ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Aktuality

03.03.2016

SILNICE NA MNÍŠEK - OTEVŘENA

 
29.02.2016

ŠETŘETE PITNOU VODOU

 
22.02.2016

ČEZ Distribuce - odstávka dodávky el. energie 22.2.2016

 
11.02.2016

Havárie vody -Malé náměstí

 
08.02.2016

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE (GRANTY) Z ROZPOČTU MĚSTA ŘEVNICE NA ROK 2016

 
01.02.2016

Svoz popelnic - od 1.2.2016

 

 
30.01.2016

S čím se obracet na městskou policii

 S čím se může občan obrátit na strážníky Městské policie Řevnice

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona:
a) Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku – můžete se tudíž na strážníky obrátit při podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu, kdy strážník je povinen věc prověřit a učinit nezbytná opatření ke zjednání nápravy (přestupek oznámit příslušnému orgánu nebo podezření z trestného činu oznámit Policii ČR)
b) Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití – na strážníka se tedy můžete obrátit když někdo někoho urazí, fyzicky jej napadne, někdo někomu vyhrožuji fyzickým napadením nebo někdo někomu činí schválnosti apod. /přestupek proti občanskému soužití dle ust. § 49 zákona č. 200/1991 Sb. o přestupcích/
c) Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce – na strážníka se můžete obrátit při podezření, že byla porušena obecně závazná vyhláška nebo neřízení obce (volně pobíhající psi, požívání alkoholu na veřejnosti, rušení nočního klidu apod.)
d) Podílí se v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích – dodržování zákazových a příkazových dopravních značek na území obce, parkování tam, kde je to zakázáno apod.
e) Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jejich obnovení – na strážníka se tudíž můžete obrátit při rušení nočního klidu, pokud někdo vzbudí veřejné pohoršení, znečistí veřejné prostranství a pod. /přestupek proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 zákona č. 200/1991 Sb. o přestupcích/.
f) Podílí se na prevenci kriminality v obci – na strážníka se můžete vždy obrátit ve věcech podezření spáchání trestné činnosti nebo při předání poznatku o osobách páchajících trestnou činnost, kdy městská policie neprodleně tyto poznatky předává Policii ČR.
g) Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci – venčení psů, zakládání černých skládek, odhazování odpadků apod.

Obecně řečeno, na strážníky městské policie se můžete obrátit s jakoukoli informací, podezřením nebo dotazem. Strážník je dle ust. § 6 odstavce 3 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá, popřípadě učinit nezbytná opatření ke zjednání nápravy (oznámení věci Policii ČR nebo jinému orgánu, který zjednání nápravy zajistí)

Kontakty na MP Řevnice: tel.: 773 837 230 (velitel MP Řevnice)
775 718 588 (hlídka)
774 719 682 (hlídka) – od 20. 2. 2016

e-mail: mp.revnice@revnice.cz


Velitel MP Řevnice
Bc. Jiří Dlask

 

celý text ve formátu pdf ke stažení 

 
19.01.2016

Nalezený pejsek !!!

 
15.01.2016

REKONSTRUKCE ULIC - ŠKOLNÍ, MÍROVÁ, LEGIÍ, B.NĚMCOVÉ

 Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II

 

Slavnostní ukončení projektu, proběhne dne 21.1.2016 v 10.00 hodin. 

 

V říjnu 2015 město Řevnice oficiálně zahájí realizaci projektu „Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II“. Tento projekt CZ.1.15/1.1.00/5a.02068 bude podpořen ROP NUTS II Střední Čechy v max. výši 85 %, tj. 6,5 ml. Kč dotace. Realizace projektu je plánována na období říjen - prosinec 2015. Dodavatelem je firma STRABAG a.s., investorem projektu je město Řevnice.
Projekt řeší komplexní rekonstrukci povrchu části ulice Školní, Mírová, Legií a B.Němcové, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Celková délka rekonstruované trasy činí 540 m.
Touto rekonstrukcí dojde ke zvýšení přehlednosti a bezpečnosti dopravy pro všechny uživatele dotčených komunikací.

