budou v období od uzavření smlouvy do 31.12.2016 označeny v územním nebo regulačním plánu Města Řevnice jako komunikace.
RM nesouhlasí s žádostí pí Dopitové na odbydlení nákladů investovaných do bytu č. 3 v č. p. 27.
RM nesouhlasí s cenou, kterou nabídl pan Diamant za odkup pozemků parc. č. 192, 194 a části pozemku parc.č. 2689/21 vše v obci a k.ú. Řevnice.
RM souhlasí s odvoláním výpovědi z nájemního vztahu č.j. 3713/2010/Be dle smlouvy o nájmu složiště č.2578/03 (původní č.5321660010) uzavřené dne 30.5.2000, kterou dne 2.12.2010 podalo Město jako pronajímatel Stanislavě Mayerové – KOVO SDS.
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 2578/03 (pův. č. 5321660010) uzavřené dne 30.5.2000 se Stanislavou Mayerovou – KOVO SDS ke dni 31.5.2011.
RM ukládá komisi pro prodej nemovitostí zpracovat podmínky pro výběrové řízení pro prodej pozemků parc.č. 1461, 1462, 1463/2, 1463/3 a parc. č. 3442 v obci a k.ú. Řevnice a ukládá jí provést cenový průzkum s nezávaznými indikativními nabídkami.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemcích parc. č. 910/1 a 867 v obci a k.ú. Řevnic (ul. Vrchlického a Pod Úvozem) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 45.400,-Kč a dále schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010848/02.
RM schvaluje uzavření Smlouvy mandátní s paní Marií Havrdovou na vedení a zpracování mezd zaměstnanců Města Řevnice s účinností od 1.5.2011.
Přesazení revitalizační zeleně - RM bere informaci na vědomí a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s paní Ing. Leonou Havlovou na přesazení pásu stromů a keřů na pozemku školní zahrady ZŠ Řevnice v ulici Legií.
RM pověřuje pana Hrušku prověřením situace a předložením návrhu na dalším jednání RM.
Žádost o přidělení bytu v č.p. 928 – pí Pekárková - RM bere informaci na vědomí s tím, že paní Pekárková je v pořadníku na přidělení bytu v č.p. 928, avšak v současné době dům je plně obsazen a není volné místo pro její umístění.
RM schvaluje návrh jmenovat za město Řevnice tyto zástupce sdružení ŘeLeDo:
1. Libor Kvasnička, předseda
2. Ing. Jiří Drvota
3. Petr Zavadil
a doporučuje tyto zástupce sdružení ke schválení ZM.
RM ukládá předsedovi po projednání v ZM svolat členskou schůzi sdružení ŘeLeDo a jmenovat likvidátora sdružení.
RM ukládá starostovi prověřit možnost čerpání dotace za podmínek navržených ing. Smrčkou a informovat na dalším jednání RM.
Uzávěra silnice při výkopu kanalizace – informace starosty - RM bere informaci na vědomí, ukládá tajemnici informovat občany a zajistit vjezdové karty pro rezidenty.
RM ukládá jednateli společnosti Ekos Řevnice spol. s r.o. ing. Václavu Zdráhalovi provést změnu v obchodním rejstříku a informovat o tom RM.
RM schvaluje hospodářský výsledek MŠ Řevnice za rok 2010 ve výši + 5.957,01 Kč a souhlasí s jeho převodem v plné výši do rezervního fondu MŠ Řevnice.


Rada města č. 20


(20.3.2011)


RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na opravu kostela sv. Mořice v Řevnicích Římskokatolické farnosti z důvodu nedostatku finančního prostředků.
Rada města schvaluje Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě o nájmu movitých věcí uzavřené s firmou EKOS Řevnice spol. s r.o. dne 31. 12. 2007 s měsíčním nájemným ve výši 3.324,- Kč.
Náklady na topení – ZŠ Řevnice - RM bere informaci na vědomí.
Rada města souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 2724 v obci a k.ú. Řevnice, o výměře 3539 m2, na dvě části v souladu s přiloženým návrhem na rozdělení.
RM souhlasí s navrhovanou reorganizací MÚ a ukládá tajemnici vypsat výběrové řízení na pozici „referent správního odboru“.
Zpráva z Kontrolního a Finančního výboru - RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici provést revizi směrnic.
RM ukládá tajemnici zaslat stavební komisi požadované materiály – územní rozhodnutí.
Tabule v ZŠ Řevnice, Revoluční ul. – informace místostarosty - RM bere informaci na vědomí a navrhuje rozložit opravy či výměny tabulí do horizontu 3 let.
Nákladové nájemné – informace místostarosty - RM bere informaci na vědomí a pověřuje místostarostu zajištěním levnějšího řešení.
RM jmenuje komisi pro prodej nemovitostí ve složení: Ing. Martin Sudek, Mgr. Marie Reslová a Pavel Černý.
RM ukládá komisi pro prodej nemovitostí zpracovat podmínky pro výběrové řízení pro prodej pozemků parc. č. 214, 215 a 216 a budovy č.p. 2 na pozemku parc. č. 214 v obci a k.ú. Řevnice a ukládá jí provést cenový průzkum s nezávaznými indikativními nabídkami.
Příprava RO č.2/2011 - RM bere informaci na vědomí.
Jednání s obcí Skuhrov a obcí Svinaře – neinvestiční příspěvky na žáka - RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje přijetí daru – sedací soupravy v ceně cca 7.000,- Kč od paní Pavlíny Jirounkové, bytem Broncova 1051, Řevnice ZŠ Řevnice za účelem zlepšení estetických podmínek v budově 1. stupně.
Ekos Řevnice spol. s r.o. – rozbor hospodaření - RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje pro občany Řevnic zdarma použití sběrného dvoru v areálu spol. Ekos Řevnice s r.o. se sídlem Na Bořích.


Rada města č. 19


(7.3.2011)


RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na opravu kostela sv. Mořice v Řevnicích Římskokatolické farnosti z důvodu nedostatku finančního prostředků.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 2382, 2406/1 a 2406/2 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Vraného, Herrmannova, Čechova) ve vlastnictví Města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 46.800,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6003244/01.
Pozemek parc.č.3535/7 v obci a k.ú. Řevnice – pan Ing. Štetina - RM požaduje, aby stavební komise prověřila žádost pana Ing. Štetiny a následně předložila RM informaci o dané lokalitě a problému.
Rada města ukládá starostovi a místostarostovi jednat s pány Moravcem a Hertlem o uzavření SOSB na darování části komunikace.
RM doporučuje přednostní přijetí Johanky Nešťákové, nar.3.1.2009 do MŠ Řevnice ve školním roce 2011/2012.
Informace o soudním sporu – ZŠ Řevnice versus RNDr. Haberlandová - RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje uzavření Smlouvy nájmu nebytových prostor, podle § 3 zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů v platném znění mezi pronajímatelem Městem Řevnice, nájemcem paní Mgr. Janou Nešťákovou a provozovatelem ZŠ Řevnice na učebnu v 1.patře v zadním pavilonu budovy ZŠ Řevnice za částku 1,- Kč, na dobu určitou do 30.6.2011 s tím, že učebna bude používána 1x týdně na 4 hodiny výhradně k mimoškolní výuce dětí.
RM schvaluje uzavření záboru, včetně umístění reklamních poutačů pro hostování cirkusu Moravan ve dnech 15,16,19 a 20.3.2011 za částku 1200,- Kč.
RM ukládá starostovi a Ing. Smrčkovi dojednat se zástupcem firmy Risl Hostivice doúčtování víceprací na Nerudově ulici.
Rada města schvaluje Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě ze dne 31.12.2007 o nájmu movitých věcí – Ekos Ŕevnice tak, že částka za pronájem zůstává v původní výši.

Rada města č. 18


(1.3.2011)


RM ukládá ing. Zdráhalovi a Petru Zavadilovi připravit text ohledně sběrného dvora jednak na web a také do časopisu RUCH – do uzávěrky 15. 3. 2011.
RM ukládá ing. Zdráhalovi zajistit odpovídající údržbu po terénních těžebních pracích v lese a ošetřit při uzavírání smluv uvedení pozemku do původního stavu po provedených pracích.
RM ukládá ing. Zdráhalovi vypracovat a předložit na další jednání RM s termínem do 1.4.2011 materiál týkající se zpracování a distribuce dřeva včetně využití štípačky.
RM ukládá ing. Zdráhalovi přepracovat Plán na rok 2011 po jednotlivých střediscích včetně mzdových nákladů.
RM bere informaci o hospodaření společnosti Ekos na vědomí a na dalším jednání Rady města se k této problematice ještě vrátí a proto ukládá tajemnici, aby pozvala Ing. Zdráhala na jednání RM, které bude následovat po zasedání ZM.


Rada města č. 17


(21.2.2011)


RM nesouhlasí s cenou ve výši 150,- Kč za 1m2, kterou nabídl pan Diamant za odkup pozemků parc.č. 192, 194 a části pozemku parc. č. 2689/21 vše v obci a k. ú. Řevnice.
Rada města neschvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 910/1, 909, 632/2, 632/3, 572/1, 572/2, 642, 573/2, 613/2, 613/1, 613/3, 573/3, 573/1, 572/4, 572/5, 572/7, 555/12 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Máchova, Vrchlického a Sochorova) ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 168.200,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6003182/01 do té doby, než bude vyřešen odkup 17 ks podpěrných sloupů pro zachování vedení veřejného osvětlení.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích parc. č. 2441 a parc. č. 2466 v obci a k. ú. Řevnice (ul. Žižkova) ve vlastnictví Města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou úplatu 2.500,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV_12_6003001/1.
RM schvaluje Program na ZM č. 3, které se bude konat dne 7. 3. 2011 takto:
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Zpráva o činnosti RM
4) Zpráva o činnosti Finančního výboru
5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6) Bezúplatný převod majetku
7) Prodej pozemku 1271/18
8) Rozpočtové opatření č.1/2011
9) Různé
10) Závěr
Lokalita V Luhu – podklady pro regulační plán – stavební komise. RM bere informaci na vědomí a pověřuje tajemnici projednat s majiteli pozemků v lokalitě V Luhu záměr regulačního plánu ve smyslu členění pozemků a vytyčení trasy budoucích komunikací
Informace ředitelky ZŠ Řevnice. RM bere informaci na vědomí a starosta podá informaci o jednáních se starosty okolních obcí ohledně umístění předškoláků a výši příspěvků na neinvestiční dotace ZŠ Řevnice ředitelce ZŠ a RM.
Žádost ZŠ Řevnice – výměna tabulí – rozpočet 2012. RM bere informaci na vědomí a ukládá ředitelce ZŠ Řevnice předložit žádost o navýšení rozpočtu na rok 2012 o částku 145.000,- Kč na realizaci výměny 8 ks tabulí v havarijním stavu přímo EO v době, kdy se bude tvořit rozpočet na rok 2012. RM pověřuje místostarostu, aby prověřil v ZŠ Řevnice stav školních tabulí a podal následně informaci RM.
Dotace MAS Karlštejnsko - RM bere informaci na vědomí.
RM nedoporučuje výstavbu pískoviště v areálu dětského hřiště pod házenou.
RM schvaluje přijetí peněžitého daru v hodnotě 20.000,- Kč na celkové zlepšení vybavenosti ZŠ Řevnice od Jana Tótha, bytem K Bunkru 339, Zadní Třebaň a přijetí nepeněžitého daru – notebooku značky DELL v hodnotě 4.000,- Kč, který by měl sloužit ke zlepšení pracovních podmínek pro ZŠ Řevnice.
RM schvaluje využití prostoru garáže na pozemku 1. stupně ZŠ Řevnice pro potřeby školy na umístění zahradního nábytku a hracích potřeb. RM ukládá SO zapracovat využití garáže do smlouvy o výpůjčce, kterou má uzavřenou ZŠ Řevnice s městem. RM ukládá tajemnici napsat manželům Bernadyových žádost o vyklizení prostoru garáže na pozemku 1. stupně ZŠ.
RM schvaluje paní Janu Kolářovou, bytem Mořinská 1002, Řevnice do funkce členky Sociální a zdravotní komise města Řevnice.
RM pověřuje tajemnici účastí na jednání a místním šetření, svolaných MěÚ Černošice na den 2.3.2011 v ulici Pod Selcem u parc. č. 1960, kde bude zastupovat Město Řevnice.
RM pověřuje starostu a místostarostu jednáním o administraci s TDI.
RM schvaluje komunikaci s okolními obcemi ohledně tvorby územního plánu a ukládá místostarostovi podat informace na některém z dalších zasedání RM.
RM souhlasí s návrhem na zvýšení ceny řevnické ČOV na 59,- Kč bez DPH, tedy 64,90 Kč včetně 10% DPH za 1m3 odpadních vod a zároveň oproti předloženému daňovému dokladu od smluvních dopravců pánů Buchala, Hlavatého a Lisého, kompenzaci občanům města Řevnic ve výši 20,- Kč za 1m3 odpadních vod na pokladně městského úřadu s tím, že přesný termín pro zvýšení ceny bude následně stanoven.
RM po stanovení termínu na zvýšení ceny řevnické ČOV ukládá tajemnici připravit Metodický pokyn pro zajištění organizace výplaty 20,- Kč občanům Řevnic, přijímání zálohy od Ekosu do pokladny městského úřadu na výplatu – kompenzaci ve výši 20,- Kč občanům města Řevnic a provádět následné vyúčtování finančních prostředků.
RM ukládá SO po stanovení termínu pro zvýšení ceny řevnické ČOV připravit návrh na uzavření Smlouvy se spol. EKOS Řevnice s r.o., který bude umožňovat převod finančních prostředků z firmy Ekos Řevnice na město – refundaci mzdy ve výši 15% ze základní mzdy pokladní městského úřadu Řevnice za administraci spojenou s výplatou kompenzace občanům města Řevnic ve výši 20,- Kč za 1m3 odpadních vod na pokladně městského úřadu.
RM souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 2877/17 v Růžové ulici za tržní cenu ve výši 2.000,- Kč/1m2 a ukládá SO informovat o tom žadatele o odkup – pana MUDr. Perlíka
RM schvaluje doplnění Komise pro přípravu žádosti o dotaci na úpravu přednádražního prostoru o dalšího člena, a sice pana Romana Vejmělku.
RM ukládá tajemnici vypovědět smlouvu s firmou Conocredit a uzavřít smlouvu s paní Havrdovou.
RM schvaluje návrh HZS postupného zajištění oprav stanice Řevnice dle navrženého pořadí a ukládá EO v souladu s Fondem oprav a jeho rozpočtem připravit objednávky na provedení prací.
RM schvaluje umístění šachové figury do prostoru u dětského hřiště pod hřištěm národní házené na pozemek parc.č. 1051/2 v obci a k.ú. Řevnice.
RM nesouhlasí s podpisem smlouvy o uvedení komunikace do původního stavu a udělání nového povrchu na této komunikaci a ukládá starostovi jednat o uzavření Dohody mezi zavážející firmou a obcí Lety. RM pověřuje starostu jednáním s obcí Lety o způsobu zajištění financí. V případě, že nebude uzavřena Dohoda, bude město Řevnice pískovnu zavážet přes lávku přes řeku Berounku.


