Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rekonstrukce lesní cesty „Lesní divadlo“

Odpovědný referent: Michal Kliner

Cílem projektu je rekonstrukce stávající lesní cesty „Lesní divadlo“ v délce 879 m a šíři 3m celoročně sjízdné, která se nachází uvnitř komplexu lesů. Na obou stranách je napojena na silnici II/116 a zhruba uprostřed na místní komunikace města Řevnice.

Záznam z přednášky pořádané 5.9.2018 v Modrém domečku. 

Popis projektu

Současný stav cesty je ve špatném stavu díky intenzivní dopravě a v poslední době povodňovým škodám. Lesní cesta postupně degradovala a je sjízdná jen z části. Součástí rekonstrukce je stavba/úprava výhyben, samostatných sjezdů, trubních propustků, otevřeného žlabu s průběžnou mříží na nájezdech. Jako kryt lesní cesty bude v kratším úseku, cca 300 m, použit asfaltobeton a v delším úseku mechanicky zpevněné kamenivo. Stavební úpravy jsou navrženy tak, aby je bylo možno realizovat za předpokladu dodržení podmínek ochrany přírody a aby nedošlo k poškození stávajícího lesního porostu.

Příloha 1: Řešené území – přehledná situace

Příloha 2: Celková situace stavby

Náklady na projekt a financování

Celkové předpokládané náklady: 4 172 992,- Kč vč. DPH (bude uplatněn nárok na vrácení DPH)
Maximální předpokládaná výše dotace: 2 759 003,- Kč bez DPH
Předpokládaná minimální finanční spoluúčast města: 689 751,-Kč bez DPH

Informace o projektu a harmonogram

Název projektu: Rekonstrukce lesní cesty „Lesní divadlo“
Dotační program: Program rozvoje venkova Ministerstva Zemědělství ČR, 4.3.2 Lesnická infrastruktura
Registrační číslo: 17/004/04320/120/000073

8.3.2017Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo na zhotovení předběžného projektu pro podání žádosti o dotaci k tomuto projektu s firmou A.KTI s.r.o., B. Antonínové 251/1, Brno, IČ: 63478722, za částku 31 460,- Kč       vč. DPH. Rada města rovněž schválila provedení projektových a průzkumných prací a zpracování položkového rozpočtu poté, co bude podána žádost o dotaci za předběžnou cenu 174.482,- Kč včetně DPH (tyto náklady jsou z 80%               způsobilými výdaji v rámci dotace). Celková hodnota projektových prací činí předběžně 205 942,- Kč včetně DPH.

15.3.2017Uzavřena smlouva o dílo s firmou A.KTI s.r.o. na částku 31 460,- Kč vč. DPH.

29.3.2017Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s firmou Karel Novák, Sudkov 267, 788 21 Sudkov, IČ: 18975861 na přípravu a organizační zajištění žádosti o dotaci na tento projekt za částku 42 350,- Kč vč.DPH (cena zahrnuje zpracování a podání žádosti; dotační titul podporuje způsobilé náklady ve výši 80%).

5.4.2017    Uzavřena smlouva o dílo s firmou Karel Novák na částku 42 350,- Kč vč. DPH.

11.4.2017   Zastupitelstvo města schválilo záměr podání žádosti o dotaci.

24.4.2017   Podána žádost o dotaci.

14.6.2017 Výběrové řízení na dodavatele – Rada města schválila cenovou nabídku a uzavření smlouvy o dílo s firmou Lesostavby Beroun s.r.o., Průmyslová 527, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 25647148 za nabídkovou cenu 3 448 754,- Kč bez DPH,          tj.  4 172 992,- Kč vč. DPH.

30.6.2017 Uzavřena smlouva o dílo s firmou Lesostavby Beroun s.r.o. na částku 4 172 992,- Kč vč. DPH.

20.12.2017 Rada města schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace uzavřené dne 15.3.2017 s firmou A.KTI s.r.o., IČ: 63478722, Boženy Antonínové 251/1, Mokrá Hora, Brno, kterým se navyšuje              předmět plnění smlouvy o zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, průzkumné práce (stavebně geologický, hydrogeologický a geofyzikální průzkum, průzkum geodetických a mapových podkladů, účelová mapa) a              zpracování položkového rozpočtu, za celkovou částku 117 128,- Kč vč. DPH (navýšení ceny díla je o 85 668,- Kč vč. DPH).

20.12.2017 Uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo z 15.3.2017 s firmou A.KTI s.r.o. na částku 117 128,- Kč vč. DPH.

24.1.2018 Předběžně schváleno poskytnutí dotace.

Vytvořeno 11.4.2018 15:14:56 | přečteno 1048x | petra.karesova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load