Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Sběrný dvůr Řevnice

Odpovědný referent : Jana Petrášková

Cílem projektu je zkvalitnit systém nakládání s odpady ve městě Řevnice.

Popis projektu

Projekt řeší výstavbu sběrného dvora pro město a občany města Řevnice v areálu bývalé skládky v Řevnicích a jeho vybavení kontejnery, nádobami na odpad, mobilním eko skladem včetně povinného vybavení nádobami, stojany na big-bagy, lisem na odpad, manipulátorem s příslušenstvím, hardwarem a softwarem pro evidenci odpadů a vozidel, kamerovým zabezpečovacím systémem. Sběrný dvůr bude určen ke sběru, výkupu a třídění všech složek odpadů kategorie “O” a “N” včetně nebezpečných odpadů za účelem jejich předání k dalšímu využití, případně odstranění.

 Příloha 1: Situační schéma


Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 20 676 183,- Kč vč. DPH
Maximální předpokládaná výše dotace: 17 574 756,- Kč vč. DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 3 101 428,- Kč vč. DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Sběrný dvůr Řevnice
Dotační program: Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 41, Prioritní osa 3 – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, 3.2 – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003826

26.10.2016Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s firmou KAPEX s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ: 28082745, za částku 193 600,- Kč vč. DPH.

27.10.2016Uzavřena smlouva o dílo s firmou KAPEX s.r.o. na částku 193 600,- Kč vč. DPH.

9.11.2016Rada města schválila uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku se společností EKOS Řevnice s.r.o., Na Bořích 1077, Řevnice, IČ: 47551828, jejímž předmětem je souhlas společnosti EKOS Řevnice s.r.o. s realizací   stavby města Řevnice „Sběrný dvůr Řevnice“ na pozemcích parc.č. 3659/2 a parc.č. 3659/24 v obci a k.ú. Řevnice.

9.11.2016Uzavřena smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku se společností EKOS Řevnice s.r.o.

9.11.2016Rada města vzala na vědomí předložené materiály zpracované k žádosti o dotaci: „Analýza potenciálu produkce odpadů v zájmové oblasti a materiálových toků“ pro projekt, projektovou dokumentaci a rozpočty akce s doporučujícím   stanoviskem Komise pro přípravu přestavby sběrného dvora.

14.11.2016Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

23.5.2017Podána žádost o dotaci.

8.8.2017              Schváleno poskytnutí dotace.

11.10.2017          Rada města schválila nabídku na vypracování realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ s firmou KAPEX s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ: 28082745 za částku 
  145 200,- Kč vč. DPH a na autorský dozor za částku 60 500,- Kč vč. DPH.

1.11.2017               Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby na akci „Sběrný dvůr Řevnice“ s firmou Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ: 28082745 za       částku 145 200,- Kč vč. DPH a na autorský dozor za částku 60 500,- Kč vč. DPH (náklady na tyto činnosti jsou uznatelnými náklady již schváleného dotačního titulu z OPŽP).

1.11.2017Uzavřena smlouva o dílo s firmu KAPEX s.r.o. na částku 205 700,- Kč vč. DPH.

1.11.2017Rada města schválila nabídku a uzavření příkazní smlouvy s firmou  Kapex s.r.o., Krajinská 33/5, České Budějovice, IČ: 28082745 na administraci projektu „Sběrný dvůr Řevnice“, vypracování a podání závěrečného vyhodnocení            akce včetně průběžných monitorovacích zpráv po dobu udržitelnosti projektu v ceně 181 500,- Kč vč. DPH (náklady na tyto činnosti jsou uznatelnými náklady již schváleného dotačního titulu z OPŽP).

1.11.2017Uzavřena příkazní smlouva s firmu KAPEX s.r.o. na částku 181 500,- Kč vč. DPH.

20.11.2017Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace.

4/2018                    Zahájení výběrového řízení na dodavatele.

rok 2018                   Předpokládané zahájení realizace projektu.

28.2.2019Předpokládané datum ukončení realizace.

Vytvořeno 11.4.2018 16:20:06 | přečteno 2051x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load