Rada města č. 16


(18.2.2011)


RM schvaluje navýšení odměny redaktorovi časopisu Ruch za přípravu tištěného časopisu Ruch o částku 12.000,- Kč.
RM schvaluje odměnu redaktorovi časopisu Ruch ve výši 1.500,- Kč/měsíčně za přípravu časopisu Ruch na web.
RM schvaluje vytvoření subdomény a hosting na webu Řevnice do konce měsíce srpna 2011 za měsíční paušál 65,- Kč a schvaluje zapůjčení městského připojení k internetu 02 redaktorovi časopisu Ruch ve výši 650,- Kč za měsíc. Po té bude provedeno zhodnocení a rozhodnuto o dalším pokračování či zrušení časopisu Ruch v elektronické podobě.
RM ukládá tajemnici zakomponovat schválené navýšení o 12.000,- Kč na tištěný Ruch a navýšení o 9.390,- Kč na webovou podobu časopisu Ruch do Rozpočtového opatření č.1 na rok 2011:
§ 3349, položka 5021 odměny 40.000,- Kč - 12 měsíců + 12.000,- Kč
položka 5161 pošta 16.000,- Kč
položka 2162 tel.a radio služby 9.000,- Kč
položka 5169 nákup služeb 65.000,- Kč
Celkem Ruch tištěný: 130.000,-Kč 142.000,- Kč
+ hosting webu 65,- Kč měsíčně – na 6 měsíců 390,- Kč
administrace 10 hod.x150,- =1.500,- Kč měsíčně – na 6 měsíců 9.000,- Kč
Celkem Ruch na webu: 1.565,-Kč měsíčně – na 6 měsíců 9.390,- Kč
RM schvaluje RO č.1/2011 ve výši 52,513.000,- Kč na straně příjmů a ve výši 52,513.000,- Kč na straně výdajů as doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočtové opatření č.1/2011 je přílohou zápisu.

Rada města č. 15


(8.2.2011)


RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnic ze dne 30.6.2010.
RM schvaluje inventarizační zápis o řádné inventuře dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku Města Řevnice, včetně příloh 1-3, které jsou nedílnou součástí inventarizačního zápisu a ukládá tajemnici připravit vyřazovací protokoly.
RM schvaluje rozšíření pracovních úvazků na Městském úřadu Řevnice z 15 1/2 na 15 3/4 s tím, že bude rozšířen pracovní úvazek v pokladně na 1,0 s účinností od 1.3.2011.
RM schvaluje přesazení stromů i keřů u budovy školní jídelny za cenu 20. 000,- Kč a ukládá SO projednat s ČEZ uzavření smlouvy na věcné břemeno – vytrasování na stávající kabel VVN.
RM neschvaluje žádné výjimky z povinnosti platby za výlep plakátů na veřejných plakátovacích plochách v majetku města.
RM schvaluje vnitřní předpis č.3/2011 – Ceník za kopírovací práce na Městském úřadě Řevnice.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou I. RTN s.r.o. na provádění ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu v objektu č.p. 928 a provedení výpočtu započitatelné podlahové plochy dle vyhl. 372/2001 Sb. v objektu č.p. 928.
Audity na ZŠ, MŠ a ZUŠ - RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1271/18, ostatní plocha, zeleň, o výměře 55 m2, v obci a k. ú. Řevnice oddělený geometrickým plánem č. 1627-92/2010 z pozemku parc. č. 1271/1 v obci a k.ú. Řevnice.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování kanalizační přípojky k pozemku 260/1 umístěné v pozemku č. parc. 2689/2 obci a k.ú. Řevnice (ul. Pod Lipami) pro oprávněného Jana Schlindenbucha a každého budoucího vlastníka pozemku parc. č. 260/1 a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM bere informaci o provedeném přezkoumání hospodaření Města Řevnice za rok 2010, které bylo provedeno ve dnech 4.2.-7.2.2011 pracovnicemi odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje na vědomí s tím, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 2285 umístěné v pozemku č. parc. 2282 obci a k.ú. Řevnice (ul. Pod Lipami) pro oprávněné Soňu Chloupkovou a Sylvu Kériovou a každého budoucího vlastníka pozemku parc. č. 2285 a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Rada města souhlasí se stavbou RD manželů Kepkových na pozemku parc. č. 1066 v obci a k. ú. Řevnice a s napojením vjezdu na komunikaci ul. Divadelní.
Rada města schvaluje výjimku na stavbu RD manželů Říhových na pozemku parc. č. 1961/1 v obci a k. ú. Řevnice.
Rada města před vydáním souhlasu se stavbou RD Kateřiny a Ondřeje Skripnikových na pozemku parc. č. 328/7 a 329/4 v obci a k.ú. Řevnice. RM ukládá SO jednat o bezplatném převodu pozemku do majetku města.
Rada města před vydáním souhlasu s připojením pozemku parc .č. 3533/26 v obci a k. ú. Řevnice na veřejnou komunikaci ul. Tyršova pověřuje EO jednáním o bezúplatném převodu pozemku – komunikace do správy obce.
Rada města souhlasí s rekonstrukcí oplocení tj. vybudováním opěrné zdi včetně oplocení pozemku
parc.č. 975 v obci a k. ú. Řevnice, podél komunikace V Úvoze a pověřuje tajemnici zjištěním majetkových vztahů k pozemkům a zeleni.
RM bere na vědomí informaci - Zápis č.1/2011 ze stavební komise.


Rada města č. 14


(2.2.2011)


Vyjádření k dovolání k Nejvyššímu soudu – odstranění stavby- RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o zápůjčce modulu informačního systém MUNIS eDok – Elektronické dokumenty se společností Triáda. Modul bude zapůjčen do 31.12.2011 za částku 3.584,- Kč bez DPH.
RM podle § 102 odst.2 písm.h) zák.č. 128/2000 Sb. jmenuje do funkce předsedy Stavební komise pana Tomáše Kramoliše.
Bullerbyn school – informace - RM bere informaci na vědomí a bude řešit tento záměr v rámci celkové koncepce školství.
RM schvaluje poptávky na provedení prací a ukládá EO k vyzvání firem a předložení nabídek na provedení prací v rámci schváleného rozpočtu.
RM schvaluje návrh tabulí s informacemi ohledně ukládání odpadu ve sběrném dvoře a souhlasí s objednáním informačních tabulí v počtu po 10 ks u firmy Vizitky Zábranský, Tyršova 304, 252 30 Řevnice.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemcích č. parc. 2322/2, č. parc. 2370 a č. parc. 2378v obci a k.ú. Řevnice (ul. Malá, Komenského a V Potočině) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 34.400,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6005628/13.
RM uděluje souhlas paní Haně Holé s podnájmem pronajatých nebytových prostor v čp.74 společnosti Tipsport a.s. za účelem provozování sázkové kanceláře.
RM souhlasí s pořádáním oblastního žebříčku v orientačním běhu, který pořádá Universitní sportovní klub – orientační běh Praha ve dnech 9.-10.4.2011 na lesních pozemcích ve vlastnictví města Řevnice s tím, že po ukončení závodů zajistí úklid.
RM schvaluje přerozdělení hospodářského výsledku ZUŠ Řevnice za rok 2010 ve výši 66.300,07 Kč a to takto: 53.000,- Kč do fondu odměn a 13.300,07 Kč do fondu rezerv.
RM schvaluje na základě poptávacího řízení jako dodavatele výměny vodoměrů, šroubení a kohoutů v objektu č.p. 928 firmu Petr Bergr, Husova 494, Řevnice.
RM bere na vědomí informaci o průběhu přípravy žádosti o dotaci na přístavbu MŠ a souhlasí se zpracováním projektu k územnímu rozhodnutí.
RM schvaluje komisi pro přípravu žádosti o dotaci na úpravu přednádražního prostoru ve složení:
Ing. Smrčka, J. Šimůnek, M. Reslová. L.Kvasnička.
Rada města č. 13
(28. 1. 2011)
RM schvaluje přidělení bytu v č.p. 928 v obci a k.ú. Řevnice paní Růženě Marvalové, trvale bytem Řevnice, K. Světlé 868.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 205 v 1. podlaží domu č.p. 928 ve Školní ulici v Řevnicích s paní Růženou Marvalovou, trvale bytem K. Světlé 868, Řevnice.


Rada města č. 12


(21. 1. 2011)


Hlásná Třebaň – žáci – ZŠ Řevnice. RM bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici projednat možnosti s ředitelkou ZŠ Řevnice a následně připravit sepsání smlouvy s obcí Hlásná Třebaň.
TDI – ing. Leiss - odpověď. RM bere odpověď na vědomí, nepovažuje ji za vyčerpávající a požaduje po TDI důslednější postup vůči zhotoviteli.
RM souhlasí s bezúplatným převzetím zkolaudovaného vodovodního a kanalizačního řadu položeného v pozemku parc. č. 2946 v obci a k.ú. Řevnice a v pozemku parc. č. 1993 v obci a k.ú. Hlásná Třebaň v rozsahu dle přiložené situace z projektové dokumentace za podmínky uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s obcí Hlásná Třebaň, kterou se zřídí věcné břemeno spočívající v právu Města Řevnice provozovat vodovodní a kanalizační řad v pozemku parc. č. 1993 v obci a k.ú. Hlásná Třebaň.
RM doporučuje bezplatný převod zastupitelstvu města ke schválení.
Rada města schvaluje uzavření třístranné Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s obcí Hlásná Třebaň a Antonínem Maťhou, kterou se zřizuje věcné břemeno spočívající v právu Města Řevnice provozovat vodovodní a kanalizační řad v pozemku parc. č. 1993 v obci a k.ú. Hlásná Třebaň.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene zřízení a provozování plynárenského zařízení v pozemku parc. č. 2946 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného RWE GasNet, s.r.o. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 2 ze dne 15.11.2010 a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM schvaluje záměr umístění baneru Audi na web města Řevnice za částku 3.000,- Kč měsíčně a pověřuje pana Petra Zavadila prací na inzerci na stránkách webu města Řevnice.
RM schvaluje Nájemní smlouvu na byt č. 208 v 1. podlaží domu č.p. 928, ulice Školní v Řevnicích pro paní Vlastimilu Werenyckou, trvale bytem Nerudova 423, Řevnice.
RM podle § 102 odst.2 písm.h) zák.č. 128/2000 Sb. jmenuje do funkce předsedy Letopisecké Komise pana MUDr. Jindřicha Koniga, do funkce předsedkyně Sociální a zdravotní Komise paní MUDr. Jaroslavu Dercovou a do funkce předsedy Komise pro životní prostředí pana Kamila Choce.
RM ukládá EO zajistit posouzení topení v ZŠ Řevnice a hledat možnost řešení zvláštního spínače pro ZŠ Řevnice a pro byt Bernadyových.
RM konstatuje, že úklid sněhu ze střechy a následnou fakturaci dle Smlouvy o výpůjčce ze dne 19.11.2009, čl.5 odst.2 hradí ZŠ Řevnice.
Informace – dotace. RM bere informaci na vědomí a ukládá EO postupovat podle závazných pokynů, které jsou zveřejňovány a aktualizovány na internetové stránce www.opzp.cz .
RM souhlasí s prodejem osobního automobilu Nissan Almera za částku 71.000,- Kč.
RM ukládá tajemnici kontaktovat partnera pobočky UCB pro pobočku Dobřichovice pana Jiřího Stoklasu a předložit konkrétní návrhy na umístění reklamních tabulí v Řevnicích pro pobočku UCB, popřípadě baner na web.
RM schvaluje přijetí monitoru LCD Lite-ON Technology CORP v hodnotě 2.000,- Kč od MUDr. Radovana Brůhy, varné konvice Hyundai v hodnotě 600,- Kč od Mgr. Aleny Filípkové, varné konvice Bravo v hodnotě 400,- Kč od Mgr. Jany Sejkové a PC Pentium 256 MB RAM, 40 GB HDD, Intelpentium 2,2GHz v hodnotě 4.000,- Kč od Stanislava Bryma.
RM souhlasí s realizací VO v ulici Švabinského a Kozinově a zřízení 3 nových svítidel se stožáry a 2 svítidly na sloupech ČEZu s rozpočtem na akci ve výši 117.054,- Kč s DPH. Částka je rozpočtově kryta.
Bullerbyn school – informace. RM bere informaci na vědomí a ukládá svolat informační schůzku a následně podat zprávu na RM.
RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy s panem Miloslavem Dvořákem, nájemcem bytu č. 205 v budově č.p. 928.
RM rozhodla, že bude hradit pouze nové vodoměry a čerpadla, nikoliv výměny opotřebovaných a poškozených zařízení.
RM ukládá tajemnici zajistit úpravu smlouvy se společností Ekos Řevnice s r.o. ve smyslu tohoto rozhodnutí.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 2382 v obci a k.ú. Řevnice (ul. Herrmannova) pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 49.400,- Kč a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6005628/1.
RM schvaluje závazné ekonomické ukazatele rozpočtu Základní školy Řevnice, Mateřské školy Řevnice a Základní umělecké školy Řevnice dle předloženého návrhu, který je přílohou usnesení.
RM ukládá EO poptat a objednat přesazení u paní Havlové a ostatní náklady bude hradit společnost Ekos Řevnice s r.o.


Rada města č. 11


(14.1.2011)


RM ukládá EO provést: Výběr zhotovitele projektové dokumentace, Výběr autorského dozoru, Projektovou dokumentaci, Žádost o územní rozhodnutí, Inženýring a Žádost o dotaci na přístavbu Mateřské školy Řevnice z Regionálního programu Střední Čechy.


Rada města č. 10


(10.1.2011)


RM schvaluje Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku, jejímž předmětem je realizace protipovodňových opatření formou vybudování varovného a vyrozumívacího systému pro město Řevnice.
RM jmenuje výběrovou komisi, která vygeneruje zadávací podmínky ve složení: L.Kvasnička, Ing.J.Drvota, Ing. V. Zdráhal, J. Kadlec a Ing. T. Smrčka
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Ústavem archeologické památkové péče Středních Čech jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě „Řevnice-rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba splaškové kanalizace“.
RM schvaluje snížený náklad výtisků časopisu Ruch limitovaný rozpočtem s tím, že by časopis vycházel 10x ročně, z toho by byla dvě dvojčísla (leden-únor, červenec-srpen), časopis bude mit 8 stran, černobíle tištěných a nebude již svázaný.
RM ukládá SO jednat o pronájmu pozemku parc.č.3605/2 a 3605/5 s vlastníky č.e.256 v obci a k.ú.Řevnice.
Přednádražní prostor – projektová dokumentace a kalkulace - RM bere informaci na vědomí a pověřuje starostu jednáním v této věci s paní Jitkou Královou z Odboru regionálního rozvoje KÚ Středočeského kraje.
Dopis pí Sudkové – výstavba bytového domu v ulici Berounská č.p. 50 - RM bere informaci na vědomí.
Vyjádření p.Brunclíka k projednání stavby RD dne 11.1.2011 - RM bere informaci na vědomí.
RM pověřuje SO učinit dotaz na MMR ohledně stanovení a předepisování nájemného v domech č. p. 27 a č. p. 928 v obci a k.ú. Řevnice.
RM souhlasí s provedením výměny vodoměrů v č.p. 928 a v č.p. 27.
RM schvaluje vnitřní předpis č.1/2011 - směrnici o používání Sociálního fondu s účinností od 1.1.2011.
RM souhlasí s tím, aby JUDr. Špaňhelová zpracovala vyjádření k Dovolání k Nejvyššímu soudu ve věci odstranění stavby RD č. p. 789 na pozemku parc. 640 v obci a k. ú. Řevnice -žaloba vedená u Okresního soudu Praha západ pod sp. zn. 3C165/2009.
RM souhlasí s instalací dvou kusů svítidel veřejného osvětlení v Fibichově ulici.
RM zve na své únorové zasedání jednatele firmy Ekos Řevnice spol. s r. o. Před termínem tohoto jednání ukládá jednateli předložit:
- předběžné hospodářské výsledky jednotlivých středisek za rok 2010
- seznam a vyčíslení neuhrazených závazků a pohledávek po termínu splatnosti k 31.12.2010
- stav účtů k 31. 12. 2010
- plán hospodaření na rok 2011 rozdělený po jednotlivých střediscích
- vizi dalšího rozvoje firmy
- aktualizovanou tabulku výkazu výměr a četnosti prací TS
- informaci o způsobu zajištění akce „Rozšíření a intenzifikace ČOV Řevnice“
RM ukládá tajemnici poslat tyto požadavky na spol.Ekos s.r.o. Řevnice.
RM schvaluje směrnici pro časové rozlišení nákladů a výnosů jako vnitřní předpis č. 2/2011.
Informace – JUDr. Vítková – soudní spor – p. Lebeda - RM bere informaci na vědomí.
Reakce na dopis RNDr. Ivety Haberlandové - RM bere informaci na vědomí a konstatuje, že pracovně právní vztahy jsou v kompetenci vedení ZŠ.
RM souhlasí s instalací bojleru v bytě v budově ZŠ č. p. 600 s podmínkou, že náklady spojené s koupí a instalací bojleru budou hrazeny z rozpočtu ZŠ Řevnice.
RM schvaluje přidělení bytu v č.p. 928 v obci a k.ú. Řevnice paní Vlastimile Werencké, trvale bytem Řevnice, Nerudova č.p. 423 a ukládá SO připravit nájemní smlouvu.
RM schvaluje přijetí peněžního daru ve výši 30.000,- Kč od paní Vlastimily Werenecké, trvale bytem Řevnice, Nerudova č.p.423.


