Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů

Odpovědný referent: Bohdana Slámová

Cílem projektu je zvýšit kapacitu stávající čistírny a vybudovat kanalizaci v ulici Pod Vrážkou.

Aktuální informace o průběhu akce 

Popis projektu

Projekt řeší rozšíření čističky odpadních vod (dále jen “ČOV”) v Řevnicích a dobudování kanalizačních řadů v lokalitě Selec a v ulici Pod Vrážkou (cca 1,5 km). Kapacita ČOV Řevnice je v současné době vyčerpána. Aby mohla být dokončena kanalizace v obou řevnických lokalitách, je nutné její rozšíření. Zvýšená kapacita ČOV Řevnice bude využita také okolními obcemi. Jedná se o napojení obce Zadní Třebaň a části Rovina v Hlásné Třebani. Napojením sousedních obcí na kanalizační systém Řevnic se sníží provozní náklady celého systému, což zajistí přijatelnou cenu za čištění odpadních vod, vybudovaná infrastruktura bude dlouhodobě udržitelná a dojde ke zlepšení životního prostředí v těchto oblastech.

V souvislosti s výstavbou kanalizace v dotčených řevnických ulicích město obnoví starý vodovod z vlastních prostředků.

Příloha 1: Projektované rozšíření ČOV Řevnice

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 48 997 885,- Kč bez DPH
Maximální předpokládaná výše dotace: 28 048 651,- Kč bez DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města a zúčastněných obcí: 20 949 233,- Kč bez DPH

Informace o projektu a harmonogram
„Z důvodu komplikovaného průběhu hodnocení cenových nabídek v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby,které probíhalo od konce dubna, byl  jeho výsledek předložen radě města na jednání č.182 dne 27.6.2018.Uchazeč, který předložil nejnižší nabídkovou cenu, byl na doporučení hodnotící komise, vyloučen ze zadávacího řízení.Jako vítězná byla vybraná firma ZEPRIS s.r.o., jejíž nabídka se umístila druhá v pořadí.Dne 10.7.2018, po předložení všech potřebných dokumentů k podpisu smlouvy, bylo zveřejněno Rozhodnutí a oznámenío výběru dodavatele. Nyní běží odvolací lhůta v délce 15 dnů od zveřejnění výsledku výběrového řízení. Po jejím uplynutí,v případě, že nenastanou nečekané komplikace, bude možné s vybraným dodavatelem uzavřít smlouvu o dílo. Podrobný průběh výběrového řízení je zveřejněn na profilu zadavatele: www.uverejnovani.cz – Seznam profilů zadavatele – Město Řevnice.
Děkujeme občanům za pochopení a trpělivost.“Název projektu: Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů
Dotační program: Operační program Životní prostředí Ministerstva životního prostředí ČR, výzva č. 42, Prioritní osa 1 – Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, 1.1 – Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod

Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004896

8.6.2016      Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 47116901, za částku 1 246 300,- Kč vč. DPH. Pro Řevnice je podíl ceny navržených prací 166 300,- Kč, Zadní Třebaň se podílí částkou 616 800,- Kč a Hlásná Třebaň částkou 254 900,- Kč (ceny bez DPH), tj. v poměru přímých předpokládaných realizačních nákladů.

15.6.2016      Uzavřena smlouva o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na částku 1 246 300,- Kč vč. DPH.

19.12.2016    Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

9.5.2017        Podána žádost o dotaci.

26.7.2017      Schváleno poskytnutí dotace.

2.8.2017          Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činnost se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 47116901,   kterým se mění rozsah plnění a cena se snižuje z  částky 1 246 300,- Kč vč. DPH na částku 592 900,- Kč vč. DPH.

29.8.2017      Uzavřena smlouva o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na částku 592 900,- Kč vč. DPH.

2.8.2017         Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 47116901, za částku 477 950,- Kč vč. DPH (cena za tyto práce bude rozúčtována mezi obce Řevnice, Hlásná Třebaň a Zadní Třebaň).

29.8.2017       Uzavřena smlouva o dílo se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. na částku 477 950,- Kč vč. DPH.

1.11.2017       Rada města schválila nabídku na zajištění výběrových řízení k projektu „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ od advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., Klimentská 1216/46, Praha 1, IČ: 05732069, na zajištění     výběrového řízení na technický dozor investora za částku 45 000,- Kč bez DPH a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby za částku 105 000,- Kč bez DPH. Celkové náklady na zajištění výběrových řízení souvisejících             s rozšířením ČOV činí 181 500,- Kč vč. DPH (v rámci dotace se jedná o uznatelné výdaje).

11/2017           Uzavřena smlouva s advokátní kanceláří Karo, Lašmanský & Partners s.r.o. na částku 181 500,- Kč vč. DPH.

20.11.2017       Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace.

22.11.2017       Rada města schválila cenovou nabídku na zajištění manažerského řízení projektu „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“, se společností VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 47116901, za nabídkovou cenu 341 220,- Kč vč. DPH.

7.12.2017      Uzavřena smlouva se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s na částku 341 220,- Kč vč. DPH.

14.2.2018         Rada města schválila cenovou nabídku firmy VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 47116901, na technický dozor stavebníka a BOZP pro projekty „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ a „Řevnice pod Vrážkou – výměna                    vodovodu“ za nabídkovou cenu 866 360,- Kč včetně DPH (výběrové řízení bylo zajištěno advokátní kanceláří Karo, Lašmanský & Partner s.r.o., Klimentská 1216/46, Praha 1).

2/2017            Uzavřena smlouva se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s na částku 866 360,- Kč vč. DPH na projektovou dokumentaci.

8/2018            Uzavřena Smlouva o dílo na realizaci stavby „Rozšíření ČOV Řevnice a kanalizačních řadů“ s firmou ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, Praha 4, IČO: 25117947.

5/2020             Předpokládané datum ukončení realizace.

Vytvořeno 11.4.2018 16:50:09 | přečteno 1913x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load