ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Aktuality

19.11.2014

Rada města - hodiny pro setkání s občany !!!

 
18.11.2014

ÚŘAD PRÁCE - změna adresy kontaktního pracoviště !!!!

 
07.11.2014

Svatomartinské posvícení - Lety

 
03.11.2014

Změna podmínek kácení dřevin rostoucích mimo les - od 1. listopadu 2014

 Změna podmínek kácení dřevin rostoucích mimo les - od 1. listopadu 2014 nabyla
účinnosti nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013Sb. o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení.

Kácení dřevin rostoucích mimo les musí být realizováno v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), dle ust. § 8 ZOPK a vyhlášky
č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Povolení není třeba ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK (vodní tok, rybník, atd.) nebo stromořadí (řada nejméně 10 stromů):
a) O obvodu kmene do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
b) Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se navzájem dotýkají, překrývají, prorůstají), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují – li se zde dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.
c) Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
d) Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

V ostatních případech lze povolení vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo
jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
Žádost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, označení katastrálního území a parcely, doložení vlastnických práv k pozemku – výpis z katastru nemovitostí, specifikaci dřevin, které mají být káceny - druh, počet, popř. velikost plochy keřů, situační zákres, dále musí být udán obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Důležité je také navržení náhradní výsadby, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, čímž se rozumí
období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin!

K povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, jež jsou součástí významných krajinných prvků ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK – vodní tok, údolní niva, les, jezera, rybníky, rašeliniště, atd.., je
zapotřebí získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, v tomto případě MÚ Černošice, odbor životního prostředí, podle ust. § 4 odst. 2 ZOPK a na základě kladného stanoviska bude teprve následně vydá MÚ Řevnice Rozhodnutí ke kácení dřevin. K žádosti o vydání tohoto závazného stanoviska je potřeba doložit podklady, podobné viz výše. Orgán ochrany přírody by měl ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

 
03.11.2014

Sběr nebezpečného odpadu !!!!

 
04.10.2014

Knihovna na nádraží

 
09.09.2014

Tanec v babím létě 13. 9. v Lesním divadle

 
07.08.2014

Oznámení Stavebního úřadu

 
15.07.2014

I za stojku s nabídkou občerstvení se platí - je to veřejný zábor

 
26.06.2014

Veřejné zakázky / Výběrová řízení

 
novější1 [...] 12 13 14 15 16 17 18 [...] 20 [...] 28 starší
 
 
load