Rada města č. 9


(28.12.2010)


RM schvaluje pronájem bytu v přízemí budovy č.p. 600 paní Mgr. Nešťákové na dobu určitou, a to do 31.7.2011.
Kapacita 1.tříd – informace místostarosty- RM bere informaci na vědomí.
Rozšíření kapacity v ZUŠ - RM bere informaci na vědomí.
RM pověřuje tajemnici ve spolupráci s vedením ZŠ Řevnice vytvořením kritérií pro přijetí žáků do ZŠ Řevnice. Do těchto kritérií RM požaduje zařadit doložení souhlasu obce s úhradou neinvestičního příspěvku na žáka.


Rada města č. 8


(17.12.2010)


RM odsouhlasila prodej pozemků parc.č. 3512 o výměře 75 m2, parc. č. 3513/1 o výměře 49 m2, parc. č. 3513/2 o výměře 27 m2 a parc. č. 3513/3 o výměře 23 m2, vše v obcí a k.ú. Řevnice za cenu 3.000,- Kč/m2 a ukládá SO tuto informaci sdělit vlastníkům RD č.p.719, který se nachází na pozemku parc. č. 3512.
Chodník u čp.2 - RM doporučuje pozemek k prodeji s podmínkou, že nabyvatel zhotoví cestu pro pěší.
RM žádá stavební komisi o vyjádření k realizaci tohoto záměru a využití území dle platného územního plánu města Řevnice.
RM schvaluje lednové vydání časopisu RUCH.
RM bere informaci - Kalkulace časopisu RUCH - na vědomí a ukládá na další jednání RM pozvat redaktora časopisu RUCH ing. Tomáše Hromádku.
Kontrola z Finančního úřadu – informace - Kontrolou nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
RM bere informaci na vědomí.
Realizace protipovodňových opatření - RM bere informaci na vědomí a ukládá EO zjistit, zda budou v rámci akce další náklady z důvodu, aby částka 93.000,- Kč určená pro město jako spoluúčast ve výši 10% z celkové ceny nebyla překročena.
Provedení záchranného archeologického výzkumu - RM bere informaci na vědomí a ukládá EO poptat další firmy a porovnat cenové nabídky.
RM schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě na čištění okapů ze dne 26. 7. 1999 s panem Karlem Vyletou.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemkové parcele č. parc. 2040 v k.ú. Řevnice, ve vlastnictví Města Řevnice, č. sml. IV-12-6009881/VB13, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. č. 2 ze dne 15. 11. 2010 ve výši 61 000,-Kč a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31.12.2007 – spol. Ekos s r.o. Řevnice


Rada města č. 7


(13.12.2010)


RM zamítá žádost pana Dobrého - zmírnění rozhodnutí ohledně odstranění stavby z pozemku parc. č. 640 v Máchově ulici.
RM bere na vědomí informaci o pozemcích zakoupených od Českých drah a ukládá SO informovat majitele RD č.p. 1087 a č.p. 76 o možnosti odkupu pozemků parc. č. 192, 194 a části pozemku parc.č. 2689/21, vše v obci a k.ú. Řevnice.
Zateplení ZŠ – info EO - Rada města bere na vědomí.
Žádost o odkup pozemků – pí Poláková, Hubínek - RM ukládá EO zjistit, jaké sítě jsou k pozemkům přivedeny.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.17/2009 s firmou Risl s r.o. Hostivice.
RM se seznámila s textem Dohody o narovnání podle § 586 obč. zákoníku – mimosoudní vyrovnání s firmou Pavel Švestka, s.r. o se sídlem Dr. Janského 1418, Černošice o narovnání, souhlasí s ní.
RM schvaluje podepsání Dohody jednatelem spol. s r.o. Ekos Řevnice panem Ing. Václavem Zdráhalem.
Informace – rozpočet svazku obcí Dolní Berounka - RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje pro zhotovení Lesního hospodářského plánu na rok 2012-2021 jako nejvhodnější nabídku od firmy 4zet s.r.o., Na Zvoničce 951, 147 00 Praha 4.


Rada města č. 6


(10.12.2010)


Rada města schvaluje Dodatek č. ke smlouvě o nájmu uzavřené mezi Mgr. Františkem Chlaněm a Městem Řevnice dne 1.2.2010.
RM bere na vědomí informaci o prodeji id. pol. pozemku 476-Wertheimová-Pintovia ukládá SO připravit materiály pro jednání zastupitelstva města č. 2 dne 13.12.2010.
RM schvaluje přijetí stavebnic LaQ Expert L a LaQ Hamacron v hodnotě 7. 084,- Kč a dále plakátu Psacího písma Comenia skript v hodnotě 650,- Kč jako daru od pana Josefa Svobody
Usnesení:Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy NN v pozemcích č. parc. 2070/4 a č. parc. 2123/1 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004846/01.
RM souhlasí s vyjádřením stavební komise, nesouhlasí se stavbou BD v ulici Berounská č.p.50 – novostavba RD – pan Brunclík.a pověřuje starostu účastí na spojeném územním a stavebním řízení dne 11.1.2011 v 9.30 hodin n a stavebním úřadě. Dle názoru RM stavba neodpovídá podmínkám územního plánu.
RM schvaluje rozšíření pokladny pro výdaje v hotovosti na běžnou údržbu domu č.p. 928 v Řevnících ve výši 5 000,- Kč o paragraf 3612 bytové hospodářství, položka 5171 – výdaje, opravy a udržování pro pí Svobodovou z titulu funkce správce budovy č.p. 928 v Řevnicích, ve které sídlí Pečovatelská služba.
RM schvaluje zvýšení limitu hotovosti v pokladně Jednotky sboru dobrovolných hasičů Řevnice ze 4 000,- Kč na 5 000,- Kč s účinností od 1.1.2011.
Informace místostarosty - Smlouva na čištění okapů - RM bere informaci na vědomí a ukládá SO připravit Dodatek č. 1 smlouvy, uzavřené s panem Karlem Vyletou v roce 1999 o čištění okapů na budově č.p. 928 a budově č.p. 622 (školní jídelna).
RM v této souvislosti ukládá projednat preventivní prohlídky objektů – střech s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Řevnice a projednat řešení krizových situací s Hasičským záchranným sborem v souvislosti s řešením odstranění sněhu ze střech, kdy dochází k ohrožení osob.
RM schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s pí Pelcovou na užívání učebny v budově Zámečku.
RM schvaluje Dodatek č.1 k dohodě o užívání prostor ze dne 19.4.2010 s občanským sdružením Dětská lidová muzika NOTIČKY.
RM schvaluje pana Petra Zavadila kontaktní osobou pro spolupráci a koordinaci mezi Radou města a stavební komisí.
Prodej pozemku před potravinami – pan Nosek - RM souhlasí s odkupem pozemku pouze bez dalších zatížení a doporučuje ZM ke schválení.
RM souhlasí se stavbou rodinného domu pana Zbyňka Moravce v Tyršově ulici a se stavbou rodinného domu manželů Houdkových – v ulici Na Výšině v obci a k.ú. Řevnice.
RM souhlasí s udělením odměny ředitelce ZUŠ tak, jak byla v žádosti navržena.
Projekt přednádražní prostor - RM požaduje tento bod předložit na ZM společně s možností financování realizace projektu úpravy přednádražního prostoru.
Vyjasnění a vyřešení nejasností ohledně TDI a výstavby kanalizace a rozšíření ČOV - RM bere informace na vědomí a ukládá starostovi dořešit situaci kolem koordinátora BOZP a požaduje předložení řešení.
RM schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci na projekt intenzifikace ČOV a dostavbu splaškové kanalizace města ve výši 3.500.000,- Kč ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2011 a doporučuje ji ZM ke schválení.

Rada města č. 5


(3.12.2010)


RM ukládá starostovi projednat s panem Noskem, zda jeho zájem o odkup pozemku trvá za cenu 2000,- Kč/m2 a zda souhlasí s podmínkami stanovenými ve Smlouvě o uzavření budoucí nájemní smlouvy.
RM ukládá SO zadat vypracování Smlouvy o uzavření budoucí nájemní smlouvy Mgr. Jiřímu Urbánkovi, advokátovi se sídlem advokátní kanceláře Kladská 1489/5, Praha 2.
RM ukládá SO vypracovat kupní smlouvu s podmínkou složení kupní ceny kupujícím před podpisem smlouvy na účet města.
RM bere na vědomí zprávu Kontrolní komise pro investiční akci „Rozšíření ČOV Řevnice“.
RM na základě stanoviska odborné komise zbavuje Ing. Vyletu oprávnění za objednatele podepisovat změnové listy při stavbě – investiční akce „ Řevnice rozšíření a intenzifikace ČOV a rozšíření kanalizace“.
RM pověřuje starostu podepisováním Změnových listů.
RM pověřuje starostu vyzvat písemně osobu TDI k předložení písemného stanoviska, popřípadě sjednání náprav k výhradám uvedeným v závěrech pracovní skupiny. Pokud možno neodkladně, nejpozději však do jednoho týdne od převzetí
RM ukládá starostovi sjednat schůzku s Ing. Dalíkem a pozvat ho na příští zasedání RM
RM pověřuje EO vypsáním výběrového řízení na koordinátora BOZP
RM pověřuje starostu k jednání s dodavatelskou firmou o aktualizaci smluvních podmínek
RM ukládá starostovi pověřit právní kancelář jednáním s právním zástupcem firmy Švestka o mimosoudním vyrovnání ve výši 400 000 Kč.
RM revokuje usnesení z RM č. 2 bod 21 a vydává usnesení nové, které zní:
RM schvaluje prodej osobního vozidla Nissan Almera SPZ 3S80815 indent.karta č.MÚ-29-A292, dán do evidence dne 1.8.2007 v částce 402.871,30 Kč prostřednictvím autobazaru. Osobní vozidlo bude předáno k prodeji do bazaru“.


Rada města č. 4


(29.11.2010)


RM ukládá SO rozšířit žádost paní Ludmily Polákové o odkup pozemků o spoluvlastníka domu č.p.719 v obci a k.ú. Řevnice.
Souhlas se stavbou RD Na Výšině – manželé Houdkovi - RM požaduje vyjádření stavební komise.
RM schvaluje složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na tvorbu Lesního hospodářského plánu LHP Řevnice 2012-2021takto: L. Kvasnička, J. Kadlec, Ing. Jan Lojda, Ing. V. Zdráhal, Ing. Jiří Drvota.
RM pověřuje starostu svoláním stavební komise a ukládá stavební komisi urychleně předložit EO závazné vyjádření k zamýšlené novostavbě v ulici Berounské na místě RD č.p. 50 – investor p. Brunclík – Domovia s.r.o.
RM schvaluje návrh programu na zasedání Zastupitelstva města č. 2 dne 13. prosince 2010.
RM schvaluje vnitřní předpis č.3/2010 - Směrnice pro práci s osobními údaji a vnitřní předpis č.4/2010 - Provozní řád Informačního systému s účinností od 1. 12. 2010.
RM schvaluje vnitřní předpis č.5/2010 – Provozování IS datových schránek s účinností od 1. 12. 2010.
RM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o změně vyhlášky města Řevnice č.4/2008, o místních poplatcích a doporučuje ji ZM ke schválení.
Smlouva – dokumentace vodovody a kanalizace - RM pověřuje EO prověřit stav dokumentace na MÚ a ve společnosti Ekos s r.o. Řevnice a vzájemně doplnit dokumenty tak, aby byly shodné v obou organizacích.
RM ukládá EO specifikovat chybějící část dokumentace a zjistit cenu, za kterou je možné chybějící část dokumentace zhotovit.
RM ukládá EO projednání převodu čerpadel tlakové kanalizace jejich uživatelům, neboť město nemá dostatek finančních prostředků k proplácení provozovateli jejich údržbu, případně výměnu.
RM ukládá rozeslat občanům informace o kontrole všech tlakových čerpadel, která jsou v majetku města a souhlasí s návrhem dopisu, který byl místostarostou předložen na RM.
RM schvaluje Organizační řád s účinností od 1. 12. 2010, který je přílohou tohoto usnesení.
Rada města pověřuje SO obeslat vlastníky pozemku parc. č. 2974/18, ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice s nabídkou odkupu podílů pozemku za cenu 59,- Kč/m2.
RM souhlasí s vyčleněním 5 parkovacích míst - podélné stání - pro potřeby HZS v Havlíčkově ulici na pozemku parc. č. 2301- ostatní komunikace - v obci a k.ú. Řevnice v majetku Města Řevnice, navázat je na vyhrazená místa MŠ Bambinárium a označit je svislými dopravními značkami. Podrobné řešení je v přiloženém nákresu, který je součástí zápisu.
RM ukládá EO objednat osazení dopravních značek dle přiložených náčrtků od firmy spol. EKOS s r.o.
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 23.11.2009 uzavřené mezi Městem Řevnice a Miroslavem Beznoskou.
RM schvaluje přijetí zahradního kolečka v ceně 2.590,- Kč Mateřskou školou Řevnice jako dar od pana Daniela Sitenského.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy NN v pozemcích č. parc. 1449/1, č. parc. 1451/1 a č. parc. 1452 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6004230/01.
Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu uzavřené dne 9.10.1995 mezi Městem Řevnice a manželi Bernardyovými.
RM pověřuje starostu a místostarostu jednáním s advokátní kanceláří Hrudka a Řípa.
RM pověřuje místostarostu svoláním Dozorčí rady spol. s r.o. Ekos Řevnice.


Rada města č. 3


(25.11.2010)


RM souhlasí, aby byla objednána přílož kabelů pro veřejné osvětlení v ulici V Luhu a Wolkerova v rozsahu nabídky a stanovena záruční lhůta 36 měsíců. Cena je vyčíslena v nabídce zhotovitele na 111.271,- Kč s DPH.
RM schvaluje RO č. 3 ve výši 46,898.000- Kč na straně příjmů a ve výši 46,898.000,- Kč na straně výdajů a doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočtové opatření č. 3 je přílohou zápisu.
RM schvaluje rozpočet na rok 2011 jako schodkový na příjmové straně ve výši 34,893.000,- Kč a na výdajové straně ve výši 46,931.000,- Kč a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení. Rozpočtový výhled na rok 2011 byl projednán a schválen ve Finančním výboru v roce 2009 jako součást Rozpočtového výhledu na roky 2011-2013. Rozpočet na rok 2011 je přílohou zápisu.
RM berena vědomí informaci o finančních závazcích města a požaduje podklady doplnit a zaktualizovat.
Smlouva o pronájmu úložiště – KOVO SDS Mayerová - RM ukládá SO dát nájemci pí Mayerové výpověď z nájemní smlouvy ke dni 31. 12. 2010 s tří měsíční výpovědní lhůtou, pokud nevznikne dohoda o ukončení nájemní smlouvy v jiném, kratším termínu.


