Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Pečovatelská služba

logo stč.kraj

MĚSTO ŘEVNICE  – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

ikona souboruŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  ke stažení 
ikona souboruPROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Název zřizovatele : Město Řevnice
Sídlo : náměstí Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74, 252 30Řevnice
IČO : 00241636

Název organizační složky :
Pečovatelská služba Města Řevnice
Sídlo organizační složky : Školní čp. 928, 252 30 Řevnice
Identifikátor služby : 6640819

Kontaktní informace
Mgr. Monika Vaňková - vedoucí pečovatelské služby
telefon - kancelář: 257 721 569 
mobil: 778 883 960
ps@revnice.cz

Jsme terénní pečovatelská služba, v kanceláři nás nenajdete. Kontakty:

Mgr. Monika Vaňková - sociální pracovnice
mobil: 778 883 960

Stanislava Zíbarová – pečovatelka (Řevnice) mobil:  739 571 948

Dagmar Tomíková – pečovatelka (Dobřichovice, Lety) mobil: 739 571 946

Martina Kábelová - pečovatelka ( Mníšek pod Brdy) mobil: 722 966 066

Irena Rybičková - pečovatelka (Všenory, Čísovice, Stříbrná Lhota)  mobil: 739 571 945  

Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry podpory uživatelům, kteří se vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu či sociálním podmínkám ocitli v nepříznivé sociální situaci k tomu, aby mohli nadále žít ve své domácnosti, způsobem života na jaký jsou zvyklí, s ohledem na jejich zdravotní stav a aby mohli udržovat kontakty s vrstevníky za pomoci pečovatelských úkonů.

KDE: Pečovatelská služba je poskytována jak v jejich domácnostech, tak i ve středisku osobní hygieny v Řevnicích. Pečovatelskou službu zajišťujeme ve městě Řevnice a v okolních obcích, které mají s Městem Řevnice uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

KOMU: Pečovatelská služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo zdravotního postižení a vyžadují pomoc druhé osoby.

Cílová skupina uživatelů

Pečovatelská služba je poskytována:

- seniorům
-osobám s chronickým onemocněním
-osobám se zdravotním postižením


Věková struktura cílové skupiny
- mladí dospělí (19 -26 let)
- dospělí (27-64 let)
- mladší senioři (65-80 let)
- starší senioři (nad 80let)

Cíle pečovatelské služby 

Cílem služby je poskytovat pečovatelskou službu na základě individuálních potřeb uživatele tak, aby:

- mohl co nejdéle zůstat soběstačný ve svém přirozeném prostředí

- měl možnost zachovávat svoje schopnosti, dovednosti a zvyklosti

- mohl udržovat kontakty s vrstevníky za pomoci pečovatelských úkonů a tím předcházet jeho vyloučení ze společnosti

- s ohledem na svůj zdravotní stav a soběstačnost uplatňoval vlastní vůli o rozhodování jednotlivých úkonů pečovatelské služby


Zásady pečovatelské služby
- dostupnost - služba je poskytována v domácnosti uživatele

- rovný přístup ke službám - služby jsou poskytovány osobám bez ohledu na rasu, náboženské vyznání, národnost

- bezpečnost a odbornost - při poskytování služby jsou dodržovány postupy bezpečnosti práce a služby jsou poskytovány kvalifikovanými zaměstnanci v souladu  se zákonem o sociálních službách a jejich dalším vzděláváním

- respektování individuality a projevů vůle uživatele - předpokladem této zásady je dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem o rozsahu poskytované péče

- kvalita sociálních služeb - předpokladem k naplňování kvality služeb je dodržování standardů kvality služeb organizace

 
Pečovatelská služba je poskytována

JAK: Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba ( v domácnostech uživatelů) a ambulantní služba (ve středisku osobní hygieny na adrese: Pečovatelská služba, Školní 928, 252 30 Řevnice) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

KDY: Pondělí až neděle v čase 7.00-19.00 hod,


Odmítnout uzavřít smlouvu může poskytovatel pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociální služby.

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.

c) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Rozsah úkonů pečovatelské služby a jejich úhrady od 1.2.2023

a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití

155 Kč/hod

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

155 Kč/hod

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

155 Kč/hod

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

155 Kč/hod

b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny

155 Kč/hod

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

155 Kč/hod

3. pomoc při použití WC

155 Kč/hod

c)  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištní stravy

1. dovoz nebo donáška oběda

50 Kč/úkon

2. pomoc při přípravě jídla a pití

155 Kč/hod

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

1. běžný úklid a údržba domácnosti

155 Kč/hod

2. údržba domácích spotřebičů

155 Kč/hod

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu,

155 Kč/hod

4. donáška vody

155 Kč/hod

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba

155 Kč/hod

6. běžné nákupy a pochůzky

155 Kč/hod

7. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení

150 Kč/úkon

8.  praní a žehlení prádla,

90 Kč/kg

9.  mandlování prádla

90 Kč/kg

e)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1. doprovod k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

155 Kč/hod

služby a doprovázení zpět

Rozsah úkonů a výše úhrad za fakultativní činnosti platné od 1.2.2023
 dohled nad uživatelem                                                                                         155 Kč/hod                   
b) dohled nad užíváním léků                                                                                     20 Kč/úkon
 c) mytí termojídlonosičů                                                                                        40 Kč/úkon


Komu se poskytují pečovatelské služby bez úhrady?
(s výjimkou nákladů za stravu)

Dle znění § 75 odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb., se pečovatelská služba poskytuje bez úhrady:


- účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb., zákon č. 462/1919 Sb.)
- osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zák. č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
- osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců,
- pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Rozsah úkonů a stanovené úhrady za fakultativně (nepovinné) poskytované služby

Dohled nad dospělým uživatelem       135 Kč/hod.
Dohled při podávání léků20 Kč/úkon
Mytí termonosičů            20 Kč/úkon

Uživatelé, kterým jsou základní činnosti pečovatelské služby poskytovány bezplatně, úkony fakultativních činností se poskytují podle zákona za úhradu.


Zavedení služby
Služba může být zavedena  pouze na základě písemné žádosti osoby s vlastnoruním podpisem na předepsaném tiskopise. K žádosti musí žadatel doložit platný průkaz totožnosti.  Pokud dojde mezi zájemcem o službu a zástupcem pečovatelské služby k dohodě o podmínkách pečovatelské služby, bude mezi oběma stranami uzavřena písemná smlouva o poskytované službě. Teprve po jejím podpisu budoucím uživatelem služby a zástupcem poskytovatele služby, může být sjednaná pečovatelská služba zahájena. Před podpisem smlouvy je zájemce seznamován s vnitřními pravidly pečovatelské služby (Příloha smlouvy č. III.).   Součástí smlouvy je: „Rozsah úkonů a stanovené úhrady za základní činnosti “( Příloha smlouvy  č. I.), „Rozsah úkonů a stanovené úhrady za fakultativně poskytované  služby“( Příloha  č. II.). "Vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby" (Příloha  IV.).

Průběh služby
Průběh poskytování pečovatelské služby probíhá dle individuálních plánů péče jednotlivých uživatelů. Každý uživatel má svoji “klíčovou pečovatelku“, která zabezpečuje provedení požadovaných úkolů, dbá na dodržování plánu, provádí jeho hodnocení  v souvislosti s osobními cíli uživatele, které si stanovuje uživatel sám a navrhuje případnou změnu plánu s ohledem na osobní cíle, potřeby schopnosti a zdravotní stav uživatele.

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 9079x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load