SITUAČNÍ VÝKRESY KOMUNIKACÍ - ke stažení ve formátu zip.

Důležité informace k průběhu prací : 

ikona souboruHarmonogram prací 

Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II

 

Dne 12.10.2015 budou zahájeny práce na realizaci stavby – rekonstrukce povrchu části ulic Školní, Mírová, Legií a B. Němcové. Projektovou dokumentaci vypracovala firma EKIS, spol. s r.o. a dodavatelem stavby je firma STRABAG a.s..

Předpokládaný průběh stavby aktualizovaný k datu 04.12.2015:

4.12.2015 byla zahájena přejímka dokončené stavby. 

18.12. 2015  kolauadace stavby

1/2016 - slavnostní ukončení projektu

 

 

 

26.11. - asfaltování chodníků v ulici Mírová 

27.11. -  asfaltování plochy mezi budovou ZŠ Řevnice a hlavním vchodem do školní jídelny (areál ZŠ)  předpokládaný čas pokládky cca 8 -11  hodin !!!

27.11. - asfaltování ulic Mírová a Školní

30.11. - asfaltování ulic Legií a B. Němcové 

 

 

 

Upozorňujeme občany,že 16.11.2015 bude probíhat frézování ulic Školní, Mírová, Legií a B. Němcové

Ve dnech 18.11. -  20.11.2015 bude v těchto ulicích probíhat pokládka podkladní vrstvy asfaltového povrchu !!! 


B.Němcové
Na základě dobrého výsledku statických zátěžových zkoušek únosnosti podloží komunikace, byla stržena a porovnána vrchní vrstva zemní pláně.
V úseku Mařákova / Sádecká byla po levé straně umístěna nová vpust pro dešťovou vodu, která byla propojena do otevřené vodoteče v Sádecké ulici.
 – probíhají  práce na parkovacích stáních v místě před bytovými domy a následně bude probíhat osazení obrubníků po obou stranách komunikace

Legií
 – bylo dokončeno osazení nových obrubníků
- byl provedena oprava vodovodní přípojky pro areál tenisu

Školní

 - byly dokončeny výkopové práce související s opravou vodovodního řadu v části ulice v úseku Mařákova /Legií

Mírová
Od pondělí 26.10. budou zahájeny práce na výměně obrubníků ve směru od ulice Revoluční

 

Organizace výstavby se neobejde bez částečného omezení dopravního provozu v oblasti - částečná uzavírka pro automobilový provoz a parkování.

Kontaktní osoby:
Městský úřad – Bohdana Slámová, tel.: 702 041 432
Technický dozor investora – Ing. Jaroslav Borák, tel.: 777 676 842
STRABAG a.s. – stavbyvedoucí: Ing. Milan Plachý, tel.: 602 265 560


Omlouváme se za případné komplikace.

Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení.

Dne 12.10.2015 bodou zahájeny práce na realizaci stavby – rekonstrukce povrchu části ulic Školní, Mírová, Legií a B. Němcové. Projektovou dokumentaci vypracovala firma Ekis, spol. s r.o. a dodavatelem stavby je firma STRABAG a.s..

Předpokládaný průběh stavby:
12.10. – předání a příprava staveniště, vytyčování sítí

Organizace výstavby se neobejde bez částečného omezení dopravního provozu v oblasti - částečná uzavírka pro automobilový provoz a parkování. Bližší informace o jednotlivých omezeních obdrží obyvatelé rekonstruovaných ulic písemně.

Kontaktní osoby:
Městský úřad – Bohdana Slámová, tel.: 702 041 432
Technický dozor investora – Ing. Jaroslav Borák, tel.: 777 676 842
STRABAG a.s. – stavbyvedoucí: Ing. Milan Plachý, tel.: 602 265 560


Omlouváme se za případné komplikace.

Děkujeme občanům za trpělivost a pochopení.

 

 
novější1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 28 starší
 
 
load