Rada města č. 2


(15.11.2010)


Faktura RISL za vícepráce na Nerudově ulici - RM ukládá EO vrátit fakturu s tím, že bude vystavena nová na položky 6-24, které tímto uznává k proplacení a položky 1-5 a 25 činí RM spornými a požaduje doložit doklady o skutečně provedených pracích, tj. hutnící zkoušky, uložení odpadu, nákup štěrkodrtě …
RM požaduje uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.17/2009 na vícepráce.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Řevnice schválit název ulice Bory pro úsek, který začíná u silnice II/115 u č.p. 736 a končí na úrovni hranice mezi pozemky parc. č. 3677 a parc. č. 3639/6 název Bory.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení NN v pozemkových parcelách č. parc. 555/11 a č. parc. 541 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 98 ze dne 30. 7. 2009 za částku 6.400,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6010166/02.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní přípojky na pozemku č. parc. 3473 v obci a k.ú. Řevnice za částku 3.400,- Kč a uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM doporučuje ZM revokaci usnesení „Zastupitelstvo města Řevnice schvaluje prodej pozemku parc. č. 2501/9 o výměře 238 m2 v obci a k. ú. Řevnice odděleného dle geometrického plánu ze dne 30. 4. 2010 číslo 1585-31/2010 (1167/2010) za cenu 2.000,- Kč/m2 panu Josefu Noskovi, bytem Komenského 880, Řevnice za podmínky zatížení pozemku věcným břemenem pro účel parkoviště. Jestliže tento účel pomine, bude pozemek nabídnut zpět městu k odkupu“a vydat usnesení nové.


Rada města č. 1


(09.11.2010)


RM schvaluje stavební společnost RBK a.s., Praha 6 jako dodavatele stavby „Rozšíření ČOV – dosazovací nádrže“ s cenou 5,860.294,- Kč včetně DPH 20%.
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy na technický dozor investora stavby „Rozšíření ČOV – dosazovací nádrže“ s Ing. Tomášem Leissem, poradenství ve stavebnictví, se sídlem Přemyslovská 27, Praha 3 na částku 180.000,- včetně DPH 20%.
RM v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. h) zák. č.128/2000 Sb., zákona o obcích zřizuje Kontrolní komisi pro investiční akci „Rozšíření ČOV Řevnice“, jejím předsedou jmenuje pana Ing. Jaroslava Kubáta a členy komise pana René Šádka a pana Libora Kvasničku.


Rada města č. 139
(02.11.2010)
RM schvaluje Inventarizační likvidační komisi ve složení tak, jak byla navržena tajemnicí městského úřadu.
RM schvaluje složení výběrové komise na dodavatele stavby „Rozšíření ČOV“ tak jak bylo navrženo EO: Mgr. Renata Henych, Jan Kadlec, Ing. Tomáš Smrčka, Ing. Jaroslav Kubát a Ing. Jan Klimt.
Rada města č. 138
(26.10.2010)
RM schvaluje proplacení faktury ze dne 22. 10. 2010 za úklid černých skládek okolo kontejnerů na separovaný odpad a košů za červenec až září 2010 ve výši 139.104,- Kč.
RM ukládá vedení Ekosu – ing. Zdráhal- zpracovat návrh na opatření směřující ke snížení nákladů za likvidaci černých skládek komunálního odpadu.
RM schvaluje, aby MÚ polovinu nákladů řízení z částky 1.000,- Kč a polovinu pokuty z částky 6.000,- Kč za porušení ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech pozdním splněním ohlašovací povinnosti následně přefakturoval spol. EKOS s.r.o Řevnice.
RM bere informaci o rezignaci pana ing. Rojíka z funkce člena a místopředsedy dozorčí rady spol. Ekos s r.o. Řevnice na vědomí.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemkových parcelách č. parc. 1389, 1553, 1572, 1597, 2298 a č. parc. 2301 v k.ú. Řevnice, ve vlastnictví Města Řevnice, č. sml. IV-12-6004023/01, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 47 000,-Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemcích č. parc. 374/5 a č. parc. 423/15 v k.ú. Řevnice, ve vlastnictví Města Řevnice, č. sml. IV-12-6004019/06, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 6 000,-Kč a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM schvaluje Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města.
Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy s Městem Černošice. Předmětem budoucí smlouvy je zápůjčka licence elektronické spisové služby, poskytování služeb negarantovaného úložiště dat jako výstupů elektronických spisových služeb, poskytování služeb uživatelské podpory a poskytování internetové konektivity na straně Města Černošice.
Rada města bere na vědomí informaci, že Česká spořitelna, a.s. na základě žádosti Města Řevnice vyslovila souhlas s využitím finančních prostředků z prodeje majetku Města Řevnice v roce 2010 na rozpočtové potřeby města.
RM bere na vědomí informaci o novém návrhu na stanovení záplavového území řeky Berounky a ukládá EO zaslat na KÚ St. kraje, odbor životního prostředí a zemědělství nesouhlas s tímto návrhem v ř.km 9,8-31,75, který podalo Povodí Vltavy.
RM souhlasí se zasláním žádosti o výplatu plnění ze škody 150/1597.082500 na účet společnosti Ekos Řevnice, spol. s r.o., Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice.
Rada města č. 137
(11.10.2010)
RM schvaluje proplacení faktury int.č. 1000555 ze dne 6.10.2010 za zhotovení projektové dokumentace na akci „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Řevnice“ od firmy Envipartner, s.r.o Brno-Štýřice na částku 36.000,- Kč včetně DPH.
Faktura RISL za vícepráce na Nerudově ulici - RM přesouvá tento bod na další jednání RM.
Na RM byla předložena informace o tom, že ve dnech 20.-21.9.2010 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2010, které provedli pracovníci odboru finanční kontroly KÚ Středočeského kraje. RM bere informaci na vědomí.
RM dospěla k závěru, že upravení vjezdu do ulice Divadelní dopravní značkou (zákaz vjezdu, průjezd zakázán) nevyřeší jednorázové průjezdy či parkování návštěvníků akcí Lesního divadla. Rovněž tak RM opětovně konstatovala, že nový povrch komunikace z finančních důvodů není možné realizovat.
Pozdní splnění ohlašovací povinnosti – EKOS spol. s r. o. - SO navrhl RM, aby MÚ zaplatil náklady řízení o částce 1.000,- Kč a pokutu ve výši 6.000,- Kč za porušení ustanovení § 39 odst. 2 zákona o odpadech pozdním splněním ohlašovací povinnosti a tuto následně přefakturoval spol. EKOS s.r.o Řevnice. RM ukládá tajemnici situaci prověřit a předložit informaci na další jednání RM.
RM schvaluje přijetí 5 počítačů HP Pentium 4 3GHz, 512MB RAM, 80GB HDD, Windows XP Professional CZ a 5 LCD monitorů Eizo 17“ FlexScan L568 Základní školou Řevnice od firmy Metronomy CZ s.r.o.
RM neschvaluje žádost o odpuštění plateb komunálního odpadu pí Kubáskové Anny a Kubáskové Petry, které mají trvalý pobyt v Řevnicích, avšak na této adrese nebydlí a odpady platí v Radotíně.
RM schvaluje, aby Město Řevnice požádalo Českou spořitelnu, a.s. o souhlas s použitím finančních prostředků získaných z prodeje pozemků parc. č. 889, 890, 891, 892, 926, 927, 932, 933, 934, 935 ve výši 2,175.000,- Kč na splátku půjčky od Středočeského kraje ve výši 2.290.000,- Kč.
RM pověřuje EO jednáním se zástupci ČEZ ohledně harmonogramu prací kabelizace VO ulic v Řevnicích a pak předložit kalkulaci možných nákladů spojených s osazením nových stožárů, popřípadě zachováním stávajících a kalkulaci příložky ke kabelům ČEZ.
RM schvaluje návrh EO – přiložení ke kabelům ČEZ kabel VO a do ulic Hálkova a Tylova osadit po 1 ks nového stožáru s osvětlovacím tělesem dle náčrtku s tím, že předpokládané náklady ve výši cca 90.000,- Kč budou možné čerpat z úvěru.
RM souhlasí s trvalým odnětím pozemku parc. č. 3720/4 v obci a k. ú. Řevnice o výměře 119 m2 ze Zemědělského půdního fondu a změnou způsobu využití pozemku z orné půdy na ostatní plochu.
RM souhlasí se zadáním projektu na vodovodní řad v ulici Pod Selcem včetně projednání.
RM souhlasí s rozdělením pozemku parc. č. 2204 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 390 m2 na 2 poloviny.
RM schvaluje uzavření předložených smluv s Dobnetem, o.s. Dobřichovice: Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu (Město Řevnice), Uživatelská smlouva – Městský úřad, Mateřská škola, Městská knihovna, ZŠ 2. stupeň, ZŠ 1.stupeň, Hasiči a Pečovatelská služba. Smlouvy jsou uzavřeny ke dni 1. 10. 2010
RM nevydá stanovisko k dopisu pana Dobrého na RM do obdržení pravomocného rozhodnutí soudu.
RM bere informaci - Lesní hospodářský plán - na vědomí a ukládá EO vypsat výběrové řízení na zpracovatele lesního hospodářského plánu pro rok 2012-2021.
Rada města č. 136
(29.9.2010)
RM schvaluje proplacení faktury int.č. 1000542 ze dne 23.9.2010 za projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení vč. inženýrských činností na akci : Cesta pro pěší Náměstí-Nádraží“ od firmy S-Projekt s.r.o. Praha na částku 41.400,- Kč.
RM schvaluje proplacení faktury int.č.1000541 ze dne 23.9.2010 za projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení vč. inženýrských činností na akci Propojení ulic Pod Selcem a Bezručova včetně úpravy odvodnění na částku 135.360,- Kč.
RM vzhledem k tomu, že je zapotřebí dojednat smlouvu o věcném břemeni týkající se vodovodní řadu v pozemcích pana Veselého, pověřila dne 12.7.2010 starostu jednáním s panem Ing. Lubošem Veselým. RM bere informaci starosty na vědomí a ukládá starostovi města jednat s Ing. Lubošem Veselým ve věci uzavření smlouvy o věcném břemeni pro vodovodní řad v pozemcích p. Veselého.
RM trvá na svém původním rozhodnutí z 3.5.2010 a neschvaluje umístění výherního hracího automatu v restauraci „U Hasičárny“, Čs. armády 271, Řevnice.
RM schvaluje realizaci nového veřejného osvětlení v ulici Tyršova mezi ulicemi Pražskou a Revoluční jako náhradu za stávající, které bude zrušeno v souvislosti s kabelizací nadzemního el. vedení prováděné firmou ČEZ, a.s.
RM
a) revokuje usnesení RM č. 133 ze dne 23.8.2010 bod 14) a usnesení RM č. 134 ze dne 6.9.2010 bod 16);
b) odkládá rozhodnutí o použití finančních prostředků získaných prodejem pozemků pod chatami na jednání rady města č. 137 dne 11.10.2010;
c) ukládá Ing. Zdráhalovi jednat s Pavlem Kořínkem, klientským pracovníkem České spořitelny, a.s., o podmínkách souhlasu banky s použitím finančních prostředků jiným způsobem než jako mimořádnou splátku úvěru.
RM ukládá starostovi města a radnímu Kvasničkovi vyvolat jednání o harmonogramu prací s dodavatelem dostavby splaškové kanalizace („Sdružení Řevnice – kanalizace“).
Rada města č. 135
(23.9.2010)
RM schvaluje uhrazení faktur od firmy spol. EKOS s.r.o. Řevnice za výměnu čerpadel tlakové kanalizace v Řevnicích v celkové částce 77.800,- Kč.
RM schvaluje uhrazení faktury od firmy od firmy Geodézie CZ za zaměření ochranného pásma 2. stupně pro hlubinné vrty a studnu v pobřežní nivě Berounky a ochranné pásmo 1. stupně pro prameniště Kejná v celkové částce 38.640,- Kč.
RM požaduje vysvětlení, jak vznikly vícepráce uvedené na faktuře od firmy RISL Hostivice, dle které fakturují dle SoD č.17/2009 za provedené práce – Oprava povrchu Nerudovy ulice konečnou fakturu v částce 845.772,- Kč + 20% DPH, celkem k úhradě 1, 014.926,- Kč a ukládá EO dát fakturu do souladu s platnou smlouvou.
RM ukládá EO udělat poptávku na vjezdová vrata do areálu HZS a zjistit možnosti k vyčlenění požadovaných parkovacích míst před budovou HZS a předložit návrh RM ke schválení.
RM schvaluje pronájem učebny na dobu určitou od 23. září 2010 do 23.1.2011 v budově Zámečku pí Bohumile Pelcové za účelem výuky anglického jazyka za částku 400,- Kč měsíčně (slovy:Čtyřistakorunčeských).
RM souhlasí s přijetím těchto nepeněžních darů Základní školou Řevnice: multifunkčního stroje Canon IR 3025N v hodnotě 22.889,- Kč od společnosti NV Services, s.r.o., staršího televizoru Körting od manželů Leinweberových, stavebnice Klies 1000 v hodnotě 3.000,- Kč od JUDr. Josefa Svobody a mikrovlnné trouby Professor v hodnotě 1.000,-Kč od Mgr. Štěpánky Rajchlové.
RM schvaluje záměr nástavby RD o 3 bytových jednotkách s provozovnami v ul. Herrmannova na parc. č. 2358 Řevnice dle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Dvořák, Rudná s tím, že doporučuje pro tuto stavbu radničního charakteru, která je na frekventovaném a klíčovém místě obce, použití kvalitnější střešní krytiny, než kterou je navrhovaná lepenková střešní krytina a dále doporučuje sjednotit počet oken v 1. a 2. nadzemního podlaží k počtu oken 2. nadz.podlaží.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemkových parcelách č. parc. 3415/3, 3415/4, 3415/5 a č. parc. 3416 v obci a k.ú. Řevnice, č. sml. IE-12-6000317/01, ul. Mánesova, ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu 1.000,-Kč stanovenou smlouvou o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene ze dne 19.7.2007 a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM v souladu s ust. §102 odst.2 písm. g) zák.č.128/2000 Sb. jmenuje na návrh tajemnice městského úřadu do funkce vedoucího ekonomického odboru pana Jana Kadlece s nástupem od 1.října 2010.
RM ukládá SO zaslat dopis paní Růžičkové-předsedkyni Rady školy ZŠ Řevnice s tím, že doplněním členů do Rady školy se RM bude zabývat až v novém volebním období, tj. listopad –prosinec 2010.
RM bere informaci na vědomí informaci ekonomického odboru o vypracování rozpočtu oprav hrázky Hrnčířské strouhy č.7 a požaduje zařadit finanční prostředky na opravu hrázky Hrnčířské strouhy č.7 do rozpočtu na rok 2011.
RM bere na vědomí informaci o Smlouvě o pronájmu úložiště – KOVO SDS Mayerová a předpokládá ukončení nájemní smlouvy o pronájmu úložiště – kovošrotu v roce 2011 a pověřuje ing. Bečkovou předběžně informovat nájemce o této skutečnosti.
RM schvaluje Dodatek č.2 k Provoznímu řádu.
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2713/2, zahrada, o výměře 19 m2, v obci a k.ú. Řevnice paní Zuzaně Steinerové.
RM ukládá SO vypracovat smlouvu o dílo se spol. EKOS Řevnice, spol. s r. o. na výkon činností, které se město zavázalo zajišťovat na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 30.3.2009 s občanským sdružením Dětské hřiště Řevnice.
RM pověřuje pana Kvasničku jednáním s JUDr. Buriánovou o možné směně pozemků v jejím vlastnictví za pozemky ve vlastnictví města.
RM ukládá EO zaslat vyčerpávající odpověď paní Kroftové, bytem Selecká 655, Řevnice na její stížnost týkající se nesjízdného horního úseku Selecké ulice, tj. mezi ul. 5. května a ul. Bezručovou.

