Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Nařízení obce č. 1/2006

Město Řevnice
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74
252 30 Řevnice

Nařízení obce č. 1/2006,
ze dne 23. listopadu 2006,
o stavební uzávěře


Rada města Řevnice vydává podle ust. § 11 odst. 1 a § 102 dost. 2 písm. d) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ust. § 33 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, toto nařízení obce:


Článek 1
Územní rozsah stavební uzávěry

(1)    Vyhlašuje se stavební uzávěra pro část území města Řevnice, a to pozemky parc. č. 247, 610, 611, 588/1 a 588/2, katastrální území Řevnice, obec Řevnice a dále pro část území města Řevnice, která je v platném územním plánu sídelního útvaru Řevnice schváleného usnesením zastupitelstva města Řevnice ze dne 7. října 1997, ve znění změny č. 1 schválené usnesením zastupitelstva města Řevnice ze dne 13. června 2005, vymezena jako:

a)     plocha č. 101 [orientační vymezení: plocha ohraničená západní hranicí pozemku parc. č. 2503/1 a 2506, severní hranicí pozemku parc. č. 2504/1, 2504/2, 2504/3, severní a západní hranicí pozemku parc. č. 3725/1 až na hranici katastrálního území Řevnice, dále hranicí katastrálního území Řevnice, trasou plánovaného nadregionálního koridoru přes pozemky parc. č. 3723/3, 3723/2 v propojení přes pozemek parc. č. 3718/1, dále západní hranicí pozemku parc. č. 3718/1, západní a jižní hranicí pozemku parc. č. 3716/2, jižní hranicí pozemku parc. č. 3716/3, dále ulicí Seleckou, Škroupovou, Na Vrážku a jižním okrajem Malého náměstí (všechny pozemky v obci a katastrálním území Řevnice)];
b)    plocha č. 102 [orientační vymezení: plocha ohraničená z jihu severním okrajem lesa, ze západu ulicí Vrchlického, ze severu ulicí Mírovou až k západní hranici pozemku parc. č. 609/5, západní hranicí pozemku parc. č. 609/5, 609/6, 609/7, jižní hranicí pozemku 609/7, jižním ukončením ulice Broncovy, jižní hranicí pozemku parc. č. 608/7, východní hranicí pozemku 608/7, 608/6, 608/5, 608/4, severní hranicí pozemku parc. č. 604, východní hranicí pozemku parc. č. 599  a dále  ulicí Tyršovou v prodloužení cesty až k hranici lesa (všechny pozemky v obci a katastrálním území Řevnice)]; a
c)    plocha č. 105 [orientační vymezení: plocha ohraničená z jihu ulicí Sochorovou, ze západu ulicí Podbrdskou, ulicí Mírovou – západním směrem a dále východní hranicí pozemků parc. č. 546 a 554, ze severu ulicí Tyršovou a z východu západní hranicí pozemku parc. č. 557, 559, 565, 564, 567, 569, 571/3, 571/1, 644, 639, a 634 (všechny pozemky v obci a katastrálním území Řevnice)].

(2)    Část území města Řevnice dotčená stavební uzávěrou je graficky vymezena v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Článek 2
Věcný rozsah stavební uzávěry

V části města Řevnice dotčené stavební uzávěrou se zakazuje:

a)    provádět veškeré stavby [§ 139b odst. 1 zák. č. 50/1976 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“)],
b)    provádět změny v užívání staveb (§ 85 stavebního zákona),
c)    provádět změny dokončených staveb (§ 139b odst. 3 stavebního zákona) a
d)    provádět změny staveb ještě před jejich dokončením (§ 68 stavebního zákona).

Článek 3
Výjimky z věcného rozsahu stavební uzávěry

Výjimky z věcného rozsahu stavební uzávěry podle článku 2 může v odůvodněných případech  povolit rada města Řevnice.

Článek 4
Důvod stavební uzávěry

Důvodem vyhlášení stavební uzávěry je veřejný zájem na dočasném zákazu činností uvedených v článku 2 ve vybraných částech území města Řevnice, pro něž bylo usnesením zastupitelstva města Řevnice ze dne 9. října 2006 schváleno zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Řevnice, neboť tyto činnosti a jejich výsledky v části území města Řevnice uvedené v článku 1 odst. 1 před schválením změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Řevnice podle uvedeného zadání by mohly ztížit nebo znemožnit využití dotčené části území města Řevnice a mohly by mít nevratný negativní dopad na přilehlé zastavěné části města Řevnice a na životní prostředí.

Článek 5
Časové omezení stavební uzávěry

Stavební uzávěra se vyhlašuje na dobu do schválení změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Řevnice podle zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Řevnice schváleného usnesením zastupitelstva města Řevnice ze dne 9. října 2006, nejdéle však na dobu do 31. prosince 2009.

Článek 6
Účinnost

Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.Ing. Václav Zdráhal                                Miroslav Cvanciger
místostarosta                                    starosta
Vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Řevnice (den vyhlášení):        23. listopadu 2006
Sejmuto z úřední desky Městského úřadu Řevnice:                .................... 2006

Vytvořeno 19.5.2016 22:47:31 | přečteno 160x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Přívětivě komunikující město Řevnice

EU
load