ENDE

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice
ZŠ Řevnice

ZŠ Řevnice

Vyhledávání

Město Řevnice

Oficiální stránky města Řevnice

Aktuality

08.03.2016

Ztracený pes - Baron

 
07.03.2016

Smrky napadla mšice

Smrky napadla mšice
V minulém roce se v České republice přemnožila mšice smrková, která působí značné škody na smrku pichlavém (tzv. stříbrném) i v Řevnicích.
Majitelé stromů často z neznalosti žádají o skácení "uschlých" stromů, i když k tomu není ihned důvod a stromy mají šanci přežít. Vždy je třeba zvažovat míru poškození stromu a schopnost regenerace. Je málo pravděpodobné, že by se přemnožení mšice smrkové opakovalo hned v příštím roce. Je třeba počkat, zda na jaře smrky obrostou, a pokud ne, teprve pak kácet.

Více informací ikona souboruZDE (Tisková zpráva v PDF)

Jan Lojda, předseda komise pro životní prostředí

 

 
03.03.2016

SILNICE NA MNÍŠEK - OTEVŘENA

 
29.02.2016

ŠETŘETE PITNOU VODOU

 
22.02.2016

ČEZ Distribuce - odstávka dodávky el. energie 22.2.2016

 
11.02.2016

Havárie vody -Malé náměstí

 
08.02.2016

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE (GRANTY) Z ROZPOČTU MĚSTA ŘEVNICE NA ROK 2016

 
01.02.2016

Svoz popelnic - od 1.2.2016

 

 
30.01.2016

S čím se obracet na městskou policii

 S čím se může občan obrátit na strážníky Městské policie Řevnice

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona:
a) Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku – můžete se tudíž na strážníky obrátit při podezření ze spáchání přestupku nebo trestného činu, kdy strážník je povinen věc prověřit a učinit nezbytná opatření ke zjednání nápravy (přestupek oznámit příslušnému orgánu nebo podezření z trestného činu oznámit Policii ČR)
b) Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití – na strážníka se tedy můžete obrátit když někdo někoho urazí, fyzicky jej napadne, někdo někomu vyhrožuji fyzickým napadením nebo někdo někomu činí schválnosti apod. /přestupek proti občanskému soužití dle ust. § 49 zákona č. 200/1991 Sb. o přestupcích/
c) Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce – na strážníka se můžete obrátit při podezření, že byla porušena obecně závazná vyhláška nebo neřízení obce (volně pobíhající psi, požívání alkoholu na veřejnosti, rušení nočního klidu apod.)
d) Podílí se v rozsahu stanoveném zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích – dodržování zákazových a příkazových dopravních značek na území obce, parkování tam, kde je to zakázáno apod.
e) Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii nebo zvláštním zákonem činí opatření k jejich obnovení – na strážníka se tudíž můžete obrátit při rušení nočního klidu, pokud někdo vzbudí veřejné pohoršení, znečistí veřejné prostranství a pod. /přestupek proti veřejnému pořádku dle ust. § 47 zákona č. 200/1991 Sb. o přestupcích/.
f) Podílí se na prevenci kriminality v obci – na strážníka se můžete vždy obrátit ve věcech podezření spáchání trestné činnosti nebo při předání poznatku o osobách páchajících trestnou činnost, kdy městská policie neprodleně tyto poznatky předává Policii ČR.
g) Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci – venčení psů, zakládání černých skládek, odhazování odpadků apod.

Obecně řečeno, na strážníky městské policie se můžete obrátit s jakoukoli informací, podezřením nebo dotazem. Strážník je dle ust. § 6 odstavce 3 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii povinen poskytnout pomoc v rozsahu svých oprávnění a povinností podle tohoto nebo zvláštního zákona každému, kdo o ni požádá, popřípadě učinit nezbytná opatření ke zjednání nápravy (oznámení věci Policii ČR nebo jinému orgánu, který zjednání nápravy zajistí)

Kontakty na MP Řevnice: tel.: 773 837 230 (velitel MP Řevnice)
775 718 588 (hlídka)
774 719 682 (hlídka) – od 20. 2. 2016

e-mail: mp.revnice@revnice.cz


Velitel MP Řevnice
Bc. Jiří Dlask

 

celý text ve formátu pdf ke stažení 

 
novější1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 28 starší
 
 
load