Rada města č. 134
(6.9.2010)
RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Řevnice s účinností od 1.8.2010. Organizační řád je nedílnou součástí usnesení.
Správní odbor předložil radě města znalecký posudek č. 3539/88/2010 o odhadu obvyklé ceny pozemků 3289/8 a 3281/1, k jejichž směně by mělo dojít. RM bere informaci na vědomí a doporučuje směnu pozemku ke schválení Zastupitelstvu města č.24. Znalecký posudek je nedílnou součástí usnesení.
RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky v Tyršově ulici za podmínky, že bude v dostatečné hloubce tak, aby tato nebyla, v případě provádění úpravy komunikace a přilehlého svahu, narušena.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování STL plynovodu a plynové přípojky na pozemku č. parc. 345/1 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM schvaluje Smlouvu o poskytování právní pomoci-mandátní smlouvu s JUDr. Marií Vítkovou v částce 12.000,- Kč bez DPH, dle které poskytne právní pomoc – výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rozšíření a intenzifikace ČOV Řevnice 3700 EO- dosazovací nádrže“ a ukládá EO připravit kompletní zadání včetně přiváděcího potrubí a předložit RM ke schválení.
RM schvaluje Smlouvu o dílo Řevnice-ČOV-dosazovací nádrže s ing.Vítkem v částce 35.000,- Kč bez DPH, dle které vypracuje zadávací dokumentaci s tím, že tuto rozšíří o přiváděcí potrubí.
RM schvaluje Rozpočtové opatření č.2 a doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení.
RM doporučuje rozložit RO č.2 na straně výdajů na jednotlivé kapitoly.
RM schvaluje návrh programu na zasedání Zastupitelstva města č.24 dne29.září 2010.
Žádost o opravu nebo výměnu oken v budově Zámečku – ZUŠ. RM konstatuje, že tato oprava není zakalkulovaná v rozpočtu na rok 2010 a proto doporučuje ředitelce ZUŠ nechat zakalkulovat výměnu oken v Zámečku do rozpočtu na rok 2011.
Upozornění a žádost o opravu výtvarné třídy, okapu a římsy ve druhém patře ZUŠ. RM bere informaci na vědomí a ukládá EO informovat ředitelku ZUŠ o harmonogramu prací, které budou prováděny v Zámečku v rámci pojistné události.
RM bere na vědomí informaci o kontrole hospodaření příspěvkových organizací ZŠ, ZUŠ a MŠ s tím, že žádná pochybení zjištěna nebyla.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku č. parc. 345/1 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 16.6.2006 na pronájem pozemku parc. č. 2713/2, zahrada, v obci a k.ú. Řevnice o velikosti 19 m2 dohodou.
RM schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 2713/2, zahrada, v obci a k.ú. Řevnice o výměře 19 m2 a požaduje tento záměr oznámit občanům ve smyslu § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích.
RM souhlasí s textem odpovědi města stavebnímu úřadu na výzvu ke zjednání nápravy-odvodnění komunikací (text odpovědi je součástí usnesení).
RM rozhodla o opravě hrázky Hrnčířské strouhy č.1 (dle plánku, který je součástí usnesení).
RM požaduje, aby ekonomický odbor zajistil vypracování rozpočtu oprav ve schváleném rozsahu.
RM doporučuje zařadit rozpočet na opravu hrázky Hrnčířské strouhy č.1 do rozpočtu města na rok 2011.
RM schvaluje, aby byly finanční prostředky v částce 336.000,- Kč získané prodejem pozemků parc.č. 926 a 927 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví města v souladu se Smlouvou o úvěru ze dne 7.6.2010 použity na splátku úvěru.
RM souhlasí s tím, aby Mgr.Dopitová, nájemce bytu, provedla výměnu oken v bytě č.3 v domě čp.27 na náměstí Jiřího z Poděbrad ve vlastnictví města Řevnice na vlastní náklady s tím, že výměnou oken nedojde ke změně vzhledu nemovitosti. Jedná se o výměnu dvou jednokřídlých oken se světlíkem a jedno větrací okénko v koupelně, všechna okna vedou do dvora.
RM doporučuje postoupit Petici občanů na zvýšení bezpečnosti pro chodce na ulici Mníšecká odboru dopravy MěÚ Černočice-Podskalská ul. a vyvolat ohledně dané situace jednání.
Rada města č. 133
(23.8.2010)
RM požaduje uhrazení faktury od firmy RISL Hostivice, dle které fakturují dle SoD č.17/2009 za provedené práce – Oprava povrchu Nerudovy ulice konečnou fakturu v částce 845.772,- Kč + 20% DPH, celkem k úhradě 1, 014.926,- Kč ještě projednat se zastupiteli města.
RM schvaluje uhrazení faktury – od firmy Karel Vyleta Řevnice, dle které fakturují za provedené práce – Oprava havarijního stavu – odvodnění Modrého domečku částku 134.253,50 Kč včetně DPH.
RM schvaluje uhrazení faktury – od firmy EKOS spol. s r.o. Řevnice, dle které fakturují za provedené práce – úklid černých skládek okolo kontejnerů na separovaný odpad a košů za leden – červen 2010 částku 211.824,- Kč včetně DPH.
RM souhlasí s provedením rozpočtového opatření tak, aby mohla být objednána přílož kabelů pro veřejné osvětlení v ulici Vraného a Čechové s připojením v ulici Hermannova v tomto rozsahu: osvětlovací tělesa včetně stožárů- 4 ks a délka trasy pokládky kabelů 98,7m v celkové částce 127.498,- Kč.
RM ukládá EO zaslat občanům v ulici Sádecká, že současný rozpočet města neumožňuje provést opravu této ulice.
RM souhlasí s pořádáním silniční časovky po trase z Řevnic do Mníšku pod Brdy v rámci Unie amatérských cyklistů 2009 dne 11.9.2010 s tím, že vše po akci řádně uklidí buď sami nebo si objednají úklid u firmy Ekos spol. s r.o. Řevnice za úplatu.
RM požaduje na další jednání RM č.134 předložit parc. čísla pozemků, které budou dotčeny stavbou vodovodní přípojky a požaduje řešit v rámci územního rozhodnutí komplexně.
RM nesouhlasí s účastí města v pořadu Cyklotoulky – 15minutový shot za úhradu 25.000,- Kč bez DPH.
RM bere na vědomí uzavření dodatku ke smlouvě na dotaci z FROM .
RM souhlasí s uzavřením smlouvy na TDI s Ing. Leissem a doporučuje s ním uzavřít dohodu i na současné přípravné práce.
RM bere na vědomí odvodnění „Modrého domečku“.
RM schvaluje s navrženou opravou obrubníku a chodníku v ulici Pražská tak, jak byla navržena EO.
Střecha domu č.p. 27- RM ukládá EO ještě poptat další firmy.
RM bere na vědomí nutnost provedení potřebných úprav u chodníku přes č.p. 2 k nádraží ČD.
RM schvaluje, aby byly finanční prostředky v částce 960.000,- Kč získané prodejem pozemků parc.č. 889, 890, 934 a 935 v obci a k.ú. Řevnice ve vlastnictví města v souladu se Smlouvou o úvěru ze dne 7.6.2010 použity na splátku úvěru.
RM bere na vědomí další rozšíření ČOV – dotace z Mze ČRa ukládá EO projednat jednotlivé body dle návrhu.
RM schválila záměr prodeje části pozemku č. parc. 2501/9 o výměře 238 m2 v obci a k.ú. Řevnice dle geometrického plánu ze dne 30.4.2010 číslo 1167/2010, souhlas Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj ze dne 13.7.2010 číslo 1532/2010, a požaduje, aby byl záměr prodeje vyvěšen a oznámen občanům ve smyslu § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. a doporučuje ho Zastupitelstvu města ke schválení.

Rada města č. 132
(9.8.2010)
RM schvaluje uhrazení faktury – dodavatel: firma Pik-Vítek, Mníšek pod Brdy – zpracování a projednání žádosti o podporu z programu 129 183 pro stavbu „Řevnice- rozšíření a intenzifikace ČOV 3 700 EO“ za dokončené předané práce dle předávacího protokolu – částka 42.000,- Kč.
RM schvaluje uhrazení faktury – dodavatel: firma Direct media Praha – honoráře Cesty – částka 100.000,- Kč.
RM bere na vědomí informaci o snížení počtu zaměstnanců na městském úřadě – reorganizace pracovních náplní.
RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu kultury a památkové péče a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
RM souhlasí s provedením Rozpočtového opatření tak, aby finanční prostředky ušetřené při opravě střechy domu čp. 27 se mohly použít na havarijní stav školní jídelny.
RM schvaluje záměr prodeje id. ½ pozemku parc. č. 476 v obci a k. ú. Řevnice o výměře 141,5 m2 za cenu 1000,- Kč/m2 manželům Pintovým a požaduje, aby byl záměr prodeje vyvěšen a oznámen občanům ve smyslu § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.
Směna pozemků – ulice Náplavní - RM ukládá SO nechat zpracovat a na další jednání rady předložit znalecký posudek na předmětný pozemek.
RM schvaluje vyřazovací protokol č.7/2010 na PC Celeron.
RM bere na vědomí odstoupení fy. KANSPO Kroměříž ze soutěže na stavbu „Rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace“ a pověřuje EO urychleným obesláním druhého v pořadí – Ing. Jiřího Leisse.
RM schvaluje převzetí záštity při pořádání mezinárodního hudebního festivalu „Kytara napříč žánry“.
RM souhlasí s umístěním propagačního stanu TJ Sokol Řevnice zdarma v rámci festivalu Cesty,který se bude konat před Zámečkem dne 28. 8. 2010.
RM souhlasí s montáží prahu mezi obrubníky Selecké a ukládá EO předložit cenovou nabídku.
RM souhlasí s tím, aby nad rámec pracovní doby na ČOV byla cena živnostníkům, kteří svážejí odpadní vody-fekály navýšena o 50% s účinností od 1. 8. 2010.
RM bere na vědomí informaci o odvodnění sklepů v Modrém domečku.
RM souhlasí s rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Vraného a Čechově a ukládá EO zjistit finanční možnosti.

Rada města č. 131
(26.7.2010)
RM schvaluje uhrazení faktury - dodavatel: RISL Hostivice - prodloužení Nerudovy ulice - částka 429.948,- Kč.
RM schvaluje uhrazení faktury - dodavatel: JUDr. Vítková - právní pomoc při VZ "Úvěr na investiční akce" - částka 84.000,- Kč.
RM schvaluje uhrazení faktury - Finanční úřad - daň z převodu nemovitostí - částká 48.645,- Kč.
Snížení počtu zaměstnanců na městském úřadě - reorganizace pracovních náplní - tajemnice informovala RM o tom, že počet zaměstnanců byl s účinností od 1.9.2010 snížen ze 16 a 1/2 na 15 a 1/2, pracovní náplň pokladní byla rozdělena a finanční prostředky rozděleny zaměstnancům, kteří budou tuto agendu spravovat. Byly zpracovány nové pracovní náplně a platové výměry. RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje částku ve výši 45,83 Kč včetně DPH za likvidaci odpadních vod pro fekální vozy.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy kNN v pozemkových parcelách č.parc. 1626/10 a č.parc. 1963/20 v obci a k.ú. Řevnice, ve vlastnictví Města Řevnice, č. sml. IV-12-6004017/01, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 98 ze dne 30.7.2009 ve výši 41.000,- Kč a uzavření smlouvy p zřízení věcného břemene.
RM souhlasí s textem, který připravila Letopisecká komise k zapsání do Kroniky města Řevnice za rok 2009.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč na provoz protialkoholní záchytné stanice ve městě Příbrami.
RM nesouhlasí s celkovou rekonstrukcí střechy čp.27 a ukládá EO urychleně zabezpečit opravu stávající krytiny.
Uzávěra ul. V Luhu - připojení inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace) - RM souhlasí s povolením uzávěry ulice V Luhu na dva dny a za podmínek, že bude vše řádně označeno, zabezpečeno a projednáno s Ekosem Řevnice.
Modrý domeček - odvodnění sklepů - RM ukládá EO doplnění nabídky o výkop, který se dostane pod základovou spáru, aby stahoval odvodnění.
RM doporučuje důsledné dodržování rozpočtové kázně a požaduje veškeré výdaje nad 20.000,- Kč, které nejsou v rozpočtu města předkládat k odsouhlasení RM s účinností od 1.7.2010.
RM schvaluje úhradu veřejné podpory z rozpočtu města organizacím pracujícím s mládeží dle seznamu na rok 2009 ve výši 300.000,- Kč ke dni 25.8.2010.
Zateplění ZŠ v Revoluční ulici - RM ukládá EO zjistit možnosti získání dotace a předložit informaci na další jednání RM.
Opravy školní jídelny - RM doporučuje použít k financování této opravy prostředky z odložené celkové rekonstrukce střechy na čp. 27.
RM neschvaluje Dodatek č.4 Smlouvy o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury města Řevnice ze dne 21.8.2003 a doporučuje řešit formou předávacího protokolu mezi VHS Benešov a Ekos spol. s r.o. Řevnice.
Dokončení dětského hřiště - Ing. Sudek požádal o udělení souhlasu a zplnomocnění zástupce obč. sdružení Dětské hřiště k projedání kolaudace hřiště - RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje nabídku firmy Ing. J.Dvořáka, Černošice na zpracování žádosti o dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy, prioritní osa 1 - Doprava (1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy) - "Park and Ride".
RM ukládá SO zaslat manž. Pintovým informaci, že Město je ochotno prodávat 1/2 parc.č. 476 o velikosti 141,5 m2 za částku 1.000,- Kč za 1 m2.
RM schvaluje umístění cedulí k problémovým místům, kde se hromadí odpad mimo kontejnery a ukládá EO připravit návrhy těchto cedulí.
RM bere na vědomí a ukládá EO nahlásit neoznačený výkop na Pražské ulici na KÚ Středočeského kraje.

Rada města č. 130
(12.7.2010)
RM bere informaci místostarosty o jednání se sdružením Řevnice kanalizace na vědomí a požaduje závěr z této schůzky zaznamenat do stavebního deníku.
RM schvaluje uhrazení faktury – dodavatel: Ateliér BDŠ Jihlava za opravy schodiště v budově městského úřadu v celkové částce 26.520,- Kč.
RM schvaluje uhrazení faktury – dodavatel: S-Projekt, Praha, s.r.o za projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení včetně inženýrských činností - cesty pro pěší náměstí – nádraží ČD v celkové částce 93.120,- Kč.
RM schvaluje uhrazení faktury – int.č.1000383 ze dne 2.7.2010 týkající se finančního příspěvku ZUŠ Řevnice na 3.čtvrtletí roku 2010 v celkové částce 22.500,- Kč.
RM schvaluje uhrazení faktury – int.č.1000382 ze dne 2.7.2010 týkající se finančního příspěvku MŠ Řevnice na 3.čtvrtletí 2010 v celkové částce 202.500,- Kč.
RM schvaluje uhrazení faktury – int.č.1000382 ze dne 2.7.2010 týkající se finančního příspěvku ZŠ Řevnice na 3.čtvrtletí 2010 v celkové částce 812.500,- Kč.
RM schvaluje uhrazení faktury firmy VHS Benešov – int.č.1000384 ze dne 2.7.2010 za vodné a stočné v celkové částce 57.911,- Kč.
RM schvaluje uhrazení faktury firmy RWE Energie, a.s. – int.č.1000388 ze dne 7.7.2010 za spotřebu plynu v celkové částce 36.770,- Kč.
RM snižuje počet zaměstnanců na městském úřadu od 1.9.2010 ze 16 a 1/2 na 15 a 1/2 pracovníka.
RM ukládá tajemnici zpracovat návrh rozdělení pracovní náplně pokladní mezi ostatní složky úřadu.
RM ukládá tajemnici zpracovat návrh rozdělení uspořených finančních prostředků
RM souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 640, parc. č. 641 a parc. č. 642, vše v k.ú. Řevnice, na nichž je postaven rodinný dům č.p. 789 za tržní cenu a pověřuje starostu jednáním s paní JUDr. Kincovou a paní JUDr. Špaňhelovou.
RM bere na vědomí předání a převzetí staveniště v souladu se smlouvou o dílo. Schvaluje předání stavebního objektu SO-02 Škroupova.
RM dále bere na vědomí podání žádosti na SFŽP o prodloužení termínu pro uzavření Smlouvy o dotaci.
RM bere na vědomí informaci o změně adresy obč.sdružení Pikolín .
RM potvrzuje svoje rozhodnutí ze dne 14.6.2010 a pověřuje tajemnici vypracováním písemné odpovědi na odvolání paní Jungové.
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2717/3, zahrada, v obci a k.ú. Řevnice o velikosti 14 m2 panu Václavu Dragounovi.
RM neschvaluje žádost paní Malíkové o zproštění platby poplatku za odpad za rekreační objekt 0132 a ukládá tajemnici dojednat s žadatelkou odpovídající místo pro ukládání odpadu.
RM neschvaluje žádost o zábor veřejného prostranství na umístění kiosku v přednádražním prostoru.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení kabelového vedení v pozemcích parc. č. 2517, 2441, 2322/1 a parc. č. 2123/8 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. smlouvy IE-12-6002288/01a.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování kanalizační přípojky na pozemku č. parc. 1933 v obci a k.ú. Řevnice pro manžele Běhalovi a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM vzhledem k tomu, že je zapotřebí dojednat věcná břemena na pozemcích pana Veselého, pověřuje starostu jednáním s panem Ing. Lubošem Veselým.
Schváleno: všemi hlasy
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy NN v pozemcích č. parc. 3289/5, 3296/1 a č. parc. 3211/1 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6007066/01.Rada města schvaluje záměr půjčit bezúplatně pozemek parc. č. 1271/12 o výměře 48 m2 v obci a k.ú. Řevnice podniku Česká pošta, s.p. a požaduje, aby byl zveřejněn tak, jak ukládá zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
RM schvaluje záměr rozdělit pozemek parc. č. 2659/2 v obci a k.ú. Řevnice o původní výměře 3986 m2 na 3659/2 o výměře 1332 m2, 3659/23 o výměře 1248 m2 a 3659/24 o výměře 1244 m2.
RM ukládá tajemnici ukončit smlouvu s IPI v.o.s, týkající se projektu Park and ride, z důvodu nerealizace tohoto projektu. Dále RM ukládá tajemnici úpravu zadání projektu s ohledem na realizaci menších celků a to tak, aby nebyly porušeny podmínky půjčky na projekt a zpracování poptávky na vypracování žádosti o dotaci pro realizaci tohoto záměru.
RM ukládá tajemnici a jednateli firmy Ekos spol.sr.o. předložit účetní podklady týkající se hospodaření městského lesa v roce 2009 na příští zasedání RM.
Rada města č. 129
(29.6.2010)
RM nemá připomínky k podepsání Dodatku č.4 k nájemní smlouvě č. 25211 o nájmu části nemovitosti v platném znění uzavřené dne 12.8.1999.
Rada města Řevnice schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1933 v obci a k. ú. Řevnice o velikosti 57 m2 na dobu 5 let panu P. Marvalovi a V. Soukalovi za účelem zbudování parkovacího stání.
RM ukládá vyvolat jednání s firmou Stavitelství Řehoř s.r.o, Černošice v souvislosti s ukládkou přebytečné zeminy z kanalizace.
RM schvaluje vyřazovací protokol č.5/2010 na vyřazení monitoru 15 LCD-FP 557S z majetku městského úřadu, neboť je nefunkční a monitor nelze již opravit.
RM požaduje statistiku nákladů a počtu klientů za období 2007 – 2009 na provoz protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje Město Příbram z důvodu využívání tohoto zařízení i pro občany Města Řevnice.
RM ukládá EO udělat poptávku a zjistit předběžné náklady na opravu školní jídelny.
RM schvaluje firmu ROSI s. r. o Řevnice jako dodavatele rekonstrukce WC v ZŠ Řevnice v budově ve Školní ulici, č.p.600 v částce 429 977,- Kč včetně DPH.
RM schvaluje firmu KANSPO s.r.o Kroměříž jako dodavatele služby Technický dozor investora na stavbě Rozšíření, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace v částce 768.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
RM schvaluje uzavření Smlouvy se spol. EKOS s.r.o Řevnice, jejímž účelem je zajištění odborného provozování vodohospodářských zařízení vlastníka za účelem zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění vod odpadních a to dle platných právních předpisů, rozhodnutí správních orgánů a provozních řádů a směrnic, jejichž přehled tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
RM se seznámila s textem dopisu zaslaného p. Zavadilem a občany lokality Pod Selcem. Odpověď na dopis občanům z ulice Pod Selcem bere na vědomí.
RM souhlasí s vydáním povolení vjezdu motorového vozidla na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad do místa proti lékařské ordinaci MUDr.Márové – zóna se zákazem vjezdu.pro Josefa Vacíře s platností 1 rok .
RM bere na vědomí informaci JUDr. Špaňhelové o soudním řízení.
RM schvaluje Dohodu o ukončení nájemní smlouvy s Českou poštou uzavřenou dne 1.1.1993, jejímž předmětem bylo užívání pozemku parc. č. 1271/2 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 1285 m2.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Envipartner, s.r.o Brno na zpracování podkladů spojených s žádostí o dotaci a následně s realizací projektu s názvem „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Řevnice“ v rámci operačního programu Životní prostředí ve výši 80.000,- Kč + DPH.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování STL plynovodu a plynové přípojky pro stavbu RD na pozemku č. parc. 2406/1 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování vodovodního řadu na pozemku č. parc. 2466 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o autorském dozoru s PIK Vítek.
RM neschvaluje záměr odkupu části pozemku parc. č. 2370 – ulice Malá vzhledem k tomu, že se jedná o část pozemní komunikace – pozemek je v KN veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
RM č. 129 dnes 29.6.2010 souhlasí s bezúplatným převodem ideálních 2/16 spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2974/16 vedeného jako ostatní plocha, ostatní komunikace v obci a k.ú. Řevnice do vlastnictví města Řevnice a doporučuje převod předmětného pozemku zastupitelstvu města ke schválení.
RM schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu města schválit uvolnění prostředků ve výši 76.000 Kč z Fondu oprav budovy č.p. 174 na výměnu oken a vstupních dveří předmětné budovy v souladu se Statutem Fondu oprav a technického zhodnocení objektu č.p. 174 města Řevnice.
RM schvaluje zaplacení zbylé částky ve výši 500.000,- Kč za nákup pozemků od pana Dvořáka.
RM revokuje usnesení RM č.128 a potvrzuje původní usnesení RM č.122 ze dne 29.3.2010, které zní: RM schvaluje záměr prodeje části pozemku č. parc. 2501/4 o výměře 265 m2 a požaduje při uzavření smlouvy zatížit pozemek věcným břemenem a doporučuje ZM ke schválení.

Rada města č. 128
(14. 6. 2010)
RM schvaluje pronájem 4 bytů v objektu čp. 27, nám. Krále Jiřího z Poděbrad na dobu od 1. 8. 2010 do 31. 7. 2011 a to Martině Košťálové, Mgr. Dušanu Pavlišovi, Mgr. Jiřině Dopitové a Mgr. Markétě Maříkové a uzavření příslušných nájemních smluv.
RM neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy Mgr. Marii Jungové na byt v objektu čp. 600 ve Školní ulici - budova ZŠ Řevnice.
RM požaduje před podepsáním Dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 25211 o nájmu části nemovitosti v platném znění uzavřené dne 12. 8. 199 vyjádření statika.
RM schvaluje záměr pronajmout pozemek parc. č. 2717/3, zahrada v obci a k.ú. Řevnice o velikosti 14 m2 a požaduje tento záměr oznámit občanům ve smyslu § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích.
RM revokuje usnesení RM ze dne 29. 3. 2010 a vydává usnesení nové, které zní: RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku č. parc. 2501/4 o výměře 265 m2 v obci a k.ú. Řevnice.
RM schvaluje Nařízení č. 1/2010, v souladu s § 11 odst. 1) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro zajištění provádění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s účinností od 1. července 2010 včetně ceníku.
RM projednala Rozpočtové opatření č. 2 úprav rozpočtu pro rok 2010 a doporučuje ZM ke schválení.
RM projednala a schvaluje Závěrečný účet města Řevnice za rok 2009 s výhradami, které budou odstraněny nápravným opatřením. RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet za rok 2009.
RM schvaluje program na zasedání Zastupitelstva města č. 23, které se bude konat dne 29. 6. 2010.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění, umístění, zřízení a provozování splaškové kanalizace a vodovodního řadu na pozemku č. parc. 2689/2 v obci a k.ú. Řevnice.
RM souhlasí s trvalou instalací reklamních tabulí prodejny a servisu jízdních kol pana Martina Štorka na cyklostezce Řevnice- Lety na odpočívadlech, která jsou ve vlastnictví města Řevnice.
RM schvaluje navýšení kapitoly ostatní osobní náklady ZUŠ Řevnice za předpokladu, že celkový původní rozpočet školy bude zachován a nebude překročen.
RM schvaluje úhradu neuhrazených plateb z uvolněného úvěru od České spořitelny dle předloženého podkladu EO a požaduje předložit ke schválení veškeré čerpání z úvěru od České spořitelny.
RM schvaluje složení komise pro výběr dodavatele na rekonstrukci WC v ZŠ takto: Miroslav Cvanciger, Libor Kvasnička, Mgr. Štěpánka Rajchlová, Ing. Miroslav Vyleta, Ing. Jan Klimt. Náhradníci: Ing. Václav Zdráhal, Mgr. Renata Henych, Slavoj Hampl.
RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 pro nové zemní kabelové vedení NN 0,4 kV (kNN) k jehož zřízení bylo vydáno stavební povolení Městským úřadem v Řevnicích, č.j. R 545/Ř-08/Šá, ze dne 2. 1. 2009 na pozemcích parc. č. 149/3 a 149/5 v obci a k.ú. Řevnice. Finanční náhrada je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 13.000,-Kč ( slovy: Třinácttisíckorunčeských).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost Telefonica O2 Czech republic, a.s. Praha 4 pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením č. SAP P-073-2-0082, 11010-014071, název akce "D- Řevnice, Palackého nám., rek. nadz. sítě ÚPS" v jejímž rámci bylo na pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě a 3 účastnické rozvaděče na pozemcích č. parc. 114, 185,204 a 2689/2 vše v obci a k.ú. Řevnice. Finanční náhrada je stanovena ve výši 11.807,-Kč (slovy: Jedenácttisícosmsetsedmkorunčeských). RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost Telefonica O2 Czech republic, a.s. Praha 4 pro stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením č. SAP10010-014071, , název akce "D- Řevnice, Ke Strouze č. ev. 221" v jejímž rámci bylo na pozemcích umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích č. parc. 3054/5, 3136/1 a 3136/10 vše v obci a k.ú. Řevnice. Finanční náhrada je stanovena ve výši 5.200,-Kč (slovy:Pěttisícdvěstěkorunčeských). RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Praha 4 pro stavbu komunikačního zařízení pod označením akce „D-Řevnice, Ke Strouze č.ev.221, KR 11010-016735“, v jejímž rámci dojde na pozemcích parc.č. 3136/10 obci a k.ú. Řevnice, zapsaných na LV č.10001 pro obec a k.ú. Řevnice k umístění telefonní přípojky. Finanční náhrada je stanovena v celkové výši 2.600,- Kč (slovy: Dvatisícešestsetkorunčeských).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro pana Víta Mutla, bytem K Vodárnám 1035, Karlík a paní Magdalenu Mutlovou, bytem Náměstí Václava Řezáče 12, Karlovy Vary-Drahovice pro umístění, vybudování, provozování, užívání, údržby a oprav přípojky kanalizace, přičemž skutečná poloha této přípojky včetně rozsahu věcného břemene je stanovena a vyznačena v geometrickém plánu č. 1577-49/2010, ze dne 18. 3. 2010, vyhotoveném firmou Stavební geologie GEOMETRA spol. s.r.o., Olbrachtova 20, Praha 4, na pozemku ve vlastnictví města Řevnice parc.č. 571/3 a o celkové výměře 313 m2 a pozemku parc.č. 571/1, o celkové výměře 133 m2 zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Řevnice u Katastrálního úřadu pro CZ020A Praha – západ, Kraj Středočeský, katastrální pracoviště Praha-západ. Za zřízení věcného břemene dle této smlouvy jsou oprávnění z věcného břemene povinni uhradit povinnému z věcného břemene úplatu ve výši 1,- Kč (slovy:Jednakorunačeská).
RM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet, s.r.o, Klíšská 940, Ústí nad Labem spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc.č. 571/3 obci a k.ú. Řevnice, zapsaných na LV č.10001 pro obec a k.ú. Řevnice. Finanční náhrada je stanovena v celkové výši 1,- Kč (slovy: Jednakorunačeská).
RM souhlasí s podáním žádosti o podporu z OPŽP na realizaci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Řevnice“ za podmínky, že město najde zdroje na pokrytí nákladů.
RM zplnomocňuje pana Kvasničku k vyzvednutí 1 pare projektu „Přístavba ZŠ Řevnice“ na pracovišti Úřadu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, oddělení administrace projektů, Karlovo nám.313, Praha.
RM doporučuje Zastupitelstvu města ke schválení nápravné opatření k odstranění nedostatků zjištěných Krajským úřadem Stč. kraje:
1) v budoucnu všechny přijaté dotace budou vedeny na zvláštních účtech,
2) nejméně čtvrtletně bude předkládána analýza hospodaření města a informace o plnění závazků.
RM se seznámila s textem dopisu zaslaného p. Zavadilem a občany lokality Pod Selcem a požaduje připravit odpověď na jednotlivé body a předložit ji ke schválení RM.
RM pověřuje jednáním s firmou DIPRO a IPI ve věci přednádražního prostoru a přípravou realizace projektové dokumentace pana starostu a pány Kvasničku, Klimta a Šimůnka.
RM berena vědomí informaci o zahájení sběrného dvora v prostoru areálu Ekos .
RM souhlasí s podpisem smlouvy o zajištění outsourcingu.
RM děkuje všem občanům Řevnic za odpovědnost, s jakou přistupují ke třídění odpadu a pracovníkům EKOSu, kteří svou prací přispěli k historickému úspěchu - umístění města Řevnice na 3. místě v celorepublikové soutěži ve třídění odpadu "Křišťálová popelnice".
Rada města č. 127
(31. 5. 2010)
RM schvaluje firmu Decro Bzenec jako dodavatele na akci "HZS Řevnice - výměna oken a vstupních dveří" v budově HZS za částku 75.948,-Kč včetně DPH.
RM souhlasí s odstoupením bytového domu v ulici Havlíčkova 128 od uliční čáry tak, aby parkování bylo přímo z ulice.
RM schvaluje vyřazení osobního automobilu Škoda Felicia combi, rok výroby 1996, SPZ AHD 35-33 (5S41587) - vyřazovací protokol č. 3/2010, z evidence majetku města Řevnice.
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část pozemku č. parc. 114 v obci a k.ú. Řevnice o výměře 42 m2 na dobu neurčitou, za částku 25.000,-Kč/rok, s 3 měsíční výpovědní lhůtou, s inflační doložkou, s povinností údržby, úklidu a zajištění květinové výzdoby.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování splaškové kanalizace a vodovodního řadu na pozemku č. parc. 1597 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování kabelového vedení VN 22 kV v pozemkových parcelách č. parc. 2460 a č. parc 2466 v obci a k.ú. Řevnice, č. sml. IE-12-6001456/01, ul. Třebáňská, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 98 ze dne 30. 7. 2009 a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM souhlasí s dočasným odstraněním zábrany proti vjezdu z parkoviště pod Jednotou. Zábrana bude nahrazena parkovacím sloupkem sklopným. Práce v rozsahu 5.600,-Kč včetně DPH provede firma Ekos Řevnice. Tato částka bude uhrazena panem Ing. Benešem. Zásobování lokality bude prováděno v době do 7.15 hodin, v rozmezí 9-11.00 hodin a odpoledne po 16 hodině do 20.00 hodin, kdy budou moci vjíždět vozidla do schowroomu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců a zejména dětí.
RM souhlasí s bezplatným záborem pro občanské sdružení Dětské hřiště na den 1. 6. a 2. 6. 2010 na parkoviště pod házenou pro složení kačírku.
RM pověřuje pana Kvasničku jednáním se starostou obce Lety ve věci nedodržení splátkového kalendáře - uznání dluhu za žáky obce Lety, kteří navštěvují ZŠ Řevnice.
RM souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 891 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 a č. parc. 892 - zahrada o výměře 333 m2, vše v obci a k.ú. Řevnice paní Blance Jeřábkové, za cenu 1.000,-Kč/m2 a doporučuje prodej ke schválení zastupitelstvu města. Jedná se o pozemek zastavěný rekreační chatou a pozemek, který je s ní ve funkčním celku.
Rada města č. 126
(17. 5. 2010)
RM schvaluje hospodářský výsledek společnosti EKOS Řevnice spol. s.r.o. za rok 2009 a požaduje výhled na rok 2010.
RM schvaluje přestavbu toalet v ZŠ Řevnice, ve Školní ul. čp. 600 v obci a k.ú. Řevnice dle Stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, v němž jsou uvedeny počty umyvadel, toaletních mís a pisoárů, které škola musí mít, aby Stanovisko hygieny bylo platné, s termínem realizace do 1. 9. 2010.RM schvaluje zadávací dokumantaci a souhlasí s obesláním navržených firem - Stavitelství Řehoř Černošice, DAVAPO Dobřichovice, ROSI Řevnice, Atelier BDŠ Jihlava, S-PROJEKT Dobřichovice. Kompletní zadání bude vyvěšeno na stránkách města a na veřejné desce.
RM souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 926 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 a č. parc. 927 - zahrada o výměře 299 m2, vše v obci a k.ú. Řevnice paní Janě Jehličkové, Petrohradská 92/11, Praha 10 za cenu 1.000,-Kč/m2 a doporučuje prodej ke schválení zastupitelstvu města. Jedná se o pozemek zastavěný rekreační chatou a o pozemek, který je s ním ve funkčním celku.
Na základě výsledků činnosti hodnotící komise na veřejnou zakázku "Úvěr na investiční akce města Řevnice" vyhlášené zadavatelem Městem Řevnice na IS VZ US dne 1. 4. 2010 Eč. 6043278, rozhodla RM na základě zmocnění Zastupitelstvem města Řevnice o výběru nejvýhodnější nabídky a přidělila v souladu se závěry hodnotící komise ze dne 17. 5. 2010 shora uvedenou veřejnou zakázku uchazeči České spořitelně, a.s., IČ 452 44782, Olbrachtova 19229/62, 140 00 praha 4. RM ukládá starostovi města vypracovat a odeslat oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vítězi zadávacího řízení České spořitelně, a.s., IČ452 44782, Olbrachtova 19229/62, 140 00 Praha 4. RM doporučuje ZM schválit návrh úvěrové smlouvy tak, jak byl předložen uchazečem o veřejnou zakázku "Úvěr na investiční akce města Řevnice" Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 19229/62, 140 00 Praha 4 v jejich nabídce, která byla zadavateli Městu Řevnice doručena dne 17. 5. 2010. RM schvaluje opravu a statické zabezpečení - zakrytí jevištní plochy Lesního divadla s tím, že si opravy na své náklady zabezpečí Divadelní soubor Řevnice. RM bere na vědomí záměr stavby RD v ulici Švabinského na č. parc. 1544 v obci a k.ú.Řevnice.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování splaškové kanalizace na pozemku č. parc. 1032 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM schvaluje složení výběrových komisí na dodavatele oken HZS a na TDI kanalizace.
RM schvaluje umístění kotce pro psy z ulice V Zátiší na dvůr za městským úřadem.
RM nesouhlasí s prodejem pozemku č. parc. 3554 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2 v obci a k.ú. Řevnice.
RM schvaluje záměr směny pozemku č. parc. 3289/8 ostatní plocha o rozloze 101 m2 ve vlastnictví Růženy Havlíčkové za pozemek č. parc. 3281/2 orná půda o rozloze 101m2 oddělený geometrickým plánem č. 1579-27/2010 ze dne 21. 4. 2010 ve vlastnictví Města Řevnice, oba pozemky v obci a k.ú. Řevnice, s doplatkem Městu Řevnice ve výši 101.000,-Kč a doporučuje směnu ke schválení ZM Řevnice.Jedná se o směnu dosud soukromého pozemku pod veřejnou komunikací za pozemek navazující na pozemek ve vlastnictví p. Havlíčkové. Dále RM požaduje, aby byl záměr směny vyvěšen a oznámen občanům ve smyslu § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.
RM souhlasí s prodejem pozemků č. parc. 889 - zastavěná plocha a nádvoří o váměře 44 m2 a č. parc.890 - zahrada o výměře 420 m2, vše v obci a k.ú. Řevnice panu Zdeňku Karbanovi, Koněvova 159, Praha 3 za cenu 1.000,-Kč/m2 a doporučuje prodej ke schválení ZM. Jedná se o pozemek zastavěný rekreační chatou a pozemek, který je s ním ve funkčním celku.
RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku č. parc. 1933 o výměře 22 m2 v obci a k.ú. Řevnice.
RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku č. parc. 1933 v obci a k.ú,Řevnice v rozsahu cca 57 m2 za účelem zbudování parkovacího stání a požaduje tento záměr oznámit občanům ve smyslu §39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.
RM schvaluje oddělení pozemků parc. č. 270/6,270/7,270/8,270/9 a 270/10 v obci a k.ú. Řevnice pro místa k stání dle předložené situace.
RM souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 932 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 a č. parc. 933 - zahrada o výměře 469 m2, vče v obci a k.ú. Řevnice paní Markétě Zelené a paní Lence Jurčíkové, obě bytem Bobkova 716/7, Praha 9 za cenu 1.000,-Kč/m2 a doporučuje prodej ke schválení ZM. Jedná se o pozemek zastavěný rekreační chatou a pozemek, který je s ním ve funkčním celku.
RM souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 934 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 a č. parc. 935- zahrada o výměře 446 m2, vče v obci a k.ú. Řevnice panu Jaromíru Jedličkovi, Choceradská 3046/12, Praha - Záběhlice za cenu 1.000,-Kč/m2 a doporučuje prodej ke schválení ZM. Jedná se o pozemek zastavěný rekreační chatou a pozemek, který je s ním ve funkčním celku.
RM schvaluje dělení pozemku č. parc. 1172 v obci a k.ú. Řevnice na dva pozemky o výměře 719 a 593 m2.
RM schvaluje navýšení kapacity ZUŠ Řevnice od 1. 9. 2010 z 280 žáků na 350 žáků.

Rada města č. 125
(3. 5. 2010)
RM schvaluje zrušení pevných telefonních linek prostřednictvím ústředny v objektu č.p. 928 v Řevnicích.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování kanalizační přípojky a příjezdové cesty na pozemku č. parc. 2689/2 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM schvaluje sponzorské dary, které byly ZŠ Řevnice poskytnuty pí Lucií Kukulovou, bytem Husova 242/9, Praha 1 ve výši 10.000,-Kč na nákup pomůcek, pí Janou Navrátilovou, bytem U Rajské zahrady 4, Praha 3 ve výši 8.000,-Kč pro účely výuky, pí Simonou Hrubou, bytem Švabinského, Řevnice, která darovala do 3.A. LCD monitor Acer X233HAbd, repro Genius S 110 a DVD mechaniku Asus v hodnotě 4.655,-Kč a použitý osobní počítač se základním vybavením v hodnotě 5.000,-Kč.
RM schvaluje Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Městem Řevnice a JUDr. Jiřím Konečným, zapsaným v seznamu advokátů vedeném ČAK pod číslem 12404 k poskytování právní pomoci v oblasti zejména správního práva, obchodního, občanského a pracovního práva.
RM souhlasí se zvýšením čtenářských poplatků v Městské knihovně v Řevnicích od 1. 6. 2010.
RM schvaluje záměr pronajmout část pozemku č. parc. 114 v obci a k.ú.Řevnice o výměře 42 m2 a požaduje tento záměr oznámit občanům ve smyslu § 39 odst. 1 zák. č, 128/2000 sb.
RM ukládá EO zajistit opravu ulice Pod Selcem parc. č. 1933 a opravu zpevnění části manipulační plochy parc. č. 1958 vše v obci a k.ú. Řevnice v rozsahu dle přiložených náčrtků, které jsou nedílnou součástí zápisu. Potřebný materiál bude použit ze zdrojů města.
RM neschvaluje umístění výherního hracího automatu v restauraci "U Hasičárny", Čsl. Armády 271, Řevnice.
RM uděluje kladné stanovisko panu Jakubu Illnerovi, bytem Naardenská 9/675, Praha k uspořádání tréninku na orientační běh dne 15. 5. 2010 v době od 10- 16:00 hod. mezi obcemi Mníšek pod Brdy a Řevnice s tím, že účastníci po sobě uklidí prostor a zdrží se vstupu do oplocenek a na čerstvě osázené paseky a s podmínkou, že akci schválí lesní hospodář Ing. Lojda.
RM vydává kladné stanovisko a souhlasí, aby KUSK, odbor dopravy udělil licenci dopravci Veliola Transport Praha s.r.o., který provozuje linku č. 100311 Praha, Zličín - Řevnice, náměstí.
RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení cenových nabídek na akci "Úvěr na investiční akce města Řevnice" v tomto složení: předseda komise - Miroslav Cvanciger, starosta, místopředseda - Libor Kvasnička, člen RM.
Rada města č. 124
(19.4.2010)
RM nesouhlasí s navrhovanou směnou pozemků č.parc. 2947/29 za část pozemku č.parc. 3019/1 ve vlastnictví města, vše v obci a k.ú. Řevnice a navrhuje jejich vykoupení za cenu v místě obvyklou, tj. 50,- Kč/m2.
Pronájem předzahrádky u domu čp. 54 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s inflační doložkou na částku 25.000,- Kč ročně s tří měsíční výpovědní lhůtou počínaje dnem 1.4.2010 s povinností údržby úklidu zahrádky a květinové výzdoby.
RM schvaluje zadání realizace PD na prodloužení ulice Pod Selcem v Řevnicích včetně projednání podle nabídky S-PROJEKT.
RM souhlasí s prodloužením upravovaného úseku Nerudovy ulice - horní část dle navržené kalkulace Ing. Vylety ve výši 307.160,35 Kč včetně DPH a ukládá EO zakalkulovat tuto částku do Rozpočtového opatření č.2.
RM neschvaluje záměr parkování vozidel u domu čp. 139 v Havlíčkově ulici v Řevnicích.
RM souhlasí s realizací půdní vestavby do RD čp. 733 v Opletalově ulici v Řevnicích v souladu s PD.
RM nesouhlasí se změnou umístění bytového domu v Havlíčkově ulici a požaduje zachování linie staveb vzhledem k okolí.
RM schvaluje zřízení věcného břemene srpění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy NN v pozemkových parcelách č.parc. 2406/1 a č.parc. 2466 v k.ú. Řevnice, č. sml. IV-12-6009248/01, ul. Vraného v k.ú. Řevnice a č.parc. 2123/7, č. sml. IV-12-6009897/01, ul. U Prodejny ve vlastnictví Města Řevnice, pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 98 ze dne 30.7.2009 a uzavření smluv o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene.
RM souhlasí se zadávací dokumentací na výměnu oken a vstupních dveří u budovy HZS včetně rozsahu díla. RM souhlasí s obesláním navržených firem. Zadávací dokumentace bude vyvěšena na veřejné desce a na webu města.
Vyjádření rodičů k projektu přípravné třídy ZŠ Řevnice - RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje uspořádání skautské akce na pozemku města - Moklinský potok dne 9.5.2010, kterou bude pořádat Svaz skautů a skutek - Junák, středisko Lesní moudrost v Dobřichovicích.
Nový odborný lesní hospodář - RM bere informaci na vědomí.
Rada města č. 123
(12.4.2010)
RM pověřuje správní odbor podáním žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod pozemků parc.č. 1963/5, 1963/6, 1963/8, 2004/2, 2004/4 a 2041/1 vše v obci a k.ú. Řevnice do vlastnictví města.
RM schvaluje osazení dodatkové tabulky E12 s textem "Denně v době 6:00 až 19:00 hod. maximální doba stání 2 hodiny" na stávající dopravní značení IP 11b na parkovišti u prodejny potravin na pozemní komunikaci U prodejny.
Na RM byla SO předložena informace o tom, že dne 29.3.2010 byla na U-rampu nainstalována tabule s provozním řádem. RM bere informaci na vědomí.
RM schvaluje Dohodu o užívání prostor, která upravuje povinnosti občanského sdružení Dětská lidová muzika Notičky při využívání prostor Zámečku.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování splaškové kanalizace a vodovodního řadu na pozemku parc.č. 3136/1 v k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM doporučuje zastupitelstvu města na volební období 2010-2014 15 členů zastupitelstva.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce obytné buňky s firmou EKOS Řevnice, spol. s r.o.
RM schvaluje změnu užívání stavby RD čp. 139 v ul. Čs.armády, včetně stavebních úprav za účelem rozšíření mateřské školy Bambinárium.
Na RM byla předložena žádost o přehodnocení stanoviska na úpravu PD a o navýšení rozpočtu na opravu zbývající části Nerudovy ulice, kterou městu zaslali obyvatelé Nerudovy ulice čp. 327,481,388 a 497 v Řevnicích. RM bere informaci na vědomí a pověřuje starostu jednáním s firmou, která provádí rekonstrukci Nerudovy ulice a ukládá projednat tuto záležitost, zjistit celkové náklady na rekonstrukci zbývající části Nerudovy ulice a předložit informaci na další jednání RM.
RM pověřuje starostu ve spolupráci s panem Kvasničkou jednáním s provozovatelem ČOV - VHS Benešov.
Čerpání rozpočtu - Vzhledem k problémům spojeným s čerpáním rozpočtu 2009, ukládá RM MěÚ, ke každému bodu, který má návaznost na rozpočet města, doložit kapitolu, ze které bude čerpáno a informaci zda jde o plnění schváleného rozpočtu, či návrh rozpočtového opatření.

Rada města č. 122
(29.3.2010)
RM schválila záměr prodeje pozemků parc.č. 889,890,891,892,897,898,926,927,928,929,930,931,932,933,934,935,938 a 939 všechny v k.ú. a obci Řevnice a požaduje, aby byl záměr prodeje vyvěšen a oznámen občanům ve smyslu § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb.
RM schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování kanalizační stoky a vodovodního řadu na pozemku č.parc. 555/11 v obci a k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM neschvaluje dělení pozemku parc.č. 1355 v obci a k.ú. Řevnice a doporučuje tento případ řešit věcným břemenem.
RM schválila záměr prodeje části pozemku č.parc. 2501/4 o výměře 265 m2 v obci a k.ú. Řevnice, ukládá SO nechat zpracovat geometrický plán a požaduje, aby byl záměr prodeje vyvěšen a oznámen občanům ve smyslu § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb.
RM ukládá SO provést závazný průzkum zájmu o zachování pevných linek prostřednictvím telefonní ústředny mezi nájemníky domu čp. 928.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění, umístění a provozování plynárenského zařízení a věcného břemene práva vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích č.parc. 2004/1 a č.parc. 3722/6 v k.ú. Řevnice a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
RM nemá připomínek ke Změně č.2 územního plánu obce Hlásná Třebaň.
RM schvaluje hospodářský výsledek ZUŠ za rok 2009 ve výši 26.233,26 Kč a přerozdělení této částky ve výši 20.986,- Kč do fondu odměn a 5.247,26 Kč do rezervního fondu.
RM schvaluje hospodářský výsledek MŠ za rok 2009 ve výši 48.269,32 Kč a převod této částky ve výši 100% do fondu rezerv.
RM schvaluje hospodářský výsledek ZŠ za rok 2009 ve výši -32.110,- Kč.
RM schvaluje vyřazení DHM - vyřazovací protokol č. 2/2010 z evidence majetku.
RM bere na vědomí informaci a zahájení správního řízení o uložení pokuty se společností Česká distribuční a.s.
RM schvaluje uzavření Mandátní smlouvy s JUDr. Vítkovou ve věci "Úvěr na investiční akce města Řevnice" a ukládá EO připravit Rozpočtové opatření na ZM.
RM schvaluje projekt ZUŠ Řevnice na zlepšení nevyhovujícího osvětlení v sále Zámečku, klavírní třídě a chodbě 1.patra budovy za podmínek, že se nenavýší rozpočet ZUŠ na položce 5171.
RM schvaluje Povodňový plán města Řevnice.
RM schvaluje provedení výběrového řízení na TDI stavby "Rozšíření ČOV a dostavby kanalizace" dle přiložených materiálů, požaduje doplnění o další uchazeče a souhlasí s obesláním zájemců.
Dělení pozemků - Hertlová - Moravec - RM neschvaluje návrh řešení a požaduje doplnění komplexního řešení navržené komunikace dle schváleného ÚP. RM pověřuje starostu dalším jednáním ve věci.
Opravy budovy hasičů - RM schvaluje vypsání výběrového řízení na provedení prací dle vypracovaného seznamu oprav, tj. položek 1-3.
RM schvaluje bezplatný zábor na kaci Hasičský majáles dne 1.5.2010 s tím, že ostatní náklady budou řešeny v rámci rozpočtu SDH Řevnice.
RM schvaluje bezplatný zábor na předvolební akci ODS u Zámečku, o který požádalo oblastní sdružení ODS Praha-západ na den 27.4.2010.
RM schvaluje pořádání dalších aktivit v prostorách ZUŠ s tím, že všechny náklady s tím spojené půjdou za ZUŠ Řevnice.

Rada města č. 121
(15.3.2010)
RM schvaluje bezúplatný převod movité věci - hrobové příslušenství, hrobové místo č. 183-184 na hřbitově v Řevnicích do majetku města od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
RM souhlasí s prodejem výrobků firmy FAJN FOOD s.r.o. se sídlem Libušín, Důl Max 118, prostřednictvím prodejny v chladícím vozu, který bude pravidleně v předem uvedeném termínu zastavovat v prostoru před řevnickým nádražím.
RM souhlasí s přijetím věcného daru od Hasičského záchranného sboru Stč. kraje pro potřeby SDH města - náhradních dílů na automobil TATRA, AVIA a KAROSA v hodnotě 19.175,60 Kč.
RM pověřuje starostu jednáním s majiteli rekreačních objektů, kteří mají své chaty postaveny na pozemcích ve vlastnictví města ve věci případného odprodeje těchto pozemků.
RM pověřuje starostu jednáním s ředitelkou ZŠ ohledně svědectví žáků, které dne 5.3.2010 ohrožoval řidič automobilu v prostoru před budovou Zámečku. Dále pověřuje starostu podáním trestního oznámení na řidiče automobilu za ohrožování života a zdraví občanů.
RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na poskytnutí dlouhodobého bankovního úvěru ve výši 20.200.000,- Kč vypracovanou JUDr. Marií Vítkovou.
RM revokuje své usnesení č. 119 bod 18 z 22.2.2010 a schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, o místních poplatcích, v platném znění.
Rada města č. 120
(8.3.2010)
RM schvaluje podání návrhu na výmaz zástavního práva k nemovitostem - k objektu čp. 83 a pozemku č. parc. 152 v obci a k.ú. Řevnice,
RM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 1271/2 v obci a k.ú. Řevnice, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1081 m2 podniku Česká pošta s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 za cenu1.500 Kč za m2 a doporučuje ZM ke schválení.
RM ukládá Ekonomickému odboru zajistit vyjádření zpracovatele územního plánu Arch.Ing. Petra Starčeviče a stavební komisi k případnému prodeji části pozemku 2501/4 s ohledem na budoucí zvýšenou dopravní zátěž s plánovanou zástavbou lokality Vrážka.
RM souhlasí s demolicí domu na pozemku parc.č. 2485 a souhlasí se stavbou nového RD na pozemku parc.č. 2486 dle předložené dokumentace, vše v k.ú. a obci Řevnice.
RM schvaluje zřízení věcného břemene strpění, umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy NN v pozemkových parcelách č.parc. 802, 830, 694 a 660 v k.ú. Řevnice ve vlastnictví Města Řevnice pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu dle sazeb schválených radou města č. 98 ze dne 30.7.2009 a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6009367/05.
RM ukládá Správnímu odboru vypracování oddělovacího geometrického plánu na oddělení části pozemku o velikosti 101 m2 z pozemku parc.č. 3281/1 v obci a k.ú. Řevnice.
RM souhlasí se stavebním záměrem stavby rodinného dvojdomku na pozemku parc.č. 95/1 v obci a k.ú. Řevnice odpovídající předložené dokumentaci.
RM souhlasí s demolicí stávajícího domu čp. 50 na pozemku parc.č. 161 v k.ú. Řevnice. Důvodem je špatný stavebně - technický stav a budoucí výstavba. RM současně upozorňuje na špatnou přístupovou cestu na staveniště a žádá stavebníka o dodržování trvalé průchodnosti spojovací uličky na Berounskou ulici na provádění její údržby a oprav v průběhu stavebních prací.
RM schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene strpění umístění, zřízení a provozování kanalizační stoky a vodovodního řadu na pozemku č.parc. 2649 v obci a k.ú. Řevnice pro oprávněného Obec Zadní Třebaň a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
RM pověřuje starostu jednáním s místním oddělením Polici ČR ohledně možnosti podat trestní oznámení na řidiče automobilu, který dne 5.3.2010 ohrožoval v okolí budovy Zámečku životy a zdraví občanů.
Rada města č. 119
(22.2.2010)
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1933 o výměře 22 m2 v obci a k.ú. Řevnice panu Pavlu Marvalovi, bytem Bezručova 1066, Řevnice, za účelem zbudování parkovacího stání, a to na dobu 10-ti let.
RM ukládá ESO doplnit podklady o vyjádření a doplnění případných věcných břemen na inženýrské sítě a přístupy, případně chodníku u pozemku parc.č. 2501/4.
RM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2010 ve výši 35 584 tis. na příjmové i výdajové straně a doporučuje ho ZM ke schválení.
RM ukládá tajemnici kontaktovat obce, kterým poskytuje Pečovatelská služba Řevnice své služby a informovat je o pravděpodobném navýšení ceny, které bude způsobené snížením dotace. Vedoucí Pečovatelské služby provede odhad nárůstu doplatku na jednu osobu s tím, že se dotace Středočeského kraje snížila z 1,2 mil. Kč na 0,5 mil. Kč.
RM schvaluje záměr provozovat vodovod a kanalizaci prostřednictvím společnosti Ekos Řevnice spol. s r.o., Na Bořích 1077, Řevnice. RM doporučuje ZM schválit rozšíření podnikatelské činnosti společnosti Ekos o volnou živnost "provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody". RM ukládá jednateli Ekos Řevnice spol. s r.o. před podpisem smlouvy předložit: jméno "osoby odpovědného zástupce" - viz § 6 zák. 274/2001 Sb. v platném znění a předložit strukturu provozování vodovodu a kanalizace a předložit rozpis příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky. Na základě předloženého rozpisu rozpracovat návrh odměn vázaný na hospodářský výsledek. RM dále ukládá společnosti Ekos Řevnice spol. s r.o. vést provoz vodovodu a kanalizace jako samostatné středisko.
RM ukládá ESO zpracovat podklady pro přestavbu toalet v budově 1.stupně ZŠ Řevnice včetně odhadu nákládů.
RM schavluje program zasedání ZM č. 21, které se bude konat dne 15.3.2010.
RM schvaluje Dodatek č.3 k Nájemní smlouvě ze dne 31.12.2007 o nájmu movitých věcí uzavřené mezi Městem a firmou Ekos Řevnice spol. s r.o.
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce na software "Hřbitov" firmě Ekos Řevnice spol. s r.o.
RM ukládá ESO doložit výši dosud vyfakturované částky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené s dirmou DIPRO na projektové a inženýrské činnosti projektu rekonstrukce přednádražního prostoru v Řevnicích a zjistit jeho celkovou rozpracovanost.
RM schvaluje firmu Ekos Řevnice spol. s r.o. jako dodavatele díla "Revitalizace části izolační zeleně v centru města Řevnice", cena díla 492.816,60 Kč včetně DPH.
RM schavluje záměr přijetí dlouhodobého bankovního úvěru do výše 20.200.000,- Kč. RM schvaluje zadání výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru. RM doporučuje záměr přijetí tohoto dlouhodobého úvěru ke schálení ZM.
RM souhlasí s umístěním zařízení fotovoltaické výrobny v areálu společnosti Ekos Řevnice spol. s r.o. za podmínky, že z toho pro firmu Ekos Řevnice spol. s r.o. nevyplynou žádné náklady. RM souhlasí s výstavbou výrobny na pozemku parc.č. 3659/2 v obci a k.ú. Řevnice.
RM schvaluje Smlouvu o uložení věci uzavřenou mezi Městem Řevnice a polečností Ekos Řevnice spol. s r.o.
Reorganizace Městského úřadu - RM ruší ke dni 28.2.2010 Ekonomicko-správní odbor. RM zřizuje s účinností od 1.3.2010 Ekonomický odbor a Správní odbor. RM schvaluje pověření Slavoje Hampla vedením Ekonomického odboru a jmenování Ing. Alice Bečkové vedoucí Správního odboru. RM pověřuje tajemnici aktualizací organizačního řádu MÚ v souvislosti s výše přijatými organizačními změnami.RM ukládá starostovi a tajemnici přijmout a provést veškerá potřebná opatření.
RM bere na vědomí, že tajemnice pověřila svým zastupováním po dobu své nepřítomnosti v termínu od 22.2. do 20.3.2010 Ing. Alici Bečkovou.
RM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o změně obecně závazné vyhlášky č. 4/2008, o místních poplatcích v platném znění s účinností od 1.dubna 2010 a doporučuje ji ZM ke schválení.
RM schvaluje uzavření smlouvy o partnerství mezi svazkem obcí Region Dolní Berounka a Městem Řevnice, týkající se spolupráce na projektu "TURINKA 2009", tj. projektu na vybudování a doplnění turistické infrastruktury v regionu Karlštejnsko. K realizaci projektu budou využity finanční prostředky EU.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2010 na projekt "Revitalizace izolační zeleně v Řevnicích" se společností Ekos Řevnice spol. s r.o.
RM souhlasí s cenovou nabídkou firmy S-PROJEKT PRAHA s.r.o. na projektovou inženýrskou činnost na akci komunikace pro pěší mezi náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a ulicí Pod Lipami a pověřuje Ekonomický odbor jednáním o smlouvě o dílo.


Rada města č. 118
(8.2.2010)
RM schvaluje záměr umístění a provozování prodejního automatu v prostorách budovy Zámečku. RM nesouhlasí s navrženou částkou 300,- Kč za umístění a provozování prodejního automatu, požaduje měsíčně částku 500,- Kč.
RM schvaluje splátkový kalendář pro Obec Lety za žáky, kteří navštěvují ZŠ Řevnice a místem jejich trvalého pobytu jsou Lety k 31.12.2009 ve výši 748.907,- Kč + úroky ve výši 143.999,39 Kč a požaduje v případě nedodržení platby, aby tajemnice neprodleně informovala RM.
RM schvaluje závazné ekonomické ukazatele rozpočtu ZŠ Řevnice, MŠ Řevnice a ZUŠ Řevnice dle předloženého návrhu.
RM schvaluje navržený záměr studie přestavby RD čp. 128 parc.č. 2290 v ul. Havlíčkové v Řevnicích za předpokladu dodržení regulativů prostorového uspořádání územního plánu sídleního útvaru Řevnice.
SFŽP - půjčka RM schvaluje navržený způsob zástavy - městský les - při řešení půjčky ze SFŽP a ukládá ESO nechat vypracovat znalecký posudek na pozemek městského lesa vhodný jako zástava.
RM schvaluje podání Návrhu na zánik zástavního práva k nemovitostem domu čp. 492 a pozemkům parc.č. 3411 a 3412 v k.ú. Řevnice z důvodu uhrazení dlužné částky včetně úroků.
RM ukládá ESO rozeslat záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města majitelům chat, kteří mají tyto pozemky v pronájmu.
RM schvaluje přísedícími u Okresního soudu Pz pro volební období 2010-2014 pana Martina Plachého a paní Marii Váňovou a doporučuje je ZM ke schválení.
RM souhlasí s konáním Zastupitelstva města č. 21 dne 15.března od 19 hodin v budově Zámečku.

Rada města č. 117
(25.1.2010)
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s HZS Kladno na objekt obč. vyb. čp. 174, umístěný na pozemku parc.č. 2304 a 2303 a část pozemku parc.č. 2302, které tvoří areál stanice HZS v obci Řevnice na LV č. 10001. Nájemné je stanovenou dohodou smluvních stran ve výši 26.797,- Kč měsíčně.
RM se rozhodla vypovědět smlouvu s provozovatelem vodovodu a kanalizace VHS Benešov ke dni 31.1.2010.
RM č. 114 uložila starostovi projednat se starostou Obec Lety uznání dluhu Obce Lety za žáky ZŠ Řevnice a předložení splátkového kalendáře. Platby, které nebyly uhrazeny do současné doby, jsou ve výši 750.000,- Kč za období 2005-2009. Starosta informoval RM o jednání se starostou Obce Lety. RM bere informaci na vědomí a požaduje na další jednání předložení splátkového kalendáře včetně úroků.
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2501/4 o výměře cca 265 m2 v k.ú. Řevnice, která slouží jako parkoviště k objektu prodejny potravin.
RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ZŠ Řevnice od firmy Connect s.r.o. ve výši 15.000,- Kč a od p. Vlastimila Moravce, bytem Zadní Třebaň ve výši 5.000,- Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou použity na platbu dopravy dětí na zájezd do Itálie v červenci 2010.
RM ukládá ESO kontaktovat nájemce nemovitostí - pozemků ve vlastnictví města s ohledem na případný odkup pozemků pod nemovitostmi. RM požaduje na příští jednání předložit nájemní smlouvy uzavřené na nemovitosti ve vlastnictví města.
Nájemní smlouva - Bernardyovi - RM schvaluje výpověď Dohody ze dne 7.9.1995 a následný požadavek hrazení plného nájemného ve výši 4.556,- Kč/měs.
RM schvaluje uzavření nové Nájemní smlouvy na využití učebny v čp. 29 v Řevnicích pro výuku anglického jazyka.
RM schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31.12.2007 mezi Městem Řevnice a společnosti Ekos Řevnice s r.o. na Souhrn činností a rozsah služeb poskytovan

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 7938x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load